UCHWAŁA Nr XVI/106/2004

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 02 września 2004 roku

 

w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska  wraz z Planem Gospodarki Odpadami

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  w związku z art. 18 ust. 1 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)

 

R A D A  M I E J S K A

uchwala, co następuje

 

§ 1

Przyjąć do realizacji „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Skępe wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Skępe”, stanowiący integralną jego część w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
       Andrzej Gatyński