Uchwała Nr XIV/134/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie uchylenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Skępem.  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. "h" i   art. 40 ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591,zm: Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz. 717 i   Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055 i   Nr 116, poz. 1203, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z   2011 r. Nr 117, poz. 679 Nr 134, poz. 777 i   Nr 21, poz. 113 i   Nr 149, poz. 887 i   Nr 217, poz.1281) uchwala się, co następuje:  

§   1.   Uchyla się uchwałę Nr XXX/213/2006 Rady Miejskiej w   Skępem z   dnia 12 czerwca 2006 r.  
w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Skępem (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z   2006 r. Nr 97, poz.1508) oraz uchwałę Nr XXI/139/2008 Rady Miejskiej w   Skępem z   dnia  
2 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w   sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Skępem  (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z   2008 r. nr 125, poz.2000)  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski