PROTOKÓŁ NR XIV/VI/2012

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia  29 maja 2012 roku

 

 

 

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1500 w Sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem  - wg załączonej listy obecności

2. Andrzej Gatyński                              - Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

3. Jerzy Kowalski                                   - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

4. Zaproszeni goście                              - wg załączonej listy obecności

5. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

·         Pan Józef Sobociński                    - Sekretarz Miasta i Gminy;

·         Pani Barbara Leśniewska            - Skarbnik Miasta i Gminy;

 

 

XIV Sesję Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski, serdecznie witając Starostę lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego, radnych powiatowych: Piotra Wojciechowskiego i Lucjana Stroińskiego, radnych Rady Miejskiej w Skępem, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego, Z-cę Burmistrza Jerzego Kowalskiego, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

 

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 12 radnych na 14 osobowy skład rady (lista obecności w załączeniu) i w związku z tym, Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

 

 

Przyjęcie protokołu Nr XIII/VI/2012 z dnia 29 marca  2012 roku

 

Do protokołu Nr XIII Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono  j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 12 radnych).

 

 

Przyjęcie porządku obrad

 

                Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu porządku obrad i po odczytaniu przez Przewodniczącego RM, przyjęty został  j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 12 radnych).

 

 

Pkt. 2

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli wspólnej realizacji z powiatem lipnowskim zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja już istniejących boisk przy Zespole Szkół w Skępem”

 

Przewodniczący RM oddał głos zaproszonemu gościowi Staroście p. Krzysztofowi Baranowskiemu.

Starosta serdecznie podziękował za zaproszenie na dzisiejsze obrady sesji. Pokrótce zapoznał zebranych z pracą Zarządu jak i Rady Powiatu, a w szczególności z:

-        bieżącą sytuacją szpitala powiatowego przekształconego w spółkę z o.o.,

-        wykonaniem budżetu powiatu za 2011 r. i udzielonym jednogłośnie absolutorium dla Zarządu,

-        bieżącą sytuacją budżetową i realizowanymi inwestycjami, w tym na terenie miasta i gminy Skępe, m. in.: dofinansowanie budowy parkanu klasztornego, remonty dróg: Huta – Boguchwała i Rogowo – Skępe, dofinansowanie funkcjonowania jednostek OSP,

-        czynionymi staraniami w zakresie pozyskiwania środków finansowych na roboty publiczne – walka z bezrobociem,

-        uruchomieniem przy Zespole Szkół w Skępem nowego kierunku nauczania: sporowo-militarnego,

-         powołaniu na następną 5 letnią kadencję tego samego dyrektora w Zespole Szkół w Skępem.

Następnie Starosta odniósł się do wywołanego projektu uchwały. Przypomniał pokrótce  o pierwszych spotkaniach i rozmowach nt. wspólnej budowy, przez obydwa samorządy, boiska sportowego przy Zespole Szkół w Skępem. Padały wówczas sugestie ze strony samorządu gminnego o współfinansowaniu przedsięwzięcia w wysokości 30 % kosztów budowy. Na dzień dzisiejszy koszt zadania inwestycyjnego waha się w granicach: 1,2 – 1,5 mln zł. Jednakże ostateczny koszt będzie znany po sporządzeniu dokumentacji projektowej i przeprowadzonym przetargu. Rada powiatu w b.r. na ten cel zabezpieczyła kwotę w wysokości 20 tyś. zł. Podobne oczekiwania są ze strony Miasta i Gminy Skępe, gdzie planuje się dofinansowanie w wysokości 10 tyś. zł. Przy tym oznajmił, iż                        w przypadku rezygnacji samorządu gminnego ze współfinansowania realizacji zadania i modernizacji boiska wyłącznie przez Starostwo, nie będzie możliwe korzystanie z obiektów przez społeczeństwo miasta i gminy. Dlatego też, zwrócił się z prośbą do Burmistrza i radnych, aby logicznie podeszli do tematu, aby odważniej podejmowali decyzje. Przy tym wyraził nadzieję, że uda się wspólnymi siłami, w przeciągu najbliższych dwóch lat, zrealizować przedmiotową inwestycję.

Z-ca Burmistrza Jerzy Kowalski złożył serdeczne podziękowanie Staroście za wspieranie kolejnych edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego oraz za użyczenie obiektów Zespołu Szkół na „Dni Skępego”.

