Uchwała Nr XVII/148/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w   sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i   Gminy Skępe na lata 2012–2030  

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6   , art.231 i   art. 243 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) w   związku z   art. 121 ust. 8   i art. 122 ust. 2   i 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)   uchwala się, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XI/102/2011 Rady Miejskiej w   Skępem z   dnia 30 grudnia 2011 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i   Gminy Skępe na lata 2012–2030 wprowadza się następujące zmiany:  

1)   Załącznik Nr 1   otrzymuje brzmienie określone jak w   załączniku Nr 1   do niniejszej uchwały.  

2)   Załącznik Nr 2   otrzymuje brzmienie określone jak w   załączniku Nr 2   do niniejszej uchwały.  

3)   § 3   ust. 1   otrzymuje brzmienie: "§ 3   ust. 1   Upoważnić Burmistrza Miasta i   Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z   realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały".  

§   2.   Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski


Uzasadnienie

W uchwale Nr XI/102/2011 Rady Miejskiej w   Skępem z   dnia 30 grudnia 2011 r. w   sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i   Gminy Skępe na lata 2012 - 2030 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w   2012 roku i   lat następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu zarówno po stronie dochodów, wydatków oraz zadłużenia (załącznik nr 1).  

Natomiast w   załączniku Nr 2   urealnia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w   latach 2012-2014 poprzez:  

a)   włączenie nowego zadania "Zamknięcie i   rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i   obojętne w   Skępem przy ul. Warszawskiej" w   kwocie 1.800.000 zł. w   niżej podanych latach:  

-   2013 - 1.000.000 zł.,  

-   2014 - 800.000 zł.  

b)   przeniesienie zadań inwestycyjnych z   "Infostrada Kujaw i   Pomorza" oraz "Budowa sieci wodociągowej z   przyłączami Obóz, Huta, Gorzeszyn, Ławiczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Głęboczek, Likiec" z   programów, projektów lub zadań pozostałych ujętych w   wydatkach majątkowych do programów, projektów lub zadań związanych z   programami realizowanymi z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3.  

c)   urealnienie kwot zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej z   przyłączami Obóz, Huta, Gorzeszyn, Ławiczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Głęboczek, Likiec" w   latach 2014-2015.  

Wymienione w   lit. c przedsięwzięcie wynika z   podpisania umowy z   dnia 19 lipca 2012 r. o   przyznanie pomocy nr OW-I.052.2.36.380.2012  00068-6921-UM0200036/12 w   ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i   ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a   Miastem i   Gminą Skępe.  

Wynik głosowania zgodnie z   protokołem.  

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.  

-   za uchwałą oddano 13 głosów,  

-   przeciw uchwale oddano 0   głosów,  

-   wstrzymujących się głosów - 0  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski