Uchwała Nr XIV/129/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2012  

Na podstawie art 18 ust. 2   pkt 9   lit. "e" w   związku z   art. 58 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   ze zm.)   uchwala się, co następuje:  

§   1.     Wyraża się zgodę na zaciągnięcie długoterminwego zabowiązania w   kwocie 18.468,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) na wykonanie usługi polegającej na kompleksowej konserwacji i   czyszczeniu boisk „Orlik 2012” w   Skępem z   Łukaszem Kawskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą GARDEN PARTNER, z   siedzibą w   Płużnicy, Czaple 52.  

§   2.   1.   Zobowiązanie określone w   §   1 zostaną sfinansowane z   dochodów własnych gminy (podatku od nierychomości) w   roku 2012.  

2.   Realizacja zobowiązania okreslonego w   §   1 planowana jest do wykonania w   latach 2012-2014 na kwotę:  

-   2012 - 6.156,00 zł  

-   2013 - 6.156,00 zł  

-   2014 - 6.156,00 zł  

§   3.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   4.     Uchwała Wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski


Uzasadnienie

Regularna konserwacja i   czyszczenie zespołu boisk wielofunkcyjnych wybudowanych w   ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" jest niezbędna z   punktu widzenia utrzymania ich funkcjonalności,  
a także postanowień gwarancyjnych, które zobowiązują właściciela do wykonywania takich zabiegów. Zawarcie umowy na dłuższy czas pozwala na uzyskanie optymalnej ceny w   stosunku do liczby zabiegów. W   związku z   powyższym przeprowadzono zapytanie ofertowe, w   wyniku którego dokonano wyboru oferty firmy GARDEN PARTEN, która obejmuje 3-krotne w   ciągu roku czyszczenie boiska ze sztucznej trawy, jak rownież 3-krotne czyszczenie boiska poliuretanowego (raz na mokro i   dwa razy na sucho). Zawarcie umowy na dłuższy okres pozwala na osiągnięcie około 30% oszczędności w   stosunku do sytuacji, gdyby usługa czyszczenia zamawiana była doraźnie.