Następnie przedstawił projekt przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem (w załączeniu) podkreślając, iż jest ona intencyjną, natomiast szczegóły, co do współfinansowania zadania i użytkowania obiektu, zawarte zapewne będą w obustronnym porozumieniu.

Radny Ryszard Szewczyk zwrócił się z prośbą do Starosty, aby pomógł w rozwiązaniu problemu przejścia dla pieszych przy ul. 21 Stycznia – na przeciwko Lewiatana.

Starosta zaprosił w tej sprawie radnego na spotkanie w starostwie w dniu jutrzejszym na godz. 8.00.

Radny Wojciech Lewicki odniósł się do trudnej sytuacji budżetowej miasta i gminy. Oznajmił, iż do 2014 r. realizowana jest tylko jedna większa inwestycja. W latach 2015 – 2020 gminy nie będzie stać na wykonanie żadnej większej inwestycji, a potrzeby są bardzo duże, jak choćby: remonty dróg na osiedlach, po wybudowaniu kanalizacji. Poza tym, coraz większym obciążeniem budżetu gminnego, będą zwiększające się z roku na rok wydatki na oświatę i pomoc społeczną. Poprzez zwiększające się progi dochodowe, zwiększy się grono osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej. Także przepisy ustawowe wymuszą w najbliższym czasie zabezpieczenie własnych środków na zatrudnienie asystenta rodziny. Dochodzą do tego spłaty zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, w związku z realizowanymi inwestycjami gminnymi. Dlatego też, zwrócił się do Starosty o wyrozumiałość, aby wziął te argumenty pod uwagę, przy dofinansowaniu modernizacji boiska, aby wkład naszej gminy był możliwie jak najmniejszy.

Starosta odpowiedział, iż wywołana na dzisiejszej sesji uchwała jest tylko intencyjną. Dokładny kosztorys zadania inwestycyjnego będzie znany dopiero po opracowaniu stosownej dokumentacji projektowej. Dopiero wtedy będzie można rozmawiać o konkretnych kosztach inwestycji i wysokości wkładów obu samorządów. Ze swej strony zapewnił, że jest otwarty na wszelkie rozmowy w tym zakresie i nie jest wykluczone, że wkład gminy może być mniejszy.

Radny Tomasz Kępczyński zwrócił się z pytaniem do Starosty dot. remontu drogi powiatowej w kierunku Chodorążka.

Starosta odpowiedział, iż widzi potrzebę remontu tej drogi.

Radny Jarosław Gołębiewski zwrócił się z prośbą do Starosty o retransmitowanie obrad Rady Powiatu w miejscowej TV kablowej, aby społeczeństwo Skępego mogło na bieżąco śledzić przedsięwzięcia powiatowe.

Radni nie mieli innych pytań do Starosty i nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały, do której poprawkę wniósł Starosta, aby w § 1 ust. 2 wprowadzić zapis: „do 30 % wartości inwestycji”, zamiast: „30 % wartości inwestycji”.  

Radni jednogłośnie przychylili się do wniesionej poprawki (głosowało 12 radnych).

W wyniku głosowania, uchwała została przyjęta jednogłośnie (głosowało 12 radnych).

Starosta podziękował radzie za przyjęcie uchwały.

               

Pkt. 3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2012 rok

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Barbara Leśniewska.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Przewodniczący RM poprosił o wyjaśnienie społeczeństwu przyczyn zmniejszenia przyznanej gminie subwencji oświatowej o ok. 430 tyś. zł, która w budżecie gminy jest dość znacząca, powodująca nierównowagę budżetową i konieczność wprowadzenia korekty.

Skarbnik odpowiedziała, iż tą kwestię dokładnie wyjaśnił na posiedzeniu komisji rady p. Stanisław Jabłoński. Mniejsza subwencja oświatowa wynikła z pomyłki jednego  z pracowników Szkoły Podstawowej w Skępem, który zawyżył liczbę uczniów – tzw. „0”. Błąd ten został  szybko poprawiony, jednakże do budżetu należało przyjąć wskaźniki wykazane przez Ministerstwo Finansów, które zostały wyliczone w tej pierwszej wersji. Stąd przyznana gminie mniejsza subwencja. Dlatego też, poprzez zmiany, należy dostosować budżet do otrzymanej z Ministerstwa Finansów ostatecznej wysokości subwencji, pomniejszonej o pow. kwotę.

Przewodniczący RM zwrócił uwagę na zmniejszenie dochodów budżetowych w dziale: „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 638.500 zł, związanych z budową kanalizacji. Dlatego też, zwrócił się z pytaniem do Burmistrza, czy to wpłynie w ostatecznym rozrachunku na wielkość realizowanej inwestycji?

Burmistrz odpowiedział, iż nie będzie to miało wpływu na wielkość realizowanej inwestycji.

Starosta wyraził zadowolenie i podziękował za ujęcie w budżecie gminy kwoty w wysokości 50 tyś. zł, z przeznaczeniem na walkę z bezrobociem. Przy tym odniósł się do czynionych starań przez powiat, w pozyskiwaniu środków na roboty publiczne.

Radni nie wnieśli innych uwag i wniosków do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 12 radnych).

 

Pkt. 4

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Barbara Leśniewska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 12 radnych).

 

 

Pkt. 5

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich OO. Bernardynów w Skępem

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Z-ca Burmistrza.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 11 radnych).

 

 

 

Pkt 6

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2012 r.

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 11 radnych).

 

Pkt 7

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2012

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (w załączeniu) przedstawił pracownik UMiG Krzysztof Jaworski.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 11 radnych).

 

Pkt. 8

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Przewodniczący RM zwrócił uwagę na fakt, iż gmina nie posiada własnych środków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Skarbnik wyjaśniła, iż gmina chce spłacić zadłużenie w większej wysokości, aby móc w 2014 r. spełnić wymagania art. 243 ustawy o finansach publicznych, gdzie każda gmina będzie miała określony indywidualny wskaźnik zadłużenia. Czyli rozchody – spłata – będzie w wysokości 2.070.580 zł i 400 tyś. zł gmina chce spłacić z własnych środków. Dlatego też, postanawia się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.670.580zł, aby osiągnąć wymagane ustawowo wskaźniki i móc samodzielnie opracować budżet gminy.

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 11 radnych).

 

Pkt. 9

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił pracownik UMiG Anna Olszewska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 11 radnych).

 

Pkt. 10

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego

 

Uzasadniając projekt uchwały (w załączeniu), Z-ca Burmistrza podkreślił, iż uwzględniony został wniosek komisji rady dot. zmiany przeznaczenia użytkowania lokalu. Dlatego też, wprowadzono zapis, iż wyraża się zgodę na wynajem lokalu na czas oznaczony, tj. do czasu rozstrzygnięcia przetargowego.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 11 radnych).

 

Pkt. 11

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2012 r.

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Z-ca Burmistrza.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 11 radnych).

 

Pkt. 12

Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy Skępe

 

Uzasadniając projekt uchwały (w załączeniu) doradca Burmistrza Stanisław Jabłoński podniósł, iż istotna zmiana, w porównaniu do obowiązującej uchwały w tej sprawie, dotyczy pensum dla pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, gdzie proponuje się podwyższenie wymiaru do 25 godzin. Organ prowadzący szkoły, podwyższając wymiar godzin argumentuje to tym, iż zachodzi potrzeba wydłużenia pracy wskazanych specjalności. W jego ocenie, proponowane pensum jest optymalne i jak najbardziej racjonalne. Przy tym zwrócił uwagę na uwzględnienie zgłoszonej sugestii członków komisji rady dot. uwzględnienia oddziałów, w zamian klas, przy ustalaniu wymiaru godzin.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania odrzucona została zwykłą większością głosów (głosowało 10 radnych):

- za przyjęciem uchwały oddano 3 głosy,

- głosów przeciwnych oddano 6,

- głosów wstrzymujących oddano 1.

 

 

Pkt. 13

Projekt uchwały w sprawie uchylenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Z-ca Burmistrza.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 10 radnych).

 

Pkt. 14

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Z-ca Burmistrza.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 10 radnych).

