PROTOKÓŁ NR XI/VI/2011

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia  30 grudnia 2011 roku

 

 

 

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1100 w Sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem            - wg załączonej listy obecności

2. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

3. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

4. Zaproszeni goście                                       - wg załączonej listy obecności

5. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

·         Pan Józef Sobociński                             - Sekretarz Miasta i Gminy;

·         Pani Barbara Leśniewska                      - Skarbnik Miasta i Gminy;

 

 

XI Sesję Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski, serdecznie witając radnych Rady Miejskiej, radnych powiatowych: Piotra Wojciechowskiego i Mariusza Linkowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego, Z-cę Burmistrza Jerzego Kowalskiego, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 13 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu) i w związku z tym Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

 

Przyjęcie protokołu Nr X/VI/2011 z dnia 10 listopada  2011 roku

 

Do protokołu Nr X Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono  j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 13 radnych).

 

Przyjęcie porządku obrad

 

                Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (w załączeniu).

Do projektu porządku obrad Burmistrz A. Gatyński wniósł 3 poprawki:

-          zdjęcie punktu 9 dot. projektu uchwały w sprawie zasad odpłatności z tytułu najmu pomieszczeń i lokali usytuowanych w obiektach oddanych w trwały zarząd niektórym jednostkom organizacyjnym Miasta i Gminy Skępe (zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem komisji rady z dnia 28 grudnia 2011 r.),

-          zdjęcie punktów 12 i 13 dot. projektów uchwał w sprawie zamiaru przekształcenia szkół podstawowych w Czermnie i w Wólce w szkoły filialne Szkoły Podstawowej w Skępem oraz zmiany obwodów szkolnych (wniosek podyktowany brakiem wymaganych dwóch opinii związków zawodowych nauczycieli).

W wyniku głosowania wniesione poprawki zostały przyjęte jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

 

Radni nie wnieśli innych uwag i wniosków do projektuj porządku obrad i po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady został zatwierdzony  j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 12 radnych).

 

 

 

 

Pkt. 2

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2011 rok

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła skarbnik B. Leśniewska.

Przewodniczący RM zwrócił się z pytaniem dot. powodów instalowania monitoringu na skwerku.

Burmistrz odpowiadając zwrócił uwagę na ostatni akt wandalizmu, jakim było przewrócenie koziołka. Zainstalowanie kamer wizualnych (na razie 3) pozwoli na utrzymanie porządku na wyremontowanym skwerku.

Radni nie wnieśli innych uwag i wniosków do projektuj uchwały.

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

 

Pkt. 3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2011 - 2020

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła skarbnik.

Radni nie wnieśli uwag i wniosków do projektuj uchwały.

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

 

Pkt 4

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2011-2030

 

                Uzasadniając projekt uchwały (w załączeniu) skarbnik zwróciła szczególną uwagę na obecną sytuację ekonomiczną krajów UE, w tym również Polski, powodującą spowolnienie gospodarcze. Dlatego też, wprowadzona autopoprawka do WPF zakłada planowanie ostrożne, którego efektem jest obniżenie, w stosunku do projektu dochodów budżetowych o ok. 6,5 do 27 % począwszy od roku 2016.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

 

Pkt 5

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2011

 

Uzasadniając projekt uchwały (w załączeniu) skarbnik zapewniła, iż na nie zrealizowane w 2011 r. zadania, środki finansowe zostały zabezpieczone.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

 

Pkt 6

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2011

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła skarbnik.

Radni nie wnieśli uwag i wniosków do projektuj uchwały.

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

 

 

Pkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2012 rok

 

1)    wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie projektu budżetu

 

Uzasadniając projekt uchwały (w załączeniu), burmistrz na wstępie odniósł się do pierwotnego projektu budżetu, który został przedłożony radzie, a następnie do zgłoszonych autopoprawek uwzględniających wnioski i sugestie radnych wypracowane podczas posiedzeń komisji rady.

Szczegółowo omówił projektowane dochody jak i wydatki budżetowe oraz zaplanowane zadania inwestycyjne.

 

2)    odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi autopoprawkami

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012 odczytał Przewodniczący Rady.

 

3)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

 

Przewodniczący Rady odczytał w całości uchwałę Nr 392/2011 Składu Orzekającego Nr 8 RIO w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia (pozytywnej) opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skępe na 2012 rok (w załączeniu).

 

4)     odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej w Skępem

 

Opinię właściwych stałych komisji rady o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skępe na 2012 rok odczytali przewodniczący komisji.

Pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej na 2012 r., po zapoznaniu się z opinią właściwej komisji rady ds. finansów, odczytał Przewodniczący Rady (w załączeniu).

 

5)    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

 

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny R. Targański odniósł się do planowanych wydatków inwestycyjnych (ok. 3.000.000 zł, które są najniższymi od kilku lat. Zwrócił się z prośbą do Burmistrza, aby prace przy budowie III etapu kanalizacji wznowić od ul.: Sierpeckiej i 1 Maja, co pozwoli na szybsze wyremontowanie dróg przy tych ulicach. Zaapelował także o wygospodarowanie w przyszłorocznym budżecie gminy środków finansowych na remont SUW w Skępem.

Na opłakany stan dróg w centrum Skępego wskazał także Przewodniczący Rady. Jednakże wyraził nadzieję, że po oddaniu odcinków kanalizacji, stan nawierzchni tych dróg zostanie wyremontowany.

Radny J. Gołębiewski odniósł się do czynnego udziału komisji rady właściwej ds. finansów, jak i pozostałych stałych komisji, przy konstruowaniu projektu budżetu na 2012 r. Wyraził przy tym nadzieję, że chociaż w części zrealizowane zostały obietnice wyrażone społeczeństwu podczas kampanii przedwyborczej.

Zwracając się do Z-cy Burmistrza zaapelował, aby w przyszłorocznym budżecie wygospodarować środki finansowe w kwocie: 10.000 – 15.000 zł z przeznaczeniem na budowę, wspólnie ze starostwem, boiska sportowego przy Zespole Szkół w Skępem (dołożenie do projektu technicznego inwestycji).

Przewodniczący Rady odnosząc się do skromnie zaplanowanych zadań inwestycyjnych w 2012 r., zwrócił uwagę na bieżącą politykę finansową państwa, gdzie rząd stara się zaoszczędzać na samorządach.

Nawiązując do spłaty zaciągniętych kredytów wyraził nadzieję, że po 2014 r. sytuacja finansowa gminy zacznie się poprawiać, co pozwoli na zaciąganie nowych zobowiązań inwestycyjnych.

Także zwrócił się z prośbą o wygospodarowanie środków finansowych na wspomożenie budowy boiska.

 

6)     głosowanie nad projektem uchwały budżetowej

 

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na 2012 rok w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

 

Burmistrz w im. swoim jak i pracowników Urzędu Miasta i Gminy serdecznie podziękował za przyjęcie budżetu na 2012 r.

Odnosząc się do niskiego procentu, w stosunku do dochodów, zaplanowanych inwestycji na 2012 r., wskazał na bieżącą politykę finansową państwa. Głównym powodem trudnej sytuacji finansowej jest obciążenie samorządów długiem publicznym. Ponadto samorządy, aby móc skorzystać ze środków finansowych UE, zmuszone były do zadłużania się, aby zabezpieczyć w 100 % środki na realizowane inwestycje w ramach przyjętych projektów.

Podniósł, że przyjęty budżet jest zachowawczy, gdyż sytuacja finansowa państwa do tego zmusiła, a także realny po stronie dochodów jak i wydatków, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem przez radnych.

Wyraził przy tym nadzieję, że uda się w ciągu roku budżetowego wygospodarować środki finansowe na dodatkowe zadania inwestycyjne.

Zaapelował do radnych, aby przyjęty budżet realizować wspólnymi siłami w ramach współdziałania i współpracy.

Radny J. Gołębiewski podziękował Burmistrzowi za przygotowanie projektu budżetu w takiej formie, w jakiej oczekiwali radni. Jego zdaniem forma przyjętego budżetu jest bardzo przezroczysta i realna do wykonania. Ze swej strony zapewnił jak najbardziej daleko idącą współpracę przy realizacji budżetu.

 

Pkt 8

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Miasto i Gminę Skępe

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił doradca Burmistrza S. Jabłoński

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

                Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

 

Pkt 9

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła pinsp. A. Skowrońska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

Pkt 10

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Miastem i Gminą Skępe a Gminą Rakoniewice

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Z-ca Burmistrza.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

                Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

 

 

Pkt 11

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Miasta i Gminy Skępe

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Przewodniczący rady.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

                Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

 

Pkt 12

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-        wykonania uchwał X Sesji Rady Miejskiej;

-        wydanych zarządzeń od 10.11.2011 r. (4);

-        wykonania wniosków komisji rady (w dokumentacji zgłoszonych wniosków);

-        prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i interwencyjnych,

-        zamówień publicznych;

-        projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy;

-        robót z zakresu rolnictwa, zaopatrzenia wsi w wodę i odprowadzania ścieków;

-        robót melioracyjnych;

-        gospodarki mieniem komunalnym i planowaniem przestrzennym;

-        utrzymania dróg gminnych oraz budownictwa;

-        konserwacji oświetlenia drogowego;

-        pomocy materialnej dla uczniów;

Ponadto Burmistrz poinformował o:

-          procedurze składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2012 r. (informacje w tym zakresie przekazane zostały sołtysom);

-          nowych obowiązkach gmin wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku;

-          wystosowanym piśmie do Urzędu Marszałkowskiego dot. propozycji tematów na Komisję ds. Infrastruktury Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruch Drogowego (w załączeniu).

Do przedstawionej informacji odnieśli się:

Radny R. Szewczyk zwrócił się z pytaniem dot. poniesionych kosztów i terminu dokończenia prac przy rewitalizacji skępskiego rynku.

Burmistrz odpowiedział, iż do tej pory na rewitalizację rynku wydatkowano w 2011 r. kwotę w wysokości 340.000 zł, w tym 130.000 zł otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego. Na 2012 r. zaplanowano kwotę w wysokości 280.000 zł. Dokończenie prac planuje się wiosną: uruchomienie fontanny, zainstalowanie piesków i oświetlenia. Ponadto planuje się wykonać ciąg pieszy we własnym zakresie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

Radny R. Szewczyk zwrócił się z pytaniem dot. pomocy ze strony Urzędu Miasta i Gminy miejscowym podmiotom gospodarczym – podwykonawcom przy budowie III etapu kanalizacji.

Burmistrz odpowiedział, że Urząd Miasta i Gminy w tym zakresie dużo zrobić nie może. Przepisy prawne w tej materii są bezwzględne i jedynie podmiotom można tylko doradzać. Ponadto do dnia dzisiejszego wpłynęło na spółkę HEMEX ponad sto zajęć komorniczych na łączną kwotę ponad 6 mln zł.

Dla uzupełnienia radca prawny D. Galek dodał, iż nie widzi żadnej opcji, w myśl obowiązującego prawa, aby podwykonawcy odzyskali pieniądze. Ich status na dzień dzisiejszy nie został ustalony, gdyż sprawy sądowe w tym zakresie dopiero się odbędą. Stało się to tak dlatego, gdyż nie było zawartych stosownych umów, a co za tym idzie, podmioty te nie zostały prawnie uznane za podwykonawców i nie zostały w sposób prawidłowy zgłoszone do gminy. Jeszcze raz podkreślił, iż żaden z tych podmiotów takich umów nie miał zawartych z wykonawcą – firmą HEMEX. Przy tym nadmienił, iż po czasie zawarte zostały dwie umowy z podwykonawcami spoza terenu naszej gminy – sprawa w toku.

Radny R. Targański zwrócił uwagę na brak części chodnika prowadzącego do nowo pobudowanych kładek przez rz. Mień.

Burmistrz zapewnił, że gmina wykona brakujący odcinek chodnika własnymi siłami.

Radny R. Szewczyk poruszył problem podłączenia do kanalizacji posesji przy ul. Polnej – czy przy opracowywaniu dokumentacji wzięto podłączenie tych posesji do kanalizacji?

Burmistrz nie był w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi. Zobowiązał się sprawdzić wywołany temat i udzielić stosownej informacji w tym zakresie.

Radny W. Lewicki poinformował, że w tej sprawie rozmawiał z merytorycznym pracownikiem urzędu. Dla podłączenia tych posesji do kanalizacji musi być opracowana oddzielna dokumentacja przez gminę.

Radny powiatowy P. Wojciechowski odniósł się do stanowiska Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie oświetlenia i przejścia dla pieszych przy Lewiatanie. W ocenie ZDP, typowo ze względów technicznych, nie ma możliwości na dzień dzisiejszy zrobić w tym miejscu przejścia dla pieszych.

Natomiast zapewnił o zrobieniu dodatkowego przejścia dla pieszych przy ul. Klasztornej.

Radny R. Targański odczytał protokoły z ostatnio przeprowadzonych kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy przez Komisję Rewizyjną (w załączeniu).

Poinformował o zamiarze zmian do Statutu Miasta i Gminy Skępe na przyszłej sesji.

Następnie odniósł się do wypowiedzi Dyr. SP w Skępem podczas ostatnich obrad sesji, kiedy to zarzuciła Komisji Rewizyjnej nie uwzględnienie podczas kontroli opinii wykonawcy oraz inspektora nadzoru (w załączeniu).

 

Pkt 13

Wolne wnioski i zapytania

 

Zważywszy na fakt, iż są to ostatnie obrady sesji w mijającym 2011 r., radny J. Gołębiewski zgłosił propozycję, aby wolne wnioski i zapytania ograniczyć do złożenia noworocznych życzeń.

Radni zwykłą większością głosów, przy 1 głosie wstrzymującym się, przyjęli zgłoszony wniosek.

Życzenia dla mieszkańców miasta i gminy z okazji zbliżającego się Nowego Roku w kolejności złożyli:

-          Burmistrz A. Gatyński,

-          Z-ca Burmistrza J. Kowalski. Ponadto zaprosił wszystkich mieszkańców miasta i gminy na powitanie Nowego Roku na skępskim rynku,

-          radny powiatowy P. Wojciechowski – w im. własnym, Przewodniczącego Rady Powiatu, Starosty jak i pozostałych członków Zarządu Powiatowego,

-          Przewodniczący Rady Miejskiej J. Kozłowski.

 

Pkt 14

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XI Sesji Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji zakończono.

 

 

Protokołował

Zbigniew Małkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski