Uchwała Nr XVII/151/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży  lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.  

Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 08 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r.  Nr 142, poz.1591 z   późn.zm.) oraz art.68 ust.1 pkt 7   i ust.1 b ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z   2010 r. Nr 102 , poz.651 z   późn.zm.) uchwala się, co następuje:  

§   1.     Wyrazić zgodę na udzielenie 70% bonifikaty przy sprzedaży w   trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców  nastepujących lokali mieszkalnych:  

1.   lokal mieszkalny nr 1   położony na działce nr ew. 475 oraz udział 4174/29863 w   gruncie i   częściach wspólnych;  

2.   lokal mieszkalny nr 2   położony na działce nr ew. 475 oraz udział 8171/29863 w   gruncie i   częściach wspólnych;  

3.   lokal mieszkalny nr 3   położony na działce nr ew. 475 oraz udział 8840/29863 w   gruncie i   częściach wspólnych;  

4.   lokal mieszkalny nr 4   położony na działce nr ew. 475 oraz udział 3874/29863 w   gruncie i   częściach wspólnych;  

5.   lokal mieszkalny nr 5   położony na działce nr ew. 475 oraz udział 4804/29863 w   gruncie i   częściach wspólnych;  

§   2.   1)   Cena sprzedaży nieruchomości może zostać rozłożona na raty, nie dłużej niż na rok od dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.  

2)   Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosownej przez Narodowy Bank Polski.  

§   3.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   4.     Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski


Uzasadnienie

Na podstawie art. 68 ust. 1   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami Rada Miejska upoważniona jest do podjęcia uchwały w   sprawie ustalenia wysokości bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w   drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.  

Wskazane w   niniejszej uchwale lokale mieszkalne stanowią własność Miasta i   Gminy Skępe, zostały przygotowane do sprzedaży w   trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców. Umowy zawarte pomiedzy UMIG Skępe a   najemcami zostały nawiązane na czas nieoznaczony.Tym samym wywołanie niniejszej uchwały stało się zasadne.