Uchwała Nr XIV/125/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 maja 2012 r.

zmieniająca uchwałę w   sprawie uchwalenia budżetu Miasta i   Gminy Skępe na rok 2012  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. d oraz lit. i   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XI/105/2011 Rady Miejskiej w   Skępem z   dnia 30 grudnia 2011 r. w   sprawie uchwalenia budżetu Miasta i   Gminy w   Skępem na rok 2012 (Dz.U. Woj. Kuj.-Pom. poz. 226 z   dnia 18.02.2012 r.) zmienionej:  

-   Zarządzeniem Nr 10/2012 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 27 stycznia 2012 r.,  

-   Zarządzeniem Nr 13/2012 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 29 lutego 2012 r.,  

-   Uchwałą Nr XIII/113/2012 Rady Miejskiej w   Skępem z   dnia 29 marca 2012 r.,  

-   Zarządzeniem Nr 17/2012 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 30 marca 2012 r.,  

-   Zarządzeniem Nr 22/2012 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 24 kwietnia 2012 r.,  

-   Zarządzeniem Nr 25/2012 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 27 kwietnia 2012 r.,  

-   Zarządzeniem Nr 27/2012 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 30 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 1   otrzymuje brzmienie: "§   1   .     1.   Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w   wysokości   24.201.894   zł.,   z tego:  

1)   dochody bieżące w   wysokości   23.675.454 zł.,  

2)   dochody majątkowe w   wysokości   526.440   zł.   zgodnie z   Załącznikiem nr 1.  

2.   Dochody, o   których mowa w   ust.1 obejmują w   szczególności dotacje celowe na realizację zadać z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami w   wysokości   3.734.575 zł.   zgodnie z   Załącznikiem nr 3".  

2)   §   2 otrzymuje brzmienie: "§   2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w   wysokości   25.578.700 zł   ., z   tego:  

1)   wydatki bieżące w   wysokości   23.918.889 zł.,  

2)   wydatki majątkowe w   wysokości   1.659.811   zł.   zgodnie z   Załącznikiem nr 2.  

2.   Wydatki, o   których mowa w   ust.1 obejmują w   szczególności dotacje celowe na realizację zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami w   wysokości   3.734.575 zł.   zgodnie z   Załącznikiem nr 3."  

3)   § 4   otrzymuje brzmienie: ,,§ 4   Deficyt budżetu w   wysokości   1.376.806 zł.   , który zostanie pokryty przychodami pochodzącycmi z   wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z   rozliczeń kredytów i   pożyczek."  

4)   § 5   otrzymuje brzmienie: ,,§ 5   Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w   wysokości   3.447.386 zł.   na którą składają się :  

-   wolne środki, o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy - kwota   1.776.806 zł.   ,  

-   przychody z   zaciągniętych pożyczek i   kredytów na rynku krajowym - kwota   1.670.580 zł."   oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w   wysokości   2.070.580 zł.   , zgodnie z   Załącznikiem nr 4.  

5)   § 6   otrzymuje brzmienie: ,,§ 6   Określa się zadania inwestycyjne w   2012 roku zgodnie z   załącznikiem Nr 5   do niniejszej uchwały".  

6)   § 7   otrzymuje brzmienie: ,, § 7   Limity zobowiązań z   tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i   pożyczek zaciąganych na:  

1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w   kwocie   1.000.000 zł.,  

2)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i   kredytów - w   kwocie   1.670.580 zł.,  

3)   na finansowanie wydatków na inwestycje i   zakupy inwestycyjne w   ramach WPF - w   kwocie   1.102.576 zł.   ".  

7)   § 8   otrzymuje brzmienie: ,, § 8.1.  Ustala się dochody w   kwocie   129.000 zł   . z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w   kwocie   139.919 zł   . na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkholowych.  

2.   Ustala się wydatki w   kwocie   12.900 zł.   na realizację zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii".  

8)   § 10 otrzymuje brzmienie: "§ 10  Określa się wpływy i   wydatki związane z   gromadzeniem środków z   opłat i   kar za korzystanie ze środowiska na 2012 rok:  

1)   wplywy w   wysokości 20.305 zł.,  

2)   wydatki w   wysokości 20.305 zł. zgodnie z   załącznikiem Nr 6.  

9)   § 12 otrzymuje brzmienie: ,,§ 12 Upoważnia się Burmistrza do:  

1)   zaciągania kredytów i   pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:  

-   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w   kwocie   1.000.000 zł.,  

-   spłatę wcześniej zaciągniętych zabowiązań z   tytułu emesji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i   kredytów - w   kwocie   1.670.580 zł.  

-   na finansowanie wydatków na inwestycje i   zakupy inwestycyjne w   ramach WPF - w   kwocie   1.102.576 zł.  

2)   przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku budżetowym i   w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i   z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę   500.000 zł.  

3)   do dokonywania zmian w   planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i   rozdziałami w   ramach działu w   zakresie wydatków bieżących.  

4)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu".  

10)   Określa się wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki pomocy udzielonej przez państwa członkowie (EFTA) a   także i   inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi zgodnie z   Załącznikiem nr 7   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski


Uzasadnienie

Dochody zmniejszenie o   kwotę  880.350 zł. zgodnie z   załącznikiem Nr 1.  

1)   Dokonuje się zmian w   planie dochodów zgodnie z   decyzją Dyrekotra Delegatury Krajowego Biura Wyborczego  we Włocławku Nr DWŁ-3101-6/12 z   dnia 7   maja 2012 r. w   dziale 751 rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i   prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i   wojewódzkie” § 2010 /+/ 3.713 zł. z   przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z   przygotowaniem i   przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w   Skępem zarządzonych na dzień 17 czerwca 2012 r.  

2)   Dokonuje się zmian w   planie dochodów zgodnie z   pismem Zarządu Powiatu w   Lipnie Nr R.0022.9.2012 z   dnia 19 marca 2012 r. w   dziale 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” § 2320 /+/ 1.500 zł. z   przeznaczeniem dla OSP w   Józefkowie na potrzeby związane z   remontem remizy.  

3)   Zmniejsza się plan dochodów zgodnie z   pismem z   Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/2/2012 w   dziale 758 rozdział 75801 ,,Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2920 /-/ 429.832 zł.  

4)   Dokonuje się zmian w   planie dochodów zgodnie z   decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.23.2012 z   dnia 11 maja 2012 r. w   dziale 852 rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z   pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w   zajęciach w   centrum integracji społecznej” § 2010 /+/ 1.944 zł. z   przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.  

5)   Zwiększa się plan budżetu w   MGOPS z   uwagi na pozyskane środki na projekt systemowy ,,Jestem aktywny - czuję się pewniej” w   wysokości 193.375 zł. w   ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegop nr UDA-POKL.07.01.01-04-071/08 z   Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w   Toruniu.  

6)   Urealnienie planu dochodów w   Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w   Skępem  
w dziale 852 rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 0970 /+/ 200 zł.  

7)   Zmniejszenie planu dochodów w   dziale 900 rozdział 90001 ,,Gospodarka ściekowa i   ochrona wód” § 6207 /-/ 638.500 zł. w   związku z   przedłużającą sie procedurą weryfikacji dokumentacji, która przedkłada się na opóźnienie w   ogloszeniu nowego przetargu, a   tym samym zmniejszeniu wielkości możliwych do wykorzystania środków. W   związku z   powyższym należy dostosować montaż finansowy do zaistaniałej sytuacji.  

8)   Urealnienie planu dochodów związanych z   realizacją zadań zleconych jednostkom samorzątu terytorialnego w   2012 r. w   Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w   Skępem w   dziale 852 rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z   funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego”  § 0970 /-/ 8.500 zł i   § 0980 /-/ 4.250 zł. ( Gmina § 2360 /-/ 12.750 zł.) - decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z   dnia 27 marca 2012 r.  

Wydatki zmniejszenie o   kwotę 253.544 zł. zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

1)   Urealnienie planu wydatków w   urzędzie pomiędzy paragrafami w   dziale 751 rozdział 75101 ,,Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i   ochrony prawa oraz sądownictwa” /±/ 10 zł.  

2)   Dokonuje się zmian w   planie wydatków zgodnie z   decyzją Dyrekotra Delegatury Krajowego Biura Wyborczego  we Włocławku Nr DWŁ-3101-6/12 z   dnia 7   maja 2012 r. w   dziale 751 rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i   prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i   wojewódzkie” /+/ 3.713 zł. z   przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z   przygotowaniem i   przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w   Skępem zarządzonych na dzień 17 czerwca 2012 r.  

3)   Zwiększa się plan wydatków w   MGOPS z   uwagi na pozyskane środki na projekt systemowy ,,Jestem aktywny - czuję się pewniej” w   wysokości 193.382 zł. w   ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegop nr UDA-POKL.07.01.01-04-071/08 z   Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w   Toruniu.  

4)   Zabezpiecza się środki na wsparcie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w   Lipnie w   kwocie 2.000 zł. z   przeznaczeniem na zakup oleju napędowego.  

5)   Zapewnienie środków w   dziale 801 rozdział 80195 ,,Pozostała działalność” § 3020  /+/ 2.000 zł. na realizację zapisów Uchwały Nr XIII/122/2012 Rady Miejskiej w   Skępem z   dnia 29.03.2012 r. w   sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w   ramach tej pomocy oraz warunków i   sposobu ich przyznawania.  

6)   Włączenie do budżetu środków w   kwocie 3.600 zł. w   dziale 600 rozdział 60016 ,,Drogi publiczne gminne” § 4170 z   przeznaczeniem na opracowanie projektu organizacji ruchu na terenie Miasta i   Gminy Skępe.  

7)   Urealnia się plan wydatków na wniosek Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w   Skępem w   związku z   włączeniem niewykorzystanych środków za rok 2011 o   kwotę /+/ 23.819 zł. w   rozdziale 85154 ,,Przeciwdziałanie alkoholizmowi” oraz dokonuje się zmian między §§ w   rozdziale 85153 ,,Zwalczanie narkomanii” /±/ 2.750 zł.  

8)   Urealnienie planu po stronie wydatków w   MGOPS w   Skępem w   dziale 852 ,,Pomoc społeczna" w   związku ze wzrostem składki na ubezpieczenie rentowe o   2 %:  

-   rozdział 85212 ,,Świadczenia rodzinne, świadczenia z   funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego" /±/ 332 zł.,  

-   rozdział 85219 ,,Ośrodki pomocy społecznej" /±/ 1.496 zł.,  

-   rozdział 85228 ,,Usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze" /+/ 1.237 zł.,  

9)   Zwiększenie planu wydatków w   MGOPS w   Skepem w   następujących rozdziałach:  

-   rozdział 85215 ,,Dodatki mieszkaniowe" /+/ 18.056 zł.,  

-   rozdział 85295 ,,Pozostała dzialaność" § 3110 /-/ 22.694 zł. i   § 3119 /+/ 22.687 zł.  

10)   Urealnienie planu wydatków jednostek organizacyjnych na wniosek dyrektorów szkół, przedszkoli i   gimnazjum w   następujący sposób:  

a)   SP Skępe /-/ 18.503 zł. - wzrost składki na ubezpieczenie rentowe o   2 %, na bieżące potrzeby jednostki, korekta naliczenia odpisu na ZFŚS na 2012 rok oraz zmniejszenie wydatków na zakup energii el.  

b)   SP Wólka /+/ 46.370 zł. - wzrost składki na ubezpieczenie rentowe o   2 %, nagrody jubileuszowe i   odprawy emerytalne dla pracowników obsługi,  

c)   SP Czermno /     -/ 12.789 zł. - wzrost składki na ubezpieczenie rentowe o   2 % oraz zmniejszenie środków na wynagrodzenia wynikające z   przewidywanego wykonania wydatków na 2012 r.,  

d)   PP Skępe /+/ 7.000 zł. - wzrost składki na ubezpieczenie rentowe o   2 %, na bieżące potrzeby jednostki,  

e)   PP Wioska /+/ 11.981 zł.  - wzrost składki na ubezpieczenie rentowe o   2 %, na bieżące potrzeby jednostki,  

f)   Gimnazjum /-/ 35.301 zł. -  wzrost składki na ubezpieczenie rentowe o   2 %, na bieżące potrzeby jednostki, korekta naliczenia odpisu na ZFŚS na 2012 rok. oraz zmniejszenie środków na wynagrodzenia wynikające z   przewidywanego wykonania wydatków na 2012 r.  

Korekta naliczenia odpisu związana jest ze zmianą jego wysokości:  

-   na pracownika administracji i   obsługi: planowane na 2012 r. - kwota 1.200 zł. jest 1.093,93 zł.,  

-   na nauczycieli: planowane na 2012 r. od I   - VIII - kwota 2.618,10 zł. jest 2.879,91 zł., planowane na 2012 r. od IX - XII - kwota 2.717,59 zł. jest 2.989,35 zł.,  

-   na emeryta administracji i   obsługi: planowane jest na 2012 r. - kwota 200 zł. jest 182.32 zł.  

11)   Urealnienie planu wydatków w   urzędzie w   następujący sposób:  

a)   dział 400 rozdział 40002 "Dostarczanie wody" /±/ 1.625 zł.,  

b)   dział 750 rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie" /±/ 6.659 zł.,  

c)   dział 750 rozdział 75023 "Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)" /+/ 50.367 zł.,  

d)   dział 754 rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" /-/ 18.500 zł.,  

e)   dział 757 rozdział 75702 ,,Obsługa papierów wartościowych, kredytów i   pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" /-/ 50.000 zł.,  

f)   dział 801 rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" /±/ 2.650 zł.,  

g)   dział 854 rozdział 85415 ,,Pomoc materialna dla uczniów" /+/ 23.181 zł.,  

h)   dział 900 w   tym:  

-   rozdział 90001 ,,Gospodarka ściekowa i   ochrona wód" /±/ 2.629 zł.,  

-   rozdział 90004 ,,Utrzymanie zieleni w   miastach i   gminach" /+/ 4.692 zł.,  

-   rozdział 90095 ,,Pozostała działalność" /+/ 44.203 zł.,  

i)   dział 921 rozdział 92113 "Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego" /±/ 1.589 zł.,  

j)   dział 926 rozdział 92601 "Obiekty sportowe" /±/ 382 zł.  

Urealnienie wydatków związane jest m.in. ze wzrostem składki na ubezpieczenie rentowej o   2 %, wypłatą pracownikom nagród jubileuszowych i   odprawy emerytalno-rentowej, zapewnieniem środków na stypendia dla uczniów oraz zmniejszeniem wysokości planu odsetek od zaciągniętych kredytów i   pożyczek w   związku z   planowaną wcześniejszą ich spłatą a   także walkę z   bezrobociem.  

12)   Dokonuje się urealnienia planowanych wydatków na zadania inwestycyjne w   związku z:  

-   „Budową sieci kanalizacyjnej w   miejscowości Skępe – III etap” /-/ 557.424 zł.,  

-   „Utworzeniem Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjnego w   Wólce” /±/ 787 zł.  

-   ,,Zakupem nieruchomości gruntowej w   miejscowości Likiec z   przeznaczeniem pod świetlicę kontenerową" /+/ 1.435 zł.  

13)   Uaktualnia się zał. Nr 3   „Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami w   2012 roku”.  

14)   Urealnienie załącznika Nr 4   „Przychody i   rozchody budżetu w   2012 r.”.  

Ustala się:  

-   przychody w   kwocie 3.734.575 zł.,  

-   rozchody w   kwocie 2.070.580 zł.,  

-   deficyt w   kwocie 1.376.806 zł.  

Rozchody sfinansowane zostaną z   zaciągniętych kredytów i   pożyczek w   wysokości 1.670.580 zł. i   z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z   rozliczeń kredytów i   pożyczek w   kwocie 400.000 zł.  

15)   Urealnienie załącznika Nr 6   ,,Wpływy i   wydatki związane z   gromadzeniem środków z   opłat i   kar za korzystanie ze środowiska na 2012 rok" poprzez włączenie niewykorzystanych środków z   2011 r. w   kwocie 11.305 zł.  

16)   Dokonuje się urealnienia „Wydatków na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z   pomocy udzielonej przez państwa członkowskie (EFTA), a   także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi” (załącznik Nr 7   do niniejszej uchwaly).