Uchwała Nr XIII/115/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Włocławek na utrzymanie Izby Wytrzeźwień we Włocławku w   2012 roku.  

Na podstawie art. 10 ust. 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2   pkt 5   i art. 218 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), uchwala się, co następuje:  

§   1.   Rada Miejska w   Skępem udziela Miastu Włocławek pomocy finansowej w   formie dotacji celowej w   2012 roku w   wysokości 1.000zł z   przeznaczeniem na utrzymanie Izby Wytrzeźwień  

§   2.   Upoważnia się Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe do zawarcia z   Prezydentem Miasta Włocławek umowy w   sprawie przekazania pomocy finansowej określonej w   § 1.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skepe..  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski


Uzasadnienie

Urząd Miasta Włocławek wystąpił z   pismem o   udzielenie pomocy dla Izby Wytrzeźwień we Włocławku na prowadzenie działań związanych z   usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez mieszkańców naszej gminy. W   celu przekazania dotacji konieczne jest podjęcie uchwały w   sprawie udzielenia pomocy finansowej.  

Wynik głosowania zgodnie z   protokołem:  

W głosowaniu udział wzieło 12 radnych:  

-   za uchwałą oddano 12 głosów,  

-   przeciw uchwale oddano 0   głosów,  

-   wstrzymujących się głosów 0.