 

 

Pkt. 15

Przedstawienie zbiorczego zestawienia konsultacji z mieszkańcami w sprawie podziału sołectwa Żagno

 

Zbiorcze zestawienie konsultacji z mieszkańcami w sprawie podziału sołectwa Żagno przedstawił Sekretarz Józef Sobociński (w załączeniu)

 

Pkt. 16

Projekt uchwały w sprawie podziału sołectwa Żagno na sołectwo Żagno i sołectwo Wioska oraz nadaniu statutu sołectwu Wioska

 

Uzasadniając projekt uchwały (w załączeniu), Z-ca Burmistrza zwrócił uwagę na uwzględnienie poprawki w § 45 Statutu, zgłoszonej przez członków komisji rady.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 10 radnych).

 

Pkt. 17

Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Żagno

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Z-ca Burmistrza.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 10 radnych).

 

Pkt. 18

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r.

 

Uzasadniając projekt uchwały Przewodniczący RM powiedział, iż jest ona uzupełnieniem do przyjętej na poprzedniej sesji uchwały w tej sprawie, którą oprotestował radny Wojciech Lewicki. Uzupełnienie dotyczy wskazania terminów pracy komisji.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Wojciech Lewicki przypomniał, iż na poprzedniej sesji zakwestionował przedstawiony plan pracy Komisji Rewizyjnej, gdyż w jego ocenie był niezgodny ze Statutem Rady Miejskiej w Skępem. W związku z nieuwzględnieniem kwestionowanych przez niego elementów, wystąpił do Wydziału Nadzoru Prawnego z pismem o zbadanie, czy wskazana uchwała może funkcjonować w obrocie prawnym i ewentualne jej uchylenie.

Następnie odczytał uwagi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do podjętej przez radę uchwały (w załączeniu).

Zaapelował do rady, a szczególnie do niektórych jej członków, aby starannie czytali statut i przestrzegali norm prawnych w nim zawartych.

Przewodniczący RM oznajmił, iż z przedstawionych przez radnego Wojciecha Lewickiego argumentów wynika tylko to, iż istota sprawy sprowadza się wyłącznie do jednego, a więc uzupełnienia terminów pracy Komisji Rewizyjnej, a ponadto przestrzegania opiniowania projektów uchwał przez radcę prawnego urzędu, na co zwrócił uwagę Wojewoda.

Radny Jarosław Gołębiewski powiedział, iż przykro mu jest, że radny znając doskonale zapisy statutowe, nie pomógł Kol. Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, który mając problemy rodzinne – walczy o życie córki. Zaapelował do Radnego Wojciecha Lewickiego o troszeczkę chęci z jego strony, która pomogłaby nam wszystkim w rozwiązaniu niektórych problemów.

Radny Wojciech Lewicki odpowiedział, iż problem pracy Komisji Rewizyjnej był przez niego zgłaszany już dużo wcześniej, jak: niezgodność dokumentów z przeprowadzanych kontroli, niezgodne zasady kontroli, w tym przesłuchania merytorycznych pracowników urzędu.

Przewodniczący RM przypominając słowa Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę na fakt, iż przynajmniej od dwóch kadencji rady, uchwały w sprawach planów pracy komisji były jednakowe – opiniowane zapewne –  i nikt ich nie kwestionował.

Radny Jarosław Gołębiewski zaapelował o powstrzymanie się od wydawania w tej sprawie jakichś opinii, które jego zdaniem winny być rozpatrywane na posiedzeniach komisji, a nie sesji rady.

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 10 radnych).

 

 

Pkt 19

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-        proponowanej koncepcji ( 3 warianty) przebiegu trasy S-10 na odcinku: Toruń – Blinno (prezentacja wizualna za pomocą rzutnika);

-        wykonania uchwał XIII Sesji Rady Miejskiej;

-        wydanych zarządzeń od ostatniej sesji (2);

-        zgłoszonego wniosku komisji rady (1);

-        prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i interwencyjnych;

-        projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy;

-        zamówień publicznych;

-        gospodarki mieniem komunalnym i planowaniem przestrzennym;

-        rolnictwa, zaopatrzenia wsi w wodę i odprowadzania ścieków;

Ponadto poinformował o:

-        planowanym ogłoszeniu przetargu na budowę III etapu kanalizacji – w ciągu najbliższych 10 dni;

-        spotkaniu z członkami Komisji Rewizyjnej radnymi: Romanem Targańskim i Ryszrdem Szewczykiem w sprawie usunięcia przez wykonawców usterek gwarancyjnych na obiektach gminnych. Wyraził zadowolenie ze spotkania i ze swej strony zapewnił dopełnienie wszelkich starań, aby wykazane niedociągnięcia były zrealizowane.

Do przedstawionej informacji odniósł się radny Ryszard Szewczyk. Wyraził także zadowolenie ze spotkania z Burmistrzem i merytorycznymi pracownikami urzędu odpowiedzialnymi za inwestycje gminne, że wszystkie wykazane przez Komisję Rewizyjną uwagi zostały przyjęte i zlecone wykonawcom do naprawy, w ramach gwarancji.

Pkt 20

Wolne wnioski i zapytania

 

Przewodniczący RM odnosząc się do poprzedniej sesji rady przypomniał o odczytanym piśmie od Wojewody w sprawie naruszenia przez radnego Mirosława Redeckiego art.

Po odczytaniu protokołu, Przewodniczący RM przyznał, iż spodziewał się zajęcia bardziej konkretnego stanowiska przez komisję. Dlatego też, wyszedł z propozycją do radnych, aby w dniu 5 czerwca br., po obradach XV Sesji, spotkać się i zająć stanowisko w przedmiotowej sprawie.

 

Sołtys Huty p. Piotr Chyliński poruszył problem remontu drogi w centrum wsi Huta (pyli). Zarzucił radnym odrzucenie propozycji zgłoszonej przez Burmistrza.

Burmistrz poinformował, iż proponowany przez niego destrukt, nie nadaje się na remont tegoż odcinka drogi.

Radny Ryszard Szewczyk odpowiedział, iż radni wcale nie odrzucili propozycji zgłoszonej przez Burmistrza, tylko zakwestionowali proponowaną technologię. Dlatego też, na posiedzeniu komisji zgłoszono wniosek do Burmistrza o położenie emulsji asfaltowej z gryzem, na nawierzchni drogi w centrum wsi Huta.

Na pytanie sołtysa dot. terminu wykonania wniosku, Burmistrz nie był w stanie, na dzień dzisiejszy, odpowiedzieć.

 

P. Elżbieta Nowicka ustosunkowała się do swojej, trudnej sytuacji rodzinnej. Nawiązała do propozycji złożonej przez Burmistrza dot. przeniesienia rodziny do mieszkania w Wiosce (pismo z dnia 16 kwietnia 2012 r., teczka akt; UMiG.004.14.2012; spr. nr UMiG.71400.1.2012). Na złożoną propozycję p. E. Nowicka nie wyraziła zgody (pismo z dnia 11 maja 2012 r., teczka akt: UMiG.0004.14.2012) argumentując to m. in.: własnością mieszkania ANR, niemożliwością otrzymania pomocy z Caritas-u i od osoby postronnej, straceniem stałego zameldowania. Przytoczyła także pismo Burmistrza z dnia 14 lutego 2012 r., w którym Burmistrz rozważał propozycję przeniesienia rodziny p. E. Nowickiej do mieszkania w Wiosce (w załączeniu). Jednakże wskazał na argumenty, które uniemożliwiają tam zamieszkanie, jak: własność ANR, brak ogrzewania, problem zameldowania. Wyraziła obawę o dalszy los swojej rodziny. Oznajmiła także, że nie czuje urazy do mieszkańców wsi Kukowo, którzy chcą świetlicę wiejską – wręcz przeciwnie, jest także za, ale nie kosztem jej rodziny.

Zwróciła się z prośbą do Burmistrza, aby w miarę swoich kompetencji wywiązał się z danego słowa przed milionami Polaków. Ponadto poinformowała, iż jej rodzina ma ograniczoną czasem pomoc z Caritas Płock – do września br., a nie wykorzystane środki podlegają zwrotowi. Ponadto Caritas nie wyraża zgody na zakup materiałów budowlanych dla wyremontowania mieszkania w Wiosce.

Burmistrz w odpowiedzi zgłosił dwie propozycje:

-          przeprowadzenie rodziny do mieszkania w Wiosce, które jest własnością ANR i pozostające pod administracją gminy – w tym przypadku zapewnił partycypację w remoncie mieszkania (wymiana okien, posadzki, itp.);

-          przeprowadzenie rodziny do budynku gospodarczego po byłym KS „Błękitni” przy ul. Sportowej – w tym przypadku bez pomocy gminy. Tutaj Burmistrz zarzucił p. E. Nowickiej, iż tylko ma oczekiwania ze strony gminy, a sama nic nie robi. Gmina może pomóc, ale nie dać wszystko – oznajmił.

P. E. Nowicka nie zgodziła się ze słowami Burmistrza, że sama nic nie robi, a tylko oczekuje od gminy i dla przykładu podała remont mieszkania, ze środków własnych, w świetlicy w Kukowie, w której zamieszkuje z rodziną.

Przewodniczący RM zwrócił się z pytaniem do Burmistrza w sprawie realizacji wniosku komisji rady dot. przydzielenia rodzinie p. E. Nowickiej dodatkowego pomieszczenia świetlicy w Kukowie, na co nie wyraził zgody.

Burmistrz odpowiedział, iż nie on jest przeciwny realizacji tego wniosku, a rada sołecka. Jest to sytuacja patowa i nie może się sprzeciwić woli rady sołeckiej.

Przewodniczący RM zwrócił się do p. E. Nowickiej o rozważenie propozycji budynku przy ul. Sportowej.

W ocenie radnej Ewy Jastrzębskiej zasadna jest prośba wielodzietnej rodziny P. E. Nowickiej, która czeka na rozwiązanie swojej sprawy 3,5 roku. Zwłaszcza, że rodzina jest ograniczona czasowo do skorzystania z pomocy Caritas-u. Zaproponowała, aby p. E. Nowicka w obecności Burmistrza lub innego merytorycznego pracownika, dokonała wizytacji budynku przy ul. Sportowej – w uzgodnieniu z Burmistrzem ustalono wizytację w dniu jutrzejszym, tj. środa.

 

Z-ca Burmistrza złożył informację w sprawie skępskich jezior. Odniósł się do własności jezior. Podniósł, iż jeziora nie są własnością miasta i gminy, lecz Skarbu Państwa, w imieniu którego występuje Marszałek Województwa. Poinformował o odbytym w miesiącu  maju spotkaniu z samorządem wojewódzkim, z udziałem radnej sejmiku wojewódzkiego p. Barbary Kani i członka Zarządu Województwa p. Michała Korolko. Ze strony miasta i gminy w rozmowach uczestniczyli: Z-ca Burmistrza, Skarbnik i radny Wojciech Lewicki. Ustalono pewne formy współpracy. Marszałek województwa oczekuje od miasta i gminy Skępe opracowania dokumentacji – strategii, która by pokazała wyniki ewentualnych działań i zaangażowania środków finansowych Województwa Kujawsko-Poporskiego, w rozwiązanie problemu skępskich jezior oraz jak to się będzie miało do rozwoju miasta i gminy Skępe, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów turystycznych. Ze strony miasta i gminy podjęto pewne działania, zmierzające do opracowania wymaganego dokumentu. Ponadto opracowany dokument należy uzgodnić z samorządem wojewódzkim, aby mógł on się wkomponować w założenia opracowywanej strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Poinformował o powołaniu w tym celu grupy osób, które będą sterowały pracami. W tej grupie znaleźli się pracownicy Urzędu Miasta i Gminy oraz radni: Jarosław Gołębiewski i Wojciech Lewicki.

Następnie poprosił pracownika UMiG Krzysztofa Jaworskiego o przedstawienie harmonogramu prac zespołu nad „Programem rozwoju społeczno-gospodarczego Skępego” (w załączeniu).

Po odczytaniu harmonogramu, w uzupełnieniu Z-ca Burmistrza poinformował o rozmowach z wicestarostą Jarosławem Poliwko i merytorycznym pracownikiem starostwa w sprawie konsultacji – konfrontacji – podejmowanych przez miasto i gminę działań, aby móc je wkomponować w opracowywaną strategię powiatu. Pozwoli to na umocnienie opracowywanego programu i uczynienie go bardziej wiarygodnym, aby miał większą siłę przebicia.

Radny Wiesław Miler złożył podziękowanie radnym za ofiarowaną pomoc pieniężną na leczenie chorego dziecka Jakuba Balcerzaka (5 lat) – zebrano kwotę 1250 zł.

 

Pkt 21

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XIV Sesji Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji zakończono.

        

 

Protokołował

Zbigniew Małkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski