PROTOKÓŁ NR XVI/VI/2012

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia  28 czerwca 2012 roku

 

 

 

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1300 w Sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem         - wg załączonej listy obecności

2. Andrzej Gatyński                               - Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

3. Jerzy Kowalski                                  - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

4. Zaproszeni goście                              - wg załączonej listy obecności

5. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

·         Pan Józef Sobociński                        - Sekretarz Miasta i Gminy;

·         Pani Barbara Leśniewska                 - Skarbnik Miasta i Gminy;

 

 

XVI Sesję Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski, serdecznie witając radnych powiatowych: Piotra Wojciechowskiego i Lucjana Stroińskiego, radnych Rady Miejskiej w Skępem, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego, Z-cę Burmistrza Jerzego Kowalskiego, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 15 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu) i w związku z tym, Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

 

Przyjęcie protokołu Nr XV/VI/2012 z dnia 5 czerwca 2012 roku

 

Do protokołu Nr XV Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Przyjęcie porządku obrad

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu porządku obrad sesji, który został zatwierdzony jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Przed przystąpieniem do porządku obrad Przewodniczący RM oddał głos mł. bryg. PSP w Lipnie Panu Januszowi Krasuckiemu. Nawiązał on do powstania Państwowej Straży Pożarnej (01.07.1992 r.), jak i utworzenia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Polsce. Z okazji XX-leci powołania PSP oraz za dotychczasową współpracę z Miastem i Gminą Skępe, wręczył na ręce Burmistrza medal dla Urzędu Miasta i Gminy Skępe. Zwrócił się także z prośbą do skępskiego samorządu   o dalsze wspieranie finansowe PSP i jednostek OSP.

 

Pkt. 2

Złożenie ślubowania przez radnego

 

Przed przystąpieniem do ślubowania, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Skępem Pan Adam Godlewski wręczył nowo wybranemu radnemu w wyborach uzupełniających Panu Markowi Spryszyńskiemu stosowne zaświadczenie, stwierdzające wybór na radnego VI kadencji Rady Miejskiej w Skępem (w załączeniu do protokołu).

 

Następnie Przewodniczący RM oznajmił, iż warunkiem wykonywania mandatu radnego jest złożenie przez niego ślubowania. Poinformował radnego Marka Spryszyńskiego, że po słowie „Ślubuję”, może dodatkowo wypowiedzieć formułę: „Tak mi dopomóż Bóg”.

            Poprosił wszystkich zebranych na sali obrad o powstanie, a następnie odczytał rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować zgodnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców”.

            Po złożeniu ślubowania pogratulował Panu Markowi Spryszyńskiemu i stwierdził o objęciu przez niego mandatu radnego Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji.

 

Pkt. 3

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie Miasta i Gminy Skępe

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Pan Krzysztof Małkiewicz – pracownik UMiG.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Pkt. 4

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi lipnowskiemu

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Pkt 5

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na 2012 rok

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Barbara Leśniewska (w załączeniu).

Do projektu uchwały odnieśli się:

Przewodniczący RM zwrócił się z pytaniem, czy w bieżącym roku przewiduje się realizację usuwania wyrobów azbestowych w ramach „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-

Burmistrz Andrzej Gatyński odpowiedział, iż ze względu na długotrwały proces przygotowawczy w ramach przyjętego ogólnokrajowego programu, do realizacji którego zobligowane są wszystkie samorządy, w br. nie przewiduje się pomocy przy usuwaniu azbestu. Najpierw należy przeprowadzić inwentaryzację wyrobów azbestowych przez wyspecjalizowaną firmę. Dopiero po przeprowadzeniu inwentaryzacji będzie można poprzez Urząd Miasta i Gminy ubiegać się o środki na zdjęcie eternitu z dachu i jego utylizację. Jednocześnie poinformował, iż wnioski o dofinansowanie można już składać.

Radny Roman Targański, w związku z likwidacją stołówki w Szkole Podstawowej w Wólce, zwrócił się z pytaniem: czy wszystkie dzieci będą objęte dowożonymi posiłkami, tak jak to było do tej pory?

Burmistrz odpowiedział, że dowożona zupa do SP w Czermnie wystarcza dla wszystkich dzieci. Wyraził nadzieję, że podobnie będzie w przypadku dowożonych posiłków do SP w Wólce. Przy tym poinformował, iż koszty dowozu posiłków do szkół refundowane są przez Wojewodę.

Radny Roman Targański zaapelował do Burmistrza, aby zupą objąć wszystkie chętne dzieci, także w Skępem.

Radna Ewa Jastrzębska poinformowała o złożonym na jej ręce piśmie od Dyrektorki SP w Wólce, która odniosła się do dobrze wyposażonej stołówki i objęciu posiłkami wszystkich dzieci w szkole. Radna wyraziła nadzieję, że Burmistrz dotrzyma słowa i podobnie będzie w przypadku, gdy posiłki będą dowożone ze SP w Skępem i zupy wystarczy dla wszystkich dzieci. Zwróciła także uwagę na dodatkowe koszty w związku z reorganizacją dożywiania dzieci, jak choćby zakup termosów.

Burmistrz odpowiedział, iż koszt zakupu termosów w kwocie ok. 200 zł, to dla samorządu znikoma kwota. Przy tym podkreślił, iż najważniejsze jest to, że nikt z pracowników tej szkoły nie straci pracy, w związku z likwidacją stołówki.

Radny Jarosław Gołębiewski zwrócił się z pytaniem dot. ilości dzieci objętych darmowym dożywianiem w SP w Wólce.

Kierowniczka MGOPS Ewa Wojciechowska wyraziła swoje ubolewanie w związku z zamiarem likwidacji stołówki w SP w Wólce. Zwróciła uwagę na wcześniej poniesione koszty związane z organizacją i zakupem sprzętu do stołówki w tejże szkole. Odpowiadając na zadane pytanie poinformowała, że pewna grupa dzieci zakwalifikowana jest do dożywiania w szkole. Natomiast reszta dzieci, zależy od decyzji dyrekcji szkoły.

Dla uzupełnienia wypowiedzi radny Zbigniew Paradowski dodał, iż w SP w Wólce, na ogólną liczbę 61 uczniów, dożywianiem objętych jest 32 uczniów. Opowiedział się za równym traktowaniem szkół wiejskich i podobnie jak w SP w Czermnie, dowożeniem posiłków do SP w Wólce. Jednocześnie wyraził zadowolenie, że nikt z pracowników, w związku z likwidacją stołówki, nie straci pracy – 1 pracownik odchodzi na emeryturę.

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została zwykłą większością głosów, przy 1 głosie wstrzymującym (głosowało 15 radnych).

 

Pkt 6

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030

 

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Barbara Leśniewska (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Pkt. 7

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2012 r.

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Pkt 8

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2011 r.

 

A)             przedstawienie przez Burmistrza sprawozdania finansowego, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r. oraz informacji o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Przedstawiając sprawozdania finansowe za 2011 r. (w załączeniu), Burmistrz w kolejności odniósł się do:

-            bilansu z wykonania budżetu gminy,

-            bilansu jednostki budżetowej,

-            zestawienia zmian w funduszu jednostki,

-            rachunku zysków i strat jednostki.

Omawiając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r. (w załączeniu) złożył szczegółową informację w zakresie:

-          dochodów,

-          wydatków,

-          inwestycji,

-          wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego,

-          stanu mienia komunalnego,

-          wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem,

-          Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2011-2020.

 

B)             zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z wykonania budżetu za 2010 r.

Uchwałę nr 134/2012 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej                      w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sp. wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 r. wraz z informacją o stanie mienia, odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej (w załączeniu do protokołu).

 

C)             zapoznanie z opiniami komisji Rady Miejskiej w Skępem dotyczącymi sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2011 r.

Opinie dotyczące sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2011 r. (w załączeniu do protokołu) przedstawili w kolejności przewodniczący poszczególnych komisji Rady Miejskiej ds.:

-        Budownictwa, Mienia Komunalnego i Usług,

-        Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej,

-        Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu,

-        Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.

 

D)            dyskusja

Radny Roman Targański, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oznajmił, iż komisja większych uwag do spraw finansowych w 2011 r. nie miała. Jednakże miała uwagi, co do wykonanych i realizowanych inwestycji gminnych. Powiedział, iż Komisja Rewizyjna w poszerzonym składzie o Przewodniczącego Rady Miejskiej i radnego Jarosława Gołębiewskiego, szczegółowo i wnikliwie dokonała wglądu do dokumentacji technicznej inwestycji oświatowych i remontu budynku Urzędu Miasta i Gminy,                         wykazując szereg uchybień. Najgorzej wykonaną inwestycją jest Centrum Kulturalno-Oświatowo Rekreacyjne (CKOR) w Skępem, później termomodernizacja stropodachu i elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Skępem. Uwagi komisji zostały zapisane w protokołach kontroli. W późniejszym czasie uwagi komisji zostały potwierdzone przez merytorycznych pracowników UMiG, wytypowanych przez Burmistrza. Mają one odzwierciedlenie w protokołach przeglądów gwarancyjnych inwestycji gminnych w br. Część uwag komisji została zrealizowana. Jednakże w ocenie Komisji Rewizyjnej jest to zbyt mało. Dla przykładu wymienił ważniejsze uwagi komisji, które zostały wykonane:

-        ocieplenie stropu styropianem w budynku Filii Szkoły podstawowej w Łąkiem (tłumaczono, że to przeoczenie wykonawcy i inwestora),

-        poprawione mocowanie rur spustowych na budynku Szkoły Podstawowej w Skępem (tłumaczono, że to nie było w zakresie robót),

-        poprawienie wyglądu fontanny na skępskim rynku (zapłacono wykonawcy w 2010 r. Wykonawca na swój własny koszt poprawił wygląd fontanny, zgodnie  z projektem technicznym. Na dzień dzisiejszy są do tej fontanny jeszcze 3 uwagi, ale da się to naprawić),

-        usunięcie wykazanych usterek przy odbiorze CKOR w Wólce. Po raz pierwszy zdarzyło się, aby gmina z tytułu opóźnienia terminu odbioru zaoszczędziła ok. 93 tyś. zł – naliczona kara umowna,

-        pobudowanie zgodnie z projektem technicznym kładek na rz. Mień,

-        pobudowanie zgodnie z projektem technicznym drogi do Boguchwały, odmiennie aniżeli drogi w Łąkiem i Żuchowie.

Na zakończenie swej wypowiedzi zaapelował, aby inwestycje gminne wykonywać zgodnie z przyjętymi projektami technicznymi i ich przeznaczeniem, ponieważ na ich realizację wydawane są pieniądze wszystkich podatników miasta i gminy. W imieniu Komisji Rewizyjnej poinformował, iż oczekuje na realizację stwierdzonych, a nie wykonanych, dalszych uwag inwestycyjnych.

Przewodniczący RM poinformował, iż budżet oceniany jest pod względem kilku czynników, takich jak:

-        rachunkowości, gdzie nie ma raczej żadnych zastrzeżeń,

-        celowości, gospodarności, racjonalności i wydatków budżetowych, gdzie radni bardziej winni się skupić.

Radny Jarosław Gołębiewski poprosił Burmistrza o poszerzenie jego wypowiedzi odnośnie zgłaszanych uwag radnych, co do wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Skępem.

Burmistrz odpowiedział, iż uwagi radnych dotyczyły sposobu rozliczania i podejmowania decyzji przez dyrektora szkoły, w przypadku wynajmowania pomieszczeń szkolnych zorganizowanym obozom. Jego zdaniem dobrze się stało, że dyrektor szkoły pozyskiwał dodatkowe środki z tego tytułu. Uwagi radnych dotyczyły także zasad podpisywania umów na wynajem pomieszczeń i wypożyczanie sprzętu szkolnego. Chodziło głównie o to, aby całe te procedury były jasne, krystaliczne i taki kierunek wspólnie został obrany.

Radny Jarosław Gołębiewski podziękował Burmistrzowi za udzielone wyjaśnienia, gdyż wyborcy z jego wcześniejszej wypowiedz, podczas składania sprawozdania z wykonania budżetu, mogli różnie to odebrać. Potwierdzając złożone przez Burmistrza wyjaśnienia oznajmił, iż radni są za tym, aby budżet gminy był zasilany z tego tytułu, a głównie jedynie chodziło o transparentność przy wynajmowaniu pomieszczeń i wypożyczaniu sprzętu szkolnego. Także odniósł się do wypracowania zasad wpuszczania dzieci i młodzieży na halę sportową po zajęciach szkolnych.

Radny Ryszard Szewczyk poprosił Burmistrza o wyjaśnienia dot. opóźnień przy budowie III etapu kanalizacji i ogłoszenia nowego przetargu oraz, czy do projektu technicznego zostały uwzględnione wszystkie zgłaszane uwagi, w tym uwzględnienie ul. Polnej?

Burmistrz odpowiedział, iż dokładne wyjaśnienia dot. opóźnień w budowie III etapu kanalizacji, złożył na ostatnim posiedzeniu komisji rady p. Krzysztof Jaworski. Poinformował, iż w dniu 18 czerwca br. został ogłoszony przetarg na budowę kanalizacji. Do wykonania jest 14.243 mb kanalizacji oraz 452 szt. przyłączy, co razem z wykonanymi już robotami daje ponad 17.000 mb kanalizacji i 550 szt. przyłączy. Termin otwarcia ofert ustalony jest na dzień 9 lipca br. – w tym miejscu zaprosił wszystkich chętnych radnych do udziału, aby później nie było niedomówień. Po otwarciu ofert, wyznaczona przez Burmistrza komisja będzie miała czas na dokładne przeanalizowanie każdej oferty. Odnośnie uwzględnienia zgłaszanych uwag poinformował, iż na ul. Polnej powstaje duża inwestycja (jeden z mieszkańców tej ul. rozbudowuje się) i należy w tym miejscu zaplanować dodatkową przepompownię ścieków. Natomiast opóźnienia w budowie i ogłoszeniu nowego przetargu wynikły z bankructwa wykonawcy – firmy Hemex i utrudnień związanych z inwentaryzacją wykonanych robót – były trudności ze znalezieniem osoby, która by się tego podjęła. Doszły do tego problemy związane z prawem autorskim do opracowanego projektu technicznego. Ponadto oznajmił, iż celowo nie naciskał o przyspieszenie ogłoszenia przetargu, gdyż wiedział jak trudna jest to materia i wymagająca czasu.

Zdaniem Radnego Ryszarda Szewczyka, pierwszą przyczyną opóźnienia terminu ogłoszenia nowego przetargu na budowę kanalizacji, była konieczność dokonania weryfikacji dokumentacji technicznej.

Potwierdził to Burmistrz i dodał, iż weryfikacja dokumentacji technicznej była podstawą, aby wykonać inwentaryzację wykonanych robót w terenie.

W ocenie Przewodniczącego RM, realizacja budowy III etapu kanalizacji była w zeszłym roku małą katastrofą zarówno inwestycyjną, jak i dla samych mieszkańców Skępego, którzy z tego powodu odczuli spory zawód, gdyż miała być zakończona w br. Stopień zaawansowania budowy przed bankructwem wykonawcy był stopniowo nie duży – koszt ok. 700 tyś. zł – w porównaniu do całej inwestycji – koszt ponad 6 mln zł. Jednakże wyraził nadzieję, że ponownie ogłoszony przetarg pozwoli na wybór lepszej firmy, która podoła temu zadaniu.

Zdaniem Burmistrza będzie to utrudnione. Dopóki będzie nadal obowiązywał wymóg wyboru najtańszego oferenta wyłonionego w przetargu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, będzie dalej w samorządach „bałagan” inwestycyjny. Każdy zgłoszony wniosek o dotację, nie odpowiadający tym wymogom, będzie przez Urząd Marszałkowski odrzucony.

Przewodniczący RM przypomniał, że każda inwestycja winna mieć inspektora nadzoru, który odpowiada za jakość wykonanych robót. Jeżeli ze strony inspektora nadzoru są uchybienia, to władze samorządowe powinny podjąć odpowiednie działania.

W ocenie radnego Ryszarda Szewczyka, wybór najtańszego oferenta nie oznacza zawsze, że musi on być najgorszy, gdyż może się okazać solidnym wykonawcą.

Radny Mieczysław Weber odniósł się do źle wykonanej drogi do Żuchowa. W przypadku tej inwestycji inspektor nadzoru był powołany i wziął z tego tytułu pieniądze, a drogi praktycznie nie ma. Zarzucił pobudowanie drogi niezgodnie z dokumentacją techniczną – sztuką budowlaną. Zwrócił uwagę na brak odpowiednich warstw podkładu drogi. Dlatego też, zwrócił się z pytaniem, co z tą drogą będzie dalej?

Burmistrz przybliżył pokrótce okoliczności związane z powstaniem tej drogi, kiedy to na prośbę mieszkańców zwiększony został zakres zadania poprzez jej wydłużenie, kosztem jakości inwestycji. Nawierzchnia tej drogi kilkakrotnie była naprawiana. Zapewnił, że dopóki będzie to możliwe, droga dalej będzie naprawiana w ramach gwarancji w zakresie, o jakim wcześniej już mówił.

Nieusatysfakcjonowany odpowiedzią był radny Mieczysław Weber. W jego ocenie, z tej drogi już nic nie będzie. Po każdym sezonie będzie ona się „rozpadała”. Jeszcze raz zwrócił uwagę na wykonanie tej drogi niezgodnie z dokumentacją techniczną.   

Przewodniczący RM odniósł się do jakości wykonanych inwestycji gminnych, gdzie ubiegłoroczna i tegoroczna działalność Komisji Rewizyjne wskazuje na tragiczną sytuację, wręcz niedopuszczalną w tej materii. Jest prawo budowlane, które mówi, że inwestycja winna być wykonywana w oparciu o dokumentację projektową chyba, że inwestor projekt zmieni przed realizacją inwestycji, a nie po jej wykonaniu. Zwrócił uwagę na taki sam problem drogi: Łąkie – Franciszkowo, gdzie po 3,5 roku od jej wybudowania, droga się „rozsypuje”. Związek tych inwestycji z naszym budżetem jest taki, że jeżeli droga się „rozsypuje”, to należy ją łatać z bieżących środków budżetowych. Firma, która tą drogę budowała, kilkakrotnie ją naprawiała w ramach gwarancji, ale w wyniku niedopatrzenia, ta gwarancja nie została przedłużona. Trzy lata minęły i gmina jest zmuszona naprawiać tą drogę wyłącznie z własnych środków budżetowych. Wspomniał także o innych inwestycjach, do których uwagi niejednokrotnie zgłaszała Komisja Rewizyjna, jak: termomodernizacja budynków szkół i przedszkoli, budowa Gimnazjum, gdzie teraz wszelkie usterki trzeba naprawiać na koszt gminy, z bieżących wydatków.

Zdaniem radnego Jarosława Gołębiewskiego szkoda, że w ubiegłej kadencji rady Komisja Rewizyjna nie działała tak, jak to robi obecna. Dla przykładu podał inwestycję CKOR w Wólce, gdzie członkowie Komisji Rewizyjnej niejednokrotnie wizytowali jej budowę. Efekt jest taki, że inwestycja została wykonana bardzo dobrze, a poza tym do budżetu gminnego wpłynie kwota ponad 91 tyś. zł, w związku z nałożoną na wykonawcę karą umowną z tytułu opóźnień w odbiorze obiektu.

W uzupełnieniu wypowiedzi, Przewodniczący RM ujął to trochę w innym kontekście, że rada tej kadencji zaczęła szeroko sprawować swoją funkcję kontrolną i stąd się wzięły te wszystkie kontrole, wskazywanie wiele nieprawidłowości i niegospodarności. Wyraził nadzieję, że wreszcie ktoś za to wszystko odpowie zwłaszcza, że problemy te przewijają się już od dłuższego czasu.

Radny Ryszard Szewczyk zwrócił się do radcy prawnego z pytaniem, czy jest jakiś przepis prawny, aby zmusić danego wykonawcę inwestycji do usunięcia stwierdzonych usterek?

Radca prawny Dariusz Galek odpowiedział, iż po zrealizowaniu inwestycji, wobec wykonawcy jest tzw. rękojmia gwarancji. Natomiast, kiedy gwarancja się skończyła, istnieją dwa reżimy odpowiedzialności. Pierwszy dot. wad ukrytych, drugi - odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie umowy (art. 471 KC).

Radny Ryszard Szewczyk zwrócił się z pytaniem do radcy prawnego, czy faktycznie pomaga on, jako pracownik UMiG, w egzekwowaniu od wykonawców tych obowiązków, np. pomoc przy redagowaniu pism w tych sprawach?

Radca prawny odpowiedział, że tak – pomaga.

Radny Ryszard Szewczyk zwrócił się z pytaniem do radcy prawnego, jakie działania są podejmowane, w przypadku zbywania przez wykonawcę pism w takich sprawach?

Radca prawny odpowiedział, iż w takich sytuacjach są dwa rodzaje postępowań. Po pierwsze, jeżeli wynika to z umowy, można zarządzić wykonanie zastępcze. Natomiast, jeżeli nie wynika to z umowy, to można wystąpić do sądu o upoważnienie do wykonania robót w ramach wykonania zastępczego.

Przewodniczący RM powiedział, iż zapewne radca prawny działa wówczas, kiedy dostanie zlecenie od Burmistrza.

Radca prawny odpowiedział, iż przede wszystkim w takich sprawach zgłaszają się do niego odpowiedzialni merytorycznie pracownicy UMiG.

Przewodniczący RM odniósł się do niejasności w realizowaniu inwestycji gminnych od roku 2008, kiedy m. in. budowano drogę w Łąkiem, wykonywano termomodernizacje obiektów oświatowych. Do dzisiaj w tym zakresie nic się nie zmieniło, wykonawcy odpowiedzialności żadnej nie ponieśli, a te braki wychodzą z każdym rokiem coraz bardziej i ich usuwanie należy pokrywać z własnych środków budżetowych.

Radca prawny pokusił się o krótką diagnozę zjawiska, o którym wspomniał Przewodniczący RM. Nie jest to tylko problem miasta i gminy Skępe, ale dotyczy większości samorządów, które nie zatrudniają odpowiednich fachowców na etatach. Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego, który winien dbać o interesy inwestora na budowie odbywa się każdorazowo aczkolwiek, tylko i wyłącznie od jego uczciwości zależy, czy dana inwestycja jest robiona dobrze, czy też źle. Natomiast urzędnik gminy nie jest w stanie sam tego sprawdzić. Ponadto dodał, iż nie spotkał się do tej pory z dokumentacją techniczną, która wykonana byłaby idealnie, a tak powinno być.

Zdaniem radnego Ryszarda Szewczyka inspektor nadzoru nie powinien być związany z tą samą miejscowością, co wykonawca inwestycji – zawsze będzie to budziło pewne wątpliwości.

Radny Mieczysław Weber zwrócił uwagę na zmniejszoną subwencję oświatową przyznaną gminie w br., mniejszą o ok. 430 tyś. zł niż zaplanowano, w związku z błędnym jej naliczeniem.

Radna Ewa Jastrzębska odniosła się do wydatków budżetowych związanych z organizacją imprezy Piknik rodzinny w ramach Dni Skępego, która w 2011 r. kosztowała gminę 38.130 zł. Ponadto z budżetu gminy poniesiono dodatkowe koszty wynikające z zapewnienia dostawy energii elektrycznej i posprzątania terenu – wywóz nieczystości po imprezie. Przypomniała, iż firma z Ciechocinka imprezę zabezpiecza od trzech lat, zastrzegając w umowie za każdym razem wyłączność na obsługę gastronomiczną, przez co uniemożliwia się udział miejscowym podmiotom gospodarczym – Burmistrz sprostował, iż od dużo więcej lat firma z Ciechocinka zabezpiecza imprezy w Skępem. Radna jednocześnie zapewniła, iż nie jest przeciwna organizacji Dni Skępego, ale należałoby się zastanowić nad zmianą formy                                  i zmniejszeniem kosztów, a zwłaszcza włączeniem w organizację imprez miejscowych przedsiębiorców, których w Skępem nie brakuje. Przy tym zwróciła uwagę na zwiększoną ściągalność podatku od prowadzonej działalności gospodarczej. Jej zdaniem, zawieranie umów z firmą z Ciechocinka jest niekorzystne dla miasta i gminy – ich mieszkańców.

Z-ca Burmistrza zwrócił uwagę radnej – Przewodniczącej komisji rady właściwej ds. oświaty, iż Piknik rodzinny jest tylko jednym z programów włączonych w organizację Dni Skępego i nie należy tego mylić. Przypomniał, iż firma z Ciechocinka od wielu już lat robi z miastem i gminą imprezy. Odnosząc się do organizacji Dożynek powiatowych w Skępem zapewnił, że gdyby nie było w umowie zapisu na wyłączność zabezpieczenia gastronomicznego przez firmę z Ciechocinka, to miasto i gmina nie dysponując odpowiednim zapleczem gastronomicznym, nie byłaby w stanie zaspokoić potrzeb mieszkańców w trakcie trwania pikniku. Kilka lat temu, kiedy samorząd próbował sam podjąć się organizacji Dni Skępego, kiedy na zaproszenie przyjeżdżali okoliczni przedsiębiorcy m. in. z: miodem, wikliną, iglakami, sadzonkami drzewek owocowych, itp., zainteresowanie mieszkańców ich zakupem było znikome. Raczej odbywało się to na zasadzie reklamy, a korzyści z tego były żadne. Proponowano także, poprzez zaproszenia, miejscowym przedsiębiorcom wystawianie się, lecz było to bez odzewu. Zapewnił, że gdyby gmina podjęła się samodzielnej organizacji takiej imprezy, nie byłaby w stanie w pełni jej zabezpieczyć, byłoby to dużo gorzej i dużo drożej. Jeszcze raz przypomniał, że w poprzednich kadencjach problem ten już był „przerabiany” i w jego ocenie nie należy zmieniać czegoś, co się sprawdza chyba, że się odejdzie od imprezy Piknik rodzinny.

Radna Ewa Jastrzębska odnosząc się do wypowiedzi Z-cy Burmistrza, który stwierdził, iż samodzielna organizacja imprezy wyłącznie przez samą gminę byłaby dużo droższa, poprosiła o dokładne rozliczenie kosztów organizacji Pikniku rodzinnego w 2011 r.

Z-ca Burmistrza przypomniał radnej Ewie Jastrzębskiej, kiedy to prosząc ją o wykaz gmin okolicznych, które odeszły od organizacji tego typu imprez, od trzech miesięcy nie otrzymał odpowiedzi. Wobec tego, nie jest w stanie ustosunkować się do podjętej przez radną kwestii, aczkolwiek jest w posiadaniu żądanych wyliczeń, które przedstawiał na jednej z komisji rady.

Zaprzeczyła tym słowom radna Ewa Jastrzębska, jakoby na komisji przedstawiono radnym dokładne rozliczenie kosztów związanych z organizacją Pikniku rodzinnego w 2011 r. Odnośnie gmin, które odeszły od organizacji takich pikników powiedziała, iż mówiła to w związku z tym, iż większość gmin nie jest stać na to, aby wynajmować firmę. Jeszcze raz oznajmiła, iż w sprawozdaniu z wykonania budżetu jest kwota w wysokości 38.130 zł, a do tego dodatkowo należy doliczyć koszty zużycia energii elektrycznej, sprzątanie terenu i wywóz śmieci po imprezie. Dlatego też, ponowiła swoje pytanie, o całkowite rozliczenie kosztów organizacji Pikniku rodzinnego, z uwzględnieniem wskazanych przez nią dodatkowych kosztów, a nie „ściemnianie przez p. Kowalskiego i mówienie jej jakichś bajek”, opowiadania o rozróżnieniu pikniku rodzinnego od Dni Skępego.

Z-ca Burmistrza zwracając się do radnej Ewy Jastrzębskiej przypomniał jej, jak obiecała mu przekazanie na drugi dzień informacji nt. gmin, które odeszły od organizacji Pikników rodzinnych – powołał się tutaj na łacińskie słowa pacta sunt servanda mówiące, iż umów należy dotrzymywać, co zobowiązuje do czegoś. Jeszcze raz podkreślił, iż Piknik rodzinny jest jednym z elementów Dni Skępego, gdyż na to składają się jeszcze różnego rodzaju turnieje sportowe i konkursy. Zapewnił, że wywóz śmieci, czy też zużyty prąd, w skali całych obchodów Dni Skępego stanowi niewielki koszt i ciągłe podkreślanie tego, jest wyolbrzymieniem tematu.

Radna Ewa Jastrzębska ponownie poprosiła o dokładne rozliczenie wszystkich kosztów związanych z organizacją Dni Skępego, do czego ma prawo.

Przewodniczący RM zwrócił uwagę na ciężkie czasy i związane z tym oszczędności.

Z-ca Burmistrza zwracając się do radnej Ewy Jastrzębskiej powiedział, że ma ona prawo do żądania takich rozliczeń kosztów i nikt tego nie kwestionuje, ale do tej pory nie praktykowano ważenia śmieci i tego nie zrobiono. Ale jeżeli rada tego zażąda, to po Dniach Skępego będzie to robione.

Odnosząc się do oszczędności, o których wcześniej wspomniał Przewodniczący RM powiedział, że w porównaniu do ub. r. Piknik rodzinny kosztował mniej o 13 tyś. zł. Jednocześnie oznajmił, iż jest za tym, aby nie odbierać mieszkańcom miasta i gminy jedynej, profesjonalnej imprezy w ciągu roku.

Radny powiatowy Piotr Wojciechowski odnosząc się do organizowanych Dni Skępego powiedział, iż najważniejszą rzeczą w czasie trwania imprezy winna być promocja tego, co miasto i gmina ma najlepsze. Jego zdaniem, winno się bardziej stawiać na promowanie przedsiębiorczości, w tym licznych lokali gastronomicznych. Nie wierzył w to, że przedsiębiorcy lokalni na zgłoszoną propozycję współorganizowania Dni Skępego, nie włączyliby się i pozostaliby obojętni.

Burmistrz zgłosił wniosek, aby komisje rady rozważyły na przyszły rok możliwość organizacji Pikniku rodzinnego przez skępskie firmy gastronomiczne, w tym pokrycie ewentualnych kosztów związanych ze sceną, aktorem – zespołem muzycznym, a także utrzymanie średniego poziomu imprezy. Ze strony samorządu byłaby także pewna pomoc finansowa i zabezpieczenie porządku. Przy tym zaapelował do radnych, aby w przypadku akceptacji zgłoszonej przez niego propozycji, pomogli w organizacji imprezy. Wyraził nadzieję, że jeżeli firmie z Ciechocinka się opłaca, to może i naszym przedsiębiorcom się będzie opłacało i impreza się uda.

Przewodniczący RM przypomniał fragment opinii RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 r.: „… niskie wykonanie planowanych dochodów własnych, może wykluczyć możliwość zaciągania w następnych latach budżetowych kolejnych pożyczek i kredytów i możliwości realizowania inwestycji”. Nazwał to swoistym „memento” – ostrzeżeniem dla skępskiego samorządu, żeby oszczędzać. Przy tym przypomniał, iż długi kredytowe gmina spłaca poprzez zaciąganie kolejnych kredytów, co może zablokować nawet ich spłatę.

 

E)             głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2011 r.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania  przyjęta została zwykłą większością głosów (głosowało 15 radnych):

-        za przyjęciem uchwały oddano 7 głosów;

-        głosów przeciwnych oddano 1;

-        głosów wstrzymujących oddano 7.

 

Pkt 9

Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za 2011 r.

 

A)             zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r. oraz informacją o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. – podpunkt omówiony w punkcie 8a porządku obrad.

 

B)             zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z wykonania budżetu za 2011 r. – podpunkt omówiony w punkcie 8b porządku obrad.

 

C)             przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.

Uchwałę Nr 1/2012 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe za 2011 r. odczytał przewodniczący komisji Roman Targański (uchwała wraz z opinią w załączeniu do protokołu).

 

D)            zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.

Uchwałę Nr 16/2012 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2012 r. w sp. wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe za 2011 r., odczytał przewodniczący rady (w załączeniu do protokołu).

 

E)             zapoznanie się z opiniami komisji Rady Miejskiej w Skępem dot. sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2011 r. – podpunkt omówiony w punkcie 8c porządku obrad.

 

F)             dyskusja

Radny Wojciech Lewicki ustosunkowując się do wcześniejszych wypowiedzi w sprawie wykonania budżetu za 2011 r. oznajmił, iż nie będzie polemizował z wystąpieniami. Rozpatrując sprawę absolutorium, przytoczył jedynie jego wykładnię: „Absolutorium, to w przypadku samorządu gminnego akt mający formę uchwały rady gminy, uznający na podstawie sprawozdania wójta z działalności finansowej gminy, jako organu wykonawczego gminy, za prawidłową. W tym sensie mówi się potocznie, że rada gminy udziela wójtowi absolutorium. Absolutorium udziela się wójtowi jedynie tylko i wyłącznie z tytułu wykonania przez niego budżetu gminy. Do zadań wójta należy m. in. wykonanie budżetu gminy. Inne przyczyny, nie związane z wykonaniem budżetu – pozabudżetowe, nie mogą być brane pod uwagę przy udzielaniu wójtowi absolutorium”. Jednocześnie poinformował, iż Klub Radnych Gospodarni będzie głosował za udzieleniem Burmistrzowi absolutorium.

Następnie zgłosił wniosek o ogłoszenie 10 min. przerwy.

Wniosek w wyniku głosowania został przyjęty zwykłą większością głosów(głosowało 15 radnych):

-        za przyjęciem wniosku oddano 12 głosów,

-        głosów przeciwnych oddano 2,

-        głosów wstrzymujących oddano 1.

 

W dalszej części dyskusji głos zabrali:

Radny Mirosław Redecki powracając do wcześniejszych wypowiedzi radnych dot. oszczędności budżetowych przypomniał, o odrzuceniu przez część radnych uchwały wywołanej przez Burmistrza w sprawie reorganizacji szkół. Zamiarem uchwały nie było zamykanie szkół w Wólce i Czermnie, a tylko ich zreorganizowanie, co przyniosłoby nie małe oszczędności. Wyraził zdziwienie z braku zrozumienia i poparcia tego projektu uchwały zwłaszcza, że teraz mówi się o oszczędnościach. Zaapelował do radnych, aby mając to na uwadze i wiedząc o tym, że największą część budżetu gminy pochłania oświata, rozsądnie podeszli do sprawy absolutorium.

Radny Jarosław Gołębiewski odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy przypomniał pewne szczegóły, które zaważyły o niepodjęciu przez większą część radnych przedmiotowej uchwały. Stało się to dlatego, gdyż Szkoła Podstawowa w Skępem nie jest przygotowana na przyjęcie uczniów z ewentualnie reorganizowanych szkół. Spowodowałoby to, że bardzo duża ilość dzieci ze Skępego chodziłaby do szkoły w godzinach popołudniowych. Drugim argumentem było to, że sama zaproponowana reorganizacja nie przyniosłaby aż tak dużych oszczędności, co niewątpliwie by miało miejsce w przypadku likwidacji tych szkół. Dlatego też zaapelował, że jeżeli mówi się o tych kwestiach, to należy mówić do końca o tym, co było, jaka była w tym temacie dyskusja i dlaczego większa część radnych nie poparła wywołanej uchwały.

Radna Ewa Jastrzębska nawiązując do uzyskanych informacji od doradcy Burmistrza p. Stanisława Jabłońskiego dot. zestawienia wydatków na oświatę w 2011 r. poinformowała, iż gmina do oświaty z budżetu dołożyła jedynie trochę ponad 117 tyś. zł.  Zważywszy na fakt, iż organizacja Dni Skępego w 2011 r.  kosztowała budżet ponad 38 tyś. zł, po doliczeniu dodatkowych kosztów zapewne doszłoby do 45 tyś. zł, to w porównaniu ze 117 tyś. zł, które dołożono do oświaty, to nie jest dużo.

Radny Mirosław Redecki zgłosił sugestię, aby w tej kwestii udzielić głosu p. Stanisławowi Jabłońskiemu.

Przewodniczący RM nie przychylił się do zgłoszonej sugestii radnego Mirosława Redeckiego. Także nie udzielił w tej kwestii głosu Z-cy Burmistrza oznajmiając, iż będzie mógł się wypowiedzieć w wolnych wnioskach i zapytaniach i na tym dyskusję zakończył.

Projekt uchwały w sp. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe za 2011 r. (w załączeniu) odczytał Przewodniczący RM.

Głosowanie nad projektem uchwały: bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady (głosowało 15 radnych):

-        za przyjęciem uchwały oddano 7 głosów;

-        głosów przeciwnych oddano 3;

-        głosów wstrzymujących oddano 5.

Przewodniczący RM stwierdził, iż w wyniku głosowania chwała nie została przyjęta.

Sprostował to radca prawny oznajmiając, iż rada głosowała w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium. Treść uchwały jest tylko odzwierciedleniem wniosku Komisji Rewizyjnej. Zatem rada podjęła uchwałę o nieudzieleniu Burmistrzowi absolutorium.

 

Pkt 10

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-        wykonania uchwał XIV i XV Sesji Rady Miejskiej;

-        wydanym zarządzeniu od ostatniej sesji;

-        zgłoszonych wniosków komisji rady (5);

-        prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i interwencyjnych;

-        projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy;

-        zamówień publicznych;

-        gospodarki mieniem komunalnym i planowaniem przestrzennym;

-        rolnictwa, zaopatrzenia wsi w wodę i odprowadzania ścieków;

-        utrzymania dróg gminnych oraz budownictwa;

-        ilości podmiotów gospodarczych i korekty podatkowej. Na terenie miasta i gminy opodatkowanych jest 137 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, na ogólną liczbę 273 (dane wg CEIDG);

-        realizacji Funduszu sołeckiego;

-        pomocy materialnej dla uczniów

Ponadto poinformował o:

-        powołaniu komisji konkursowej na Dyrektora SP w Czermnie;

-        przedłużeniu kadencji Dyrektora SP w Skępem na dalsze 5 lat;

-        festiwalu piosenki „ranczerskiej” (15.07. br.).

Złożył podziękowania wszystkim osobom, które się włączyły w organizację „Nocy świętojańskiej”.

Do przedłożonej informacji odniósł się radny Ryszard Szewczyk. Poinformował o spotkaniu w sprawie przejścia dla pieszych przy Lewiatanie w Skępem. Według zapewnień przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie, przejście dla pieszych ma być zrobione.

 

Pkt 11

Wolne wnioski i zapytania

 

Z-ca Burmistrza dziękując Przewodniczącemu RM z udzielenia głosu powiedział, iż szkoda, że Przewodniczący RM nie udzielił mu głosu wcześniej, gdyż mogło to mieć wpływ na wynik głosowania w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium.

Ustosunkowując się do wcześniejszej wypowiedzi radnej Ewy Jastrzębskiej w sprawie Dni Skępego, a konkretnie podstawy żądania przez niego wykazu gmin rezygnujących z wynajmowania firm do organizacji Pikniku rodzinnego, odczytał fragment protokołu: „… Przewodnicząca komisji wyraziła swój sprzeciw, co do powierzenia organizacji Dni Skępego firmie z Ciechocinka za kwotę 25 tyś. zł. Ponadto stwierdziła, iż większość samorządów gminnych w ub. r. zrezygnowało z organizacji imprez obsługiwanych przez firmę z Ciechocinka. Z-ca Burmistrza poprosił o wskazanie takich samorządów. Przewodnicząca komisji zobowiązała się do dostarczenia takiej listy samorządów”. Oznajmił iż takiej listy nie otrzymał do dnia dzisiejszego – 3 mieś.

Zaprzeczyła po części temu radna Ewa Jastrzębska oznajmiając, iż nie mówiła o rezygnacji z organizacji imprez obsługiwanych przez firmę z Ciechocinka, a ogólnie przez firmy.

Z-ca Burmistrza powiedział, iż przytoczył słowa Przewodniczącej komisji zawarte w protokole.

Następnie odniósł się do tego, co radna powiedziała nt. szkół. Każdą szkołę należy rozpatrywać oddzielnie: ile do danej szkoły samorząd dokłada, ile przychodzi subwencji i jakie są koszty utrzymania, gdyż jednym szkołom się zabiera środki, dokładając do drugiej. Poinformował o kwotach, które samorząd w 2011 r. dołożył do szkół w Wólce i Czermnie – odpowiednio: 381.612 zł i 310.127 zł.

Radna Ewa Jastrzębska zarzuciła Z-cy Burmistrza, iż odniósł się tylko do dwóch szkół, gdzie gmina dokłada, a pominął Gimnazjum, które jest na + 412.539 zł. Poprosiła, że jeżeli podaje się pewne dane liczbowe nt. szkół, to należy uwzględnić wszystkie.

Z-ca Burmistrza powtórzył to, co powiedział wcześniej, że jednym szkołom pieniądze się zabiera, aby ratować drugą szkołę i to jest odzwierciedlone w tabeli, o czym radna nie powiedziała wcześniej, co może być powodem niezrozumienia tematu przez mieszkańców. Przy tym potwierdził, że Gimnazjum jest na + 412.539 zł.

Przewodniczący RM przypomniał, że przy odrzucaniu uchwały w sprawie reorganizacji szkół, radni poprosili Burmistrza o przygotowanie jakiegoś programu alternatywnego w sprawie oszczędności w oświacie gminnej, ale jak do tej pory nic nie przedstawił.

P. Stanisław Jabłoński odnosząc się do finansowania oświaty gminnej w 2011 r. powiedział, iż to, co mówiła wcześniej radna Ewa Jastrzębska jest zgodne z prawdą i faktycznie jest różnica – 117.221 zł, ale jest to kwota w ujęciu globalnym i dotyczy wszystkich szkół. Ponadto jest to wyliczenie, które wynika wyłącznie z subwencji oświatowej, a więc to, co daje Ministerstwo Edukacji Narodowej na dofinansowanie szkół. Natomiast trzeba patrzeć całościowo na szkolnictwo, a więc i na oddziały przedszkolne w szkołach, stołówkę i dowożenie uczniów. Na te zadania gmina nie otrzymuje subwencji i na ich realizację dokłada z budżetu. Dlatego też, podsumowując całościowo finanse w oświacie (subwencja + zadania własne), gmina na jej funkcjonowanie dokłada corocznie z budżetu kwotę w wysokości ok. 2,5 mln zł.

Przewodniczący RM zwrócił uwagę na ustawowy obowiązek wykonywania przez gminę zadań własnych w zakresie oświaty.

Radny Wojciech Lewicki sprostował wcześniejszą wypowiedź radnego Jarosława Gołębiewskiego, który twierdził, iż SP w Skępem nie jest przygotowana na ewentualne przyjęcie uczniów z reorganizowanych szkół i trzeba by w związku z tym, powiększyć ilość klas. Przypomniał, iż była mowa o tym, że uczniowie z reorganizowanych szkół włączeni zostaliby do istniejących już klas w SP w Skępem. Zatem ilość klas w SP w Skępem pozostałaby ta sama, jedynie zwiększyłaby się liczebność uczniów w klasach. Ponadto, w przypadku zaproponowanej reorganizacji szkół, oszczędności w skali roku wyniosłyby ok. 350 tyś. zł, co nie jest wcale małą kwotą.  Poza tym, koszt utrzymania jednego ucznia w SP w Skępem jest dwa razy mniejszy, aniżeli w szkołach w Wólce i Czermnie. Dlatego też, prosił o mówienie prawdy.

Radny Jarosław Gołębiewski zwrócił się z pytaniem do radcy prawnego: czy treść § 1 uchwały absolutoryjnej jest zgodna z prawem?

Zdaniem radcy prawnego, treść projektu uchwały zaakceptowana została przez RIO, a więc winna być zgodna z prawem.  

Radny Jarosław Gołębiewski odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi radnego Wojciecha Lewickiego nt. reorganizacji szkół przypomniał, jak rozmawiano na posiedzeniach komisji o tym, że w SP w Skępem jest tak ciasno, że dzieci uczą się niemal na hali gimnastycznej. Dlatego też, jeżeli w wyniku reorganizacji szkół dzieci z Wólki i z Czermna zostałyby „wchłonięte” przez SP w Skępem, to praktycznie nie miałyby się gdzie uczyć w przyjętej obecnie formie – na ranną zmianę i jego zdaniem jest to niemożliwe.

Przeciwnego zdania był radny Wojciech Lewicki, który przypomniał o sporządzonych wykazach dot. ilości klas i liczebności w nich uczniów w SP w Skępem, zarówno przed planowaną reorganizacją, jak i ewentualnie po reorganizacji. Wynikało z nich jasno, że nie zwiększy się liczba klas, a jedynie liczebność w nich uczniów.

Nie do końca z tymi argumentami zgodził się radny Jarosław Gołębiewski mówiąc, iż nie zmienia to faktu, że dzieci z reorganizowanych szkół dowożone by były na rano, a dzieci ze Skępego chodziłyby do szkoły na popołudnie. 

Podzielił zdanie radnego Jarosława Gołębiewskiego Przewodniczący RM.

Radny Ryszard Szewczyk zwracając się do Burmistrza przypomniał, iż radni oczekują od niego przedstawienia drugiego wariantu szukania oszczędności w oświacie, o czym wcześniej zapewniał.

Zdaniem radnego Wojciecha Lewickiego, dodatkowych pieniędzy w budżecie gminy się nie znajdzie, a jedyną inwestycją, która będzie w najbliższych latach realizowana, to budowa III etapu kanalizacji.

 

Radny Powiatowy Piotr Wojciechowski odniósł się do podsumowania sytuacji finansowej lipnowskiego szpitala przekształconego w spółkę z o.o. Wynik finansowy za 2011 r. jest dodatni i wyniósł + 50 tyś. zł. Poinformował także o zachodzących zmianach w szpitalu.

Następnie podziękował za przyjęcie uchwały dot. dofinansowania modernizacji budowy boiska przy Zespole Szkół w Skępem. Także zapewnił zrobienie przez powiat przejścia dla pieszych przy Lewiatanie w Skępem. Przy okazji zostanie poprawiona wysepka.

 

Radny Roman Targański odniósł się do zarzutów stawianych Komisji Rewizyjnej, jak i wobec jego osoby, przez radnego Wojciecha Lewickiego. Zarzucił, że zdaniem radnego Wojciechowa Lewickiego, jakieś daty lub niezgodności paragrafów są ważniejsze, od źle wykonanych robót inwestycyjnych, na co zwróciła uwagę Komisja Rewizyjna. Radny Wojciech Lewicki próbuje szukać tematów zastępczych, aby tylko pomniejszyć zasługi Komisji Rewizyjnej. Nawet napisał donos do Wojewody na przyjęty przez radę plan Komisji Rewizyjnej na 2012 r. Jak się chce, to do wszystkiego można się doczepić, co czyni radny Lewicki – oznajmił.

Odnosząc się do Statutu Rady Miejskiej w Skępem, zwrócił uwagę na jego nieprzystosowanie do obecnej chwili. Plan pracy Komisji Rewizyjnej był podobny od 20 lat i nikt na to nie zwracał uwagi, gdyż komisja przede wszystkim zbiera się, gdy zajdzie ku temu potrzeba. Poinformował przy tym, iż na przedostatniej sesji plan pracy komisji został poprawiony o uwzględnienie w nim niezbędnych terminów.

Na zakończenie swojej wypowiedzi zaapelował, aby w przyszłości podobne sprawy załatwiać w samym gronie radnych, z ewentualnym udziałem radcy prawnego UMiG.

Odpowiadając radny Wojciech Lewicki oznajmił, iż tak naprawdę to nie wie, o co chodzi radnemu Romanowi Targańskiemu, że stwierdzał podobno jakieś nieprawidłowości, które podnosił podczas obrad sesji i posiedzeń komisji. Odnośnie kwestionowania przez niego zasadności planu Komisji Rewizyjnej przypomniał, iż informował o tym radnych wcześniej. Grupa radnych, narzucając siłą większości jednego głosu, przyjęła kwestionowany przez niego plan pracy komisji. Oznajmił, iż nigdy nie negował wypracowanych przez Komisję Rewizyjną wniosków, a jedynie zwrócił uwagę na brak uwzględnienia przez komisję odpowiedzi wykonawców inwestycji. Odnosząc się do Statutu Rady Miejskiej przypomniał radnemu Romanowi Targańskiemu, jak w pokoju u p. Sekretarza mówił o wspólnej współpracy nad zmianą statutu. Ponadto wytknął brak zaproszenia do udziału w pracy Komisji Rewizyjnej przedstawiciela Klubu Radnych Gospodarni, gdy skład komisji był pomniejszony o jednego z jej członków, w związku z jego wyłączeniem. Zarzucił także grupie radnych, że uważając go za „głąba”, zagłosowali przeciwko jego udziału w komisji statutowej. Takie postępowanie nazwał „poniżej pasa”.

W odpowiedzi radny Jarosław Gołębiewski zwrócił uwagę na to, iż nikt siłą niczego nie narzuca, co jest przejawem demokracji i poprosił radnego o używanie słów adekwatnych do powstałej sytuacji.  

Radny Zbigniew Paradowski zaapelował do radnych „obu stron”, aby zamknąć przedmiotowy temat i ewentualnie powrócić do niego na komisjach rady.

Pan Zdzisław Małkiewicz odniósł się do oświadczenia majątkowego radnego Mieczysława Webera, który wykazał dochód miesięczny w kwocie 260 zł.

Radna Ewa Jastrzębska złożyła podziękowanie pełnomocnikowi i pozostałym członkom Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za przychylenie się do jej prośby i utworzenie w m. Huta świetlicy środowiskowej, która działa prężnie (w zajęciach uczestniczy ok. 14 dzieci).

 

Pkt 12

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XVI Sesji Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji zakończono.

 

 

        

Protokołował

Zbigniew Małkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski