Uchwała Nr XIV/133/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i   Gminy Skępe w   2012 roku  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Dz. U   Nr 80, poz. 717 i   Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055 i   Nr 116, poz.1203, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457 z   2006 r. Nr 17, poz. 128 i   Nr 181, poz.1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111 i   Nr 223, poz.1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420 i   Nr 157, poz. 1241 oraz z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106,poz. 675 z   2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 i   Nr 217, poz.1281) i   art. 11a ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt ( Dz. U. z   2003 r. Nr 106, poz. 1002, zm.:Dz. U. z   2004 r. Nr 69, poz. 625,Nr 92, poz. 880 i   Nr 96, poz. 959, z   2005 r. Nr 33, poz. 289 i   Nr 175, poz. 1462, 2006 r. Nr 249, poz. 1830,z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz z   2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668 i   Nr 92, poz. 753, z   2010 r. Nr 47, poz. 278, z   2011 r. Nr 230, poz. 1373)     uchwala się, co następuje:  

§   1.   Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  
zwierząt na terenie Miasta i   Gminy Skępe w   brzmieniu określonym w   załączniku do uchwały.  

§   2.     Traci moc Uchwała Nr XIII/121/2012 Rady Miejskiej w   Skępem z   dnia 29 marca 2012 r. w   sprawie  
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na  
terenie Miasta i   Gminy Skępe w   2012 roku.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIV/133/2012    
Rady Miejskiej w   Skępem    
z dnia 29 maja 2012 r.  
 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta   i Gminy Skępe w   2012 roku  

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   Gminie, należy przez to rozumieć Miasto i   Gminę Skępe;  

2)   Burmistrzu, należ przez to rozumieć Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe;  

3)   Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miasta i   Gminy Skępe, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Miasta i   Gminy Skępe wykonuje zadania;  

4)   pracownikach, należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Burmistrza do realizacji zadań Gminy nałożonych ustawą o   ochronie zwierząt;  

5)   schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w   Węgrowie, 86-302 Grudziądz 4;  

6)   przytulisku, należy przez to rozumieć „Dom Tymczasowy dla Zwierząt Bezdomnych z   terenu Miasta i   Gminy Skępe „TIM - CZAS” prowadzony w   m. Ławiczek Gmina Skępe, przez Fundację dla Zwierząt „TIM - TROSKA I   MIŁOŚĆ” z/s w   Toruniu, ul. Św. Józefa 2/6, nie będący schroniskiem, w   którym zapewnione są właściwe warunki bytowania zwierząt w   rozumieniu ustawy o   ochronie zwierząt;  

7)   Programie, należy przez to rozumieć   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i   Gminy Skępe w   2012 roku;  

8)   Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 21 sierpnia 1997 roku o   ochronie zwierząt (Dz.U. z   2003 r. Nr 106, poz. 1002, z   późn. zm.);  

§   2.   1.   Koordynatorem   Programu   jest Burmistrz.  

2.   Realizatorami   Programu   są:  

1)   na poziomie Gminy - Burmistrz;  

2)   Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt;  

3)   organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z   Gminą;  

4)   przytulisko, którego celem jest zapewnienie krótkoterminowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami do czasu  
umieszczenia ich w   schronisku lub docelowo znalezienie dla nich nowego domu (adoptowanie do nowego  
CZŁOWIEKA;  

4)   właściciele, bądź opiekunowie zwierząt, a   także osoby adoptujące zwierzęta.  

Rozdział 2.
CEL I   ZADANIA PROGRAMU  

§   3.   1.   Celem   Programu   jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.  

2.   Zadania priorytetowe   Programu   to:  

1)   elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt w   szczególności psów i   kotów;  

2)   ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i   kastrację zwierząt bezdomnych, w   szczególności psów i   kotów;  

3)   zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z   terenu Gminy;  

4)   sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w   tym ich dokarmianie;  

5)   poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  

6)   odławianie bezdomnych zwierząt;  

7)   zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt, zapewnionej przez przychodnie weterynaryjne, z   którymi Gmina zawrze umowy, tj.:  

a)   Przychodnia Weterynaryjna Matarewicz Krzysztof – Skępe, ul. Sierpecka 78, tel. 54 2877023 i   605   588   701,  

b)   Przychodnia Weterynaryjna Łańcucki Sławomir – Skępe, ul. Al. 1   Maja 79, tel. 54 2877149 i   608   637   247,  

Rozdział 3.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT  

§   4.   Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i   kastrację zwierząt bezdomnych, w   szczególności psów i   kotów, realizują:  

1)   Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i   kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z   wyjątkiem zwierząt u   których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z   uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;  

2)   Gmina poprzez wydawanie opiekunom kotów wolno żyjących (karmicielom) skierowań na zabiegi sterylizacji  
i kastracji w   zakładach leczniczych dla zwierząt, z   którymi Gmina podpisała umowę;  

3)   organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i   kastracji zwierząt bezdomnych i   kotów wolno żyjących z   terenu Gminy;  

Rozdział 4.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI  

§   5.   Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z   terenu Gminy realizują:  

1)   Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych zgłoszonych do odbioru przez Gminę;  

2)   Gmina poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt z   terenu Gminy, następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę z   właścicielem gospodarstwa rolnego we wsi   Wólka 23   oraz   Boguchwała 21   . Koszty związane z   zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim, które z   różnych przyczyn utraciły swoje dotychczasowe schronienie ponosi Gmina, a   w przypadku, gdy możliwym jest ustalenie właściciela tego zwierzęcia gospodarskiego, kosztami zapewnienia opieki obciążony zostanie właściciel niniejszego zwierzęcia;  

3)   organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.  

§   6.   Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w   tym ich dokarmianie realizują:  

1)   Gmina poprzez:  

a)   zakup i   wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy zgłosili do Urzędu miejsce bytowania kotów i   objęcie ich opieką oraz wydawanie skierowań na leczenie zwierząt, w   ramach zawartych umów z   zakładami leczniczymi dla zwierząt,  

b)   podejmowanie interwencji w   sprawach kotów wolno żyjących,  

2)   organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji sprawach kotów wolno żyjących.  

§   7.   Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:  

1)   Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli dla psów przyjętych z   terenu Gminy i   oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i   zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania, a   także do informowania Gminy na bieżąco o   oddaniu psa do adopcji;  

2)   Urząd poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska, bądź sprawując opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w   przytulisku, domu tymczasowym poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o   adopcji zwierząt na stronie internetowej Urzędu, ogłoszenia w   mediach, wydawanie ulotek informacyjnych;  

3)   organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i   promocyjnych.  

§   8.   Odławianie bezdomnych zwierząt z   terenu Gminy realizują:  

1)   pracownicy Schroniska na zgłoszenie Urzędu;  

2)   pracownicy Urzędu, pozostający pod numerami telefonów: 609   202   332 i   609   201   603 w   ramach zgłoszonych interwencji mieszkańców. Bezdomne zwierzęta domowe przewożone są do przytuliska, domu tymczasowego, a   w przypadku zwierząt rannych również do przychodni weterynaryjnych, o   których mowa § 3   ust. 2   pkt 7   Programu   . Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstw rolnych,  
o których mowa w   § 5   pkt. 2   Programu   ;  

3)   organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w   zakresie odławiania zwierząt domowych, a   także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do Schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Schroniskiem, przytuliskiem lub domem tymczasowym.  

§   9.   Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych, w   szczególności psów i   kotów, zgodnie z   art. 11a ust. 2   pkt. 6   ustawy o   ochronie zwierząt z   dnia 21 sierpnia 1997 roku realizują:  

1)   Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;  

2)   Gmina poprzez zawieranie umów z   przychodniami weterynaryjnymi, o   których mowa w   § 3   ust. 2   pkt. 7  
oraz finansowanie usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych, w   szczególności psów i   kotów. Gmina dokonuje zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio na konto zakładu leczniczego dla zwierząt, zgodnie z   warunkami zawartej z   nim umowy, na podstawie dokumentów zawierających: fakturę/rachunek wystawiony przez zakład leczniczy dla zwierząt.  

Rozdział 5.
FINANSOWANIE  PROGRAMU  

§   10.   1.   Środki finansowe na realizacje zadań wynikających z   Programu zabezpieczone będą w   budżecie Miasta i   Gminy Skępe.  

2.   Na rok 2012 zabezpieczono środki w   wysokości 50.000,00 zł. Powyższa kwota może być zwiększona wg zapotrzebowania w   trakcie realizacji programu, poprzez zmianę uchwały budżetowej.  

3.   Szczegółowy harmonogram kosztów realizacji Programu przedstawia tabela.  

TABELA  


Lp.  
 


Nazwa zadania  
 


Sposób realizacji  
 

Planowany koszt zadania  
 

1.  

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca  
w schronisku  
 

umowa ze schroniskiem  

40.000,00 zł  

2.  

Odławianie bezdomnych zwierząt  

 

zawarte w   pkt. 1  

6.500,00 zł  

3.  

Obligatoryjna sterylizacji albo kastracja zwierząt  
w schronisku  
 

zawarte w   pkt. 1  

-  
 


4.  


Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt  

- zawarte w   pkt. 1,  
- zamieszczanie ogłoszeń  
na stronie internetowej  
urzędu,  

-  

-  

5.  

Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych, w   szczególności psów i   kotów  

umowy z   przychodniami  
weterynaryjnymi  

600,00 zł  

6.  

Wskazanie gospodarstwa rolnego w   celu  
zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich  

porozumienia zawarte  
z właścicielami 2   wskazanych gospodarstw  


1.000,00 zł  

7.  

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej  
w przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem  
zwierząt gospodarskich  

umowy z   przychodniami  
weterynaryjnymi  


1.000,00 zł  

8.  

Opieka nad kotami wolno żyjącymi  

zakup karmy dla kotów,  
zabiegi sterylizacji/kastracji  
 

300,00 zł  
600,00 zł