Uchwała Nr XVI/145/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z   wykonania budżetu Miasta i   Gminy Skępe za 2011 rok  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   i art. 18a ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 270 ust. 4   ustawy z   27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami ) -  uchwala się, co następuje:  

§   1.   Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Miasta i   Gminy Skępe wraz ze sprawozdaniem z   wykonania budżetu Miasta i   Gminy Skępe za 2011 rok Rada Miejska w   Skępem zatwierdza wyżej wymienione sprawozdania.  

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem pojęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski