Uchwała Nr XIV/136/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie podziału sołectwa Żagno na sołectwo Żagno i sołectwo Wioska oraz nadaniu statutu Sołectwu Wioska  

Na podstawie art.5, art.18 ust.2 pkt 7   i art.35 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Dz. U   Nr 80, poz. 717 i   Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055 i   Nr 116, poz.1203, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457 z   2006 r. Nr 17, poz. 128 i   Nr 181, poz.1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111 i   Nr 223, poz.1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420 i   Nr 157, poz. 1241 oraz z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106,poz. 675 z   2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 i   Nr 217, poz.1281)   uchwala się, co następuje   :  

§   1.   Na wniosek mieszkańców wsi Wioska, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Żagno, dokonuje się podziału sołectwa Żagno w   sposób następujący:  

1)   wyłącza się miejscowość Wioska z   sołectwa Żagno,  

2)   tworzy się sołectwo Wioska, obejmujące miejscowość Wioska.  

§   2.   Nadaje sie statut Sołectwu Wioska w   brzmieniu stanowiącym załącznik do ninijszej uchwały.  

§   3.     Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe do przeprowadzenia pierwszych wyborów sołtysa i   rady sołeckiej w   sołectwie Wioska w   terminie 30 dni od dnia wejścia w   życie niniejszej uchwały.  

§   6.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   7.     Uchwala wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIV/136/2012    
Rady Miejskiej w   Skępem    
z dnia 29 maja 2012 r.  
 

STATUT SOŁECTWA CZERMNO  

Rozdział 1.
Sołectwo i   obszar jego działania  

§   1.   Sołectwo Wioska jest jednostką pomocniczą Miasta i   Gminy Skępe    

§   2.   W skład Sołectwa Wioska wchodzi wieś Wioska.    

§   3.   Ilekroć w   niniejszym statucie jest mowa o:    

1)   Gminie - należy przez to rozumieć Miasto i   Gminę Skępe;    

2)   Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w   Skępem;    

3)   Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Wioska;    

4)   Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe;    

5)   Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Wioska;    

6)   Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Wioska.    

§   4.   Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a   w szczególności:    

1)   ustawę z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1951 z   późn. zm.);    

2)   Statut Miasta i   Gminy Skępe;    

3)   niniejszy statut.    

Rozdział 2.
Zakres działania Sołectwa  

§   5.   1.   Do zadań Sołectwa należą:    

1)   reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec Burmistrza i   Rady Miejskiej;    

2)   zgłaszanie wniosków o   finansowanie zadań dotyczących budowy, rozbudowy i   remontów:    

a)   dróg, ulic i   mostów,    

b)   oświetlenia ulicznego,    

c)   placów zabaw i   placów zieleni,    

d)   innych obiektów publicznych, z   których korzystają mieszkańcy Sołectwa;    

3)   organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;    

4)   współpraca z   Burmistrzemi Radą Miejską w   zakresie:    

a)   bezpieczeństwa publicznego na obszarze Sołectwa,    

b)   pomocy społecznej, w   szczególności poprzez sygnalizowanie potrzeb w   zakresie organizowania konkretnych form pomocy społecznej,    

c)   konsultacji społecznych w   sprawach należących do zakresu działania organów Gminy;    

d)   utrzymania porządku i   czystości na obszarze Sołectwa.    

2.   Samorządowi Mieszkańców Sołectwa powierza się zarządzanie i   korzystanie ze składników mienia komunalnego przekazanych do dyspozycji przez Radę Miejską.    

§   6.   Zadanie określone w   § 5   Sołectwo realizuje w   szczególności poprzez:    

1)   podejmowanie uchwał w   sprawach Sołectwa;    

2)   opiniowanie spraw należących do zakresu jego działania;    

3)   współuczestnictwo w   organizowaniu i   przeprowadzeniu przez Radę Miejską konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Miejskiej w   sprawach o   podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa;    

4)   występowanie do Rady Miejskiej z   wnioskami o   rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa;    

5)   współpracę z   radnymi z   terenu Sołectwa w   zakresie organizacji spotkań z   wyborcami, kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa;    

6)   ustalanie dla Sołtysa zadań realizowanych miedzy zebraniami wiejskimi.    

§   7.   Uchwały i   opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi, który informuje go o   sposobie załatwienia sprawy.    

§   8.   Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Samorząd Mieszkańców Sołectwa nawiązuje współpracę z   pozostałymi samorządami mieszkańców Sołectw w   Gminie, zawiera porozumienia, określające zakres i   sposób wykonania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.    

Rozdział 3.
Organy Sołectwa i   ich kompetencje  

§   9.   1.   Organami Sołectwa są:    

1)   zebranie wiejskie;    

2)   sołtys.    

§   10.   1.   Zebranie wiejskie jest organem stanowiącym w   Sołectwie.    

2.   Sołtys jest organem wykonawczym w   Sołectwie.    

3.   Rada Sołecka jest organem opiniodawczo-doradczym i   wspomagającym działalność Sołtysa.    

§   11.   1.   Do obowiązków Sołtysa należą w   szczególności:    

1)   reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz;    

2)   wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego, po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej co do sposobu ich wykonania;    

3)   zwoływanie zebrań wiejskich i   w tym celu rozwieszanie ogłoszeń o   zebraniu, w   takim miejscu i   terminie, aby zapewnić jak najszerszy udział mieszkańców;    

4)   przewodniczenie obradom zebrania wiejskiego;    

5)   zwoływanie posiedzeń i   przewodniczenie Radzie Sołeckiej;    

6)   pobudzanie aktywności mieszkańców Sołectwa, służącej poprawie warunków życia społeczności Sołeckiej;    

7)   działanie stosowne do wskazań zebrania wiejskiego, Rady Miejskiej i   Burmistrza;    

8)   udział w   szkoleniach i   naradach organizowanych przez Burmistrza;    

9)   upowszechnianie treści uchwał podjętych przez zebranie wiejskie i   Radę Miejską;    

10)   upowszechnianie ogłoszeń o   terminach sesji Rady Miejskiej.    

11)   pobór (inkaso) podatków i   opłat lokalnych w   zakresie ustalonym przez Radę Miejską.    

2.   Sołtys bierze udział w   sesjach Rady Miejską.    

3.   Sołtys używa pieczęci, którą dostarcza mu i   określa Burmistrz. Na budynku, w   którym mieszka sołtys, umieszcza się tablicę z   napisem „SOŁTYS"    

§   12.   Na sesjach Rady Miejskiej Sołtysowi przysługuje prawo występowania z   głosem doradczym oraz zgłaszania wniosków w   imieniu zebrania wiejskiego.    

§   13.   1.   Przy wykonywaniu zadań Sołtys trwale współdziała z   Radą Sołecką.    

2.   Rada Sołecka działa w   liczbie od 3   do 5   osób.    

3.   Liczbę członków rady sołeckiej określa zebranie wiejskie    

§   14.   Rada Sołecka w   szczególności:    

1)   opracowuje i   przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty uchwał w   sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie wiejskie;    

2)   występuje wobec zebrania wiejskiego z   inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w   rozwiązywaniu problemów Sołectwa i   realizacji zadań samorządu;    

3)   organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego;    

4)   opracowuje informacje ze swojej działalności;    

5)   przedstawiania Sołtysowi inicjatywy dotyczące sposobu rozwiązywania problemów Sołectwa i   realizacji zadań Gminy;    

6)   współdziała z   organizacjami społecznymi w   celu wspólnej realizacji zadań.    

§   15.   Rada Sołecka podejmuje uchwały w   głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w   obecności co najmniej połowy jej składu osobowego.    

§   16.   Dokumentację dotyczącą działalności Sołtysa i   Rady Sołeckiej prowadzi Sołtys lub wyznaczona przez niego osoba.    

Rozdział 4.
Zasady i   tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał  

§   17.   Zebranie wiejskie zwoływane jest:    

1)   z własnej inicjatywy;    

2)   na wniosek Rady Sołeckiej;    

3)   na wniosek co najmniej 10% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w   zebraniu;    

4)   na wniosek Burmistrza;    

§   18.   1.   Zebranie wiejskie odbywa się w   miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w   roku.    

2.   Termin i   miejsce zebrania wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości publicznej w   sposób przyjęty w   Sołectwie.    

3.   Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców lub Burmistrza winno się odbyć w   terminie 7   dni, chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.    

§   19.   1.   Zebranie wiejskie może podejmować prawomocne uchwały, gdy mieszkańcy zostali o   nim powiadomieni zgodnie z   wymogami niniejszego Statutu i   uczestniczy w   nim co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania, o   ile niniejszy statut nie wyznacza innej granicy quorum. Za mieszkańców uprawnionych do głosowania uważa się osoby, które posiadają czynne prawa wyborcze.    

2.   Jeżeli w   wyznaczonym terminie nie uczestniczy w   zebraniu co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania zwołujący zebranie wiejskie może zarządzić odbycie następnego zebrania po upływie 15 minut od pierwszego terminu zebrania w   tym samym dniu. Po spełnieniu powyższych warunków zebranie wiejskie podejmuje prawomocne uchwały bez względu na liczbę osób w   nim uczestniczących.    

3.   Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i   przewodniczy jego obradom. W   razie nieobecności Sołtysa, lub gdy zachodzi konieczność zastępstwa w   obradach Sołtys wskazuje członka Rady Sołeckiej, który prowadzi zebranie. Zebranie wiejskie może w   głosowaniu jawnym wybrać inną osobę do prowadzenia obrad spośród obecnych na zebraniu    

4.   Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa. Projekt porządku obrad powinien być skonsultowany z   Radą Sołecką    

§   20.   1.   Zebrania wiejskie są protokołowane przez protokolanta.    

2.   Protokół zebrania wiejskiego powinien zawierać:    

1)   miejscowość i   datę zebrania;    

2)   stwierdzenie ważności zebrania    

3)   porządek obrad    

4)   treść podejmowanych uchwał i   przebieg dyskusji;    

5)   podpis Sołtysa lub osoby prowadzącej zebranie i   protokolanta.    

3.   Do protokołu dołącza się listę obecności, którą uczestniczący w   zebraniu własnoręcznie podpisują oraz wszystkie załączniki, jeśli były one niezbędne do dyskusji.    

§   21.   W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w   przygotowywaniu materiałów i   w organizacji zebrań Burmistrz wyznacza pracowników Urzędu Miasta i   Gminy w   Skępem lub jednostek organizacyjnych gminy do kontaktów z   Sołectwem.    

§   22.   1.   Uchwały i   wnioski zebrania wiejskiego są podejmowane zwykłą większością głosów, tzn., że liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw".    

2.   Głosowanie odbywa się w   sposób jawny przez podniesienie ręki.    

3.   Protokły zebrań wiejskich oraz podjęte w   nich uchwały, a   także inne dokumenty rozpatrywane na zebraniu wiejskim przechowuje s w   prowadzonej przez siebie teczce (skoroszycie). Odpisy protokółów i   uchwał sołtys jest zobowiązany przekazać Burmistrzowi w   terminie 7   dni po odbyciu zebrania.    

Rozdział 5.
Tryb wyboru Sołtysa i   Rady Sołeckiej  

§   23.   Wybory Sołtysa i   członków Rady Sołeckiej odbywają się w   przypadku:    

1)   zakończenia kadencji Sołtysa i   Rady Sołeckiej;    

2)   zaprzestania wykonywania funkcji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, w   szczególności:    

a)   w wyniku rezygnacji,    

b)   w wyniku odwołania,    

c)   wygaśnięcia mandatu.    

§   24.   1.   W terminie 30 dni po upływie kadencji sołtysa i   rady sołeckiej, Burmistrz zarządza wybory sołtysa i   rady sołeckiej na nową kadencję.    

2.   Kadencja Sołtysa i   Rady Sołeckiej trwa 4   lata. Sołtys i   członkowie Rady Sołeckiej pełnią swoje funkcje do dnia wyboru nowych organów Sołectwa.    

§   25.   1.   Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i   Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz, prowadzi wskazany przez Burmistrza pracownik Urzędu Miasta i   Gminy Skępe.    

2.   Obwieszczenie o   zwołaniu zebrania wyborczego podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej 7   dni przed wyznaczonym terminem zebrania.    

§   26.   1.   Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i   Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania.    

2.   O ile w   wyznaczonym terminie na zebraniu nie ma wymaganej frekwencji, wybory przeprowadza się po upływie 15 minut, bez względu na liczbę obecnych mieszkańców Sołectwa.    

3.   Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do głosowania w   wyborach do Rady.    

4.   Liczbę mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania określa Burmistrz, na podstawie stałego rejestru wyborców    

§   27.   1.   Wybory przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania.    

2.   Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydujące na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.    

3.   Do zadań komisji skrutacyjnej należy:    

1)   przyjęcie zgłoszeń kandydatów,    

2)   przygotowanie kart do głosowania;    

3)   objaśnienie zasad głosowania;    

4)   przeprowadzenie wyborów;    

5)   ustalenie i   podanie do wiadomości zebrania wiejskiego wyników głosowania i   wyników wyborów;    

6)   sporządzenie protokołów głosowania.    

4.   Protokoły podpisują członkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodniczący zebrania.    

§   28.   Kandydować w   wyborach Sołtysa i   Rady Sołeckiej mogą osoby posiadające czynne prawo wyborcze w   wyborach do Rady Miejskiej.    

§   29.   1.   . Sołtysa i   członków Rady Sołeckiej wybiera się spośród nieograniczonej liczby kandydatów.    

2.   W pierwszej kolejności należy dokonać wyboru Sołtysa, następnie członków Rady Sołeckiej.    

§   30.   Wyboru Sołtysa i   członków Rady Sołeckiej dokonuje się w   głosowaniu tajnym, bezpośrednim, na oddzielnych kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią Urzędu Miasta i   Gminy Skępe.    

§   31.   Kandydaci są wpisywani na karty do głosowania w   kolejności alfabetycznej według nazwisk i   imion.    

§   32.   Komisja skrutacyjna wydaje karty do głosowania na podstawie sporządzonej listy obecności.    

§   33.   Głosowanie polega na:    

1)   w przypadku wyboru Sołtysa – postawieniu znaku „X” w   kratce przy jednym wybranym nazwisku kandydata;    

2)   w przypadku wyboru Rady Sołeckiej - postawieniu co najwyżej tyle znaków „X” w   kratkach przy nazwiskach kandydatów, ilu wybieranych jest członków Rady Sołeckiej.    

§   34.   Nieważne są głosy na kartach:    

1)   całkowicie przedartych,    

2)   bez pieczęci Urzędu Miasta i   Gminy Skępe,    

3)   na których nie postawiono znaku „X” przy żadnym kandydacie lub postawiono ten znak przy więcej niż jednym nazwisku kandydata - w   przypadku wyborów Sołtysa,    

4)   na których postawiono więcej znaków „X” przy nazwiskach kandydatów niż wynosi liczba członków Rady Sołeckiej lub nie postawiono znaku „X” przy żadnym kandydacie - w   przypadku wyborów Rady Sołeckiej.    

§   35.   1.   Sołtysem zostaje kandydat, który uzyskał co najmniej 50% + 1   ważnie oddanych głosów.    

2.   W przypadku, gdy żaden kandydat nie uzyskał wymaganej większości do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci z   największą liczbą głosów.    

3.   W przypadku, gdy druga tura nie przyniesie rozstrzygnięcia Komisja Skrutacyjna zarządza zgłoszenie nowych kandydatów i   przeprowadza nowe głosowanie.    

§   36.   1.   Członkami Rady Sołeckiej zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.    

2.   W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez kandydatów, którzy wchodzą na ostatnim miejscu w   skład Rady Sołeckiej, przeprowadza się dodatkowe głosowanie pomiędzy tymi kandydatami    

§   37.   1.   W ciągu 7   dni od daty wyborów może być wniesiony protest przeciwko ważności wyborów Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej.    

2.   Protest może wnieść wyborca, którego nazwisko było umieszczone na liście obecności osób uczestniczących w   zebraniu wyborczym.    

3.   Protest wnosi się na piśmie do Burmistrza.    

4.   Wnoszący protest powinien sformułować zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których je oparł.    

5.   Burmistrz rozpatruje protest w   ciągu 14 od dnia jego wniesienia.    

6.   O sposobie rozstrzygnięcia protestu Burmistrz zawiadamia zainteresowanych i   Radę Miejską.    

§   38.   1.   Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje na skutek:    

1)   złożenia na ręce Burmistrza pisemnej rezygnacji z   pełnionych funkcji:    

2)   pozbawienia praw publicznych i   wyborczych;    

3)   śmierci.    

2.   W przypadkach określonych w   ust. 1   pkt 1   i 2   wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie wiejskie.    

§   39.   W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przeprowadza się wybory uzupełniające.    

§   40.   1.   Sołtys i   każdy członek Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i   mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i   uchwał zebrania wiejskiego lub naruszyli zasady współżycia społecznego.    

2.   Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z   inicjatywy 10% mieszkańców Sołectwa;    

3.   Wniosek o   odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienie nie nadaje się biegu.    

4.   Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego, chyba że ta osoba wiedziała o   terminie zebrania i   nie stawiła się na nie z   przyczyn leżących po jej stronie.    

5.   Burmistrz może zawiesić w   czynnościach Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się przestępstwa i   wystąpić do zebrania wiejskiego o   jego odwołanie.    

§   41.   1.   Zebranie wiejskie dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej i   dokonania wyborów uzupełniających zwołuje Burmistrz.    

2.   Odwołanie następuje w   głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.    

3.   Wybory uzupełniające Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przeprowadza się na tym samym zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.    

4.   Wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż trzy miesiące.    

5.   Kadencja Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w   wyborach uzupełniających upływa z   dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w   wyborach zarządzonych na podstawie § 26 Statutu.    

Rozdział 6.
Majątek i   gospodarka finansowa Sołectwa  

§   42.   1.   Sołectwo nie posiada własnego mienia, ale może otrzymać w   użyczenie mienie gminne, na podstawie zarządzenia Burmistrza lub uchwały Rady Miejskiej, zgodnie z   obowiązującymi przepisami.    

2.   Oddane Sołectwu w   użyczenie mienie gminne może być wynajmowane na różne uroczystości pod warunkiem, że zebranie wiejskie podejmie uchwałę określającą wysokość opłat za korzystanie z   wynajętego mienia. Projekt uchwały zebrania wiejskiego musi być pozytywnie zaopiniowany przez Burmistrza.    

3.   Zbycie przez Gminę mienia komunalnego oddanego Sołectwu w   użyczenie wymaga uprzedniej opinii zebrania wiejskiego w   formie uchwały.    

4.   Dochody z   tytułu korzystania z   mienia komunalnego stanowią dochody budżetu Gminy. Budżet Gminy pokrywa wydatki związane z   utrzymaniem mienia komunalnego powierzonego Sołectwu.    

5.   Zarząd powierzonym mieniem gminnym sprawuje Sołtys, przy stałej współpracy z   Burmistrzem    

§   43.   1.   Sołectwo nie prowadzi własnej gospodarki finansowej.    

2.   Realizacja potrzeb finansowych Sołectwa odbywa się w   ramach budżetu Gminy.    

3.   Sołectwo ma prawo wnioskować do organów Gminy o   stosowne środki na realizację zadań powierzonych Sołectwu oraz ma obowiązek realizować wydatki zgodnie z   przyznanymi limitami.    

4.   Rada Miejska może w   terminie do 31 marca każdego roku podjąć uchwałę o   wyodrębnieniu w   budżecie środków stanowiących fundusz sołecki.    

Rozdział 7.
Nadzór nad działalnością Sołectwa  

§   44.   Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z   prawem.    

§   45.   Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska oraz Burmistrz.    

§   46.   1.   Organy nadzoru mają prawo żądać niezbędnych informacji, danych i   wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa.    

2.   Do wykonania czynności, o   których mowa w   ust. 1   organy nadzoru mogą delegować swoich przedstawicieli.    

§   47.   1.   Rozpatrywanie skarg na działalność Sołtysa należy do kompetencji Burmistrza.    

2.   Burmistrz przedstawia odpowiedź w   sprawie skargi w   terminie miesiąca od dnia jej złożenia.    

3.   Sołtys informuje mieszkańców o   złożonej skardze oraz o   sposobie jej załatwienia na najbliższym zebraniu wiejskim.    

§   48.   1.   Nadzór nad zgodnością z   prawem uchwał podjętych przez zebranie wiejskie sprawuje Burmistrz.    

2.   Burmistrz może zawiesić wykonanie uchwały zebrania wiejskiego na okres 30 dni w   celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub uchwałę uchylić z   powodu naruszenia prawa.    

3.   Rozstrzygnięcie Burmistrza w   sprawie uchylenia uchwały powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i   prawne. Od rozstrzygnięcia Sołectwu służy prawo wniesienia odwołania do Rady Gminy, w   terminie miesiąca od jego doręczenia.    

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe  

§   49.   Do zmiany Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia