Uchwała Nr XI/105/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i   Gminy w   Skępem na rok 2012.  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. d oraz lit. i   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w   wysokości   24.650.261 zł.,   z tego:  

1)   dochody bieżące w   wysokości   23.510.761 zł.,  

2)   dochody majątkowe w   wysokości   1.139.500 zł.   zgodnie z   Załącznikiem nr 1.  

2.   Dochody, o   których mowa w   ust.1 obejmują w   szczególności dotacje celowe na realizację zadać z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami w   wysokości   3.545.850 zł.   zgodnie z   Załącznikiem nr 3.  

§   2.   1.   Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w   wysokości   25.400.261 zł   ., z   tego:  

1)   wydatki bieżące w   wysokości   23.205.961 zł.,  

2)   wydatki majątkowe w   wysokości   2.194.300 zł.   zgodnie z   Załącznikiem nr 2.  

2.   Wydatki, o   których mowa w   ust.1 obejmują w   szczególności dotacje celowe na realizację zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami w   wysokości   3.545.850 zł.   zgodnie z   Załącznikiem nr 3.  

§   3.   W budżecie tworzy się rezerwy:  

1)   ogólną w   wysokości   65.604 zł.,  

2)   celową z   przeznaczeniem na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego w   wysokości   57.779 zł   .,  

§   4.   Deficyt budżetu w   wysokości   750.000 zł.,   który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z   zaciąganych pożyczek w   kwocie   750.000 zł.  

§   5.   Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w   wysokości   2.532.121 zł   . oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w   wysokości   1.782.121 zł   ., zgodnie z   Załącznikiem nr 4.  

§   6.   Określa się zadania inwestycyjne w   2012 roku zgodnie z   Załącznikiem nr 5.  

§   7.   Limity zobowiązań z   tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i   pożyczek zaciąganych na:  

1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w   kwocie   1.000.000 zł.,  

2)   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w   kwocie   750.000 zł.,  

3)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i   kredytów – w   kwocie   1.782.121 zł.,  

4)   na finansowanie wydatków na inwestycje i   zakupy inwestycyjne w   ramach WPF – w   kwocie   1.718.700 zł.  

§   8.   1.   Ustala się dochody w   kwocie   129.000 zł.   z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w   kwocie   116.100 zł   . na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych  

2.   Ustala się wydatki w   kwocie   12.900 zł.   na realizację zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.  

§   9.   Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu gminy:  

1)   dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych   181.100 zł.,  

2)   dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych   71.000 zł.   zgodnie z   Załącznikiem Nr 6.  

§   10.   Określa się wpływy i   wydatki związane z   gromadzeniem środków z   opłat i   kar za korzystanie ze środowiska na 2012 rok:  

1)   wpływy w   wysokości   9.000 zł   .,  

2)   wydatki w   wysokości   9.000 zł.   zgodnie z   Załącznikiem nr 7.  

§   11.   Wyodrębnia się w   budżecie kwotę   226.758 zł.   do dyspozycji sołectw, zgodnie z   Załącznikiem nr 8.  

§   12.   Upoważnia się Burmistrza do:  

1)   zaciągania kredytów i   pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:  

-   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w   kwocie   1.000.000 zł.,  

-   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w   kwocie   750.000 zł.,  

-   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i   kredytów – w   kwocie   1.782.121 zł.,  

-   na finansowanie wydatków na inwestycje i   zakupy inwestycyjne w   ramach WPF – w   kwocie   1.718.700 zł;  

2)   przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku budżetowym i   w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i   z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę   500.000 zł.  

3)   do dokonywania zmian w   planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i   rozdziałami w   ramach działu w   zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy),  

4)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.  

§   13.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   14.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2012 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski