PROTOKÓŁ NR XV/VI/2012

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia  5 czerwca 2012 roku

 

 

 

 

 

     Uroczystą Sesję RM rozpoczęto o godzinie 1500 w Sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady  Miejskiej w SkępemPan Janusz Kożłowski. 

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem           - wg załączonej listy obecności

2. Andrzej Gatyński                                   - Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

4. Zaproszeni goście                                  - wg załączonej listy obecności

5. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

·         Pan Józef Sobociński                           - Sekretarz Miasta i Gminy;

·         Pani Barbara Leśniewska                     - Skarbnik Miasta i Gminy;

 

 

XV uroczystą Sesję Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski, serdecznie witając honorowego gościa prof. zw. dr hab. Stanisława  Strzyżewskiego, prof. zw. dr hab. Mirosława Krajewskiego, Panią Zytę Wegner, radnych Rady Miejskiej w Skępem, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, oraz pozostałych przybyłych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

 

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 13 radnych na 14 osobowy skład rady (lista obecności w załączeniu) i w związku z tym, Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

 

 

Przyjęcie protokołu Nr XIV/VI/2012 z dnia 29 maja  2012 roku

 

Do protokołu Nr XIV Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono  j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 12 radnych).

 

Przyjęcie porządku obrad

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu porządku obrad i po odczytaniu przez Przewodniczącego RM, przyjęty został  j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 12 radnych).

 

 

Pkt. 2

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „HONOROWY OBYWATEL MIASTA I GMINY SKĘPE”

 

Na wstępie Przewodniczący RM odczytał:

-         wniosek Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego, w imieniu którego wystąpił Prezes Towarzystwa prof. zw. dr hab. Mirosław Krajewski, o uhonorowanie prof. zw. dr hab. Stanisława Strzyżewskiego tytułem „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Skępe” (w załączeniu);

-         wniosek Kapituły ds. nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Skępe” (w załączeniu).

Przewodniczący RM zwracając się do dostojnego gościa prof. Stanisława Strzyżewskiego poinformował go, iż Rada Miejska na ostatniej sesji przyjęła uchwałę w sprawie modernizacji boiska przy Zespole Szkół w Skępem. Jest to inwestycja realizowana wspólnie ze starostwem. Przy tym przypomniał zebranym o budowie stadionu sportowego przy ówczesnym Liceum Pedagogicznym w Wymyślinie, której inicjatorem był nasz dostojny gość.

Następnie odczytał projekt uchwały, która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 12 radnych).

Przewodniczący RM wręczył uhonorowanemu gościowi okolicznościowy dyplom (grawer ton), będący aktem nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Skępe” (w załączeniu).

Burmistrz złożył gratulacje z okazji przyznania Panu prof. Stanisławowi Strzyżewskiemu tak zaszczytnego tytułu – wręczył z tej okazji okolicznościowy list.

Następnie głos zabrał uhonorowany tytułem prof. Pan Stanisław Strzyżewki. Podziękował władzom gminy za wyróżnienie. Nawiązał do lat, kiedy był nauczycielem wychowania fizycznego przy Liceum Pedagogicznym w Wymyślinie. Odniósł się także do budowy stadionu.

Następnie głos zabrali::

Prof. Mirosław Krajewski odniósł się do jakże ważnej decyzji rady dla życia i biografii dostojnego gościa prof. Pana Stanisława Strzyżewskiego. To wielka sprawa i wielki dzień dla najnowszej historii Skępego -powiedział. Pan prof. Stanisław Strzyżewski wpisuje się do historii Skępego jako wielka i wybitna postać. To człowiek wielkiego serca, ale także i wielkiego umysłu – świeżego umysłu.

Przywołał także słowa wybitnego sędziego Sądu Polskiego z 1825 r. Wincentego Hipolita Gawareckiego, który podobnie jak dostojny nasz gość, pielgrzymował do Skępego: „Kochać Ziemię Ojczystą, na której życie wzięliśmy, jest cnotą”.

Przypomniał także 60-letnią biografię prof., który w swoim życiu zawodowym, jak i naukowym, miał ścisłe związki ze Skępem, a w szczególności – z tradycjami Skępian.

Na zakończenie, w imieniu Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego, złożył podziękowania radnym oraz Burmistrzowi za uhonorowanie dostojnego gościa tytułem „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Skępe”.

W imieniu absolwentów ówczesnego Liceum Pedagogicznego w Wymyślinie podziękowania z okazji nadania tytułu złożyła Pani Janina Wołowska.

Pan Bernard Wegner odczytał list gratulacyjny w im. Pani Władysławy Rumińskiej – ostatniej absolwentki Liceum Pedagogicznego w Wymyślinie z 1969 r.

 

Pkt 3

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku uroczystych obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w sesji.

Na tym obrady XV Sesji Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji zakończono.

        

 

Protokołował

Zbigniew Małkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski