Uchwała Nr XIII/113/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 marca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w   sprawie uchwalenia budżetu Miasta i   Gminy Skępe na rok 2012  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. d oraz lit. i   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XI/105/2011 Rady Miejskiej w   Skępem z   dnia 30 grudnia 2011 r. w   sprawie uchwalenia budżetu Miasta i   Gminy w   Skępem na rok 2012 (Dz.U. Woj. Kuj.-Pom. poz. 226 z   dnia 18.02.2012 r.) zmienionej:  

-   Zarządzeniem Nr 10/2012 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 27 stycznia 2012 r.,  

-   Zarządzeniem Nr 13/2012 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 29 lutego 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 1   otrzymuje brzmienie: "§   1   .   1.   Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w   wysokości   24.725.468   zł.,   z tego:  

1)   dochody bieżące w   wysokości   23.560.528 zł.,  

2)   dochody majątkowe w   wysokości   1.164.940 zł.   zgodnie z   Załącznikiem nr 1.  

2.   Dochody, o   których mowa w   ust.1 obejmują w   szczególności dotacje celowe na realizację zadać z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami w   wysokości   3.551.850 zł.   zgodnie z   Załącznikiem nr 3".  

2)   § 2   otrzymuje brzmienie: "§   2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w   wysokości   25.475.468 zł   ., z   tego:  

1)   wydatki bieżące w   wysokości   23.259.668 zł.,  

2)   wydatki majątkowe w   wysokości   2.215.800 zł.   zgodnie z   Załącznikiem nr 2.  

2.   Wydatki, o   których mowa w   ust.1 obejmują w   szczególności dotacje celowe na realizację zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami w   wysokości   3.551.850 zł.   zgodnie z   Załącznikiem nr 3."  

3)   §     12 pkt 3   otrzymuje brzmienie: "3) do dokonywania zmian w   planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i   rozdziałami w   ramach działu w   zakresie wydatków bieżących".  

§   2.   Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu gminy zgodnie z   załącznikiem  
Nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Określa się zadania inwestycyjne w   2012 roku zgodnie z   załącznikiem Nr 5   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski


Uzasadnienie

Dochody zwiększenie o   kwotę 69.207 zł. zgodnie z   załącznikiem Nr 1.  

1)   Urealnienie planu dochodów w   urzędzie w   następujący sposób:  

a)   dział 700 rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i   nieruchomościami" /+/ 10 zł.,  

b)   dział 756 w   tym:  

-   rozdział 75615 "Wpływy z   podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i   opłat lokalnych od osób prawnych i   innych jednostek organizacyjnych" /+/ 100 zł.,  

-   rozdział 75616 "Wpływy z   podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i   darowizn, podatku  
od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i   opłat lokalnych od osób fizycznych" /+/ 15.000 zł.,  

-   rozdział 75618 "Wpływy z   innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego  
na podstawie ustaw" /+/ 22.033 zł.,  

c)   dział 900 w   tym:  

-   rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i   ochrona wód" /+/ 420 zł.,  

-   rozdział 90095 "Pozostała działalność" /+/ 1.940 zł.,  

d)   dział 852 rozdział 85295 "Pozostała dzialalność" /+/ 200 zł.,  

2)   Urealnienie planu dochodów w   szkołach, przedszkolach i   w gimnazjum w   następujący sposób:  

a)   SP Skępe:  

-   dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe" § 0970 /+/ 3.194 zł.,  

b)   PP Wioska:  

-   dział 801 rozdział 80104 "Przedszkola" § 0920 /+/ 20 zł.,  

c)   PP Skępe:  

-   dział 801 rozdział 80104 "Przedszkola" § 0920 /+/ 20 zł.,  

d)   Gimnazjum:  

-   dział 801 rozdział 80110 "Gimnazja" § 0970 /+/ 1.270 zł.  

3)   Refundacja poniesionych w   2011 r. wydatków związanych z   realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placów zabaw w   miejscowościach Czermno i   Wólka" zgodnie z   Umową przyznania pomocy  
Nr PRW1I.6017-350-272/10 00148-6930-UM0240478/10 na operację z   zakresu małych projektów w   ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 zawartą w   dniu  
26 lipca 2011 r.  

Wydatki zwiększenie o   kwotę 69.207 zł. zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

1)   Urealnienie planu wydatków w   urzędzie (w tym korekta naliczenia odpisu na ZFŚS na 2012 rok) w   następujący sposób:  

a)   dział 400 rozdział 40002 "Dostarczanie wody" /-/ 318 zł.,  

b)   dział 750 rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie" /-/ 212 zł.,  

c)   dział 750 rozdział 75023 "Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)" /-/ 3.076 zł.,  

d)   dział 750 rozdział 75095 "Pozostała działalność" /-/ 371 zł.,  

e)   dział 754 rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" /-/ 212 zł.,  

f)   dział 801 rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" /-/ 424 zł.,  

g)   dział 851 rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" /-/ 53 zł.,  

h)   dział 900 w   tym:  

-   rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i   ochrona wód" /-/ 530 zł.,  

-   rozdział 90004 "Utrzymanie zieleni w   miastach i   gminach" /-/ 1.273 zł.,  

-   rozdział 90095 "Pozostała działalność" /-/ 1.061 zł.,  

i)   dział 921 rozdział 92113 "Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego" /-/ 424 zł.,  

j)   dział 926 rozdział 92601 "Obiekty sportowe" /-/ 106 zł.  

2)   Urealnienie planu wydatków w   urzędzie w   następujący sposób:  

a)   dział 400 rozdział 40002 "Dostarczanie wody" /+/ 318 zł.,  

b)   dział 700 rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i   nieruchomościami" /+/ 7.707 zł.,  

c)   dział 750 w   tym:  

-   rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie" /+/ 212 zł.,  

-   rozdział 75023 "Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)" /+/ 3.076 zł.,  

-   rozdział 75095 "Pozostała działalność" /+/ 371 zł.,  

d)   dział 754 rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" /+/ 15.212 zł. w   tym:  

-   kwota 10.000 zł. na zakup materiałów przeznaczonych do bieżącego remontu strażnicy OSP w   Jarczewie.  

e)   dział 801 rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" /+/ 424 zł.,  

f)   dział 851 rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" /+/ 53 zł.,  

g)   dział 900 w   tym:  

-   rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i   ochrona wód" /+/ 530 zł.,  

-   rozdział 90004 "Utrzymanie zieleni w   miastach i   gminach" /+/ 1.273 zł.,  

-   rozdział 90095 "Pozostała działalność" /+/ 61 zł.,  

h)   dział 921 rozdział 92113 "Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego" /+/ 424 zł.,  

i)   dział 926 rozdział 92601 "Obiekty sportowe" /+/ 106 zł.  

3)   Zwiększenie planu po stronie wydatków w   MGOPS w   Skępem w   dziale 852 "Pomoc społeczna":  

a)   rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z   funduszu alimentacyjnego oraz składki  
na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego" /+/ 3.000 zł.,  

b)   rozdział 852 19 " Ośrodki pomocy społecznej" /+/ 2.000 zł,  

c)   rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze" /+, -/ 335 zł  

4)   Zabezpiecza się środki na zakupy i   zadania inwestycyjne:  

-   "Zakup licencji programu "Zbyt"" /+/ 5.000 zł.,  

-   "Zakup urządzenia do badania trzeźwości ALco-Sensor IV CM (fundusz wsparcia)" /+/ 4.500 zł.,  

-   "Utworzenie Centrum Kulturalno - Oświatowo - Rekreacyjnego w   Wólce" /+/ 2.000 zł.  

-   dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w   Lipnie na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja już istniejących boisk przy Zespole Szkół w   Skępem" /+/ 10.000 zł.  

5)   Uaktualnienie załącznika Nr 5   "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu Miasta i   Gminy Skępe w   2012 r." w   związku z   urealnieniem środków na finansowanie lub dofianansowanie zadań zleconych  
do realizacji fundacjom i   stowarzyszeniom oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  
na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych.  

6)   Zmienia się w   §     12 zakres upoważnienia dla burmistrza do dokonywania zmian w   planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i   rozdziałami w   ramach działu w   zakresie wydatków bieżących wyłaczając uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku ptracy.