Uchwała Nr XI/108/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zawarcia porozumienia o   wspólpracy pomiędzy Miastem i   Gminą Skępe a   Gminą Rakoniewice  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 12 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Dz. U   Nr 80, poz. 717 i   Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055 i   Nr 116, poz.1203, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457 z   2006 r. Nr 17, poz. 128 i   Nr 181, poz.1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111 i   Nr 223, poz.1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420 i   Nr 157, poz. 1241 oraz z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106,poz. 675 z   2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777,Nr 21, poz.113 i   Nr 217, poz.1281 )   uchwala się, co następuje:  

§   1.   Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia o   partnerskiej wspólpracy w   dziedzinie życia społecznego pomiędzy Miastem i   Gminą Skępe a   Gminą Rakoniewice w   brzmieniu określonym w   projekcie porozumienia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Upoważnia się Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe do podpisania porozumienia o   treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XI/108/2011    
Rady Miejskiej w   Skępem    
z dnia 30 grudnia 2011 r.  
 

Porozumienie o   współpracy pomiędzy Miastem i   Gminą Skępe a   Gminą Rakoniewice  

1)   Gminy deklarują wspólpracę w   dziedzinie życia społecznego.  

2)   Celem współpracy jest wzajemne poznanie się mieszkańców obu gmin, wymiana doświadczeń pomiędzy administracją oraz instytucjami zajmującymi się działalnością kulturalną i   społeczną, a   także w   ramach istniejących możliwości, wzajemna pomoc w   realizacji związanych z   tym zadań.  

3)   Partnerzy przywiązują szczególną wagę do wzajemnej współpracy w   dziedzinie społeczno – kulturalnej poprzez nawiązywanie kontaktów pomiędzy odpowiednimi instytucjami i   organizacjami oraz wspieranie wspólnych przedsięwzięć.  

4)   Możliwa będzie wymiana młodzieży na płaszczyźnie sportowej, kulturalnej i   społecznej.  

5)   Partnerzy będą się wzajemnie, regularnie informować o   stanie realizacji ustaleń niniejszej umowy  

6)   Porozumienie zostaje sporządzona w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski