PROTOKÓŁ NR XVI/2004
SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM 
z dnia 2 września 2004 roku.

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1300, obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Ostrowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem                   - wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście                                         - wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

        - Pan Andrzej Gatyński                             - Burmistrz Miasta i Gminy;

        - Pani Romana Tężycka                            - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy;

        - Pan Józef Sobociński                              - Sekretarz Miasta i Gminy;

        - Pani Barbara Leśniewska                       - Skarbnik Miasta i Gminy;

        - Pan Dariusz Galek                                 - Radca Prawny UMiG;

        - Pan Marian Gabryszewski                      - Insp. ds. zaopatrzenia w wodę UMiG;

        - Pan Krzysztof Małkiewicz                      - Insp. ds. gospodarki komunalnejUMiG;

        - Pan Ryszard Gorzycki                            - Insp. ds. budownict. i drogownict.UMiG;

        - Pan Jacek Frymarkiewicz                                   - Insp. ds. leś. i ochrony środ. UMiG.

 

 

XVI Sesję Rady Miejskiej IV kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Ostrowski, serdecznie witając wszystkich radnych Rady Miejskiej, radnych powiatowych: Piotra Wojciechowskiego, Sławomira Błażejewskiego, Tomasza Woźnickiego i Antoniego Antoszewskiego, Pana Burmistrza i Panią Burmistrz oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

W posiedzeniu brało udział 14 radnych na ogólną liczbę 15 i w związku z tym, Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

Przyjęcie protokołu Nr XV/2004 z dnia 30 czerwca 2004r.

Do protokołu XV Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono  j e d n o g ł o ś n i e .

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował zebranych o propozycji usunięcia  z projektu porządku obrad punktu 2, dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skępe”, argumentując to, negatywną opinią projektu uchwały wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie (w załączeniu do protokołu), który wyszczególnił wiele zastrzeżeń, mających istotne znaczenie dla stanu środowiska i zdrowia ludzi, a także dla stworzenia mechanizmów, dzięki którym można wymusić określone zachowania i doprowadzić do sytuacji, w której nasze otoczenie będzie czystsze i bezpieczniejsze. Dlatego też, wymienione zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy wymagają dopracowania pod względem merytorycznym.

Radni nie wnieśli sprzeciwu do zmiany projektu porządku obrad, który po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej (stanowi załącznik do protokołu) przyjęty został  jednogłośnie.

 

Pkt 2

Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu ochrony środowiska” wraz  z „Planem gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Skępe”.

W uzasadnieniu projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iż perspektywiczne plany: „Program ochrony środowiska” oraz „Plan gospodarki odpadami” stanowią podstawę racjonalnej polityki i działalności gminy. Zostały one opracowane zgodnie z uchwaloną polityka ekologiczną państwa, a ich wdrożenie umożliwi osiągnięcie celów założonych w polityce, realizację jej zasad, a także stworzenie mechanizmów spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadowej. Plany i programy polityki ochrony środowiska stanowią podstawę do podejmowania decyzji w zakresie działań inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska.

Celem opracowanych projektów jest przedstawienie aktualnego stanu środowiska i gospodarki odpadowej w mieście i gminie Skępe, wskazanie absolutnych priorytetów ekologicznych oraz nakreślenie niezbędnych działań mających za zadanie poprawę istniejącego stanu w dziedzinie ochrony środowiska.

Przedstawione projekty: „Program ochrony środowiska” oraz „Plan gospodarki odpadami” realizują założenia planów wyższego rzędu. Uzyskały one pozytywną akceptację zarówno przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jak i przez Zarząd Powiatu Lipnowskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej nadmienił, że nad przedstawionymi projektami pracował zespół pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

Inspektor ds. leśnictwa i ochrony środowiska UMiG Pan Jacek Frymarkiewicz przedstawił najważniejsze kwestie charakterystyczne dla opracowanych dokumentów dotyczące:

- głównych zadań strategicznych, jakie przyświecają „Programowi ochrony środowiska”, a w szczególności:

? wzmocnienie struktury ekologicznej;

? ograniczenie emisji, zmniejszenie wodochłonności, materiałochłonnosci i enegochłonności;

? rozwijanie aktywności obywatelskiej;

-  celów opracowania „Planu gospodarki odpadami” dotyczących:

? aktualnego stanu gospodarki odpadami;

? prognozowanych zmian w zakresie gospodarki odpadami;

? działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami;

? instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów;

? systemu monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów;

? rodzaju i harmonogramu realizacji przedsięwzięć;

? harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł.

Powiedział także, że przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska oraz przepisy prawne dotyczące gospodarki odpadami, przewidują tworzenie na wszystkich szczeblach administracyjnych kraju (gminy, powiatu, województwa) systemu dokumentów planistycznych wytyczających kierunki rozwoju w kontekście ochrony środowiska. Poza tym, projekt „Planu gospodarki odpadami” zgodny jest z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami.

Poinformował o zakupie w miesiącu lipcu br. 214 pojemników na odpady i rozprowadzeniu ich wśród mieszkańców gminy. Planuje się w najbliższym czasie zakupić dalsze 205 pojemników.

Radni uwag do projektu uchwały nie wnieśli.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała została  przyjęta -  j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 3

Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Skępe na 2004 rok.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skępe na 2004 rok przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska informując, że dochody zmniejszyły się o kwotę 1.100.000 zł  zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dziale pomocy społecznej o kwotę 1.100.000 zł;

- zwiększeniem planu po stronie dochodów na wdrożenie w jednostkach samorządu terytorialnego systemów komputerowych w dziale pomocy społecznej o kwotę 470 zł;

- urealnieniem planu po stronie dochodów z uwagi na pozyskane dodatkowe środki;

- zwiększeniem planu po stronie dochodów w związku z nadpłatą z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.603 zł.

Wydatki zmniejszyły się o kwotę 1.003.600 w związku z:

- zmniejszeniem planu po stronie wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dziale pomocy społecznej o kwotę 1.100.000 zł;

- zabezpieczeniem środków w wysokości 50.000 zł na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Skępe;

- urealnieniem planów w celu zapewnienia prawidłowego wywiązania się gminy z zadań przypisanych jej ustawami.

Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu), która  w wyniku głosowania została przyjęta  j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 4

Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze  2004 roku.

 Informację z wykonania budżetu za I półrocze przedstawił Burmistrz Pan Andrzej Gatyński oznajmiając, iż szczegółowej analizy dokonano na wcześniej odbytych posiedzeniach komisji Rady Miejskiej i w związku z tym, ograniczy swoją wypowiedź do najważniejszych kwestii.

Budżet Miasta i Gminy na 2004 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej NrX/79/2003 w dniu 29 grudnia 2003 roku i był siedmiokrotnie korygowany stosownymi uchwałami i zarządzeniami.

Ustalone wielkości budżetu po zmianach wynoszą:

- dochody plan 12.753.031 zł, wykonanie 6.231.383 zł, tj. 48,9%;

- wydatki  plan 15.767.781 zł, wykonanie 5.660.602 zł, tj. 35,9%.

Bezpośrednią przyczyną niskiego wykonania planu jest zaledwie 5% wykonanie wydatków majątkowych. Obecnie trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia w II półroczu 2004 roku inwestycji dotyczących: wodociągowania gminy, drogownictwa, rozbudowy Szkoły Podstawowej w Skępem oraz składowiska odpadów w Lubówcu (prace planistyczne).

Realizując budżet dokonano spłat pożyczek i kredytów w wysokości 72.500 zł  w następujących ratach:

- 13.500 zł – spłata modernizacji kotłowni węglowej w Szkole Podstawowej w Skępem;

- 36.000 zł – spłata zakupu samochodu specjalistycznego – śmieciarki do zbiórki i wywozu odpadów;

- 23.000 zł – spłata budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Skępe – II etap.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2004 roku wynosi ogółem 246.000 zł.

Wystawiano upomnienia oraz dokonywano czynności egzekucyjne w stosunku do osób mających zaległości wobec budżetu gminy i tak:

- w poborze podatków wystawiono 255 upomnień na kwotę 91.762 zł;

- za zużycie wody i odprowadzanie ścieków wystawiono 237 upomnień na kwotę 31.015 zł;

- wystawionych zostało z tytułu zaległości podatkowych 198 tytułów wykonawczych na kwotę 32.803 zł.

Burmistrz oznajmił, iż nie będzie potrzeby bezpośredniego zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego kwoty 1.100.000 zł, wynikającej z nadpłaty przyznanych ustawowo gminie środków pieniężnych na zasiłki rodzinne. W tej kwestii porozumiano się z Urzędem Wojewódzkim i pieniądze te przeznaczone zostaną na zasiłki  rodzinne      w następnych miesiącach drugiego półrocza 2004 roku.

Burmistrz następnie poinformował zebranych o zakończonych i obecnie realizowanych inwestycjach na terenie gminy, a mianowicie:

- zakończonym remoncie drogi Kukowo – Czermno, gdzie przy okazji złożył serdeczne podziękowanie Zarządowi Powiatu Lipnowskiego za udzieloną pomoc;

- remoncie chodników w centrum Skępego (planowany jest odcinek przy ul. Rynek, od Pani Smużewskiej w stronę ul. Płockiej – na ile starczy materiału);

- zakończonej budowie wodociągu Wólka – Likiec;

- przeprowadzonym przetargu na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Skępem, gdzie zwrócił uwagę na firmę, która wygrała przetarg jego zdaniem zbyt wysoko obniżając koszty realizacji zadania - o 200 tyś.zł. Wspomniał, iż rozważa możliwość unieważnienia przetargu, po uprzednim zapoznaniu się        z prowadzonymi ekspertyzami.

Burmistrz poinformował także o zmianie zarządu jednostki OSP Skepe oraz  o przeprowadzonym w miesiącu lipcu próbnym alarmie, gdzie do akcji ratunkowej gaszenia pożaru zgłosiły się jednostki OSP ze Skępego, Wioski i Józefkowa.

Burmistrz Pani Romana Tężycka złożyła informację na temat oświaty dotyczącą:

- trwającego remontu dachu budynku Szkoły Podstawowej w Czermnie, gdzie planuje się jego zakończenie do końca przyszłego tygodnia (10.09.br.). Zadanie jest realizowane ze środków unijnych – dotacja 10.800 zł;

- zakończonej wymianie okien w budynku Szkoły Podstawowej w Wólce – pozyskano środki pieniężne z rezerwy MENiS w kwocie 22.000 zł;

- dożywiania dzieci, gdzie zabezpieczone są środki do końca bieżącego roku kalendarzowego w kwocie 57.500 zł;

- pozyskania z NFOŚiGW 3 kompletów komputerów i przekazania ich do Szkoły Podstawowej w Wólce (w ramach współpracy z Wicewojewodą Kujawsko-Pomorskim A. Horonziakiem);

- uczestniczenia dzieci (czworo) z naszej gminy w bezpłatnych koloniach kuratoryjnych (transport zapewniła dzieciom na kolonie gmina);

- odbytych przez nauczycieli szkoleniach, w ramach programu PAOW (szkolenia były sfinansowane ze środków unijnych i własnych).

Do przedstawionych informacji odniosła się radna Pani Anna Smużewska, zwracając się z pytaniem dotyczącym przyczyny pomniejszenia budżetu o 1.100.000- zł w dziale opieki społecznej.

Kierownik MGOPS Pani Ewa Wojciechowska odpowiedziała, że sytuacja ta wynikła  z braku doskonałych przepisów prawnych w tej kwestii. Zadanie „zasiłków rodzinnych” realizowane było w pośpiechu i dlatego wystąpiły takie różnice, głównie biorące się ze wstępnych obliczeń szacunkowych.

Odniosła się także do wcześniejszych zapewnień Pana Burmistrza, iż pieniądze te pozostaną w gminie (bez naliczania odsetek) i rozdysponowane zostaną w przyszłych miesiącach, z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne – wg wcześniejszych uzgodnień z Urzędem Wojewódzkim.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował zebranych, iż zgodnie z przepisami ustawowymi gospodarka finansowa gmin podlega nadzorowi i kontroli ze strony Regionalnych Izb Obrachunkowych. Następnie odczytał (w załączeniu do protokołu) uchwałę Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy, Zespołu we Włocławku w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za pierwsze półrocze 2004 roku.

Radni przyjęli opinię RIO bez zastrzeżeń.

 

Pkt 5

Przedstawienie informacji o stanie dróg gminnych i działaniach związanych z ich utrzymaniem.

Informację o stanie dróg gminnych (w załączeniu do protokołu) przedstawił inspektor UMiG ds. budownictwa i drogownictwa Pan Ryszard Gorzycki.

Uszczegółowił wcześniejszą wypowiedź Burmistrza, zwracając uwagę na:

- wykonane naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic w Skępem i na drogach gminnych;

- problemy z budową drogi Wioska – Jarczewo. Pomimo posiadanej pełnej dokumentacji i złożonego wniosku gmina nie otrzymała promesy na pieniądze w ramach SAPARD na budowę drogi. Jednakże w końcu sierpnia był telefon z ARiMR, że być może znajdą się dodatkowe pieniądze na zrealizowanie tego zadania;

- naprawy dróg gminnych żużlem: ogółem dostarczono 1406 t żużla za kwotę 28.819 zł;

- profilowanie dróg równiarką;

- budowę nawierzchni ul. Kruczej: wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i ogłoszono przetarg na dzień 14 września br.;

- podbudowę z tłucznia kamiennego drogi Wólka – Likiec na odcinku 300m;

Poinformował także o prowadzonych pracach planistycznych nad sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru obejmującego tereny rolne we wsi Lubówiec, dla inwestycji celu publicznego – gospodarki odpadowej. Obecnie projekt planu jest w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.

 

Pkt 6

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami rady.

Kontynuując wcześniej rozpoczętą informację, Burmistrz w dalszej części omówił:

- wykonanie zadań z zakresu wodociągowania gminy (informacja w załączeniu do protokołu);

- gospodarkę mieniem komunalnym (informacja w załączeniu do protokołu);

- przygotowanie projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy (informacja w załączeniu do protokołu);

- prace wykonane na terenie gminy przez pracowników robót gospodarczych  i robót publicznych (informacja w załączeniu do protokołu);

- wykonanie zadań związanych z oświetleniem ulic i wsi (1 lampa zainstalowana została we wsi Sarnowo, dzięki pomocy wczasowiczów – działkowiczów domków letniskowych).

Ponadto poinformował o wymianie piecy CO w przedszkolach (Skępe i Wioska) oraz  trwających rozmowach z Rejonem Dróg Publicznych w Lipnie odnośnie możliwości remontu drogi od ulicy Polnej do Krza na odcinku ok. 300m.

Radna Pani Anna Smużewska uzupełniła wcześniejszą wypowiedź Pani Burmistrz dotyczącą oświaty. Powiedziała, że na ostatniej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia     i Sportu przeprowadzono lustrację obiektów szkolnych pod względem przygotowania do nowego roku szkolnego. Komisja stwierdziła ogólnie dobre przygotowanie szkół do zajęć lekcyjnych.

Poza tym stwierdzono:

- w SP w Wólce zaadoptowano pomieszczenie na oddział „0” po byłym mieszkaniu służbowym oraz zwiększono pracownię komputerową do 10 stanowisk. Należy wykonać elewację budynku szkolnego;

- w SP w Czermnie należy zaplanować w przyszłym budżecie środki na wymianę okien.

Ponadto komisja wypracowała wniosek dotyczący utworzenia z dniem 1 stycznia 2005 roku w SP w Wólce i SP w Czermnie Świetlic Środowiskowych, działających przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Radna Pani Ewa Pilewska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powiedziała, że obecnie funkcjonują dwie świetlice środowiskowe: - w Skępem i Wiosce. W najbliższym czasie komisja rozpatrzy zgłoszony wniosek o utworzeniu świetlic przy pozostałych szkołach.

Radna Pani Jolanta Kozłowska zwróciła się z pytaniem dotyczącym przeniesienia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej do budynku GOK. Stwierdziła, że młodzież popołudniami nie ma gdzie się spotykać, a pomieszczenia obecnej biblioteki to uniemożliwiają. Pomieszczenia GOK umożliwiłyby młodzieży korzystanie z czytelni, pracowni komputerowej, plastycznej i innych form działalności kulturalno-rozrywkowej.

Burmistrz odpowiedział, że przeniesienie biblioteki do GOK jest problemem otwartym. Dla zrealizowania tych celów potrzebne są siły i środki, których obecnie brak.

Radny Pan Jacek Płoszyński powiedział, że jest także za całkowitą rezygnacją z dalszego wynajmowania GOK i że gmina powinna w najbliższym czasie zdecydować się na remont i zaadoptowanie pomieszczeń GOK na bibliotekę. 

 

Pkt 7

Wolne wnioski i zapytania.

Sołtys Sarnowa Pani Halina Wasilewska zwróciła się z prośbą do Burmistrza o:

- zainstalowanie dodatkowo dwóch lamp we wsi Sarnowo;

- kilka dodatkowych transportów żużla i gruzu na drogi sołeckie.

Burmistrz odpowiedział, że obecnie w sprawie lamp oświetleniowych nie może nic obiecać i uzależnione jest to od pozyskania dodatkowych środków finansowych (po przeprowadzonych przetargach na inwestycje gminne). Gruz zostanie przewieziony    w najbliższym czasie, jak tylko znajdą się siły i środki.

Radny Pan Roman Targański złożył  podziękowanie Burmistrzowi za remont chodników oraz wyraził swoje zaniepokojenie wstrzymaniem od wiosny br. wszelkich robót budowy boiska przy SP w Skepem.

Burmistrz odpowiedział, iż jest to świadome poczynanie, związane z rozbudową szkoły. Boisko stanowi jedyną drogę do wywozu gruzu i piachu od strony jeziora         i dlatego wstrzymane są prace budowy boiska. Należy skoordynować prace  rozbudowy szkoły i budowy boiska w taki sposób, żeby realizacja jednego zadania nie szkodziła drugiemu.

Przewodniczący Rady odczytał podziękowanie dla Rady Miejskiej w Skępem od  Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej za organizację i przeprowadzenie Kongresu Dobrzynian.

Wspomniał o historycznym znaczeniu pierwszego takiego kongresu i udziale w nim osób nie mieszkających obecnie na terenach Ziemi Dobrzyńskiej. Organizatorami kongresu byli:  Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i Urząd Miasta i Gminy w Skępem. Kongres rozpoczął się 10 sierpnia uroczysta mszą w sanktuarium Matki Bożej Skępskiej. Na hali sportowej SP w Skępem wygłoszone zostały okolicznościowe przemówienia i referaty, zaprezentowały się firmy dobrzyńskie. W drugim dniu uczestnicy kongresu brali udział w wycieczkach i zwiedzali ziemię dobrzyńską. Trzeci dzień miał charakter podsumowujący kongres. Uczestnicy kongresu (udział władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych) pochlebnie wyrażali się o naszym samorządzie gminnym.

Przewodniczący Rady Miejskiej nadmienił, że była to wielka promocja Gminy Skępe, powiatu lipnowskiego i gmin ziemi dobrzyńskiej.

Radny Powiatowy Pan Tomasz Woźnicki przekazał zebranym krótką informację na temat wykonania budżetu powiatu lipnowskiego:

- dochody powiatu wyniosły 25.898.617 zł, co stanowi 44,5% wykonania budżetu;

- wydatki powiatu to 26.34.617 zł, co stanowi 52,61 wykonania budżetu.

Oznajmił także, że po stronie dochodów najgorzej kształtuje się ściągalność podatków od osób fizycznych, natomiast wydatki w większości pochłania oświata.

Na zakończenie stwierdził, że budżet powiatu lipnowskiego jest wykonywany na poziomie dobrym.

Radny Powiatowy Pan Piotr Wojciechowski omówił pokrótce sytuację w oświacie, zwracając szczególną uwagę na duże zdyscyplinowanie dyrektorów szkół.

Odniósł się do sytuacji w Zespole Szkół w Skępem, gdzie koniec realizowanych tam inwestycji planowany jest na dzień 31 września br. Powiedział także o odbytych  i planowanych przetargach na sprzedaż działek przy Zespole Szkół, z których osiągnięte środki finansowe będą przeznaczone w całości na wymianę okien budynku szkolnego.

Informację dotyczącą osiągnięć Koła Wędkarskiego w Skępem, w imieniu jego Prezesa Pana Andrzeja Małkiewicza przedstawił Burmistrz.

Koło Wędkarskie ze Skępego jest jednym z najlepszych w okręgu. Może poszczycić się wieloma osiągnięciami, z których najważniejsze w tym roku to:

- zajęcie indywidualnie III i VI miejsca w zawodach okręgowych na Skrwie;

- zajęcie w czerwcu drużynowo I miejsca i indywidualnie I, II i IV miejsca         w zawodach powiatowych;

- zajęcie w miesiącu lipcu drużynowo II miejsca, a indywidualnie II i IV miejsca w zawodach powiatowych.

Burmistrz powiedział, iż rośnie zainteresowanie naszego społeczeństwa właśnie takimi imprezami masowymi, jak zawody wędkarskie i zawody piłki plażowej. Zasugerował, żeby w przyszłym budżecie gminnym zagwarantować środki finansowe na organizację tych imprez.

Złożył także podziękowania sponsorom, którzy przyczynili się do organizacji tych  zawodów: Panu Markuszewskiemu Zenonowi, Panu Wiesławowi Wiśniewskiemu, Panu Antoniemu Tężyckiemu, Panu Bogumiłowi Brzościkowskiemu, Panu Romanowi Jakubczykowi  i Panu Janowi Sosińskiemu.

Radny Powiatowy Pan Sławomir Błażejewski poruszył temat stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych, średnich i studentów. Powiedział, iż zgodnie z przepisami prawnymi stypendia należą się dla uczniów i studentów wsi i małych miasteczek do    25 tyś. mieszkańców.

Radna Pani Anna Smużewska wskazała na dużą pomoc dyrektorów szkół w realizacji tego zadania.

Radny Pan Piotr Wojciechowski dodał, iż jest obecnie złożonych około 600 podań przy limicie 21 osób w powiecie.

Radny Powiatowy Pan Antoni Antoszewski poruszył problem braku opracowanych planów zagospodarowania przestrzennego gmin. Zaapelował do władz samorządowych gminy o pomoc rolnikom w przeklasyfikowaniu gruntów rolnych na leśne, a konkretnie w składaniu przez nich wniosków.

 

Pkt 11

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach i zamknął XVI Sesję Rady Miejskiej w Skępem.

     

            Protokolant

     Zbigniew Małkiewicz