Uchwała Nr XVI/141/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu  

Na podstawie art. 10 ust. 2   i art. 18 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 216 ust. 2   pkt 5   i art. 220 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r., Nr 157, poz. 1240, z   2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726, z   2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr.201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) - uchwala się, co następuje:  

§   1.   1.   Udziela się z   budżetu Miasta i   Gminy Skępe pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu z   przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego Powiatu dotyczącego wspierania kultury fizycznej.  

2. Pomoc, o   której mowa w   ust 1, jest przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji obiektu pn.:"Modernizacja już istniejących boisk przy Zespole Szkół w   Skępem", w   którym będzie prowadzona działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej.  

§   2.   Pomoc finansowa, o   której mowa w   § 1, zostanie udzielona w   formie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i   Gminy Skepe w   wysokości:  

1)   10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w   2012 roku,  

2)   50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w   2013 roku,  

3)   300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) w   2014 roku.  

§   3.   1.   Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i   zasady rozliczenia środków określone zostaną w   umowie pomiędzy Miastem i   Gminą Skępe i   Powiatem Lipnowskim.  

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe.  

§   4. Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski