PROTOKÓŁ NR XVII/VI/2012

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia  31 sierpnia 2012 roku

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1100 w Sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem       - wg załączonej listy obecności

2. Andrzej Gatyński                           - Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

3. Jerzy Kowalski                              - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

4. Zaproszeni goście                          - wg załączonej listy obecności

5. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

·         Pan Józef Sobociński                     - Sekretarz Miasta i Gminy;

·         Pani Barbara Leśniewska               - Skarbnik Miasta i Gminy;

 

XVII Sesję Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski, serdecznie witając radnych powiatowych: Piotra Wojciechowskiego i Lucjana Stroińskiego, radnych Rady Miejskiej w Skępem, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego, Z-cę Burmistrza Jerzego Kowalskiego, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

 

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 14 radnych na 15 osobowy skład rady (lista obecności w załączeniu) i w związku z tym, Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

 

Przyjęcie protokołu Nr XVI/VI/2012 z dnia 28 czerwca  2012 roku

 

Do protokołu Nr XVI Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono  jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

 

Przyjęcie porządku obrad

 

         Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu porządku obrad i po odczytaniu przez Przewodniczącego RM, przyjęty został jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

 

Pkt. 2

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2012 rok

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Barbara Leśniewska.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Witold Jankowski wyraził zadowolenie z uwzględnienia w dochodach kwoty 15 tyś. zł, z przeznaczeniem na rozbudowę budynku mieszkalnego w Kukowie, ale też i obawy, czy ta kwota wystarczy na zrealizowanie tej inwestycji. Jednocześnie optymistycznie odniósł się do remontu świetlicy w Kukowie wyrażając nadzieję, że i w końcu te zadanie zostanie rozpoczęte.

Burmistrz Andrzej Gatyński zapewnił, że po przyjęciu uchwały, jak tylko zgromadzona zostanie niezbędna dokumentacja, rozbudowa budynku mieszkalnego zostanie rozpoczęta.

Przewodniczący RM zwrócił się z pytaniem dot. zmniejszenia dochodów w rozdziale 75621 „Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” o kwotę 129.843 zł.

Skarbnik odpowiedziała, iż zmniejszenie dochodów w tym rozdziale wynika z koniunktury gospodarczej państwa.

Radni nie wnieśli innych uwag i wniosków do projektu uchwały.

Przewodniczący RM poinformował, iż od bieżącej sesji odstępuje się od czytania projektów uchwał, gdyż nie ma takiego obowiązku prawnego. Usprawni to znacznie przebieg obrad i skróci ich czas trwania.          

Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

 

Pkt. 3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik.

Do projektu uchwały odniósł się Przewodniczący RM, zwracając uwagę na:

-        włączenie zadania na lata 2013-2014 dot. zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów, gdyż wymaga tego prawo ochrony środowiska,

-        mijający się z prawdą art. ukazany w CLI, co do planowanego na lata 2014-2015 zadania dot. budowy sieci wodociągowej w m: Obóż, Huta, Gorzeszyn, Ławiczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Głęboczek i Likiec.

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

 

 

Pkt 4

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2012 r.

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Z-ca Burmistrza Jerzy Kowalski. Projekt uchwały jest ściśle związany z poprzednimi przyjętymi uchwałami i koryguje plan wydatków dla potrzeb funkcjonowania świetlic środowiskowych.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 5

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu wmieście i gminie Skępe

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (w załączeniu) przedstawił Sekretarz Józef Sobociński.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt. 6

Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (w załączeniu) przedstawiła p. Agnieszka Skowrońska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt. 7

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wólka I” dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Wólka, w gminie Skępe

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła p. A. Skowrońska

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt. 8

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej

 

W związku z wyborem p. Marka Spryszyńskiego na radnego Rady Miejskiej w Skępem, zgłosił on akces do udziału w dwóch komisjach rady: właściwych ds. budownictwa i rolnictwa (projekt uchwały w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

 

Pkt 9

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-        wykonania uchwał XIII Sesji Rady Miejskiej;

-        wydanych zarządzeń od ostatniej sesji (4);

-        zgłoszonych wniosków komisji rady (2) dot. funkcjonowania szkolnych bibliotek przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Skępem.

Odczytał negatywne opinie zgłoszone przez dyrektorów obu szkół, odnośnie wniosku pierwszego w sprawie funkcjonowania bibliotek szkolnych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Skępem, w dniach nauki szkolnej, tj. w godz. 8.00 – 16.00. Oznajmił, iż po odbytych rozmowach z dyrektorami szkół, uszanuje ich decyzję w tej sprawie i pozostanie na tym, co obowiązuje dotychczas;

-        USC i ewidencji ludności;

-        pomocy materialnej dla uczniów i rządowego programu pomocy uczniom;

-        prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i interwencyjnych;

-        projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy;

-        zamówień publicznych;

-        gospodarki mieniem komunalnym i planowaniem przestrzennym. W tym miejscu złożył podziękowania za podjęte inicjatywy: p. Dyrektor SP w Skępem, za wyłożenie kostką terenu przed wejściem do budynku Filii SP w Łąkiem oraz radnemu Wojciechowi Lewickiemu, za przygotowanie placu na boisko dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na osiedlach za torami kolejowymi;

-        rolnictwa, zaopatrzenia wsi w wodę i odprowadzania ścieków;

-        Funduszu sołeckiego,

-        gospodarki odpadami.

Ponadto poinformował o:

-        umieszczaniu na stronach internetowych BIP i głównej Skępego, komunikatów i ostrzeżeń dla ludności o nadzwyczajnych zagrożeniach, zgodnie z ustaleniami Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;

-        przeprowadzonej w dniach: 25.06 – 24.08 br. kontroli RIO w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe. Zapewnił, że protokół wraz z zaleceniami przekaże na ręce Przewodniczącego RM.

Do przedstawionej informacji odnieśli się:

Przewodniczący RM zwrócił uwagę na nieckę w drodze k. stacji kolejowej, która w razie opadów deszczu i roztopów jest trudno przejezdna, szczególnie w środy, w dni targowe.

Radny Ryszard Szewczyk wyraził zadowolenie, że dalsza budowa kanalizacji rozpocznie się od ul. Sierpeckiej. Zwrócił przy tym uwagę, aby w dalszej kolejności nie zapomnieć o centrum Skępego (ul. Ogrodowa, Kolejowa, Zabłotna, itd.), aby budować i oddawać odcinki kanalizacji etapami, aby przepompownie mogły działać.

Burmistrz przyjął uwagę radnego za słuszną, aby budować kanalizację etapami i oddawać odcinkami, aby pompy mogły działać, co pozwoli na sprawdzenie ich funkcjonowania. Jednocześnie zwrócił się z prośbą do radnego R. Szewczyka, aby wziął udział w spotkaniu dotyczącym przyjęcia ustalonego przez wykonawcę harmonogramu budowy kanalizacji, w dniu 25 września br.

Radny R. Szewczyk odpowiedział, że jeżeli zostanie powiadomiony, to chętnie weźmie udział w spotkaniu.

Następnie zwrócił uwagę, że na Al. 1 Maja postawiono zbyt dużo ławek, a na innych ulicach w mieście nie ma ani jednej, dla przykładu podał ul.: Dworcową, Sierpecką, Płocką, Rypińską – sformułował to wyrażeniem: „że ze skrajności wpada się w skrajność”.

Nie do końca zgodził się z tym Burmistrz. Zapewnił, że ławki będą także postawione na innych ulicach w mieście, ale po pobudowaniu kanalizacji. Poza tym, dużo ławek postawionych jest nad jeziorem i zaplanowane są na ul. Spacerową.

Przewodniczący RM zwrócił uwagę na fakt, iż w br. w budżecie gminy zaplanowane jest na budowę kanalizacji jedynie 250 tyś. zł.

Radna Ewa Jastrzębska wskazała na utrzymanie czystości w miejscach „newralgicznych” miasta i dla przykładu podała skwerek przy warzywniaku, obok Lewiatana. Zwróciła się także do Burmistrza z apelem, aby wymógł na miejscowej Policji zwiększenie patroli, po organizowanych imprezach, kiedy to dewastowane jest mienie publiczne i zakłócany porządek. Głównie sugerowała zwrócić uwagę na okolice Borku.

Następnie zwróciła się z pytaniem dot. przetargu na budynek przystanku PKS, z wykorzystaniem na działalność gastronomiczną, zgodnie z wcześniej zgłoszonym wnioskiem komisji.

Wyjaśnień odnośnie przetargu udzieliła p. A. Skowrońska. Przetarg odbył się z zastrzeżeniem, że będzie budynek przeznaczony pod działalność gastronomiczną. Do przetargu przystąpiła jedna osoba (p. Krystyna Gorzycka) i zakończył się wynikiem pozytywnym. W dniu dzisiejszym miało być podpisanie umowy dzierżawy (263 zł miesięcznie).

Radna E. Jastrzębska zwróciła się z pytaniem dot. przewozu ścieków do oczyszczalni drogą przy ul. Rybackiej i czy ta droga będzie wzmocniona?

Burmistrz odpowiadając przyznał, iż słuszne było niezadowolenie mieszkańców ul. Sportowej, w związku z przewożeniem ścieków tą drogą. Przypomniał, że przewożący ścieki do oczyszczalni zostali zobligowani do ich przewożenia drogą przy ul. Rybackiej. Jednakże przewożący ścieki narzekali na bardzo zły stan tej drogi i domagali się jej naprawy. Po dokonanych uzgodnieniach ze starostwem, przystąpiono do remontu tej drogi, aby przystosować ją do przewozu ścieków. Droga będzie utwardzona za pomocą gruzu. Na dzień dzisiejszy, już tą drogą wywożone są ścieki do kanalizacji, aczkolwiek są sygnały wywożenia jeszcze drogą przy ul. Sportowej. Przy tym zwrócił uwagę na skargi mieszkańców zamieszkałych przy ul. Rybackiej, w tym p. Wojtala w związku z przewożonymi ściekami. Jednakże przyznał, iż przewożenie tą drogą ścieków do kanalizacji jest jak najbardziej zasadne, a skargi mieszkańców będą zawsze, niezależnie od podjętych decyzji w tym zakresie.

Natomiast nie do końca zgodził się z zarzutem odnośnie braku patroli miejscowej Policji, po odbytych imprezach. Jego zdaniem, policjanci każdorazowo zabezpieczają porządek publiczny w trakcie przebiegu imprez, jak i po ich zakończeniu. Jednakże zawsze znajdą się osoby, które w sposób nieprawidłowy się zachowują, gdyż na „głupotę nie ma rady”. Ponadto, po każdej imprezie teren zostaje sprzątnięty i jest czysto.

Radny Roman Targański zwrócił się z pytaniem dot. pobudowania chodnika do posesji p. Wojtala i wzmocnienia progów, zjazdów do pieszych kładek przy ul. Dobrzyńskiej.

Burmistrz odpowiedział, iż gmina dysponuje materiałem, zarówno na pobudowanie chodnika do posesji p. Wojtala, jak i na wzmocnienie progów, zjazdów do kładek. Natomiast na dzień dzisiejszy brak jest siły roboczej, gdyż zlecenie tego zadania gminie się nie opłaca. Jednakże wyraził nadzieję, że po złożeniu wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy, uda się pozyskać dodatkowo pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych i zadanie zostanie wykonane jeszcze w br. Przy tym nadmienił, iż planuje się wykonać także zjazdy na skwerku, przystosowując je dla osób niepełnosprawnych.

Radny Ryszard Szewczyk zwrócił się z prośbą do Burmistrza, aby dla bezpieczeństwa dzieci, zrobić chodnik przed budynkiem Przedszkola w Wiosce.

Radny Witold Jankowski złożył podziękowanie Burmistrzowi za pozyskanie destruktu z remontowanej drogi krajowej nr 10, co pozwoli na poprawę drogi w centrum wsi Huta. Przy tym nadmienił, iż tym destruktem został już wyremontowany odcinek drogi we wsi Czermno.

