Uchwała Nr XI/104/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczajacego poza rok budżetowy 2011.  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9   lit."e" w   związku z   art.58 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn.zm.)   uchwala się, co nastepuje:  

§   1.   Wyraża się zgodę na zaciągnięcie długoterminowego zobowiązania w   kwocie 181.530,00 zł (slownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści złotych 00/100) na realizację zadania pn.: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności Miasta i   Gminy Skępe w   latach 2012-2014 z   UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA z   siedzibą w   Łodzi ul.Gdańska 132, Przedstawicielstwo we Włocławku, 87-800 Włocławek ul.K.Pułaskiego 6   lok.B2.  

§   2.   1.   Zobowiązania określone w   § 1   zostaną sfinansowane z   dochodów własnych gminy (podatku od nieruchomości) w   roku 2012.  

2.   Realizacja zobowiązania określonego w   § 1   planowana jest do wykonania w   latach 2012-2014 na kwotę:  

-   2012 - 60.510,- zł  

-   2013 - 60.510,- zł  

-   2014 - 60.510,- zł  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski