Uchwała Nr XIV/130/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9   lit. c, i   art. 58 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zmianami) oraz art. 89 ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240)   uchwala się, co następuje   :  

§   1.   Rada Miejska w   Skępem postanawia zaciągnąć kredyt długoterminowy w   wysokości 1.670.580, - (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100).  

§   2.   Zobowiązanie, o   którym mowa w   § 1   zostanie zaciągnięte w   banku wyłonionym w   postępowaniu przetargowym z   przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i   pożyczek.  

§   3.   Na zabezpieczenie kredytu proponuje się: zabezpieczenie wekslowe (weksel in blanco).  

§   4.   Zobowiązanie określone w   § 1   pokryte będzie z   dochodów własnych gminy w   latach 2021 - 2030, tj.:  

1) rok 2021 - 298.580,00 zł.  

2) lata 2022 - 2023 - po 298.500,00 zł.  

3) lata 2024 - 2026 - po 125.000,00 zł.  

4) lata2027 - 2030 -po 100.000,00 zł  

§   5.   Upoważnia się Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe do zawarcia umowy z   bankiem wyłonionym w   drodze przetargu niegraniczonego.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Janusz   Kozłowski


Uzasadnienie

W budżecie na 2012 rok zostały  przewidziane spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i   pożyczek wynikające z   zawartych umów. Środki z   zaciągniętego kredytu w   banku wyłonionym w   drodze prztargu w   wysokości 1.670.580,00 zł przeznaczone zostaną na spłatę w/w celu.  

W związku z   powyższym wywołanie niniejszej uchwały stało sie uazasadnione.