Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Skępe

ogłasza  nabór na  stanowisko: pomoc administracyjna
(do spraw Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjnego)

 

Od  kandydata  oczekujemy:

·   legitymowania się wykształceniem wyższym kierunkowym z przygotowaniem pedagogicznym - dopuszczalne posiadanie wykształcenia wyższego z przygotowanie  pedagogicznym  z  zakresu  kultury,  sztuki,  plastyki,  muzyki,

·   znajomości zagadnień merytorycznych związanych z działalnością kulturalno-oświatową,  rekreacyjną  itp.,

 

Kandydata  powinna  cechować:

·   różnorodność zainteresowań i umiejętności artystycznych,

·   kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność i komunikatywność,

·   umiejętność dobrej organizacji zajęć kulturalnych, rekreacyjnych, świetlicowych  itp.,

·   umiejętność dobrej organizacji imprez kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych,

·   umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi a w szczególności z dziećmi i młodzieżą,

·   umiejętność współpracy z współpracownikami i użytkownikami,

·   znajomość zagadnień prawa pracy,

·   znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej,

·   umiejętność dobrej obsługi komputera oraz programów biurowych MS Office lub Open Office oraz Internetu.  

 

Zakres  ogólnych  zadań  wykonywanych  na  stanowisku, to między innymi:

·   organizacja różnorodnych form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,

·   inspirowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych, świetlicowych itp.,

·   prowadzenie sekcji zainteresowań, w tym inspirowanie i koordynowanie przedsięwzięć w  zakresie  rozwoju  sztuki,

·   organizacja  konkursów,  przeglądów  itp.,

·   współpraca z placówkami kulturalno-oświatowymi, w sposób szczególny z terenu  gminy  Skępe,

·   prowadzenie dokumentacji z prowadzonej działalności,

·   praca w godzinach popołudniowych i weekendy jeśli będzie taka potrzeba,

·   wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego. 

 

Oferujemy:

·   pracę w nowej rozwojowej placówce,

·   możliwość realizacji własnych celów zawodowych.

 

     Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje prosimy złożyć w Sekretariacie lub przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skępem ul. Kościelna 2,  87-630 Skępe do dnia 30 marca 2012 r. (w przypadku ofert przesłanych droga pocztową decyduje data stempla pocztowego).

     Procedura naboru przeprowadzona zostanie przez komisję powołaną przez  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Skępe.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).  

 

 

INFORMACJA

W wyniku posiedzenia Komisji dla przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko pomoc administracyjna (ds. Centrum Kulturalno – Oświatowo - Rekreacyjnego w Skępem) oraz odbytej w dniu 25 kwietnia 2012 r. rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami informuję, iż kandydatami zakwalifikowanymi do dalszej procedury naboru na ww. stanowisko zostały: pani Karolina Maćkiewicz i pani Małgorzata Matuszczak

 

Przewodniczący Komisji

Jerzy Kowalski