Uchwała Nr XIII/122/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w   ramach tej pomocy oraz warunków i   sposobu ich przyznawania  

Na podstawie art. 72 ust.1 i   art. 91d pkt.1 ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006r. Nr 97, poz. 674 zm.: Dz.U. z   2006 r. Nr 170, poz.1218, 220, poz.1600 z   2007 r. Nr17, poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz.1369, Nr 247, poz.1821 z   2008 r. Nr 145, poz.917, Nr 227, poz.1505, z   2009 r. Nr 1, poz.1 Nr 56, poz.458, Nr67, poz.572, Nr 213, poz.1650, Nr 219, poz.1706 i   z 2011 r. Nr 149, poz.887.) oraz art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 zm.:Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz. 717 i   Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055 i   Nr 116, poz. 1203, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i   z 2011 r. Nr 117, poz. 679 oraz Nr 134, poz. 777 i   Nr 21, poz. 113 oraz Nr 149, poz. 887),   uchwala się, co następuje:  

§   1.   1.   Zasady określone w   niniejszej uchwale mają zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych co najmniej w   połowie obowiązującego wymiaru zajęć w   szkołach i   placówkach prowadzonych przez Miasto i   Gminę Skępe oraz nauczycieli emerytów i   rencistów objętych pomocą socjalną przez jednostki prowadzone przez Miasto i   Gminę Skępe, zwanych dalej nauczycielami, z   zastrzeżeniem ust. 2.  

2.   Warunki dotyczące zatrudnienia uważa się za spełnione jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w   kilku szkołach, w   każdej w   wymiarze mniejszym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w   wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć.  

§   2.   Pomoc zdrowotna udzielana jest w   formie zasiłku pieniężnego.  

§   3.   Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w   danym roku określa uchwała budżetowa.  

§   4.   1.   Wnioski nauczycieli o   przyznanie zasiłku pieniężnego rozpatruje się co najmniej raz na pół roku.  

2.   Wypłaty zasiłków dokonuje Burmistrz.  

§   5.   Ze środków finansowych na pomoc zdrowotną mają prawo korzystać nauczyciele, którzy:  

1)   leczą się w   innej miejscowości z   braku placówki służby zdrowia w   ich miejscu zamieszkania,  

2)   leczą się w   miejscu zamieszkania z   powodu przewlekłej choroby lub gdy przebieg choroby nauczyciela jest wyjątkowo ciężki,  

3)   korzystać muszą z   pomocy leczniczej specjalistycznej w   innej miejscowości mimo istnienia ośrodka zdrowia w   miejscu pracy lub miejscu zamieszkania,  

4)   muszą dokonać zakupu szkieł korekcyjnych,  

5)   korzystają z   usług w   zakresie protetyki dentystycznej ze względów estetycznych i   zdrowotnych.  

§   6.   1.   Wniosek o   przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną poparty zaświadczeniem lekarskim, oświadczeniem o   przeciętnych miesięcznych dochodach na jednego członka rodziny ze wszystkich źródeł przychodu osiągniętego w   ostatnich trzech miesiącach poprzedzających termin złożenia wniosku oraz udokumentowanymi dodatkowymi kosztami związanymi z   leczeniem składają zainteresowani nauczyciele do Burmistrza.  

2.   Z wnioskiem w   sprawie przyznania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczyciela, za zgodą zainteresowanego, mogą wystąpić również:  

1)   dyrektor szkoły,  

2)   nauczycielskie związki zawodowe.  

§   7.   Przy rozpatrywaniu wniosków nauczycieli należy brać pod uwagę nie tylko wysokość udokumentowanych kosztów poniesionych przez nauczycieli w   związku z   przeprowadzeniem leczenia, ale również całokształt okoliczności wpływających na sytuację materialną (choroba przewlekła, koniczność dalszego leczenia w   domu, stosowania specjalnej diety, zapewnienie dodatkowej opieki dla chorującego itp.).  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski


Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały w   sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznanych w   ramach tej pomocy oraz warunków i   sposobu ich przyznawania związany jest z   obowiązującymi przepisami art. 72 ust. 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela.  

Organ prowadzący jest zobligowany do określenia rodzajów świadczeń, form, warunków i   sposobu przyznawania środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Proponowana uchwała kompleksowo rozwiązuje problem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w   szkołach, przedszkolach oraz nauczycieli emerytów i   rencistów szkół i   przedszkoli prowadzonych przez Miasto i   Gminę Skępe, objętych świadczeniami socjalnymi.  

Projekt uchwały został przedłożony do zaopiniowania przez organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli, w   związku z   czym podjęcie uchwały jest zasadne.