Uchwała Nr XI/107/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i   Gminy Skepe  

              Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  
(Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591; z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z   2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z   2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z   2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,z 2010r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z   2011 r. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, nr 21, poz. 113, nr 217 poz. 1281), art. 20 ust 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennego (Dz. U. z   2003 r. Nr 80, poz. 717; z   2004 r. Nr 6poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z   2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z   2006 r. Nr 45, poz. 319,Nr 225, poz. 1635; z   2007 r. Nr 127, poz. 880, Nr 201, poz. 1237; z   2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z   2010 r. Nr 24, poz. 124,Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119,poz. 804, Nr 130, poz. 871,nr 130, poz. 871 Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 oraz z   2011 r. nr 32, poz. 159 i   nr 153, poz. 901), uchwały Nr XXX/212/2006 Rady Miejskiej Skępe z   dnia 12 czerwca 2006 roku w   sprawie w   sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i   Gminy Skępe, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i   gminy Skępe, uchwalonym uchwałą Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w   Skępem z   dnia 30.12.2010 roku  

uchwala się, co następuje:  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§   1.   1.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i   Gminy Skępe w   obszarze położonym w   miejscowości Rumunki Skępskie zwany dalej planem.  

2.   Integralną częścią uchwały są :  

1)   rysunek planu w   skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1   do uchwały;  

2)   rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2   do uchwały;  

3)   rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3   do uchwały.  

3.   Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1)   granice opracowania planu;  

2)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3)   przeznaczenie terenu oznaczone numerem porządkowym i   symbolem literowym;  

4)   maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;  

5)   strefa ochronna z   zakazem lokalizacji obiektów budowlanych.  

4.   Ustalenia planu określają:  

1)   przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

2)   zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego;  

3)   zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego;  

4)   zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

5)   wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;  

6)   parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenu;  

7)   granice i   sposoby zagospodarowania terenów i   obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;  

8)   szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;  

9)   szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu, w   tym zakaz zabudowy;  

10)   zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej;  

11)   sposób i   termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów;  

12)   stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy.  

§   2.   1.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;  

2)   planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o   których mowa w   § 1   uchwały;  

3)   ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z   późn. zm.);  

4)   rysunku planu – należy przez to rozumieć część graficzną planu stanowiącą załączniki nr 1   do uchwały;  

5)   przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć akty prawne o   charakterze powszechnie obowiązującym, tj. ustawy i   akty wydane na ich podstawie, rozporządzenia wojewody, uchwały jednostek samorządu terytorialnego, a   w szczególności te akty, które wymienia się w   podstawach prawnych opracowania niniejszego planu;  

6)   terenie – należy przez to rozumieć część obszaru planu wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o   określonym rodzaju przeznaczenia, posiadającą symbol i   przypisane do niego ustalenia;  

7)   symbolu terenu – należy przez to rozumieć oznaczenie poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, zgodnie z   oznaczeniami na rysunku planu;  

8)   linii rozgraniczającej tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą podziały obszaru objętego planem na tereny o   różnym przeznaczeniu, lub różnych zasadach zagospodarowania;  

9)   maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza którą nie należy realizować obiektów budowlanych; linia ta dotyczy wyłącznie budynków, nie odnosi się do powierzchni zjazdów, placów, pochylni, itp. oraz ogrodzeń, małej architektury, urządzeń infrastruktury technicznej, a   także elementów budynków takich jak schody, balkony, wykusze, podcienie, itp., maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy obiektów i   urządzeń infrastruktury technicznej.  

2.   Pojęcia występujące w   niniejszej uchwale, nie wyjaśnione w   ust. 1, należy interpretować zgodnie z   definicjami przyjętymi w   ustawie o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym oraz z   definicjami wynikającymi z   Polskich Norm i   przepisów odrębnych, obowiązujących w   dniu podjęcia niniejszej uchwały.  

§   3.   Ustala się przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i   oznaczonych symbolem przeznaczenia zgodnie z   rysunkiem planu:  

1)   MR – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej z   usługami turystyki;  

2)   ZL – tereny lasów;  

3)   KDD – teren publicznej drogi dojazdowej;  

4)   KDW – teren drogi wewnętrznej.  

§   4.   Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego:  

1)   lokalizacja zabudowy wyłącznie w   obrębie części działki ograniczonej maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, według rysunku planu z   zachowaniem określonych odległości od granic działek, a   także granicy lasu zgodnie z   przepisami odrębnymi;  

2)   obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych i   prowizorycznych, nie związanych z   realizacją inwestycji docelowych; poza obiektami tymczasowymi służącymi realizacji inwestycji docelowej w   czasie ważności pozwolenia na budowę;  

3)   nie dopuszcza się wykonania ogrodzeń pełnych z   prefabrykatów betonowych;  

4)   zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały określone poprzez ustalenie parametrów  
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w   ustaleniach szczegółowych.  

§   5.   Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego:  

1)   obszar objęty planem położony jest w   granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Jeziora Skępskie”;  

2)   w granicach obszaru objętego planem obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych zgodnie z   przepisami odrębnymi;  

3)   uwzględnić reżimy ochronne obowiązujące na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Jeziora Skępskie” wynikające z   przepisów odrębnych;  

4)   wyznacza się strefę ochronną od brzegu Jeziora Łąkie, w   której obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów budowlanych, zgodnie z   rysunkiem planu;  

5)   ustala się zakaz grodzenia działki przylegającej do zbiornika wodnego zgodnie z   przepisami odrębnymi.  

§   6.   Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  

1)   na terenach w   granicach opracowania planu nie odnotowano występowania stanowisk archeologicznych o   wartości kulturowej ani obiektów zabytkowych podlegających ochronie;  

2)   na całym obszarze objętym planem, w   przypadku odkrycia w   trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzące roboty budowlane i   ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znalezisko, wstrzymać wszelkie prace mogące je uszkodzić lub zniszczyć i   niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

§   7.   Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:  

-   na obszarze objętym planem nie znajdują się obszary przestrzeni publicznej w   rozumieniu definicji zawartej w   stawie z   27 marca 2003r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2003 roku, Nr 80, poz. 717, z   późniejszymi zmianami).  

§   8.   Granice i   sposoby zagospodarowania terenów i   obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w   tym terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:  

1)   obszar objęty planem leży w   Obszarze Chronionego Krajobrazu „Jeziora Skępskie”;  

2)   sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie określono w   §5 i   ustaleniach szczegółowych.  

§   9.   Zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości:  

1)   nie wyznacza się terenów wymagających przeprowadzenia procedury scalania;  

2)   dopuszcza się podziały geodezyjne na działki w   zależności od potrzeb inwestycyjnych, z   zachowaniem zasad określonych w   ustaleniach szczegółowych dla terenów;  

3)   dopuszcza się wydzielenia działek na rzecz komunikacji i   urządzeń infrastruktury technicznej (przepompownie, transformatorowe stacje wolnostojące, studnie rewizyjne itp.), a   także na powiększenie nieruchomości sąsiednich bez ograniczenia ich minimalnej powierzchni.  

§   10.   Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu, w   tym zakaz zabudowy:  

1)   wszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gminy obiekty i   urządzenia, a   w szczególności: obiekty obrony cywilnej, ratownictwa, bezpieczeństwa państwa, obiekty obsługi technicznej można realizować w   sposób zgodny z   ustaleniami planu i   przepisami odrębnymi;  

2)   obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w   strefie ochronnej Jeziora Łąkie, określonej na rysunku planu;  

3)   przy lokalizacji zabudowy w   sąsiedztwie lasów należy uwzględnić odległości p. poż. wynikające z   przepisów odrębnych;  

4)   ustala się zakaz zabudowy na terenach 1ZL, 2ZL.  

§   11.   1.   Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej:  

1)                 w zakresie zaopatrzenia w   wodę:  

a)   w granicach planu dopuszcza się budowę sieci wodociągowej,  

b)   ustala się włączenie projektowanej zabudowy do projektowanej sieci wodociągowej; do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w   wodę z   własnych ujęć;  

2)   w zakresie gospodarki ściekami sanitarnymi:  

a)   ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków do przydomowych oczyszczalni ścieków lub lokalnych zbiorczych oczyszczalni ścieków,  

b)   obowiązuje zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia i   utrzymywania otwartych kanałów ściekowych,  

c)   ustala się zakaz stosowania betonowych zbiorników na ścieki przy nowobudowanych lub rozbudowywanych budynkach,  

d)   odprowadzanie wód deszczowych z   terenów zabudowy rekreacji indywidualnej powierzchniowo na teren własnej działki,  

e)   odprowadzanie wód deszczowych z   dróg wewnętrznych do rowów melioracyjnych, zbiorników retencyjnych, studni chłonnych lub projektowanej kanalizacji deszczowej, przy czym na inwestorów nakłada się obowiązek wyboru najbardziej korzystnego sposobu odprowadzania tych wód przy uwzględnieniu kryterium przeciwdziałania powodzi i   suszy,  

f)   ustala się nakaz kształtowania powierzchni działek budowlanych w   sposób zabezpieczający sąsiednie tereny przed spływem wód opadowych,  

g)   w granicach planu dopuszcza się budowę sieci kanalizacyjnej;  

3)   w zakresie elektroenergetyki:  

a)   sieci elektroenergetyczne należy realizować w   liniach rozgraniczających projektowanych dróg,  

b)   w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizacje w/w sieci poza liniami rozgraniczającymi dróg,  

c)   sieci elektroenergetyczne realizować jako podziemne,  

d)   w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizacje linii elektroenergetycznych jako napowietrzne,  

e)   ustala się zasilanie terenów planu poprzez istniejącą i   projektowaną sieć n/n i   S/N, zlokalizowaną poza obszarem planu, na podstawie warunków technicznych przyłączenia określonych przez zarządcę sieci,  

f)   na całym obszarze planu dopuszcza się realizacje słupowych stacji transformatorowych;  

4)   w zakresie zasilania w   ciepło:  

-   ustala się obowiązek projektowania i   realizacji w   obiektach budowlanych niskoemisyjnych źródeł energii cieplnej nie przekraczających dopuszczalnych norm;  

5)   w zakresie zaopatrzenia w   gaz:  

-   dopuszcza się zaopatrzenie z   indywidualnych źródeł;  

6)   w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej dopuszcza się realizację obiektów i   urządzeń z   zakresu łączności publicznej, z   zachowaniem przepisów odrębnych,  

7)   w zakresie gospodarki odpadami:  

-   odpady komunalne należy gromadzić w   pojemnikach sytuowanych na terenie własnej posesji, w   miejscu do tego przeznaczonym. Odpady należy wywozić na składowisko odpadów, zgodnie z   obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz uchwalonymi przepisami lokalnymi;  

8)   w zakresie modernizacji, budowy i   rozbudowy systemów komunikacji:  

a)   obsługę komunikacyjną terenów zapewnią projektowana droga dojazdowa, projektowana droga wewnętrzna i   droga publiczna położona poza granicami obszaru objętego planem,  

b)   zasady obsługi komunikacyjnej poszczególnych terenów określono w   ustaleniach szczegółowych,  

c)   zakazuje się stosowanie żużla piecowego oraz materiałów nadmiernie pylących do utwardzania dróg, dojść, placów i   parkingów,  

d)   w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się realizację chodników, infrastruktury technicznej i   komunikacyjnej, w   tym obiektów i   urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i   poziome, drogowskazy, zgodnie z   przepisami odrębnymi,  

e)   szerokość dróg w   liniach rozgraniczających jak na rys. planu,  

f)   w ramach poszczególnych terenów i   działek, należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych lub garażowych, zapewniającą potrzeby w   zakresie parkowania i   postoju samochodów:  

-   obowiązek zapewnienia minimum dwóch miejsc postojowych na jeden budynek rekreacji indywidualnej w   obrębie własnej posesji;  

2.   Na całym obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej wraz z   urządzeniami towarzyszącymi takie jak sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazociągi, kablowe i   napowietrzne linie elektroenergetyczne, stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, obiekty i   urządzenia z   zakresu łączności publicznej i   inne.  

3.   W przypadku realizacji infrastruktury technicznej dopuszcza się sytuowanie obiektów i   urządzeń poza maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku planu z   bezpośrednim, swobodnym dostępem do drogi.  

§   12.   Na obszarze objętym planem nie występują:  

1)   tereny górnicze, narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;  

2)   nieruchomości uznane za niezbędne na cele obronności państwa oraz obiekty ważne i   szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i   obronności państwa określone odrębnymi przepisami;  

3)   obszary wymagające przekształceń i   rekultywacji;  

4)   obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i   infrastruktury technicznej;  

5)   obszary służące realizacji imprez masowych;  

6)   obszary przestrzeni publicznej wyznaczone w   Studium.  

Rozdział 2.
Obowiązują ustalenia szczegółowe  

§   13.   Uchwala się ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i   sposobu zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami   1MR, 2MR i   3MR   :  

1)   przeznaczenie: tereny zabudowy rekreacji indywidualnej z   usługami turystyki;  

2)   powierzchnia terenu około: 1MR – 0,22 ha, 2MR – 0,31 ha, 3MR – 0,38 ha;  

3)   zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego, w   tym parametry i   wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

a)   parametry zabudowy budynków rekreacji indywidualnej:  

-   wysokość zabudowy maksymalnie do dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), lecz nie więcej niż 9,0 m do kalenicy,  

-   geometria dachu – dachy wysokie, kąt nachylenia głównych połaci dachu od 30° do 45°, z   możliwością wykonania okien połaciowych i/lub lukarn,  

b)   dla dachów wysokich obowiązuje stosowanie pokrycia ceramicznego lub naśladującego ceramiczne w   odcieniach koloru czerwonego lub brązowego,  

c)   w elewacjach stosować materiały tradycyjne takie jak cegła ceramiczna, kamień, tynki w   barwach pastelowych, drewno,  

d)   lokalizacja zabudowy zgodnie z   maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,  

e)   nakaz pozostawienia min. 60% powierzchni biologicznie czynnej na każdej wydzielonej działce,  

f)   maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% powierzchni działki budowlanej,  

g)   maksymalna wysokość ogrodzenia działki przy drogach publicznych i   wewnętrznych 1,5 m nad poziomem terenu;  

4)   dostępność komunikacyjna:  

-   terenów oznaczonych symbolami 1MR, 2MR i   3MR z   projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 1KDW;  

5)   zasady podziału nieruchomości:  

a)   minimalna powierzchnia działki – 500 m 2   ,  

b)   minimalna szerokość frontu działki – 18,0 m,  

c)   dopuszcza się łączenie wydzielonych działek, w   celu realizacji jednej inwestycji na większej powierzchni, pod warunkiem zachowanie ustaleń podjętych w   niniejszej uchwale;  

6)   sposób i   termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów:  

-   do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów objętych planem;  

7)   stawka procentowa, na podstawie których ustala się opłatę, o   której mowa w   art. 36 ust.4 ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym: ustala się stawkę 30%.  

§   14.   Uchwala się ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i   sposobu zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami   1ZL, 2ZL   :  

1)   przeznaczenie: tereny lasów;  

2)   zagospodarowanie: zgodnie z   planem urządzania lasu  

3)   powierzchnia terenu około: 1ZL – 0,49 ha, 2ZL – 0,65 ha;  

4)   zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego, w   tym parametry i   wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu  

-   ustala się zakaz zabudowy;  

5)   dostępność komunikacyjna:  

a)   terenu oznaczonego symbolem 1ZL z   projektowanej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 1KDD,  

b)   terenu oznaczonego symbolem 2ZL z   projektowanej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 1KDD,  

2.   zasady podziału nieruchomości:  

-   nie ustala się;  

3.   stawka procentowa, na podstawie których ustala się opłatę, o   której mowa w   art. 36 ust.4 ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym: ustala się stawkę 0%.  

§   14.   Uchwala się ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i   sposobu zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   1KDD   :  

1)   przeznaczenie: teren publicznej drogi dojazdowej;  

2)   powierzchnia terenu około: 1KDD – 0,13 ha;  

3)   zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego, w   tym parametry i   wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

a)   szerokość drogi w   liniach rozgraniczających zgodnie z   rysunkiem planu,  

b)   obowiązują odpowiednio ustalenia §11 pkt 8;  

4)   zasady podziału nieruchomości:  

-   nie ustala się;  

5)   sposób i   termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów:  

-   do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów objętych planem;  

6)   stawka procentowa, na podstawie których ustala się opłatę, o   której mowa w   art. 36 ust.4 ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym: ustala się stawkę 0%.  

§   15.   Uchwala się ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i   sposobu zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   1KDW   :  

1)   przeznaczenie: tereny drogi wewnętrznej;  

2)   powierzchnia terenu około: 1KDW – 0,15 ha;  

3)   zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego, w   tym parametry i   wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

c)   szerokość drogi w   liniach rozgraniczających zgodnie z   rysunkiem planu,  

d)   obowiązują odpowiednio ustalenia §11 pkt 8;  

4)   zasady podziału nieruchomości:  

-   nie ustala się;  

5)   sposób i   termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów:  

-   do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów objętych planem;  

6)   stawka procentowa, na podstawie których ustala się opłatę, o   której mowa w   art. 36 ust.4 ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym: ustala się stawkę 0%.  

Rozdział 3.
Przepisy końcowe  

§   16.   Na cele nieleśne przeznacza się grunty leśne o   łącznej powierzchni 1,2 ha dla których uzyskano zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.  

§   17.   Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   18.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

§   19.   Uchwała o   której mowa w   §1, podlega publikacji na stronie internetowej Miasta i   Gminy Skępe.                                                                                                                                                                                                                                  

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Skępem  


mgr   Janusz   Kozłowski


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XI/107/2011    
Rady Miejskiej w   Skępem    
z dnia 30 grudnia 2011 r.  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Skępem  


mgr   Janusz   Kozłowski


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XI/107/2011    
Rady Miejskiej w   Skępem    
z dnia 30 grudnia 2011 r.  
 

Rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego  

W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, w   dniach od 28.10.2011 r. do 30.11.2011 r. projektu   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i   Gminy Skępe dla wybranego obszaru w   miejscowości Rumunki Skępskie,   wraz z   prognozą oddziaływania na środowisko, w   czasie dyskusji publicznej nad przyjętymi w   projekcie planu rozwiązaniami, która została zorganizowana w   dniu 24.11.2011 r. oraz w   terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu tzn. do dnia 16.12.2011 r. - nie wniesiono żadnych uwag dotyczących projektu planu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Skępem  


mgr   Janusz   Kozłowski


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XI/107/2011    
Rady Miejskiej w   Skępem    
z dnia 30 grudnia 2011 r.  
 

Rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji, zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych  

Na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80, póz. 717 z   2004r., z   późn. zm.), Rada Miejska Skępe określa następujący sposób realizacji inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania:  

§   1.   1.   Inwestycje z   zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców należą, zgodnie z   art. 7   ust 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) do zadań własnych gminy.  

2.   Nie przewiduje się inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, znajdujących się w   granicach opracowania planu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Skępem  


mgr   Janusz   Kozłowski