PROTOKÓŁ NR XIII/VI/2012

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia  29 marca 2012 roku

 

 

 

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1500 w Sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem  - wg załączonej listy obecności

2. Andrzej Gatyński                         - Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

3. Jerzy Kowalski                             - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

4. Zaproszeni goście                         - wg załączonej listy obecności

5. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

·         Pan Józef Sobociński                 - Sekretarz Miasta i Gminy;

·         Pani Barbara Leśniewska            - Skarbnik Miasta i Gminy;

 

 

XIII Sesję Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski, serdecznie witając radnych Rady Miejskiej, radnych powiatowych: Piotra Wojciechowskiego, Mariusza Linkowskiego i Lucjana Stroińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego, Z-cę Burmistrza Jerzego Kowalskiego, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

Przed przystąpieniem do porządku obrad Przewodniczący RM poprosił wszystkich o powstanie i uczczono minutą ciszy śmierć niedawno zmarłego radnego śp. Wiesława Wiśniewskiego.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

 

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 12 radnych na 14 osobowy skład rady (lista obecności w załączeniu) i w związku z tym Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

 

 

Przyjęcie protokołu Nr XII/VI/2012 z dnia 3 lutego  2012 roku

 

Do protokołu Nr XII Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono  j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 12 radnych).

 

Przyjęcie porządku obrad

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (w załączeniu).

Do projektu porządku obrad Z-ca Burmistrza Jerzy Kowalski wniósł poprawkę, aby w pkt 14 projektu dodać zapis: i oceny zasobów społecznych w gminie.

Radni jednogłośnie (głosowało 12 radnych) przychylili się do zgłoszonej poprawki i nie wnieśli innych uwag do projektu porządku obrad.

Przewodniczący RM odczytał projekt porządku obrad, uwzględniając zgłoszoną poprawkę, który został przyjęty  j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 12 radnych).

 

Przed przystąpieniem do pkt 2 porządku obrad, Burmistrz Andrzej Gatyński w uznaniu za udzieloną pomoc w ochronie życia i dobytku sąsiadów podczas pożaru w dniu 25.02.2012 r. w m. Babie Ławy, na wniosek Sołtysa p. Anny Sobocińskiej – złożył wielkie wyrazy szacunku i podziękowania p. Grzegorzowi Kopaczewskiemu.

 

 

 

Pkt. 2

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2012 rok

 

Uzasadniając projekt uchwały (w załączeniu) Skarbnik Barbara Leśniewska zwróciła uwagę na wprowadzoną przez Burmistrza autopoprawkę do projektu uchwały (w załączeniu), uwzględniającą wnioski zgłoszone podczas ostatniego posiedzenia wspólnych komisji rady (26.03.2012 r.). Ponadto poinformowała, iż w budżecie starostwa na zadanie inwestycyjne modernizacji już istniejących boisk przy Zespole Szkół w Skępem jest zaplanowana kwota w wysokości 20 tyś. zł (ze strony Miasta                     i Gminy Skępe, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem komisji rady, zaproponowano kwotę w wysokości 10 tyś. zł).

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Jarosław Gołębiewski zgłosił sugestię, aby w pkt a) zgłoszonej autopoprawki zmienić wyraz zainstalowanie na zakup (dot. urządzenia alarmującego w CKOR w Wólce). Zmianę uzasadnił tym, iż zainstalowanie urządzenia alarmującego ma być wykonane społecznie – wspólnymi siłami – zgodnie ze zgłoszoną przez niego sugestią podczas ostatniego posiedzenia komisji rady.

Radni przychylili się do zgłoszonej sugestii.

 

Wniosek zgłoszony przez Burmistrza

Burmistrz odnosząc się do przesunięcia terminu budowy III etapu kanalizacji, w związku z dopracowaniem całości dokumentacji przez nowego projektanta, aby móc ogłosić nowy przetarg, zgłosił wniosek do wniesionej autopoprawki, aby w zamian zadania inwestycyjnego dot. dofinansowania projektu modernizacji już istniejących boisk przy Zespole Szkół w Skępem, ująć zadanie dot. frezowania dróg w centrum Skępego (odcinki dróg ulic: Al. 1 Maja – od budynku starego Posterunku Policji w stronę ul. Sierpeckiej – do posesji p. Szeflera). Pokrycie środków finansowych na realizację zadania:

-         10 tyś. zł z CKOR w Wólce,

-         15 tyś. zł z oszczędności odśnieżania,

-         razem na zadanie 25 tyś. zł.

Jednocześnie zaproponował, aby materiał pochodzący z frezowania dróg przeznaczyć na pokrycie nawierzchni drogi w Hucie, która jego zdaniem jest najgorszą drogą w centrum wsi na terenie gminy.

Do zgłoszonego wniosku odnieśli się:

Radny Wojciech Lewicki poparł zgłoszony wniosek argumentując tym, iż zapewne upłynie jeszcze sporo czasu, zanim kanalizacja zostanie zrobiona. Poza tym większość radnych opowiedziała się na ostatniej komisji rady za remontem dróg w centrum Skępego.

Przewodniczący RM powiedział, iż zgłoszony wniosek przez Burmistrza jest trochę zaskoczeniem, gdyż finansowo i zadaniowo zostało to już poukładane i zasugerował, aby z tą propozycją wstrzymać się do następnej sesji.

 

Głosowanie nad wnioskiem zgłoszonym przez Burmistrza

Po przypomnieniu treści wniosku zgłoszonego przez Burmistrza Przewodniczący RM zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania wniosek został odrzucony zwykłą większością głosów (głosowało 12 radnych):

- za przyjęciem wniosku oddano 4 głosy,

- głosów przeciwnych oddano 7,

- głosów wstrzymujących oddano 1

Do odrzuconego wniosku odniósł się radny Ryszard Szewczyk. Ze swej strony zapewnił, iż zaraz po Świętach Wielkanocnych powoła komisję rady m.in. w celu ponownego rozpatrzenia propozycji zgłoszonej przez Burmistrza.

 

Głosowanie autopoprawki zgłoszonej przez Burmistrza

Przewodniczący RM odczytał treść autopoprawki, która w wyniku głosowania została przyjęta zwykłą większością głosów, przy 4 głosach wstrzymujących się (głosowało 12 radnych).

 

WNIOSEK

Przewodniczący RM zgłosił wniosek, aby w § 1 ust. 1 projektu uchwały dodać pkt 3 w brzmieniu:

3) § 12 pkt 3) otrzymuje brzmienie: „do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących”.

W jego ocenie uzasadnionym jest, aby rada w sprawach uposażeń z Funduszu Płac miała kontrolę.

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie (głosowało 12 radnych).

 

Radni nie wnieśli innych uwag i wniosków do projektuj uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została zwykłą większością głosów (głosowało 12 radnych).

- za przyjęciem uchwały oddano 9 głosów,

- głosów przeciwnych nie było,

- głosów wstrzymujących oddano 3.

 

Pkt. 3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030

 

Uzasadniając projekt uchwały (w załączeniu) Skarbnik Barbara Leśniewska oznajmiła, iż Burmistrz wprowadził autopoprawkę do projektu uchwały (w załączeniu), uwzględniającą wnioski zgłoszone podczas ostatniego posiedzenia wspólnych komisji rady (26.03.2012 r.).

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Roman Targański odnosząc się do ostatniej komisji rady oznajmił, iż intencją członków komisji było, aby w ramach remontu dróg ująć modernizację dróg w Rynku, a nie ul. Sportowej.

Przewodniczący RM odczytał wniosek komisji (w załączeniu).

 

Wniosek zgłoszony przez radnego Romana  Targańskiego

Radny Roman Targański zgłosił wniosek do pkt 2 autopoprawki, aby w zamian wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ulicy Sportowej w ramach remontu dróg w m. Skępe w kwocie 150.000 zł, ująć na 2014 r. wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja ulic dookoła Rynku w Skępem w kwocie 150.000 zł.

Do zgłoszonego wniosku odnieśli się:

Radny Wojciech Lewicki przypomniał zebranym, jak kilka miesięcy temu była mowa o przebudowie ul. Sportowej, której wówczas nie można było zrobić ze względu na planowaną modernizację przepompowni ścieków zlokalizowaną przy tej ulicy. Także    i teraz okazuje się, że tej ulicy nie można zrobić. Zwrócił uwagę na duże obciążenie tej drogi, po której porusza się ciężki sprzęt przewożący ścieki do oczyszczalni. Sprzeciw przebudowie tej drogi nazwał złośliwością ze strony radnego Romana Targańskiego.

Przewodniczący RM zaprzeczył słowom wypowiedzianym przez radnego W. Lewickiego i powiedział, że o ile mu wiadomo, w przypadku rozmów nt. modernizacji przepompowni ścieków, nie było żadnej mowy o przebudowie ul. Sportowej. Natomiast przepompownie modernizowane są dlatego, że mają za małą wydajność i się przelewają z nich ścieki.

Radny R. Targański odnosząc się do wypowiedzi radnego W. Lewickiego powiedział, iż z jego strony żadnej złośliwości nie ma, cytując przy tym słowa: car kiedyś zabrał prawa miejskie Skępemu, a teraz odbiorą je kierowcy, ze względu na dziury w drogach. Nazwał kpiną, że w tym temacie nic się nie robi.

Zaprzeczył temu Burmistrz mówiąc, iż sami radni przed chwilą głosowali przeciwko frezowaniu centrum Skępego.

Przewodniczący RM powiedział, że nikt z radnych nie opowiedział się przeciwko frezowaniu dróg w centrum Skępego, tylko odłożono to w czasie – po świętach.

Radny Mirosław Redecki przypomniał o problemie przebudowy drogi przy ul. Sportowej, który istnieje od dwóch kadencji rady. Wskazał na konieczność przebudowy tej ulicy, która jest niszczona przez ciężki sprzęt przewożący ścieki do oczyszczalni. Także zwrócił uwagę na brak zgody większej części radnych, co do zgłoszonej propozycji przez Burmistrza dot. frezowania dróg w centrum Skępego.

Dla sprostowania wypowiedzi Przewodniczący RM powtórzył, iż radni nie zrezygnowali z frezowania ulic w centrum Skępego, lecz przesunęli te zadanie w czasie o ok. 1 lub 2 miesiące. Zwrócił się z pytaniem do p. skarbnik dot. planu przebudowy ulicy Sportowej, wynikającego z WPF.

Skarbnik odpowiedziała, iż w WPF przebudowa tejże ulicy zaplanowana jest na lata 2016-2018. Ponieważ na ostatnim posiedzeniu komisji rady zgłoszony został do Burmistrza wniosek ogólnikowy dot. remontu dróg w m. Skępe, to i Burmistrz w ramach tego wniosku zaproponował radzie konkretną inwestycję, związaną z przebudową ul. Sportowej. Jednakże ostatecznie rada podejmie taką decyzję w tej sprawie, którą uzna za stosowną.

Radny W. Lewicki nawiązując do przebudowy w pierwszej kolejności ul. Zielonej, a nie Sportowej przypomniał, iż jednym z powodów podjętej przez radę takiej decyzji był związek z modernizacją przepompowni ścieków.

 

Głosowanie nad wnioskiem zgłoszonym do autopoprawki przez radnego Romana Targańskiego

 

Przewodniczący RM odczytał zgłoszony wniosek, który w wyniku głosowania został przyjęty zwykłą większością głosów (głosowało 12 radnych):

- za przyjęciem wniosku oddano 7 głosów,

- głosów przeciwnych oddano 3,

- głosów wstrzymujących oddano 2.

 

Głosowanie autopoprawki zgłoszonej przez Burmistrza

Przewodniczący RM odczytał treść autopoprawki, z uwzględnieniem przyjętego wniosku, która w wyniku głosowania przyjęta została zwykłą większością głosów (głosowało 12 radnych):

- za przyjęciem wniosku oddano 7 głosów,

- głosów przeciwnych oddano 3,

- głosów wstrzymujących oddano 2.

 

Radni nie wnieśli innych uwag i wniosków do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została zwykłą większością głosów (głosowało 12 radnych):

- za przyjęciem uchwały oddano 7 głosów,

- głosów przeciwnych oddano 3,

- głosów wstrzymujących oddano 2.

Pkt. 4

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Włocławek na utrzymanie Izby Wytrzeźwień we Włocławku w 2012 r.

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła skarbnik.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 12 radnych).

 

 

Pkt 5

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2012 r.

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła skarbnik.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 12 radnych).

 

Pkt 6

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 r.

 

Burmistrz uzasadniając projekt uchwały (w załączeniu) poinformował, iż do podziału w ramach FS jest proponowana kwota w wysokości ponad 200 tyś. zł. Przy podziale środków w ramach FS uwzględnione zostanie nowo wyodrębnione sołectwo Wioska (po przyjęciu stosownej uchwały w tej sprawie).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 12 radnych).

 

Pkt. 7

Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

 

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 12 radnych).

 

 

Pkt. 8

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawie podziału sołectwa Żagno

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Burmistrz.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 12 radnych).

 

Pkt. 9

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miasta Skępego

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił pracownik UMiG Krzysztof Małkiewicz.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 12 radnych).

 

Pkt. 10

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2012 r.

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił pracownik UMiG Krzysztof Małkiewicz.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 12 radnych).

 

Pkt. 11

Projekt uchwały w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 

Uzasadniając projekt uchwały (w załączeniu) Z-ca Burmistrza poinformował, iż przedłożony projekt został zaopiniowany przez związki zawodowe nauczycieli.

Do projektu uchwały odnieśli się:

WNIOSEK

Przewodniczący RM zgłosił wniosek o dodanie w § 5 punktów 4 i 5 w brzmieniu:

4) muszą dokonać zakupu szkieł korekcyjnych;

5) korzystają z usług w zakresie protetyki dentystycznej ze względów estetycznych i zdrowotnych.

Wniosek w wyniku głosowania został przyjęty zwykłą większością głosów, przy 4 głosach wstrzymujących (głosowało 12 radnych).

Innych uwag i wniosków do projektu uchwały nie wniesiono.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została zwykłą większością głosów (głosowało 12 radnych):

- za przyjęciem uchwały oddano 10 głosów,

- głosów przeciwnych nie oddano,

- głosów wstrzymujących oddano 2.

 

 

Pkt. 12

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 r.

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r. (załącznik do projektu uchwały) przedstawił Przewodniczący Komisji Roman Targański.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny W. Lewicki zaproponował odrzucenie planu pracy komisji z przyczyn formalnych, w związku z nieuwzględnieniem zapisów § 101 ust. 2 Statutu Miasta i Gminy;

 § 101.2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:

1)   terminy odbywania posiedzeń;

2)   terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej;

3)   Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

Do przedstawionych zarzutów ustosunkował się Przewodniczący RM. Jego zdaniem, nie można do końca określić konkretnych terminów odbywania posiedzeń Komisji Rewizyjnej. Najczęściej są to posiedzenia doraźne i wcześniej nieplanowane oraz ściśle związane z konkretnymi kontrolami różnych obiektów, a także z potrzebami bieżącymi. Co do wykazu jednostek, które są poddawane kontroli, wynikają one przede wszystkim z podejmowanych przez komisję działań doraźnych i tam się przeprowadza kontrole, gdzie podejrzewa się jakieś nieprawidłowości. Zapisy obecnego statutu są mało realne i wymagają w tym zakresie zmian. Dlatego też, na ostatniej sesji powołana została Komisja Statutowa, aby tym problemem w najbliższym czasie się zająć. Przy tym przypomniał, iż jednym z głównych postulatów, dla których powołana została komisja, była konieczność dokonania zmian zapisów statutowych w zakresie przeprowadzanych kontroli przez Komisję Rewizyjną, w związku z zarzutami radnego W. Lewickiego. Jednakże jego zdaniem, na chwilę obecną należy przyjąć przedstawiony plan pracy komisji.

W tej materii wypowiedział się radca prawny UMiG Dariusz Galek – na prośbę radnego W. Lewickiego. W jego ocenie, obowiązujące przepisy statutowe należy przestrzegać, niezależnie od tego, czy się z nimi zgadzamy, czy też nie. Jeżeli przedmiotowa uchwała zostanie podjęta, będzie przedmiotem badania przez Wydział Nadzoru i Kontroli i może zostać uchylona.

Przewodniczący RM wyraził nadzieję, że do przyszłych obrad sesji uda się przygotować nowelizację zapisów statutowych i sprawy sporne zostaną uregulowane zgodnie z rozsądkiem.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przypomniał, iż forma planu pracy Komisji Rewizyjnej na dany rok jest niezmienna od co najmniej dwóch kadencji i nikt w tym zakresie niczego nie zarzucał. Jeżeli Wydział Nadzoru i Kontroli będzie miał zastrzeżenia, co do legalności podjętej uchwały, to ją uchyli, zresztą już nie jedna uchwała w tej kadencji była uchylana.

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została zwykłą większością głosów (głosowało 12 radnych):

- za przyjęciem uchwały oddano 7 głosów,

- głosów przeciwnych oddano 2,

- głosów wstrzymujących oddano 3.

 

Pkt. 13

Przyjęcie sprawozdań: Komisji Rewizyjnej oraz stałych komisji rady za 2011 r. i planów pracy na 2012 r.

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2011 r. (w załączeniu) przedstawił Przewodniczący Komisji R. Targański.

Sprawozdania z działalności za 2011 r. oraz plany pracy na 2012 r. stałych komisji rady przedstawili ich przewodniczący (w załączeniu).

 

 

Pkt. 14

Przedstawienie sprawozdania z działalności MGOPS w Skępem za 2011 r. i oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Skępe

 

Sprawozdanie z działalności MGOPS za 2011 r. wraz z oceną zasobów pomocy społecznej w gminie (w załączeniu) przedstawiła kier. ośrodka Ewa Wojciechowska.

Do sprawozdania odniosła się radna E. Jastrzębska. Podziękowała pracownikom ośrodka za duży włożony wkład pracy w jego funkcjonowaniu na rzecz społeczeństwa.

 

Pkt 15

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-       wykonania uchwał XII Sesji Rady Miejskiej;

-       wydanych zarządzeń od ostatniej sesji (1);

-       rozstrzygnięć konkursowych w ramach współpracy gminy z organizacjami społecznymi. W tym miejscu poinformował radnego J. Gołębiewskiego o posiadaniu wyciągu – bilingu – z dnia 19.01.2012 r. z godz. 09:56:27 świadczącego o połączeniu telefonicznym z KS „Błękitni Skępe” w sprawie terminu konkursu (w załączeniu);

-       wykorzystania środków budżetowych w ramach realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi (sprawozdanie). Zarzucił radnej E. Jastrzębskiej mówienie nieprawdy, że UKS „SKOMPENSIS” otrzymał jakieś pieniądze, gdyż oferta klubu została odrzucona ze względu na fakt, iż nie był on jedynym posiadaczem rachunku bankowego wyszczególnionego w złożonej ofercie.

-       prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i interwencyjnych;

-       projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy;

-       zamówień publicznych;

-       gospodarki mieniem komunalnym i planowaniem przestrzennym;

-       utrzymania dróg gminnych oraz budownictwa;

-       orientacyjnej wysokości środków finansowych planowanych na Fundusz Sołecki w 2013 r.;

-       rolnictwa, zaopatrzenia wsi w wodę i odprowadzania ścieków. Burmistrz poinformował o otrzymaniu pisma od p. Lewandowskiego – projektanta budowy III etapu kanalizacji o zrzeczeniu się majątkowych praw autorskich do projektu. Pozwoli to na dokonanie niezbędnych zmian w projekcie i ogłoszenie nowego przetargu;

-       pomocy materialnej dla uczniów;

Ponadto Burmistrz przedstawił swoje stanowisko w zakresie przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną kontroli inwestycji gminnych (w załączeniu).

Do przedstawionej informacji odnieśli się:

Radna E. Jastrzębska przypomniała o sytuacji z ub. r., kiedy to na odwrót, dotację otrzymał KS „Błękitni Skępe”, a oferta UKS „SKOMPENSIS” została odrzucona ze względu na niedopełnienie formalności proceduralnych. Zaprzeczyła temu, aby mówiła  o przyznaniu w ub. r. UKS „SKOMPENSIS” jakichś pieniędzy. Przyznała, iż stanęła w obronie KS „Błękitni Skępe”, który z powodzeniem reprezentuje gminę na zewnątrz, organizując wiele turniejów, gdyż smutno jej się zrobiło, że jeden dzień zwłoki wpłynął na odrzucenie oferty klubu. Ze swej strony powiedziała, iż ze względu na osiągnięcia, można było przychylić się i przyjąć ofertę KS „Błękitni Skępe”, umożliwiając mu udział w konkursie. Jeszcze raz jednoznacznie oznajmiła, iż nie mówiła o tym, że UKS „SKOMPENSIS” otrzymał w ub. r. jakieś pieniądze.

Burmistrz zacytował wypowiedziane przez radną E. Jastrzębską słowa: Przewodnicząca komisji wyraziła swoje zdziwienie i niezadowolenie, że oferta KS „Błękitni Skępe” została odrzucona z powodu tylko 1 dniowego opóźnienia. Przy tym odniosła się do r. ub., w którym UKS „SKOMPENSIS”, pomimo nie złożenia w terminie wymaganych dokumentów, ostatecznie później jednak dotację otrzymał.

Przypomniał także sytuację z 2008 r., kiedy to klubowi „Błękitni Skępe” gmina w ramach konkursu przyznała dotację 7 tyś. zł – wówczas prezesem klubu był p. J. Gołębiewski, a w zarządzie klubu zasiadał p. M. Weber. Ze względu na niedopełnienie formalności rachunkowych (przedstawienie niezgodnych rachunków przy rozliczeniu dotacji) klub ostatecznie musiał zwrócić część dotacji w kwocie ok.                   4,7 tyś. zł. Przy tym ze swej strony zapewnił, iż dążył wspólnie z radcą prawnym UMiG, aby pomóc klubowi w wyjściu z zaistniałej sytuacji, ażeby nie posądzono go o działania celowe ze strony klubu. W efekcie okazało się, że jedynym wówczas wyjściem był zwrot niewykorzystanej dotacji, co umożliwiło klubowi start w następnych konkursach.

Radny J. Gołębiewski powiedział, iż nie widzi sensu przytaczania sprzed kilku lat faktów rozliczania dotacji. Nie wie także, w czym Burmistrz wówczas klubowi „Błękitni Skępe” pomógł, skoro trzeba było oddać do gminy większą część przyznanej dotacji. Nawiązując do sytuacji z ub. r. przypomniał Burmistrzowi jak mówił, że oferta UKS „SKOMPENSIS” została odrzucona, gdyż nie spełnił on do końca konkursowych wymogów. Na pytanie: co się stało z nieprzyznanymi klubowi pieniędzmi Burmistrz odpowiedział, iż zostały one wstrzymane. Na propozycję przekazania tych pieniędzy klubowi „Błękitni Skępe” Burmistrz oznajmił, iż środki te zostały wstrzymane, gdyż nadal trwa wyjaśnianie sprawy UKS „SKOMPENSIS”.

Także uznał za bezsensowne informowanie podczas obrad sesji o bilingach – połączeniu telefonicznym do Prezesa KS „Błękitni Skępe” Bartosza Wojciechowskiego.

Burmistrz odpowiedział, iż przekazał tą informację podczas dzisiejszych obrad sesji, gdyż radny J. Gołębiewski zaprzeczył temu, aby KS „Błękitni Skępe” został telefonicznie powiadomiony o terminie składania ofert do konkursu, a zwłaszcza trudno będzie to udowodnić.

Radny J. Gołębiewski poinformował, iż rozmawiał w tej sprawie z prezesem klubu B. Wojciechowskim, który oznajmił mu, iż nie przypomina sobie, aby w sprawie konkursu rozmawiał telefonicznie z którymś z pracowników UMiG, o czym twierdził Burmistrz, a jeżeli jest na to biling, to prawdopodobnie rozmowa została nagrana na pocztę głosową. Zaapelował do Burmistrza, aby mówić prawdę do końca.

Radny R. Szewczyk odniósł się do fatalnego stanu dróg gminnych w Skępem. Przypomniał, jak od początku kadencji optował za frezowaniem dróg. Otrzymywał za każdym razem od Burmistrza odpowiedź, że drogi będą remontowane po pobudowaniu kanalizacji. Dlatego też, wyraził swoje zdziwienie, że Burmistrz zmienił zdanie i wyszedł dziś z propozycją frezowania centrum Skępego, kiedy jeszcze podczas ostatniego posiedzenia komisji rady sugerował radnym, aby mówili ludziom, że naprawa dróg w mieście będzie miała miejsce po pobudowaniu kanalizacji. Jednakże ze swej strony wyraził zadowolenie, że w końcu do Burmistrza dotarło, że frezowanie będzie nieodzowne, gdyż w przeciwnym razie wykonawca budujący kanalizację pozostawi drogi w takim stanie, w jakim je zastał. Także na tym samym posiedzeniu komisji Burmistrz nic nie wspomniał o przebudowie ul. Sportowej. Ponadto na dzień dzisiejszy nie wiadomo o jaki odcinek przebudowy chodzi i ile miałaby ta inwestycja kosztować. Dlatego też, najpierw trzeba zrobić projekt. W tym miejscu opowiedział się za realizacją inwestycji zaplanowanych zgodnie z budżetem i WPF.

Odnosząc się do zajętego przez Burmistrza stanowiska w zakresie przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną kontroli inwestycji gminnych poinformował, iż na każdą inwestycję, niezależnie od tego czy był powołany inspektor nadzoru, czy też nie, opracowany jest projekt opisowy, na podstawie którego Komisja Rewizyjna sprawdzała, czy  roboty zostały zgodnie z nim wykonane. Przy tym przyznał, iż Burmistrz, jak i osoby nadzorujące inwestycję, nie muszą się znać w tym zakresie. Jednakże, pewne roboty nie wymagają fachowości, aby stwierdzić, czy zostały zgodnie z projektem wykonane. Dla przykładu podał zarzut komisji dot. braku ocieplenia stropu zgodnie z dokumentacją. Odpowiadając Burmistrz przekazał komisji, iż wykonawca zobowiązał się do wykonania ocieplenia stropu. Czynność ta nie została wykonana w trakcie inwestycji, co stanowi przeoczenie każdej ze stron uczestniczących w procesie budowlanym. W tym miejscu wyraził swoje zdziwienie, że podczas odbioru komisja nie stwierdziła tego faktu zwłaszcza, iż na tym nie potrzebna się znać, w przeciwieństwie do szczegółów technicznych, np. ile cm parapet ma wystawać poza mur, czy też ile cm ma wchodzić w ościeże lub ramę okienną, które regulowane są przez normy prawa budowlanego. Ale przeoczenie braku wykonania przez wykonawcę ocieplenia stropu i mówienie, że ktoś nie miał racji, jest dużym znakiem zapytania.

Na zakończenie swojej wypowiedzi zaapelował, aby każdą inwestycję gminną najpierw dokładnie zaplanować w zakresie technicznym jak i finansowym, aby mieć dokładne rozeznanie ile będzie kosztowała.

Burmistrz odnosząc się do wypowiedzi radnego R. Szewczyka powiedział, iż w udzielonej odpowiedzi na wnioski Komisji Rewizyjnej chodziło mu głównie o to, aby w przedmiotowej sprawie spotkali się i wypowiedzieli fachowcy obu stron. Przy tym przyznał, iż ze strony UMiG przeoczono ocieplenie stropu, czym obarczył siebie.

Odnośnie przebudowy ul. Sportowej oznajmił, iż Burmistrzem jest czwartą kadencję, a od dwóch kadencji jest w tzw. opozycji. Dlatego też, przebudowa tej ulicy od kilku już lat wypada na wniosek radnego R. Targańskiego. Ponadto nie można zrobić projektu, aby poznać koszty inwestycyjne, gdyż przebudowa tej ulicy nie jest ujęta w tegorocznym budżecie. Podobnie rzecz się ma w przypadku świetlic wiejskich w Kukowie i Wiosce, gdzie przesunięte zostały środki przeznaczone na projekty modernizacyjne (po 5 tyś. zł).

Radny J. Gołębiewski zwrócił się z pytaniem do Burmistrza, aby powiedział dlaczego część radnych przesunęła środki proponowane na projekty modernizacyjne tych świetlic?

Burmistrz odpowiadając poinformował, iż część radnych  nie poparła jego koncepcji budowy czterech świetlic (Kukowo, Wioska, Łąkie i Żuchowo) w latach 2013-2015 tańszą metodą, gdzie można było na to zadanie pozyskać z zewnątrz 75 % środków finansowych do ogólnych kosztów budowy.

Zdaniem radnego J. Gołębiewskiego modernizacja świetlic w ramach projektu wyjdzie zawsze drożej, aniżeli sposobem gospodarczym. Dla przykładu podał remont świetlicy w Jarczewie.

Burmistrz powtórzył, iż modernizacja świetlic w ramach projektu miałaby być robiona tańszą metodą, bez wyposażenia w komputery, stoły, itp. Natomiast zaplanowanie w budżecie 155 tyś. na modernizację jednej świetlicy było tylko założeniem, a konkretny koszt modernizacji świetlicy byłby wiadomy po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Dlatego też zaproponował przeznaczyć po 5 tyś. zł na sporządzenie dokumentacji projektowej dwóch świetlic.

Zdaniem Przewodniczącego RM problem polega na tym, iż jest katastrofalnie mało środków finansowych w budżecie gminy i będzie zawsze dochodziło do sporów, które inwestycje mają być realizowane i jakim sposobem.

Radny R. Szewczyk odnosząc się do odbiorów inwestycyjnych powiedział, że Burmistrz mógł go w każdej chwili, jako fachowca znającego problem, zaprosić do udziału w komisji, ale tego nie uczynił. Wyraził nadzieję, że dojdzie do spotkania z wykonawcą i inspektorem nadzoru inwestycji i stwierdzone uwagi oraz wnioski Komisji Rewizyjnej zostaną udowodnione – zgodnie ze sztuką budowlaną.

Wracając do przebudowy ul. Sportowej powiedział, iż winna ona być już zrobiona przy realizacji I etapu budowy oczyszczalni ścieków.

Radny J. Gołębiewski w uzupełnieniu wypowiedzi dot. przesunięcia przez część radnych środków budżetowych na wykonanie projektów modernizacji świetlic w Kukowie i Wiosce przypomniał, jak remontowano świetlicę w Jarczewie, na zadanie które miała wystarczyć kwota w wysokości 20 tyś. zł. W efekcie kwota ta była nie wystarczająca i do remontu trzeba było dokładać dalsze środki budżetowe. Podobnie rzecz by się miała w przypadku modernizacji świetlic w ramach projektów – proponowana kwota w wysokości 155 tyś. zł na jedną świetlicę zapewne byłaby niewystarczająca. Zaapelował do Burmistrza aby nie oszukiwał ludzi mówiąc, że byłoby taniej.

Burmistrz odpowiedział, że proponowana kwota w wysokości 155 tyś. zł była tylko prognozą, a rzeczywisty koszt modernizacji byłby wiadomy dopiero po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Radny R. Targański odniósł się do stanowiska Burmistrza w sprawie wniosków i zarzutów zawartych w protokołach z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną. Zapewnił, iż w niedługim czasie będzie przeprowadzona kontrola sprawdzająca, celem wyjaśnienia pewnych kwestii do końca. Zwrócił uwagę na zaniedbania odbiorów inwestycyjnych, w tym brak stwierdzenia ocieplenia stropu w budynku Filii Szkoły Podstawowej w Łąkiem, za co gmina zapłaciła wykonawcy. Podobnie jest w przypadkach: fontanny, za remont której zapłacono, a teraz ją się rozbiera i robi od nowa oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy, pobudowanego niezgodnie z projektem. Podobnych niedociągnięć jest więcej, które nie zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, jak choćby elewacje budynków oświatowych. Zarzucił także nie pilnowanie napraw w ramach gwarancji, gdzie wykonawcy dość często tylko odraczają usunięcie stwierdzonych przez komisję usterek. Niektóre usterki nie zostały wykonane od roku i dalej ten proceder się ciągnie, który jego zdaniem w końcu trzeba przerwać. Przy tym zapewnił, że po kontroli sprawdzającej będzie trzeba zająć odpowiednie stanowisko w sprawie nierzetelnych wykonawców.

Przewodniczący RM oznajmił, iż zdaniem Burmistrza, podejmowane przez Komisję Rewizyjną działania są wrogą, krecią i polityczną robotą.

Burmistrz sprostował, iż polityczna robota – to mówił, ale nie wroga i krecia.

Radny J. Gołębiewski oznajmił, iż wynikiem tej wrogiej, kreciej i politycznej roboty jest m. in. to, że wykonawca na koszt własny poprawi spartoloną fontannę, gdyż inaczej nie byłaby ona naprawiona, czego dowodem jest protokół odbioru, gdzie nie było o tym wzmianki.

Przewodniczący RM dodał, że gdyby Komisja Rewizyjna nie zainteresowała się tymi sprawami, to nic nie zostałoby poprawione.

Radny J. Gołębiewski odnosząc się do stanowiska Burmistrza w sprawie przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną powiedział, iż nie przypomina sobie, aby ktoś z komisji oczerniał i poniżał pracowników Urzędu Miasta i Gminy – po sprostowaniu przez Burmistrza – uwłaczał godności pracowników lub trochę w innym kontekście. Dlatego też zwrócił się z pytaniem do Burmistrza, aby wskazał w protokołach z kontroli te zapisy. Jego zdaniem, wypowiedziane słowa przez Burmistrza były bardzo tendencyjne, które trafiając do ludzi mogą być inaczej zinterpretowane. Zwrócił się do Burmistrza z prośbą, aby w swoich wypowiedziach właściwie dobierał słowa.

Konkretyzując wcześniejszą wypowiedź Burmistrza, Z-ca Burmistrza J. Kowalski powiedział, iż dobrym tonem winno być to, ażeby w dyskusji brały udział dwie strony i w danej materii czy problemie mogły się wypowiedzieć. W przypadku kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną mieliśmy tylko jedną stronę i to jest ten główny zgrzyt w całym procesie kontroli.

Radny Ryszard Szewczyk zwracając się do Burmistrza zaproponował mu, że jeżeli nie wierzy jego słowom i przedstawianym argumentom, to niech do pomocy weźmie sobie doradcę budowlanego, który stwierdzi ich słuszność. Ze swej strony dodał, iż opiera się wyłącznie na stwierdzonych faktach, które chce udowodnić i zapewnił, że niczyim zamiarem nie jest szykanowanie pracowników Urzędu Miasta i Gminy, a wręcz odwrotnie, każdy z komisji chce podać swoją rękę i służyć swoją wiedzą i on to bynajmniej robi. Oznajmił, iż jest mu bardzo przykro, że ktoś takie słowa może wypowiadać. Rada i Burmistrz zostali wybrani po to, aby dbać o miasto i gminę.

 

Pkt 16

Wolne wnioski i zapytania

 

Przewodniczący RM zapoznał zebranych z:

-       odpisem postanowienia WSA w Bydgoszczy o odrzuceniu skargi p. Marii Stankiewicz i p. Marii Chrobak na uchwałę Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25.03.2011 r. w przedmiocie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć;

-       odbytymi dwiema sprawami dyscyplinarnymi o naruszenie nietykalności ucznia, skierowaną przez p. dyrektor SP w Skępem przeciwko p. Januszowi Kozłowskiemu. Pierwsza sprawa przed Wojewódzką Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli (2405.2011 r.) zakończyła się uniewinnieniem od zarzucanych czynów. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej w dniu 20.03.2012 r. orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej utrzymała w mocy;

-       pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.03.2012 r. informującego radę  o złożeniu przez radnego Mieczysława Webera piśmie o naruszeniu przez radnego Mirosława Redeckiego przepisu art.

 

P. Maria Stankiewicz jako dyrektor szkoły odniosła się do:

-       postanowienia WSA w sprawie uchwały w przedmiocie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Zarzuciła Przewodniczącemu RM, że nie odczytał uzasadnienia postanowienia, z którego wynika, iż skarga została odrzucona ze względu na uchybienie terminu jej wniesienia, a nie ze względu na niesprawiedliwość społeczną,  o co podnosiła i do której sąd się nie wypowiedział;

-       postępowania dyscyplinarnego o naruszenie nietykalności ucznia przez p. Janusza Kozłowskiego – przyznała, iż postępowanie to zakończyło się uniewinnieniem. Jednakże toczy się w tej sprawie postępowanie karne, które nie zostało jeszcze zakończone;

Następnie poruszyła kwestię ul. Sportowej, której jest mieszkańcem. Powiedziała, że sprawa przebudowy drogi przy tej ulicy toczy się od 8 lat, a dużą zasługą tego jest radny R. Targański, który dwukrotnie zblokował jej przebudowę. Przyznała, iż ważne są drogi w centrum Skępego, gdzie ostatnio pobudowano parkingi, chodniki, itp., ale także trzeba pamiętać o potrzebach innych mieszkańców. Jej zdaniem, jak i mieszkańców ul. Sportowej, jest rzeczą niedopuszczalną ciągłe przesuwanie w czasie przebudowę tej drogi, po której dziennie przejeżdża ciężki sprzęt ze ściekami. Zwróciła także uwagę na uciążliwość mieszkańców korzystających z tej drogi w czasie dużych opadów deszczu i śniegu, gdzie mieszkańcy aby wyjść przed dom muszą zakładać buty gumowe, a przy samochodach urywane jest zawieszenie. Oznajmiła, iż nie wierzy, że radni nie znają tego problemu, a jedynie tylko udają – wskazała tutaj na radnych z obwodu skępskiego.

Przewodniczący RM zwrócił uwagę na fatalny stan także innych dróg w Skępem, jak choćby przy ul. Rypińskiej i osiedlach za torami kolejowymi, gdzie m. in. zamieszkuje radny z tamtego obwodu W. Lewicki i który winien o nie walczyć.

Radny W. Lewicki powiedział, iż o stanie dróg na osiedlu za torami mówi od początku obecnej kadencji i czeka do czasu, kiedy będą środki budżetowe, aby móc te drogi przebudować.

Mieszkaniec ul. Sportowej p. Grzegorz Kowalski zwrócił uwagę na niekompetencję jednego z pracowników UMiG – w tym miejscu poinformował o pewnym fakcie, który ponoć miał miejsce zimą, gdy jego żona wykonała telefon do urzędu w sprawie odśnieżenia drogi. Pracownik UMiG wówczas miał odpowiedzieć, że nie wyśle tam sprzętu, gdyż nie chce go zepsuć, a jeżeli żona nie może wyjechać do pracy, to niech kupi sobie terenówkę. Takie zachowanie pracownika nazwał kpiną.

Dalej powiedział, iż takiej ulicy jak Sportowa, to nie ma na terenie Skępego. Podczas roztopów i dużych opadów deszczu mieszkańcy lgną po kolana w błocie, a latem są tumany kurzu. Oznajmił, iż tam się nie da już żyć, a rada w tej sprawie od tylu lat nic nie zrobiła.

Radny J. Gołębiewski zgodził się z wypowiedzią przedmówcy i wskazał na półśrodek wyjścia z tej sytuacji, który był omawiany na jednym z posiedzeń komisji, a mianowicie skierowanie wywożenia nieczystości do oczyszczalni od strony ul. Rybackiej. Dlatego też zwrócił się z pytaniem do Burmistrza, czy w tej sprawie podjął jakieś przedsięwzięcia?

Burmistrz odpowiedział, iż ze względu na niejasną sytuację własności nieruchomości, którą miałyby być przewożone ścieki, nie podjęto w tym temacie żadnych działań.

Radny J. Gołębiewski zwrócił się do Burmistrza o wyjaśnienie tej kwestii.

P. Elżbieta Kowalska zaproponowała, aby ze względu na zamieszkiwanie przy ul. Sportowej chorych dzieci, m. in. na epilepsję i astmę, poczynić z urzędu rozeznanie, czy nie ma jakiejś instytucji, która w związku z tą sytuacją mogłaby w jakiś sposób dofinansować przebudowę tej drogi.

Przewodniczący RM zwrócił się do Burmistrza z pytaniem dot. wskazania osoby, która w Urzędzie Miasta i Gminy zajmuje się drogami.

Burmistrz odpowiedział, iż pracownikiem odpowiedzialnym za drogi jest p. Anna Sulkowska.

Radny R. Targański zaprzeczył temu (odnosząc się do wypowiedzi p. M. Stankiewicz), że tylko dzięki niemu przebudowa ul. Sportowej jest odwlekana w czasie. Oznajmił, iż jako radny ma tylko jeden głos, a do przegłosowania wniosku, czy też uchwały, potrzeba większości. Zarzucił Burmistrzowi, że zamiast wyjść z propozycją remontu dróg w Skępem – ulic: Lipowa, Topolowa, Sportowa – to zaproponował za kwotę 300 tyś. zł modernizację świetlic w Wiosce i Kukowie. Dlatego też wypracowano wnioski do zmian budżetowych, aby te świetlice wyremontować taniej – sposobem gospodarczym w swoim zakresie – za kwotę 50 tyś. zł na jedną świetlicę.

Przewodniczący RM przypomniał, że przebudowa ul. Sportowej jest zaplanowana w WPF na lata 2016-2017, a ta prognoza jest propozycją Burmistrza, gdyż on jest jej autorem. Po drugie powiedział, iż Burmistrz na dzisiejszej sesji proponował na przebudowę tej ulicy 150 tyś. zł, gdy w WPF jest zaplanowane 250 tyś. zł.

Radny M. Redecki przypomniał, że w sprawie przebudowy ul. Sportowej były dwa lub trzy podejścia i za każdym razem radny R. Targański stawiał wniosek o przesunięcie środków na inne inwestycje. Dlatego też nie można mówić, że Burmistrz nie chciał przebudowy tej ulicy, a tylko radny R. Targański. Zwrócił także uwagę na rozjeżdżone studzienki w tej drodze.

Przewodniczący dla przypomnienia poinformował, że w ub. r. wybudowane zostało kilkaset metrów drogi w Boguchwale, która praktycznie jest nieużytkowana.

Radny M. Redecki odpowiedział, że tą drogą jeździ autobus szkolny.

Zaprzeczył temu Przewodniczący RM.

Radny J. Gołębiewski przypomniał, że propozycja przebudowy ul. Sportowej po raz pierwszy odrzucona była z przyczyny uszkodzonej przepompowni ścieków, która jest tam zlokalizowana, a konkretnie nie do końca znany był powód wylewających się na zewnątrz ścieków z przepompowni. 

 

Pan Zdzisław Malkiewicz powrócił do tematu diet radnych, poruszanego przez niego podczas ostatnich obrad sesji. Ponownie zaapelował do radnych o odmrożenie diet i ich zmniejszenie. Następnie odniósł się do błędnie podjętych przez radę decyzji odnośnie szkół wiejskich w Czermnie i w Wólce. Jego zdaniem jest to marnotrawienie pieniędzy pochodzących od podatników.

Przewodniczący RM odpowiedział, iż w kwestii oszczędności w oświacie rada zwróciła się do Burmistrza o przedstawienie programu w tym zakresie, którego do dnia dzisiejszego nie ma.

Radny R. Szewczyk odpowiadając w sprawie diet, gdzie atakowani, jego zdaniem, są tylko niektórzy radni, zwrócił się do Przewodniczącego Klubu Radnych Gospodarnych W. Lewickiego o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Radny W. Lewicki powiedział, iż diety są indywidualną sprawą każdego radnego. Przy tym zwrócił uwagę na ponoszenie przez radnych pewnych kosztów związanych z piastowaną funkcją i działalnością.

Następnie odniósł się do przedstawionych sprawozdań i planów pracy komisji rady. Oznajmił, iż jest zbulwersowany, że przy omawianiu tych spraw Przewodniczący RM nie otworzył dyskusji. Pozbawiło to wypowiedzenia się w tym temacie przede wszystkim radnym z Klubu Radnych Gospodarnych. Jednocześnie przypomniał, że w ub. r. sprawozdania i plany pracy były tematem jednego z posiedzeń komisji.

Ustosunkował się także do przestrzegania Statutu Miasta i Gminy przez Komisję Rewizyjną. Zarzucił Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej nie przedstawienie w terminie sprawozdania z rocznej działalności komisji (do 30.01.2012 r.).

Zgłosił także uwagi do ostatniej kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną. Zgodnie § 93 ust. 1 statutu: kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków komisji. Natomiast przy przesłuchiwaniu pracownika UMiG obecny był tylko jeden członek komisji – radny R. Targański, czego był świadkiem. Ponadto zarzucił Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej nie zaproszenie do udziału w pracach komisji przedstawiciela Klubu Radnych Gospodarnych, po wyłączeniu z prac komisji członka M. Redeckiego – w tym miejscu powołał się na art. 18a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, w myśl którego:  w skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej do udziału w pracach komisji zaprosił za to przedstawicieli grupy trzymającej władzę, co stało się już normą.

Zarzucił także niezgodność ze statutem protokołów pokontrolnych, o czym stanowi § 97. Przy tym oświadczył, iż łamanie statutu nie powinno mieć miejsca w radzie i winno się przestrzegać litery prawa.

Odpowiadając na jeden z zarzutów Przewodniczący RM poinformował, iż statut  w temacie sprawozdań i planów pracy komisji nie przewiduje dyskusji, a tylko ogranicza się do ich przedstawienia na forum rady. 

Odnośnie zarzutu obecności tylko jednego członka w pracy Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, iż chwilowo w pracach nie uczestniczył radny R. Szewczyk, gdyż zmusiła go do tego sytuacja losowa. Jednakże po pewnym czasie dołączył on do prac w komisji. Odnośnie nie zaproszenia do prac w komisji przedstawiciela Klubu Radnych Gospodarnych – przeprosił za przeoczenie tego faktu. Przeprosił także za nie przedstawienie w statutowym  terminie sprawozdania z działalności komisji za 2011 r. – w tym miejscu poinformował, iż sprawozdanie było do wglądu w Biurze Rady już na początku lutego br.

Odnośnie propozycji obniżania diet radnych wypowiedzieli się także radni: M. Redecki i A. Meller. Ich zdaniem, ustalenie symboliczne diet doprowadziłoby do tego, że część radnych zmuszona byłaby zgłosić się po zasiłek z opieki społecznej.

Radny R. Targański przypomniał, iż temat diet dla radnych podejmowany był w każdej kadencji. Nawet zgłaszano wnioski o rezygnacji z diet i pracy społecznej w radzie, ale nie miały one przebicia. Dlatego też, jak mówił wcześniej radny W. Lewicki, decyzja diety jest indywidualna sprawą każdego radnego i on decyduje, co z tą dietą ma zrobić.

P. Zdzisław Małkiewicz powiedział, że nie chodzi mu o rezygnację całkowitą z diet, a tylko o ich zmniejszenie, gdyż dieta w wysokości 600 zł jest zbyt wysoka.

 

Przewodniczący RM przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do końca kwietnia br.

Następnie zwrócił się do Burmistrza o przedstawienie propozycji rozwiązań trudnej sytuacji rodzinnej p. E. Nowickiej z Kukowa i p. Grażyny Sobocińskiej z Czermna.

Burmistrz poinformował, iż w sprawie p. E. Nowickiej, wspólnie z kuratorem dokonali oględzin mieszkania w parku w Wiosce (3 pokoje, kuchnia i łazienka). P. E. Nowicka w rozmowie z kuratorem wstępnie wyraziła zainteresowanie tym mieszkaniem, ale podobno Przewodniczący RM jej powiedział, że nie wyrazi zgody na jego remont.

Przewodniczący RM wyraził zdumienie rzekomą wypowiedzią P. E. Nowickiej i oznajmił, że jako przewodniczący rady nie daje żadnych pieniędzy, a po drugie, jak większość radnych robi wszystko, aby pomóc w rozwiązaniu trudnej sytuacji zarówno p. E. Nowickiej jak i p. G. Sobocińskiej.

Burmistrz ze swej strony zapewnił, iż będzie prowadził rozmowy z p. E. Nowicką, aby się przeprowadziła do mieszkania w parku w Wiosce.

 

Radny R. Szewczyk zwrócił się z pytaniem do Z-cy Burmistrza w sprawie oczyszczania skępskich jezior.

Na wstępie Z-ca Burmistrza oznajmił, iż w sprawie oczyszczenia skępskich jezior ma trochę inne podejście, aniżeli radny J. Gołębiewski, który przy głosowaniu w przedmiocie zmian organizacyjnych sieci szkół w gminie powiedział, że nie ma większych szans na to, aby gmina w temacie jezior zrobiła coś sama – w tym miejscu radny J. Gołębiewski poprosił o przekazanie, w miarę możliwości, wiernie oddanych słów wypowiedzianych przez niego. Zdaniem Z-cy Burmistrza należy szukać metody rozwiązania oczyszczenia skępskich jezior. Poinformował, iż niecałe dwa tygodnie temu wspólnie z Burmistrzem, radnym W. Lewickim i p. skarbnik byli w sprawie jezior w Urzędzie Marszałkowskim, z którym gmina jest na etapie ciągłych rozmów. Poszukuje się różnych rozwiązań i możliwości sfinansowania przedsięwzięć (badań, sporządzenia operatu, kosztów rekultywacji, itp.) w departamentach ministerialnych. Wskazał na złożony problem oczyszczenia jezior, z uwagi na ewentualne koszty. Przy tym przyznał, iż rzeczywiście gminy nie jest stać na to, aby sama podjęła się tego przedsięwzięcia. Dlatego też rozmowy z Urzędem Marszałkowskim zmierzają do tego, aby jako właściciel jezior był głównym inicjatorem działań i ponoszenia kosztów, gdyż gmina mogłaby sobie z tym zadaniem nie poradzić. Na zakończenie swojej wypowiedzi zapewnił, że temat oczyszczenia skępskich jezior jest kontynuowany i będzie robił wszystko, aby był priorytetem dla władz samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego, a nie tematem wyborczym.

Radny J. Gołębiewski wyraził zadowolenie, że temat skępskich jezior jest kontynuowany. Ze swej strony zapewnił, iż leży mu na sercu dobro tych jezior, które jest wspólnym nie tylko dla mieszkańców miasta i gminy, ale także dla ludzi z zewnątrz. Zadeklarował dalszą swoją pomoc w prowadzeniu rozmów na temat jezior – w tym miejscu wspomniał o udziale w jednej z delegacji . Jednakże z przykrością stwierdził, iż nie został potem do dalszych rozmów zapraszany. Dlatego też zwrócił się z prośbą do Z-cy Burmistrza, aby także pamiętał o nim.

Zamiarem Z-cy Burmistrza jest to, aby w rozmowach nt. oczyszczenia skępskich jezior, w miarę możliwości, angażowali się i zapoznali wszyscy radni. Dlatego też do rozmów zaprasza również innych radnych, aby temat skępskich jezior był także priorytetem w ich działaniu.

 

Pkt 17

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych złożył najserdeczniejsze życzenia i podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XIII Sesji Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji zakończono.

        

 

Protokołował

Zbigniew Małkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski