Uchwała Nr XVI/140/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie Miasta i   Gminy Skępe  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 13 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm:Dz.U. z   2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz. 717 i   Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz.1055 i   Nr 116, poz. 1203, z   2005 r. Nr 172, poz.1441 i   Nr 175, poz.1457, z   2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z   2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z   2011 r. nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777 i   Nr 21, poz.113 i   Nr 149, poz.887 i   Nr 217, poz.1281) - uchwala się, co następuje:  

§   1.   1)   Nadaje się nazwę   „Tulipanowa”   drodze publicznej oznaczonej w   ewidencji gruntów numerami   950/5   i   950/8   zlokalizowanej w   Skępem obręb nr   5   , której szkic sytuacyjny przebiegu określa załącznik graficzny Nr 1   do niniejszej uchwały.  

2)   Nadaje się nazwę   „Storczykowa”   drodze wewnętrznej oznaczonej w   ewidencji gruntów numerem   950/7   , zlokalizowanej w   Skępem obręb nr   5   , której szkic sytuacyjny przebiegu określa załącznik graficzny Nr 1   do niniejszej uchwały.  

3)   Nadaje się nazwę   „Dworska Góra”   drodze wewnętrznej oznaczonej w   ewidencji gruntów numerem   2132/2   w obrębie   Żagno   , będącej przedłużeniem ulicy o   tej samej nazwie w   mieście Skępe, której szkic sytuacyjny przebiegu określa załącznik graficzny Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVI/140/2012    
Rady Miejskiej w   Skępem    
z dnia 28 czerwca 2012 r.  
 

Załącznik graficzny  

obrazek

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XVI/140/2012    
Rady Miejskiej w   Skępem    
z dnia 28 czerwca 2012 r.  
 

Załącznik graficzny  

obrazek

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski