Wyprawka szkolna 2012/2013

 

W dniu 14 czerwca  2012 r. Rada Ministrów przyjęła w trybie obiegowym:

- uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”,

- rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników.

 

Zgodnie z powyższym w roku szkolnym 2012/2013  na dofinansowanie na zakup podręczników mogą ubiegać się:

Uczniowie:

Wysokość dofinansowania

Kryterium dochodowe *

klas I-III szkoły podstawowej,               

niepełnosprawnych klas I-III szkoły podstawowej

do kwoty 180 zł

504,00 zł (tylko klasy I szkół podstawowych)

Klas IV szkoły podstawowa

dla niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowej,

do kwoty 210 zł

351,00 zł

Klas niepełnosprawnych gimnazjum

do kwoty 325 zł

351,00 zł

ogólnokształcącego i technikum,

- dla  niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego,  niepełnosprawnych klas II-III liceum profilowanego i technikum,

- niepełnosprawnych  klas II-III uzupełniającego liceum ogólnokształcącego,
klas II-III technikum uzupełniającego.

do kwoty 352 zł

351,00 zł 

 

 

 

 

 

 

Niezależnie od dochodu dofinansowanie należy się uczniom:
- słabowidzącym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, niesłyszącym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dla dzieci i młodzieży, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych

Zgodnie z założeniami programu w roku 2012 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:

1) uczniom klas I szkoły podstawowej, klas I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia - pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) obecnie 504 zł netto .

2)uczniom klas II-IV szkoły podstawowej, klas II-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego
i technikum, klas IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I liceum plastycznego lub klas I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej  - pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy Społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) obecnie 351 zł netto;

3)uczniom klas II-IV szkoły podstawowej, klas II-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego
i technikum, klas IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I liceum plastycznego lub klas I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej - pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

 Zgodnie z art. 7 tejże ustawy pomoc może być udzielona osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności,  bezrobocia,  niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:

Złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013 w nieprzekraczalnym terminie od dnia 16.08.2012 r. do 05.09.2012 r. Wniosek może złożyć rodzic ucznia, prawny opiekun, rodzic zastępczy  oraz nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.
W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

W przypadku ucznia klasy I szkoły podstawowej, można przedłożyć zamiast zaświadczenia
o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego. W przypadku rodzin ubiegających się o pomoc
z kryterium pozadochodowego do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

Zwrotu kosztów zakupu podręczników dokona dyrektor szkoły, po przedłożeniu dowodu zakupu.
W przypadku szkół prowadzonych przez inne jednostki niż gmina (np. powiat) zwrotu kosztów zakupu podręczników dokona odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku oświadczenia o zakupie podręczników należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszty zakupu podręczników są zwracane po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Podmiot dokonujący zakupu podręczników wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Zgodnie z Harmonogramem Realizacji programu zawartym w Rządowym programie pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” stanowiącym załącznik do uchwały nr 93/2012 Rady ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r., realizacji kosztów zakupu podręczników, nastąpi do dnia 15 listopada 2012 roku.

*WYPRAWKA SZKOLNA – ZMIANY

W związku z pismem nr WO.531.4.2012.HW z dnia 10.08.2012 r.  w sprawie  realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” oraz Zarządzeniem Nr 57/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 r. Burmistrza Miasta i Gminy Skępe informujemy, iż przedłużono termin zbierania wniosków od rodziców uprawnionych do otrzymania pomocy tj. do dnia 05. 09.2012 r.

Termin ten uległ zmianie, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2001 r.
o pomocy społecznej, kryterium dochodowe wynosi do 30 września 2012 r.  – 351 zł na osobę w rodzinie, od 1 października 2012 r. będzie ono wynosiło 456 zł.  

W przypadku kryteriów zawartych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych zmiana nastąpi od 1 listopada i zmieni się 504 zł netto na osobę w rodzinie do kwoty 539 zł. (dotyczy rodziców uczniów klas pierwszych podstawowych).

Nadmienić należy, iż w przyznanie świadczeń z programu, nastąpi dopiero po wejściu
w życie nowych progów dochodowych, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych
i ustawie o pomocy społecznej.