Uchwała Nr XIII/120/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miasta Skępego.  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 13 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 zm.:Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz. 717 i   Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055 i   Nr 116, poz. 1203, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i   z 2011 r. Nr 117, poz. 679 oraz Nr 134, poz. 777 i   Nr 21, poz. 113 oraz Nr 149, poz. 887)   uchwala się, co następuje:  

§   1.   Nadaje się nazwy   ulicom na terenie miasta Skępego:  

1)   Ulicy bez nazwy, zlokalizowanej w   Skępem obręb nr   8   , stanowiącej działkę ewidencyjną o   numerze   823   odchodzącej w   prawo od ulicy Kujawskiej w   kierunku rzeki Czernica i   do granicy administracyjnej miasta z   wsią Kujawy w   sołectwie Ławiczek, której szkic sytuacyjny przebiegu określa załącznik graficzny Nr 1   do niniejszej uchwały nadaje się nazwę - ulica   Pomorska.  

2)   Ulicy bez nazwy, zlokalizowanej w   Skępem obręb nr   8   , stanowiącej działkę ewidencyjną o   numerze   1601   odchodzącej w   lewo od nowo nazwanej ulicy Pomorskiej, której szkic sytuacyjny przebiegu określa załącznik graficzny Nr 1   do niniejszej uchwały nadaje się nazwę - ulica   Wiejska.  

3)   Ulicy bez nazwy, zlokalizowanej w   Skępem obręb nr   8   , stanowiącej działkę ewidencyjną o   numerze   1793/7,   będącą drogą wewnętrzną w   rozumieniu ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych, odchodzącą w   lewo od ulicy Kujawskiej w   kierunku ulicy Kalinowej, której szkic sytuacyjny przebiegu określa załącznik graficzny Nr 1   do niniejszej uchwały nadaje się nazwę - ulica   Jaśminowa.  

4)   Ulicy bez nazwy, zlokalizowanej w   Skępem obręb nr   8   , stanowiącej działkę ewidencyjną o   numerze   986/5,   będącą drogą wewnętrzną w   rozumieniu ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych, odchodzącą w   lewo od ulicy Kalinowej, której szkic sytuacyjny przebiegu określa załącznik graficzny Nr 1   do niniejszej uchwały nadaje się nazwę - ulica   Azaliowa.  

5)   Ulicy bez nazwy, zlokalizowanej w   Skępem obręb nr   8   , stanowiącej działkę ewidencyjną o   numerze   957/3   , będącą drogą wewnętrzną w   rozumieniu ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych, odchodzącą w   prawo od ulicy Kalinowej, której szkic sytuacyjny przebiegu określa załącznik graficzny Nr 1   do niniejszej uchwały nadaje się nazwę - ulica   Morelowa.  

6)   Ulicy bez nazwy, zlokalizowanej w   Skępem obręb nr   8   , stanowiące działki ewidencyjne o   nr nr   938/5 i   937/3,   będące drogą wewnętrzną w   rozumieniu ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych, odchodzącą w   lewo od ulicy Kwiatowej, której szkic sytuacyjny przebiegu określa załącznik graficzny Nr 2   do niniejszej uchwały nadaje się nazwę - ulica   Poziomkowa  

7)   Ulicy bez nazwy, zlokalizowanej w   Skępem obręb nr   3   , stanowiącej działkę ewidencyjną o   numerze   115/6, będącą drogą wewnętrzną w   rozumieniu ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych, odchodzącą w   prawo od ulicy Polnej, której szkic sytuacyjny przebiegu określa załącznik graficzny Nr 3   do niniejszej uchwały nadaje się nazwę - ulica   Rolna  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIII/120/2012    
Rady Miejskiej w   Skępem    
z dnia 29 marca 2012 r.  
 

obrazek

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XIII/120/2012    
Rady Miejskiej w   Skępem    
z dnia 29 marca 2012 r.    
 

obrazek

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XIII/120/2012    
Rady Miejskiej w   Skępem    
z dnia 29 marca 2012 r.  
 

obrazek

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski


Uzasadnienie

Zgodnie z   art. 18 ust. 2   pkt. 13 ustawy o   samorządzie gminnym do wyłącznej kompetencji rady gminy należy m. in. podejmowanie uchwał w   sprawach nazw ulic i   placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w   rozumieniu ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych.  

W ramach tej kompetencji Rada Miejska w   Skępem, nadając w   przedmiotowej uchwale nazwy ulicom położonym w   Skępem umożliwi przyporządkowanie prawidłowej numeracji porządkowej dla położonych przy niech nieruchomości zabudowanych, a   także dla pozostałych nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, co zapewni sprawne zarządzanie nimi przez posługiwanie się oznakowaniem adresowym.  

Ulice wymienione w   ust. 1   i 2   uchwały są drogami publicznymi – stanowiącymi własność Miasta i   Gminy Skępe. Natomiast ulice wymienione w   ust. 3,4,5 i   6 uchwały, w   rozumieniu ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych nie mieszczą się w   kategorii dróg publicznych, są drogami niepublicznymi, wewnętrznymi i   stanowią własność osób prywatnych. Ponieważ ustawowe określenie ulicy odnosi się zarówno do ulic publicznych, jak i   niepublicznych, a   więc wewnętrznych, mi in. osiedlowych, czy lokalnych o   klasie dróg dojazdowych, żadne zatem nie mogą pozostawać bezimienne. Muszą mieć nadane nazwy. Ma to znaczenie zarówno dla różnego rodzaju ewidencjii planowania, jak i   dla samych mieszkańców. Podjęcie takiej uchwały wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których są one zlokalizowane. W   złożonych oświadczeniach właściciele gruntów wyrazili zgodę na nadanie nazw tym ulicom w   brzmieniu nadanym im, jak występuje w   uchwale.  

Proponowane w   uchwale nazwy ulic nie powtarzają się na terenie Miasta Skępe. Skutki finansowe związane z   podjęciem uchwały dotyczą kosztów wykonania i   usytuowania tabliczek z   nazwami ulic.  

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zatem zasadne.