Uchwała Nr XIV/135/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Skępem.  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. "h" i   art. 40 ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591,zm: Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz. 717 i   Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055 i   Nr 116, poz. 1203, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z   2011 r. Nr 117, poz. 679 Nr 134, poz. 777 i   Nr 21, poz. 113 i   Nr 149, poz. 887 i   Nr 217, poz.1281) oraz art. 110 ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (t.j.Dz.U. z   2009 r. Nr 175, poz.1362, Dz.U. z   2009 r. Nr 65, poz.554, z   2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.229, Nr 81, poz.527, Nr 125, poz.842 z   2011 Dz.U. Nr 81, poz.440, Nr 106, poz.622 i   Nr 149, poz.887) uchwala się, co następuje:  

§   1.   Uchwala się statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Skępem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały nr XIV/134/2012 w   sprawie uchylenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Skępem.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIV/136/2012    
Rady Miejskiej w   Skępem    
z dnia 29 maja 2012 r.  
 

Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Skępem  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Skępem, zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną gminy i   działa na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.);  

2)                 ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z   późn. zm.);  

3)                 zarządzenia nr 3/90 Naczelnika Gminy w   Skępem z   dnia 30 kwietnia 1990 r., w   sprawie utworzenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Skępem;  

4)                 ustawy z   dnia 30 czerwca 2005 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104);  

5)                 ustawy z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości (Dz.U. z   2002 r. Nr 76, poz. 694 z   późn. zm.);  

6)                 ustawy z   dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z   późn. zm.);  

7)                 ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z   późn. zm.);  

8)                 ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 r. o   dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z   późn. zm.);  

9)                 ustawy z   dnia 22 kwietnia 2005 r. o   postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732 z   późn. zm.);  

10)                 ustawy z   dnia 20 kwietnia 2004 r. o   promocji zatrudnienia i   instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z   późn. zm.);  

11)                 ustawy z   dnia 7   września 2007 r. o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.),  

12)   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz.887 ze zm.).  

13)   innych przepisów z   zakresu pomocy społecznej;  

§   2.   Ośrodek działa na terenie administracyjnym Miasta i   Gminy Skępe.  

§   3.   Siedzibą Ośrodka jest Miasto Skępe.  

§   4.   Ośrodek używa pieczęci podłużnej o   treści "Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 87-630 Skępe, ul. Kościelna 2   woj. kujawsko-pomorskie, tel. (0-54) 287-72-01 do 287-72-03 fax. (0-54) 287-72-04 NIP 466-01-41-281 REGON 911 35 32 88".  

Rozdział 2.
Cele i   zadania Ośrodka  

§   5.   Obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej spoczywa na Ośrodku w   zakresie ustalonym ustawami.  

§   6.   1.   Ośrodek realizuje zadania w   zakresie pomocy społecznej:  

1)                 własne gminy, w   tym o   charakterze obowiązkowym;  

2)                 zlecone gminie przez administrację rządową;  

3)                 wynikające z   odrębnych ustaw.  

2.   Do zadań własnych gminy należy:  

1)                 przyznawanie i   wypłacanie zasiłków celowych specjalnych;  

2)                 przyznawanie i   wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w   formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w   naturze;  

3)                 prowadzenie i   zapewnienie miejsc w   domach pomocy społecznej i   ośrodkach wsparcia o   zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;  

4)                 podejmowanie innych zadań z   zakresu pomocy społecznej wynikających z   rozeznanych potrzeb gminy, w   tym tworzenie i   realizacja programów osłonowych;  

5)                 współpraca z   Powiatowym Urzędem Pracy w   zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o   wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o   usługach poradnictwa zawodowego i   o szkoleniach.  

3.   Do zadań własnych gminy o   charakterze obowiązkowym należy:  

1)                 opracowanie i   realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych i   innych, których celem jest integracja osób i   rodzin z   grup szczególnego ryzyka;  

2)                 sporządzanie bilansu potrzeb gminy w   zakresie pomocy społecznej;  

3)                 udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;  

4)                 przyznawanie i   wypłacanie zasiłków okresowych;  

5)                 przyznawanie i   wypłacanie zasiłków celowych;  

6)                 przyznawanie i   wypłacanie zasiłków na pokrycie wydatków powstałych w   wyniku zdarzenia losowego;  

7)                 przyznawanie i   wypłacanie zasiłków na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i   możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o   powszechnym ubezpieczeniu w   Narodowym Funduszu Zdrowia;  

8)                 przyznawanie zasiłków w   formie biletu kredytowego;  

9)                 opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe za osobę, która zrezygnuje z   zatrudnienia w   związku z   koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;  

10)                 praca socjalna;  

11)                 organizowanie i   świadczenie usług opiekuńczych, w   tym specjalistycznych, w   miejscu zamieszkania, z   wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z   zaburzeniami psychicznymi;  

12)                 prowadzenie i   zapewnienie miejsc w   placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;  

13)                 tworzenie gminnego systemu profilaktyki i   opieki nad dzieckiem i   rodziną;  

14)                 dożywianie dzieci;  

15)                 sprawienie pogrzebu, w   tym osobom bezdomnym;  

16)                 kierowanie do domu pomocy społecznej i   ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w   tym domu;  

17)                 sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie wojewodzie, również w   wersji elektronicznej, z   zastosowaniem systemu informatycznego;  

18)                 utworzenie i   utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w   tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.  

4.   Do zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:  

1)                 przyznawanie i   wypłacanie zasiłków stałych;  

2)                 opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w   przepisach o   powszechnym ubezpieczeniu w   Narodowym funduszu Zdrowia;  

3)                 organizowanie i   świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w   miejscu zamieszkania dla osób z   zaburzeniami psychicznymi;  

4)                 przyznawanie i   wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z   klęską żywiołową lub ekologiczną;  

5)                 prowadzenie i   rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z   zaburzeniami psychicznymi;  

6)                 realizacja zadań wynikających z   rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i   grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia  

5.   Ośrodek realizuje także zadania z   zakresu pomocy społecznej wynikające z   ustaw:  

1)                 ustawa z   dnia 19 sierpnia 1994 r. o   ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z   późn. zm.);  

2)                 ustawa z   dnia 20 kwietnia 2004 r. o   promocji zatrudnienia i   instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z   późn. zm.);  

3)                 ustawa z   dnia 27 sierpnia 2004 r. o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z   późn. zm.);  

4)                 ustawa z   dnia 13 października 1998 r. o   ubezpieczeniu społecznym (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z   późn. zm.).  

§   7.   Do zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w   oparciu o, ustawę o   świadczeniach rodzinnych" należy przyznawanie i   wypacanie świadczeń rodzinnych wynikających z   ustawy.  

§   8.   Do zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w   oparciu o, ustawę o   postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej" należy przyznawanie i   wypłacanie świadczeń wynikających z   ustawy.  

§   9.   1.   Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej realizowanych w   oparciu o, ustawę o   dodatkach mieszkaniowych" należy przyznawanie i   wypłacanie dodatków mieszkaniowych.  

2.   Ośrodek realizuje zadania Miasta i   Gminy Skępe w   zakresie pracy z   rodziną w   rozumieniu ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej.  

§   10.   Przy realizacji swych zadań Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z:  

1)                 samorządem gminnym;  

2)                 Wydziałem Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w   Bydgoszczy;  

3)                 Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w   Skępem;  

4)                 świetlicami środowiskowymi;  

5)                 sądami i   jednostkami organizacyjnymi administracji rządowej;  

6)                 organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, Kościołami, fundacjami, stowarzyszeniami, szkołami, pracodawcami, osobami prawnymi i   fizycznymi;  

7)                 Powiatowym Urzędem Pracy w   Lipnie;  

8)                 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w   Lipnie.  

§   11.   Ośrodek opracowuje i   wdraża lokalne programy pomocy, wynikające ze stwierdzonych potrzeb i   zatwierdzone uchwałami rady miejskiej.  

Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka  

§   12.   1.   Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za realizację zadań statutowych oraz reprezentuje go na zewnątrz.  

§   13.   1.   Kierownika Ośrodka powołuje i   odwołuje Burmistrz Miasta i   Gminy Skępe, będący jednocześnie zwierzchnikiem służbowym kierownika.  

2.   Przy wykonywaniu czynności prawnych w   imieniu Ośrodka kierownik działa jednoosobowo w   granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe.  

3.   Kierownik Ośrodka wykonuje uprawnienia pracodawcy wobec zatrudnionych w   Ośrodku pracowników, ustala zakresy ich czynności, wydaje instrukcje i   polecenia służbowe.  

4.   W czasie nieobecności Kierownika z   powodu choroby, urlopu lub innych przyczyn, czynności należące do kierownika, za wyjątkiem wydawania decyzji administracyjnych, może wykonywać inna osoba, upoważniona przez Kierownika.  

§   14.   1.   Decyzje administracyjne w   sprawie świadczeń, o   których mowa w   §§ 6, 7, 8   i 9   wydaje Kierownik Miejsko-Gminngo Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe.  

2.   Upoważnienie, o   którym mowa w   ust. 1   może być udzielone również innemu pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek kierownika.  

§   15.   1.   Kierownik Ośrodka realizuje zdania wynikające z   zakresu pomocy społecznej przy pomocy zatrudnionych pracowników.  

2.   Do zadań Kierownika Ośrodka należy w   szczególności:  

1)                 określenie organizacji wewnętrznej Ośrodka i   nadanie mu regulaminu organizacyjnego;  

2)                 dobór kadr, podział zadań i   nadzór nad ich realizacją;  

3)                 ustalanie planów pracy i   nadzór nad ich realizacją;  

4)                 zarządzanie mieniem;  

5)                 realizacja zadań określonych statutem;  

6)                 przestrzeganie dyscypliny budżetowej i   przepisów o   zamówieniach publicznych;  

7)                 współudział przy opracowywaniu planu rzeczowo-finansowego Ośrodka i   nadzór nad jego wykonywaniem;  

8)                 sprawowanie nadzoru nad przyznawaniem świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, dodatków mieszkaniowych i   pracą pracowników socjalnych i   opiekunek domowych;  

9)                 wykonywanie uprawnień oraz obowiązków pracodawcy wobec podległych pracowników, zgodnie z   przepisami prawa pracy;  

10)                 składanie corocznych sprawozdań Radzie Miejskiej z   działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w   zakresie pomocy społecznej;  

11)                 występowanie, w   zależności od potrzeb, z   wnioskami o   udzielenie dotacji na realizację zadań.  

§   16.   1.   Prawa i   obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy dotyczące pracowników samorządowych, Kodeks pracy oraz regulamin pracy Ośrodka.  

2.   Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych zatrudnionych w   jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.  

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa  

§   17.   1.   Ośrodek Pomocy Społecznej samodzielnie gospodaruje wydzielonym majątkiem i   nabytym mieniem oraz wydatkuje środki finansowe zgodnie z   ustawą o   finansach publicznych.  

2.   Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Kierownika Ośrodka i   uchwalony przez Radę Miejską w   Skępem w   formie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy.  

3.   Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w   ramach środków pochodzących:  

1)                 z dotacji rządowych przyznawanych na realizację zadań zleconych gminie, a   wynikających z   ustawy o   pomocy społecznej i   innych zadań wynikających z   rządowych programów pomocy społecznej, a   wynikających z   odrębnych ustaw;  

2)                 z dotacji gminnych przyznawanych na realizację zadań własnych gminy i   zadań własnych z   zakresu pomocy społecznej o   charakterze obowiązkowym.  

4.   Ośrodek prowadzi księgowość zgodnie z   typowym planem kont, w   oparciu o   obowiązujące przepisy prawa, dając rzetelny obraz sytuacji finansowej.  

5.   Roczny bilans i   wykazany w   nim wynik finansowy oraz pozostałe roczne sprawozdania finansowe, Ośrodek sporządza stosownie do przepisów o   sprawozdawczości budżetowej.  

6.   Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.  

7.   Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych, tj. przyjmować i   dysponować darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami, które winny być przeznaczone na cel wskazany przez ofiarodawcę.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   18.   1.   W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy o   pomocy społecznej i   o samorządzie gminnym.  

2.   Zmiany Statutu następują w   trybie wymaganym dla jego uchwalenia.