Uchwała Nr XVI/146/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe za 2011 rok.  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   i art. art.28a ust.1 i   2 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 271 ust. 1   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych(Dz. U. z   2009 r., Nr 157, poz. 1240, z   2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726, z   2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr.201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707 ) uchwala się, co następuje:  

§   1.   Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z   wykonania budżetu Miasta i   Gminy Skępe za 2011 r., sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o   przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z   wykonania budżetu Miasta i   Gminy, informacją o   stanie mienia komunalnego oraz po zapoznaniu się z   wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi i   opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Bydgoszczy Zespół we Włocławku o   wniosku Komisji Rewizyjnej o   udzieleniu absolutorium, udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe za 2011 rok.  

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski


Uzasadnienie

Zgodnie z   art.271 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych - nie później niż do dnia 30 czerwca roku nastepnego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmują uchwałę w   sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się z:  

1)   sprawozdaniem z   wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,  

2)   sprawozdaniem finansowym,  

3)   opinią regionalnej izby obrachunkowj o   sprawozdaniu z   wykonania budżetu,  

4)   informacja o   stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,  

5)   stanowiskiem komisji rewizyjnej  

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w   Skępem po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta i   Gminy za 2011 rok i   sprawozdania finansowego oraz po zapoznaniu się z   opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie oceniła wykonanie budżetu, co zostało zawarte w   uchwale Komisji Rewizyjnej z   dnia 11.06.2012r. i   opinii do tej uchwały. Regionalna Izba Obrachunkowa po otrzymaniu sprawozdania z   wykonania budżetu za 2011 wraz z   załącznikami i   uchwały Komisji Rewizyjnej zaopiniowała w/w pozytywnie.  

Wyciąg z   protokołu z   głosowania Rady Miejskiej w   sprawie przyjęcia uchwały Nr XVI/.../2011 w   sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe za 2011 rok z   dnia 28 czerwca 2012 r.  

Na ogólną liczbę 15 radnych na sesji obecnych było 15 radnych  

-   Za przyjęciem uchwały głosowało - 7   radnych  

-   Przeciwnych było - 3   radnych  

-   Wstrzymało się od głosu - 5   radnych