 

Pkt 10

Wolne wnioski i zapytania

 

Radny Ryszard Szewczyk zwrócił uwagę na uciążliwość mieszkańców zam. za obwodnicą, w związku z brakiem przejścia dla pieszych, z Osiedla Czajcze Bagna do miasta. Mieszkańcy tego osiedla wielokrotnie zwracali się w tej sprawie do Burmistrza, lecz do dnia dzisiejszego nie zostało to załatwione. Przy tym oznajmił, iż stosowne plany były wystawione 5 lat przed modernizacją „10” i można było wówczas z powodzeniem wnieść uwagi, lecz tego nie zrobiono. Ponadto, w okresie dwóch lat przed modernizacją „10”, każda gmina mogła wnieść uwagi do projektu. Dlatego też, poprosił Burmistrza o złożenie wyjaśnień w tej sprawie.

Złożył także podziękowania Staroście i Powiatowemu Zarządowi Dróg, za zrobienie przejścia dla pieszych na ul. 21 Stycznia – do Lewiatana. Przy tym nadmienił, iż wystarczyły dwie rozmowy, aby przejście zostało zrobione.

Przewodniczący RM przypomniał, iż gmina w ub. kadencji „walczyła” nie tylko o przejście dla pieszych w tym miejscu, ale także o oświetlenie skrzyżowania dróg do Łąkiego i jak na razie, nie przyniosło to efektów.

Burmistrz odpowiadając na wywołany problem powiedział, iż temat modernizacji drogi krajowej nr 10 – obwodnicy skępskiej – jest bardzo szeroki. Przypomniał o poruszaniu tych problemów na szczeblu samorządowym: na komisjach i sesjach rady, ale także powiatowym i wojewódzkim, z udziałem władz GDDKiA włącznie. Jego zdaniem, już na etapie planowania, wszystkie samorządy powiatu, wzdłuż przebiegu drogi krajowej nr 10, zostały wprowadzone w błąd – „wykiwane” przez GDDKiA, gdyż początkowo miała to być tylko modernizacja tej drogi, a nie przebudowa. Ponadto przyczyniła się do tego konieczność dostosowania dróg polskich do przepisów dyrektyw UE, zmierzających do zmniejszenia wypadków śmiertelnych na drogach, w efekcie czego zminimalizowano zjazdy i przejścia dla pieszych. Po części obwinił także samych mieszkańców osiedla zamieszkałych za obwodnicą, którzy sprzedali własne grunty pod przebudowę „10”, nie zastanawiając się o zjazdy, czy przejścia piesze do swoich posesji. Poza tym, dla obszaru położonego za obwodnicą, brak jest opracowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ciągów komunikacyjnych, co głównie utrudnia starania się samorządu o zrobienie dodatkowych zjazdów, czy przejść dla pieszych. Dla potwierdzenia starań ze strony samorządu w tej kwestii, wskazał na liczną korespondencje z GDDKiA. Na dzień dzisiejszy, gmina może tylko w tej sprawie monitować do GDDKiA, gdyż nie jest w stanie zrobić ciągów komunikacyjnych w tym obszarze. Poinformował, iż planuje się w problem zaangażować także posłów, może dzięki im wpływom uda się coś zrobić. Jednocześnie przyznał, iż nie wypiera się popełnionych błędów, w trakcie wyłożenia planów do wglądu. Być może, jeżeli odpowiedzialni pracownicy urzędu bardziej by się wczytali w jego zapisy i ustalenia, to może do tej sytuacji by nie doszło. Aczkolwiek, wina po trochu jest wszystkich: urzędu, mieszkańców osiedla, z powodu sprzedaży gruntów, jak i samej GDDKiA.

Przewodniczący RM zwrócił się z pytaniem dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru za obwodnicą.

P. A. Skowrońska odpowiedziała, iż planu nie ma, gdyż komisja urbanistyczna odrzuciła projekt, ze względu na brak ciągów komunikacyjnych.

Zdaniem radnego Ryszarda Szewczyka, w tej sprawie ktoś „przespał”, gdyż mieszkańcy osiedla uzyskali wcześniej pozwolenia na budowę. Dlatego też, należy w tej sprawie coś zrobić i nie można tego tak pozostawić. Ponadto, występuje bardzo duże zagrożenie dla życia ludzi, gdyż zmuszeni są do przechodzenia przez bardzo ruchliwą „10”, w niedozwolonych miejscach. Jeszcze raz zaapelował do Burmistrza, o podjęcie działań i informowanie na bieżąco mieszkańców osiedla za obwodnicą, o wynikach podejmowanych inicjatyw w tym zakresie – podczas obrad sesji rady. Mieszkańców osiedla nie można pozostawić bez pomocy – oznajmił.

Burmistrz przyznał, iż można było odmówić zainteresowanym budowania się w tym obszarze, lecz byłoby to bardzo źle przyjęte. Zwrócił także uwagę, na występowanie podobnych problemów w innych samorządach, w całej Polsce, o czym można dowiadywać się z mediów.

Z-ca Burmistrza odniósł się do kwestii związanych z:

-        odwołaniem imprezy „Sen nocy letniej”, której współorganizatorem, wspólnie z MCK w Lipnie, był nasz samorząd. Przeprosił mieszkańców za powstałą sytuację i odczytał oświadczenie Dyrektora MCK w Lipnie o przyczynach odwołania przedstawienia. Przy tym zapewnił, że ze strony naszej gminy wszystko było zorganizowane i dopięte w 100 %. Poinformował, iż rano, w dniu imprezy otrzymał informację telefoniczną z MCK w Lipnie o odwołaniu imprezy, ze względu na złe warunki pogodowe. Jeszcze raz podkreślił, iż impreza nie została odwołana z przyczyn leżących po stronie gminy, za co przeprasza;

-        uczestniczeniem delegacji gminnej (Burmistrz, Z-ca Burmistrza, radny Marek Spryszyński i Sołtys Mariusz Bujanowski), w ramach podpisanej umowy o współpracy z Gminą Rakoniewice, w dożynkach powiatowych połączonych z obchodami „Dni Wioski”. Tym razem nasza delegacja stanęła na wysokości zadania i przekazano organizatorom obchodów gadżety, statuetki i inne promocyjne nasz samorząd przedmioty i materiały. Przy tym wyraził nadzieję, że w przyszłości nasz samorząd będzie miał okazję gościć przedstawicieli naszych współpartnerów. Poinformował także, iż naszą gminę z gminą Rakoniewice łączy także zlokalizowanie, w obu samorządach, sołectwa Łąkie;

-        uczestniczeniem, wspólnie z Burmistrzem (w sierpniu), w dożynkach gminno-powiatowych, które tym razem odbyły się w Karnkowie – złożył podziękowanie za zaproszenie. W tym miejscu poinformował, iż dożynki obsługiwała firma z Ciechocinka, podobnie jak „Dni Skępego”;

-        odbytymi spotkaniami w miesiącu sierpniu br., związanymi tematycznie ze skępskimi jeziorami. Poinformował, iż w br. J. Wielkie zostało przez Sanepid dopuszczone do kąpieli. W dniu 21 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się spotkanie delegacji samorządowej (z Burmistrzem na czele), z członkiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Marszałkiem Sławomirem Kopyściem. Tematem rozmów były skępskie jeziora. Ponadto przedstawiciele samorządu uczestniczyli w spotkaniu z władzami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie pilotażowego programu dot. ochrony wód, obejmującego cztery województwa. Przekazano nam zapewnienie, iż gmina Skępe będzie włączona do tego  programu. Uczestniczono także w spotkaniu, na zaproszenie władz Włocławka, dot. opracowywanej strategii rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przedstawiciele naszego samorządu zaproponowali wpisanie skępskich jezior do opracowywanej strategii, z uwzględnieniem ich rekultywacji, przywrócenia rozwoju ruchu turystycznego oraz Obszarów Chronionego Krajobrazu i obiektów zabytkowych. Wyraził nadzieję, że podejmowane przez gminę działania, z uwzględnieniem założeń wynikających z opracowywanej strategii województwa, pomogą w przyszłości pozyskać środki na rekultywację skępskich jezior.

 

Sołtys Boguchwały Wanda Lisiecka odnosząc się do obrad XIII Sesji Rady Miejskiej, zarzuciła Przewodniczącemu RM, że mówił o niepotrzebnej drodze w Boguchwale, którą dowożone są dzieci do szkoły w Skępem i która prowadzi do SUW, a mieszkańców nazwał „zającami”. Dlatego też, zwróciła się z pytaniem dot. podstawy takiego osądu.

Przewodniczący RM odpowiedział, iż mówił nie o drodze prowadzącej do SUW w Boguchwale, a o 300 metrowym odcinku z boku tej drogi. Wskazał na niezrozumienie przez sołtysa jego wypowiedzi, stąd wynikłe nieporozumienie. Zaprzeczył temu, aby nazwał mieszkańców Boguchwały „zającami” i oznajmił, że mówił o „prawdziwych zającach”, które biegają po tej bocznej drodze, którą miał na myśli.

Dalej nie zrozumiałe były dla sołtysowej wyjaśnienia Przewodniczącego RM i posądzała go o wypowiedziane, obraźliwe słowa pod adresem mieszkańców i drogi w Boguchwale.

Przewodniczący RM odpowiedział, że droga asfaltowa w centrum Boguchwały jest jak najbardziej potrzebna, jak w każdej wsi. Natomiast droga prowadząca gdzieś w pola jest zbędna, gdzie wydano niepotrzebnie publiczne pieniądze.

Nie mogły te argumenty także trafić do sołtysowej i dalej twierdziła, że Przewodniczący RM miał na myśli drogę, którą przewożone są dzieci z Boguchwały i Grabówca do szkoły w Skępem.

Po jeszcze krótkiej polemice w tej sprawie, Przewodniczący RM zapewnił, że postara się sprawdzić faktyczną trasę przejazdu szkolnego autobusu przewożącego dzieci z Boguchwały i Grabówca do szkoły w Skępem. Przypomniał także, że wielokrotnie zwracał uwagę na beznadziejną jakość drogi do Boguchwały, kiedy to po 6 miesiącach, od jej oddania w użytkowanie, naliczył 25 dziur i nie przypomina sobie, aby p. sołtysowa go w tym wspierała. Natomiast obecnie „wyskoczyła” Pani z jakąś bzdurną sprawą zarzucając, iż mieszkańców Boguchwały nazwałem „zającami” – oznajmił.

Sołtys odpowiedziała, iż jej zarzuty nie „wyssała z palca”, gdyż jest to utrwalone na płycie DVD z nagraniem sesji i dalej podtrzymywała swoje stanowisko.

Przewodniczący kończąc tą sprawę przyznał, iż nadal p. sołtysowa nie zrozumiała z tego nic.

Radny Andrzej Meller zabrał głos w sprawach:

-        dziur w drodze do wsi Likiec;

-        nie wyciętych zarośli wzdłuż drogi do wsi Likiec – zgodnie z obietnicą Z-cy Burmistrza;

-         zarośniętego odcinka drogi powiatowej w kierunku Blinna – z prośbą zwrócił się do radnych powiatowych;

-        zarwanego mostku, uszkodzonego przez samochody z nadleśnictwa, przewożące drewno. Stwarza to zagrożenie dla dowożonych autobusem dzieci do szkoły w Skępem;

Zwrócił się także z propozycją objazdu dróg gminnych, w ramach posiedzenia komisji rady właściwej ds. budownictwa.

P. Zdzisław Małkiewicz zarzucił radnemu Mieczysławowi Weberowi zrywanie obwieszczeń informujących o zawarciu umowy z Gaspolem, na dystrybucję gazu propan butan przez nowego przedsiębiorcę p. Dariusza Słupeckiego. Przypomniał także radnemu, o zrywaniu przez niego plakatów podczas ostatnich wyborów samorządowych oraz dot. wyroku sądowego w jego sprawie. Dlatego też, zwrócił się z pytaniem: czy radnemu to już wszystko wolno?

Radny Mieczysław Weber odpowiedział, iż nie jest to miejsce i czas na dyskusję w tej sprawie. Wyraził przy tym zdziwienie, że p. Dariusz Słupecki ma takiego „Bulteriera”, w osobie p. Zdzisława Małkiewicza.

Także Przewodniczący RM zwrócił uwagę, iż nie jest to miejsce i czas na rozstrzyganie takich sporów i że p. Zdzisław Małkiewicz pomylił firmę Gaspolu, z obradami sesji.

Dyrektor M-GBP Urszula Małkiewicz złożyła podziękowanie wszystkim osobom, które odpowiedziały na apel biblioteki i wsparli organizację tegorocznych zajęć dla dzieci i młodzieży z naszej gminy pt. „Nie siedź w domu – radosne wakacje z biblioteką”.

Podziękowania złożyła sponsorom: Burmistrzowi Miasta i Gminy, Miejsko- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Bankowi  Spółdzielczemu w Skępem, Ryszardowi Skibickiemu – Technika Transportowa, Michałowi Orzechowskiemu – Zajazd Mihałufka, Adamowi Wiśniewskiemu i Wspólnikom „YOCCA”, Alicji Brodeckiej – Firma „AB Srebro”, Stanisławowi Witkowskiemu i Małgorzacie Napiórskiej – Firma  "GALWAN", Lucjanowi Stroińskiemu – Radnemu powiatowemu, właścicielom zakładów przetwórstwa mięsnego: Zygmuntowi Dubielakowi, Krzysztofowi Wrzoskowi i Mirosławowi Miętkiewiczowi oraz właścicielowi zakładu piekarniczego Ireneuszowi Frygierowi.

Szczególne podziękowania złożyła p. Edycie Czachorowskiej, która już od 2002 r. uczestniczy i pomaga bibliotece w organizacji zajęć wakacyjnych.

Jeszcze raz podziękowała w imieniu własnym, jak i dzieci uczestniczących w zajęciach, za wszelką okazaną pomoc. Na szczegóły wakacyjnych spotkań zaprosiła  na stronę internetową skępskiej biblioteki.

Pani Zyta Wegner przybliżyła pokrótce postać ostatnio zmarłej (w dniu 01.08. 2012 r.) śp. Marii Sobocińskiej, żołnierza ZWZ/AK, ps. „Ryśka”, prześladowanej w latach 1945-1948, podpułkownika, Damy Krzyża Virtuti Militari, Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Skępe.

Następnie odniosła się do planowanej uroczystości związanej z wmurowaniem tablic nagrobnych Marii i Stanisława Zielińskich, zaprojektowanych przez nią, w kaplicy św. Barbary Klasztoru OO. Bernardynów w Skępem. Uroczystość miałaby być połączona z mszą św., przy okazji poświęcenia kaplicy św. Barbary. Zaapelowała do władz samorządowych, o włączenie się do organizacji uroczystości, w której udział zapowiedzieli wyśmienici i zasłużeni dla Skępego goście. Złożyła także podziękowania fundatorom tablic nagrobnych: radnemu Ryszardowi Szewczykowi i prof. Stanisławowi Strzyżewskiemu.

Przewodniczący RM poinformował o rozmowie z O. Gwardianem w sprawie umieszczenia tablic nagrobnych w kaplicy św. Barbary. O. Gwardian pozytywnie odniósł się do umieszczenia tablic w kaplicy, ale dopiero po uroczystościach odpustowych. Dopełnienia także wymaga uzgodnienie wmurowania tablic z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Z-ca Burmistrza poinformował o zamieszczeniu w gazecie „Nowości” i na głównej stronie internetowej Skępego nekrologów, w imieniu Burmistrza i Rady Miejskiej, z wyrazami głębokiego współczucia z powodu śmierci p. Marii Sobocińskiej.

Wspomniał także, o odbywającej się w tej chwili w CKOR w Wólce imprezie dla dzieci, na zakończenie wakacji.

Burmistrz zapewnił, że ze strony samorządu gminnego jest jak najbardziej dobra wola włączenia się w organizację tej uroczystości. Jednakże, w tej sprawie nie chce wchodzić w kompetencje O. Gwardiana, jak i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przy tym przyznał, że planowana uroczystość jest poważna, wymagająca dużego zaangażowania i poniesienia zapewne niemałych kosztów. Jego zdaniem, trzeba będzie się spotkać, ale dopiero po uroczystościach odpustowych i zastanowić, w jaki sposób zorganizować to wydarzenie – uroczystość.

 

Pkt 11

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XVII Sesji Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji zakończono.

        

 

Protokołował

Zbigniew Małkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski