Uchwała Nr XVI/142/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 czerwca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w   sprawie uchwalenia budżetu Miasta i   Gminy Skępe na rok 2012.  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. d oraz lit. i   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XI/105/2011 Rady Miejskiej w   Skępem z   dnia 30 grudnia 2011 r. w   sprawie uchwalenia budżetu Miasta i   Gminy w   Skępem na rok 2012 (Dz.U. Woj. Kuj.-Pom. poz. 226 z   dnia 18.02.2012 r.) zmienionej:  

-   Zarządzeniem Nr 10/2012 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 27 stycznia 2012 r.,  

-   Zarządzeniem Nr 13/2012 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 29 lutego 2012 r.,  

-   Uchwałą Nr XIII/113/2012 Rady Miejskiej w   Skępem z   dnia 29 marca 2012 r.,  

-   Zarządzeniem Nr 17/2012 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 30 marca 2012 r.,  

-   Zarządzeniem Nr 22/2012 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 24 kwietnia 2012 r.,  

-   Zarządzeniem Nr 25/2012 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 27 kwietnia 2012 r.,  

-   Zarządzeniem Nr 27/2012 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 30 kwietnia 2012 r.  

-   Uchwałą Nr XIV/125/2012 Rady Miejskiej w   Skępem z   dnia 29 maja 2012 r.,  

-   Zarządzeniem Nr 30/2012 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 30 maja 2012 r.,  

-   Zarządzeniem Nr 34/2012 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 11 czerwca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 1   otrzymuje brzmienie: "§   1   .     1.   Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w   wysokości   24.234.719   zł.,   z tego:  

1)   dochody bieżące w   wysokości   23.708.279 zł.,  

2)   dochody majątkowe w   wysokości   526.440   zł.   zgodnie z   Załącznikiem nr 1.  

2.   Dochody, o   których mowa w   ust.1 obejmują w   szczególności dotacje celowe na realizację zadać z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami w   wysokości   3.735.420 zł.   zgodnie z   Załącznikiem nr 3".  

2)   §   2 otrzymuje brzmienie: "§   2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w   wysokości   25.611.525 zł   ., z   tego:  

1)   wydatki bieżące w   wysokości   23.942.264 zł.,  

2)   wydatki majątkowe w   wysokości   1.669.261   zł.   zgodnie z   Załącznikiem nr 2.  

2.   Wydatki, o   których mowa w   ust.1 obejmują w   szczególności dotacje celowe na realizację zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami w   wysokości   3.735.420 zł.   zgodnie z   Załącznikiem nr 3."  

3)   § 6   otrzymuje brzmienie: ,,§ 6   Określa się zadania inwestycyjne w   2012 roku zgodnie z   załącznikiem Nr 5   do niniejszej uchwały".  

4)   § 8   otrzymuje brzmienie: ,, § 8.1.  Ustala się dochody w   kwocie   129.000 zł   . z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w   kwocie   143.319 zł   . na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkholowych.  

2.   Ustala się wydatki w   kwocie   9.500 zł.   na realizację zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii".  

5)   § 11 otrzymuje brzmienie:  " W   § 11 Załącznik Nr 8   otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4   do niniejszej uchwały".  

§   2.   Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski


Uzasadnienie

Dochody zwiększenie o   kwotę  31.980 zł. zgodnie z   załącznikiem Nr 1.  

1)   Urealnienie planu dochodów zarówno w   urzędzie jak i   w jednostkach organizacyjnych w   następujący sposób:  

a)   dział 400 rozdział 40002 "Dostarczanie wody" § 0690 /+/ 1.000 zł. i   § 0920 /+/ 1.000 zł.,  

b)   dział 700 rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i   nieruchomościami" § 0920 /+/ 40 zł.,  

c)   dział 756 w   tym:  

-   rozdział 75601 "Wplywy z   podatku dochodowego od osób fizycznych" § 0350 /+/ 700 zł.,  

-   rozdział 75615 "Wpływy z   podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i   opłat lokalnych od osób prawnych i   innych jednostek organizacyjnych" § 2680 /+/ 1.615 zł.,  

-   rozdział 75618 "Wpływy z   innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego  
na podstawie ustaw" § 0590 /+/ 200 zł.,  

d)   dział 758 rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe" § 0920 /+/ 10.000 zł.,  

e)   dział 801 w   tym:  

* SP Wólka:  

-   rozdział 80101 "Szkoły Podstawowe" § 0970 /+/ 250 zł.,  

* PP Skępe:  

-   rozdział 80104 "Przedszkola" § 0920 /+/ 50 zł.,  

* PP Wioska:  

-   rozdział 80104 "Przedszkola" § 0920 /+/ 100 zł.,  

* Gimnazjum Skępe:  

-   rozdział 80110 "Gimnazja" § 0690 /+/ 20 zł.  

f)   dział 852 rozdział 85295 "Pozostała działalność"  § 0970 /-/ 200 zł.,  

g)   dział 854 rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" § 0900 /+/ 400 zł.,  

h)   dział 900 w   tym:  

-   rozdział  90001 "Gospodarka ściekowa i   ochrona wód" § 0690 /+/ 500 zł. i   § 0920 /+/ 800 zł.,  

-   rozdział 90095 "Pozostała działalność" § 0970 /+/ 700 zł.  

2)   Zwiększenie planu dochodów o   kwotę 14.800 zł. zgodnie z   podpisanym porozumieniem Nr IV/294/P/15095/2020/DIW/12 z   dnia 5   czerwca 2012 r. pomiędzy Ministrem Gospodarki a   Miastem i   Gminą Skępe dotyczącym realizacji zadań przyjętych w   "Programie Oczyszczania Kraju z   Azbestu na lata 2009 - 2032". Realizowane zadanie "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z   terenu gminy Skępe". Termin realizacji zadania 31 lipiec 2012 r.  

3)   Powołując się na Zarządzenie Nr 16/2012 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 30.03.2012 r. pkt. 7   tab. 6   (zatwierdzenie ilości etatów, w   tym 1   etat w   SP Wólka) dokonuje się urealnienia planu dochodów w   rozdziale 80148 "Stołówki szkolne" § 0830 na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w   Wólce, co związane jest ze zmianą formy organizacyjnej stołówki od 01.09.2012 r. i   przekazanie środków na dożywianie Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w   Skępem w   kwocie 17.871 zł. Posiłki będą przygotowywane w   Szkole Podstawowej w   Skępem i   dowożone do Szkoły Podstawowej w   Wólce.  

Wydatki zwiększenie o   kwotę 31.980  zł. zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

1)   Urealnienie planu po stronie wydatków na wniosek Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Skępem o   kwotę /±/ 3.400 zł. w   rozdziale 85153 ,,Zwalczanie narkomanii” i   w rozdziale 85154  "Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.  

2)   Urealnienie planu po stronie wydatków w   MGOPS w   Skępem w   dziale 852 ,,Pomoc społeczna" :  

-   rozdział 85212 ,,Świadczenia rodzinne, świadczenia z   funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego" /±/ 4.299 zł. - środki od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego,  

-   rozdział 85212 ,,Świadczenia rodzinne, świadczenia z   funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego" /+/ 3.600 zł. na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłuznika alimentacyjnego z   uzyskanych dochodów od tegoż dłużnika - środki własne.  

3)   Powołując się na Zarządzenie Nr 16/2012 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 30.03.2012 r. pkt. 7   tab. 6   (zatwierdzenie ilości etatów, w   tym 1   etat w   SP Wólka) dokonuje się urealnienia planu wydatków w   rozdziale 80148 "Stołówki szkolne" § 4220 na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w   Wólce, co związane jest ze zmianą formy organizacyjnej stołówki od 01.09.2012 r. i   przekazanie środków na dożywianie Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w   Skępem w   kwocie 17.871 zł. Posiłki będą przygotowywane w   Szkole Podstawowej w   Skępem i   dowożone do Szkoły Podstawowej w   Wólce.  

4)   Urealnienie planu wydatków w   urzędzie w   następujący sposób:  

a)   dział 400 rozdział 40002 "Dostarczanie wody" /±/ 15.055 zł.,  

b)   dział 630 rozdział 63095 "Pozostała działalność" /+/ 800 zł.,  

c)   dział 710 rozdział 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" /+/ 10.000 zł.,  

d)   dział 750 w   tym:  

-   rozdział 75022 "Rady gmin (miast i   miast na prawach powiatu)" /±/ 2.800 zł.,  

-   rozdział 75023 "Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)" /+/ 11.880 zł.,  

-   rozdział 75095 "Pozostała działalność" /-/ 6.400 zł.,  

-   rozdział 90095 ,,Pozostała działalność" /+/ 10.000 zł.  

Urealnienie wydatków związane jest m.in. z   zapewnieniem środków na walkę z   bezrobociem, z   wypłatą pracownikom nagród jubileuszowych, filmowaniem obrad sesji Rady Miejskiej w   Skępem, oraz wykonaniem ekspertyz, analiz czystości wody w   kąpielisku w   Skępem.  

5)   Włączenie kwoty 2.000 zł. na wykonanie usługi polegającej na założeniu książek obiektu budowlanego, zgodnie z   art. 64 ust. 1   ustawy z   dnia 7   lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z   2010 r., Dz. U. z   2010, Nr 243, poz. 1623 ze zm.) dla następujących obiektów budowlanych:  

-   plac zabaw w   Skępem (nad jeziorem Wielkim),  

-   plac zabaw w   Łąkiem (przy Szkole Podstawowej),  

-   plac zabaw w   Wólce (przy Szkole Podstawowej),  

-   plac zabaw w   Czermnie (przy szkole Podstawowej).  

6)   Włączenie kwoty 1.800 zł. (300 zł. x 6   miesięcy) na wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu kontroli zgodnie z   Polską Normą PN_EN 1176-7 tj. wykonania regularnej kontroli przez oględziny (minimum raz na tydzień), kontroli funkcjonalnej (co 1   - 3   miesiące) oraz corocznej kontroli państwowej na następujących obiektach budowlanych:  

-   plac zabaw w   Skępem (nad jeziorem Wielkim),  

-   plac zabaw w   Łąkiem (przy Szkole Podstawowej),  

-   plac zabaw w   Wólce (przy Szkole Podstawowej),  

-   plac zabaw w   Czermnie (przy szkole Podstawowej).  

7)   Włącza się środki w   kwocie 2.000 zł. w   dziale 921 rozdział  92113 "Centra kultury i   sztuki" § 4170 z   przeznaczeniem na wykonanie napisu na budynku Centrum Kulturalno - Oświatowo - Rekreacyjnego w   Skępem. Po zabezpieczeniu środków zostanie zawarta umowa o   dzieło z   wykonanwcą w   wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego.  

8)   Dokonuje się urealnienia planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie Centrum Kulturalno - Oświatowo - Rekreacyjnego w   Wólce" w   kwocie 1.500 zł. (wykonanie monitoringu) oraz wprowadza sie nową inwestycję pn. "Zakup sprężarki Atlas Cupco" na potrzeby pracy Stacji Uzdatniania Wody w   Wólce na kwotę 7.950 zł. (zgodnie z   załącznikiem Nr 5   do niniejszej uchwały).  

9)   Urealnia się wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w   ramach funduszu sołeckiego w   2012 roku (zgodnie z   załącznikiem Nr 4   do niniejszej uchwały). Sołectwo Wólka § 4300 /+/ 1.796 zł., § 4210 /-/ 1.796 zł.,  

10)   Uaktualnia się zał. Nr 3   „Wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami w   2012 roku”.  

Wynik głosowania zgodnie z   protokołem:  

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych:  

-   za uchwałą oddano 14 głosów  

-   przeciw uchwale oddano 0   głosów  

-   wstrzymujących się głosów 1  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski