Skępe, dnia 14.06.2012 r.

 

 

OŚ.6220.3.6.2011/2012  

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

      Zgodnie z  art. 38 oraz  art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3  października  2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227- ze zm.), oraz art. 61  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 – ze. zm.),

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 podaję do publicznej wiadomości, że  w dniu  14.06.2012r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym 486/1, położonej  w miejscowości Żagno, gmina Skępe.”.

 

 Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem,  ul. Kościelna 2, pokój nr 16 (tel. (054) 287 85 20 wew. 33).

Informuję, że strony postępowania mogą wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie  na stronie BIP Miasta i Gminy Skępe oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Skępe