Uchwała Nr XIII/123/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok  

Na podstawie Na podstawie art. 18 a   ust. 4   i art. 21 ust. 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: Dz. U   z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z   2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,Nr16, poz.1759, z   2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z   2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z   2008r. Nr180, poz.1111 i   Nr 223, poz.1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106, poz. 675 i   z 2011 r. Nr 117,poz. 679 oraz Nr 134, poz. 777 i   Nr 21, poz. 113 oraz Nr 149, poz. 887), uchwala się co następuje:  

§   1.   Przyjąć plan pracy Komisji rewizyjnej na 2012 rok w   brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w   Skępem.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIII/123/2012    
Rady Miejskiej w   Skępem    
z dnia 29 marca 2012 r.  
 

Plan pracy komisji rewizyjnej na 2012 rok  

1)   Zapoznanie z   wynikami kontroli zewnętrznych i   wewnętrznych w   Urzędzie Miasta i   Gminy w   Skępem oraz w   samorządowych jednostkach organizacyjnych gminy.  

2)   Kontrola procesów inwestycyjnych realizowanych przez gminę.  

3)   Kontrola wydatków i   działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

4)   Ocena realizacji budżetu gminy za 2011 r.  

5)   Rozpatrzenie i   zaopiniowanie sprawozdania z   wykonania budżetu gminy za 2011 r. oraz wystąpienie z   wnioskiem w   sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe.  

6)   Kontrola realizacji ustawy o   zamówieniach publicznych za 2011 r.  

7)   Rozpatrywanie skarg na funkcjonowanie Burmistrza i   kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych.  

8)   Sprawozdanie z   działalności Komisji Rewizyjnej za 2011 r.