Uchwała Nr XVII/153/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w   sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej.  


Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 Dz.U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i   Nr 214, poz. 1806; z   2003 r. Nr 80, poz. 717 i   Nr 162, poz. 1568; z   2004 r. Nr 102, poz. 1055 i   Nr 116, poz. 1203; z   2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457; z   2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z   2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i   Nr 173, poz.1218; z   2008 r. Nr 180, poz.1111 i   Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241 oraz z   2010 r. Nr 28, poz.142 i   poz.146 i   Nr 106, poz.675 z   2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 z   2012 r. poz.567)   uchwala się, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr II/5/2010 Rady Miejskiej w   Skępem z   dnia 13 grudnia 2010 r.w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej załacznik do uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVII/153/2012    
Rady Miejskiej w   Skępem    
z dnia 31 sierpnia 2012 r.  
 

Skład osobowy stałych komisji Rady Miejskiej  

I.   Komisja Rozwoju Społeczno- Gospodarczego, Przestrzennego i   Gospodarki Finansowej  

1) radny Pan Gołębiewski Jarosław  

7) radny Pan Paradowski Zbigniew  

2) radna Pani Jastrzębska Ewa  

8) radny Pan Redecki Mirosław  

3) radna Pani Kalinowska Halina  

9) radny Pan Szewczyk Ryszard  

4) radny Pan Kozłowski Janusz  

10) radny Targański Roman  

5) radny Pan Lewicki Wojciech  

11) radny Pan Weber Mieczysław  

6) radny Pan Miler Wiesław  

II.   Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i   Sportu:  

1) radny Pan Gołębiewski Jarosław  

6) radny Pan Paradowski Zbigniew  

2) radna Pani Jastrzębska Ewa  

7) radny Pan Szewczyk Ryszard  

3) radna Pani Kalinowska Halina  

8) radny Pan Targański Roman  

4) radny Pan Lewicki Wojciech  

9) radny Pan Weber Mieczysław  

5) radny Pan Miler Wiesław  

III.   Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i   Porządku Publicznego:  

1) radny Pan Gołębiewski Jarosław

9) radny Pan Miler Wiesław

2) radny Pan Jankowski Witold

10) radny Pan Paradowski Zbigniew

3) radna Pani Jastrzębska Ewa

11) radny Pan Redecki Mirosław

4) radna Pani Kalinowska Halina

12) radny Pan Spryszyński Marek  

5) radny Pan Kępczyński Tomasz

13) radny Pan Szewczyk Ryszard

6) radny Pan Kozłowski Janusz  

14) radny Pan Targański Roman  

7) radny Pan Lewicki Wojciech  

15) radny Pan Weber Mieczysław

8) radny Pan Meller Andrzej

 

 

IV.   Komisja Budownictwa, Mienia Komunalnego i   Usług:  

1) radny Pan Gołębiewski Jarosław  

9) radny Pan Miler Wiesław  

2) radny Pan Jankowski Witold  

10) radny Pan Paradowski Zbigniew  

3) radna Pani Jastrzębska Ewa  

11) radny Pan Redecki Mirosław  

4) radna Pani Kalinowska Halina  

12) radny Pan Spryszyński Marek  

5) radny Pan Kępczyński Tomasz  

13) radny Pan Szewczyk Ryszard  

6) radny Pan Kozłowski Janusz  

14) radny Pan Targański Roman    

7) radny Pan Lewicki Wojciech  

15) radny Pan Weber Mieczysław  

8) radny Pan Meller Andrzej