Uchwała Nr XI/106/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Miasto i   Gminę Skępe  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Dz. U   Nr 80, poz. 717 i   Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055 i   Nr 116, poz.1203, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457 z   2006 r. Nr 17, poz. 128 i   Nr 181, poz.1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111 i   Nr 223, poz.1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420 i   Nr 157, poz. 1241 oraz z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106,poz. 675 z   2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777,Nr 21, poz.113 i   Nr 217, poz.1281 ) oraz art. 14 ust. 5   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i   Nr 281, poz. 2781, z   2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i   Nr 249, poz. 2104, z   2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i   Nr 227, poz. 1658, z   2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i   Nr 181, poz. 1291, z   2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i   nr 235, poz. 1618, z   2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i   nr 219, poz. 1705 oraz z   2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i   Nr 148, poz. 991)   uchwala się, co następuje:  

§   1.   Przedszkola prowadzone przez Miasto i   Gminę Skępe zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i   opiekę w   wymiarze 5   godzin dziennie w   czasie od godz. 7 00   - 12 00.  

§   2.   W czasie przekraczającym wymiar, o   którym mowa w   § 1, realizowane są świadczenia obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i   opiekuńcze, doskonalące i   kształtujące umiejętności, a   w szczególności:  

1)   zadania opiekuńczo-wychowawcze wspierające prawidłowy rozwój dziecka w   zakresie:  

a)   fachowej opieki pedagogicznej,  

b)   adaptacji w   środowisku przedszkolnym,  

c)   rozwijania zdolności twórczych  

d)   wspierania indywidualnych zainteresowań:  

2)   zajęcia sportowe i   imprezy okolicznościowe,  

3)   zajęcia relaksacyjno-wyciszające,  

4)   gry i   zabawy dostosowane do wieku i   możliwości dziecka.  

§   3.   Za świadczenia, o   których mowa w   § 2, ustala się stawkę godzinową opłaty w   wysokości 2,00 zł za każda rozpoczętą godzinę.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe  

§   5.   Tracą moc:  

-   uchwała Nr VI/44/2011Rady Miejskiej w   Skępem z   dnia 30 maja 2011 roku w   sprawie ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Skępe (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 163, poz. 1379)  

-   uchwała Nr IX/78/2011 Rady Miejskiej w   Skępe z   dnia 17 października 2011r. zmieniająca uchwałę w   sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Miasto i   Gminę Skępe.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe  

§   7.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski