Uchwała Nr XIII/114/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 marca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w   sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i   Gminy Skępe na lata 2012–2030  

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6   , art.231 i   art. 243 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) w   związku z   art. 121 ust. 8   i art. 122 ust. 2   i 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)   uchwala się, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XI/102/2011 Rady Miejskiej w   Skępem z   dnia 30 grudnia 2011 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i   Gminy Skępe na lata 2012–2030 wprowadza się następujące zmiany:  

1)   Załącznik Nr 1   otrzymuje brzmienie określone jak w   załączniku Nr 1   do niniejszej uchwały.  

2)   Załącznik Nr 2   otrzymuje brzmienie określone jak w   załączniku Nr 2   do niniejszej uchwały.  

3)   § 3   ust. 1   otrzymuje brzmienie: "§ 3   ust. 1   Upoważnić Burmistrza Miasta i   Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z   realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały".  

§   2.   Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski


Uzasadnienie

W uchwale Nr XI/102/2011 Rady Miejskiej w   Skępem z   dnia 30 grudnia 2011 r. w   sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i   Gminy Skępe na lata 2012 - 2030 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w   2012 roku i   lat następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu zarówno po stronie dochodów, wydatków oraz zadłużenia (załącznik nr 1). Natomiast w   załączniku Nr 2   urealnia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w   latach 2012-2017 w   następujący sposób:  

1)   Ujmuje się w   2013 r.:  

a)   wydatki na zadnia inwestycyjne pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w   Kukowie" w   kwocie 50.000 zł.,  

b)   wydatki na zadnia inwestycyjne pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w   Łąkiem" w   kwocie 50.000 zł.,  

c)   wydatki na zadnia inwestycyjne pn. "Dofinansowanie projektu modernizacji już istniejących boisk przy Zespole Szkół w   Skępem " w   kwocie 50.000 zł.,  

2)   Ujmuje się w   2014 r.:  

a)   wydatki na zadania inwestycyjne pn. "Modernizacja ulic dookoła rynku" w   ramach remontu dróg w   miejscowości Skępe w   kwocie 150.000 zł.