Uchwała Nr XIV/138/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 maja 2012 r.

zmieniająca uchwałę w   sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok  

Na podstawie art.18a ust.4 i   art.21 ust.3 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Dz. U   Nr 80, poz. 717 i   Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055 i   Nr 116, poz.1203, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457 z   2006 r. Nr 17, poz. 128 i   Nr 181, poz.1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111 i   Nr 223, poz.1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420 i   Nr 157, poz. 1241 oraz z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106,poz. 675 z   2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 i   Nr 217, poz.1281), uchwala się, co nastepuje:  

§   1.     W uchwale Nr XIII/123/2012 Rady Miejskiej w   Skępem z   dnia 29 marca 2012 r. w   sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok wprowadza sie zmianę polegającą na tym, że załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.     Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w   Skepem.  

§   3.     Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIV/138/2012    
Rady Miejskiej w   Skępem    
z dnia 29 maja 2012 r.  
 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ  

1)   Zapoznanie z   wynikami kontroli zewnętrznych i   wewnętrznych w   Urzędzie Miasta i   Gminy w   Skępem oraz w   samorządowych jednostkach organizacyjnych gminy - po przeprowadzeniu kontroli.  

2)   Kontrole problemowe zlecone przez Radę Miejską - na wniosek.  

3)   Kontrola problemowa wydatków i   działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - II półrocze 2012 r.  

4)   Sprawozdanie z   działalności komisji rewizyjnej za 2011 r. - do 30 stycznia 2012 r.  

5)   Przedłożenie Radzie Miejskiej do zatwierdzenia plan pracy komisji rewizyjnej - do 31 marca 2012 r.  

6)   Ocena realizacji budżetu gminy za 2011 rok - czerwiec 2012.  

7)   Rpozpatrzenie i   zaopiniowanie sprawozdania z   wykonania budżetu gminy za 2011 r. oraz wystąpienie z   wnioskiem w   sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe - do 15 czerwca 2012 r.  

8)   Rozpatrywanie skarg na funkcjonowanie Burm,istrza i   kierowników msamorządowych jednostek organizacyjnych - w   ciągu całego roku.