Uchwała Nr XIII/119/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie określenia zasad i   trybu przeprowadzenia konsultacji z   mieszkańcami w   sprawie podziału sołectwa Żagno.  

Na podstawie art. 5   ust. 2   i 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz.U. z   2001 r. Nr 142, z   późn.zm.) oraz § 1   Uchwały nr XXVIII/195/2006 Rady Miejskiej w   Skepem z   dnia 11 kwietnia 2006 r. w   sprawie zasad i   trybu przeprowadzania konsultacji z   mieszkańcami Miastai Gminy Skępe   , uchwala się, co następuje:  

§   1.   1.   Przeprowadzić konsultacje z   mieszkańcami Sołectwa Żagno w   sprawie jego podziału na Sołectwo Żagno i   Sołectwo Wioska w   granicach ich obrębów geodezyjnych.  

2.   Konsultacje przeprowadzone zostaną w   terminie od dnia 11 kwietnia 2012 r. do dnia 16 kwietnia 2012 r.  

§   2.   Zasady i   tryb przeprowadzenia konsultacji ,o których mowa w   § 1   określa załącznik nr 1   do uchwały.  

§   3.   Po upływie okresu konsultacji, o   którym mowa w   § 1, Burmistrz Miasta i   Gminy Skępe sporządzi zbiorcze wyniki konsultacji i   przedstawi je Radzie Miejskiej w   Skępem.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIII/119/2012    
Rady Miejskiej w   Skępem    
z dnia 29 marca 2012 r.  
 

Zasady i   tryb przeprowadzenia konsultacji z   mieszkańcami Sołectwa Żagno w   sprawie jego  
podziału na Sołectwo Żagno i   Sołectwo Wioska.  

§   1.   Prawo udziału w   konsultacjach w   sprawie podziału Sołectwa Żagno na Sołectwo Żagno i   Wioska wymienionych w   § 1   uchwały mają mieszkańcy zamieszkujący na terenie sołectwa Żagno, którzy najpóźniej w   terminie konsultacji ukończyli 18. rok życia.  

§   2.   Mieszkańcy sołectwa biorący udział w   konsultacjach o   których mowa w   § 1   załącznika złożą swoje podpisy na wykazie zatytułowanym: „ Wykaz mieszkańców Sołectwa Żagno biorących udział w   konsultacjach w   sprawie podziału Sołectwa Żagno na Sołectwo Żagno i   Sołectwo Wioska .”  

§   3.   Udział w   konsultacjach mogą brać pełnoletni mieszkańcy sołectwa.  

§   4.   1.   Wzór wykazu osób biorących udział w   konsultacjach stanowi załącznik do niniejszych Zasad i   trybu przeprowadzenia konsultacji.  

2.   Na wykazie mieszkańcy sołectwa złożą swoje podpisy w   jednej z   następujących rubryk:  

1)   popieram propozycję,  

2)   sprzeciwiam się propozycji,  

3)   wstrzymuje się od głosu nad propozycją.  

§   5.   Burmistrz Miasta i   Gminy Skępe zapewni zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i   Gminy w   Skępem uchwały w   sprawie określenia zasad i   trybu przeprowadzenia konsultacji, niezwłocznie po jej wejściu w   życie oraz powiadomi mieszkańców w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   6.   Wykazy mieszkańców sołectwa biorących udział w   konsultacjach należy złożyć w   sekretariacie Urzędu Miasta i   Gminy w   Skępem, pokój nr 5, w   terminie do dnia 17 kwietnia 2012 r. włącznie.  

Załącznik  

do Zasad i   trybu przeprowadzenia konsultacji  

z mieszkańcami Sołectwa Żagno w   sprawie  

jego podziału na Sołectwo Żagno  

i Sołectwo Wioska.  

WYKAZ MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA ŻAGNO  
BIORĄCYCH UDZIAŁ W   KONSULTACJACH W   SPRAWIE PODZIAŁU SOŁECTWA ŻAGNO  
NA SOŁECTWO ŻAGNO I   SOŁACTWO WIOSKA.  

TREŚĆ PYTANIA:  

„CZY JEST PAN/I ZA PODZIAŁEM SOŁECTWA ŻAGNO NA SOŁECTWO ŻAGNO I   SOŁECTWO WIOSKA?”  

Data  

Nazwisko i   imię  

Adres  

PESEL  

Popieram propozycję  

Sprzeciwiam się propozycji  

Wstrzymuję się od głosu nad propozycją  


Uzasadnienie

Grupa 86 mieszkańców wsi Wioska położonej w   sołectwie Żagno wystąpiła z   wnioskiem do Burmistrza Miasta i   Gminy w   Skępem o   podział aktualnego Sołectwa Żagno na Sołectwo Żagno i   Sołectwo Wioska.  

W uzasadnieniu powyższego wniosku mieszkańcy wskazali, iż powstanie odrębnego sołectwa w   Wiosce przyczyni się do integracji wspólnoty lokalnej wsi Wioska i   większego zaangażowania mieszkańców w   zaspakajanie potrzeb wspólnoty, a   sołtys i   rada sołecka skupią się na problemach danej wsi. Ponadto ułatwiony będzie kontakt mieszkańców tych wsi z   sołtysem, przez co Ich sprawy będą lepiej załatwiane.  

Zgodnie z   § 8   ust. 2   i 3   Statutu Miasta i   Gminy Skępe, podział jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzony konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą.  

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i   uzasadnione.