z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Skępem za 2012 rok.

  

27 grudnia 2011 roku Zarządzeniem Burmistrza Miasta i gminy Skępe, na podstawie Uchwały Nr VII/67/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Skępem oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, został powołany Zespół Interdyscyplinarny przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skępem działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Skępe.

 

Obowiązek utworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, jako zadania własnego gminy, wynika z Ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842).

 

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, podejmują współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzącym oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy na terenie miasta i gminy Skępe.

 

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

- Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Posterunku Policji,

- Sądu Rejonowego w Lipnie

- Publicznego Przedszkola im. Szelburg – Zarębiny w Skępem

- pedagogów szkolnych z Gimnazjum, Szkoły podstawowej oraz Zespołu Szkół w Skępem

- Prywatnej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Skępem ul. 1 Maja.

 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działają na podstawie wyżej wymienionej uchwały, Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe, porozumień zawartych między Burmistrzem Miasta i Gminy Skępe, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu oraz regulaminu Działania Zespołu Interdyscyplinarnego w Skępem przyjętego przez członków Zespołu.

 

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem.

 

Głównym celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc rodzinie.

 

W celu rozwiązywania problemów z wiązanych z występowanie przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny lub przewodniczący Zespołu tworzy grupy robocze, których prace prowadzone są w zależności od zgłaszanych potrzeb lub wynikają z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. Członkami grup roboczych mogą być członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub inni pracownicy wyżej wymienionych instytucji wskazane przez osoby podpisujące porozumienie.

 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych należy w szczególności:

 

1. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie; ocena sytuacji problemowej (diagnoza), wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu powstrzymanie przemocy oraz podejmowanie w tym celu działań przewidzianych przepisami prawa, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.

2. Udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy:

a) kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów

b) podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie

c) zintegrowanie działań odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie

3. Monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności uruchamianie współpracy między różnymi instytucjami pomocowymi.

4. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”.

5. Gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy.

6. Analiza wniosków o wszczęcia postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu składkowemu do Gminnej Komisji rozwiązywania problemów Alkoholowych pod kątem związku między nadużywaniem alkoholu a stosowaniem przemocy.

7. Występowanie z zawiadomieniami do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art.2 pkt.2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Członkowie Zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych, zgodnie z zawartymi porozumieniami, wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych, dlatego też porozumienie stanowi jednocześnie formę zobowiązania do zapewnienia i stworzenia możliwości udziału w posiedzeniach i pracach zespołu lub grup roboczych wytypowanych przedstawicieli.

 

Od dnia 17.01.2012 funkcję Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego pełnił przedstawiciel Sądu Rejonowego Pan Mariusz Cymerman. Funkcję tą sprawował do dnia 12.07.2012 roku, po czym ustąpił ze stanowiska składając pisemną rezygnację. Do końca roku 2012 Zespół Interdyscyplinarny funkcjonował bez ponownie wybranego przewodniczącego.

 

Podczas posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego omawiano problemy zjawiska przemocy w rodzinie występujące w jednostkach reprezentowanych przez członków Zespołu, podejmowano działania wynikające z procedury „Niebieskiej Karty”, ustalono plany działań w indywidualnych przypadkach powoływano grupy robocze, omawiano sprawozdania z działalności grup roboczych oraz poruszano sprawy różne dotyczące działalności Zespołu oraz problemu przemocy na terenie Miasta i Gminy Skępe.

 

W okresie sprawozdawczym powołano 10 grup roboczych w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. Obecnie trzy procedury zostały zakończone, dwie czekają na zakończenie a jedna została rozpoczęta.

· Jedno postępowanie zakończone na wyraźną prośbę osoby podejrzewanej, że jest dotknięta przemocą po wnikliwej analizie sytuacji w rodzinie

· Drugie postępowanie zakończono, ponieważ ustalono, że osoba pokrzywdzona zmieniła miejsce pobytu a wobec jej małżonka policja wszczęła postępowanie karne

· Trzecie postępowanie zakończono, ponieważ, wraz z założeniem niebieskiej karty wszczęto postępowanie karne, które nadal się toczy. Ponadto osoba podejrzewana, że stosuje przemoc wyprowadziła się

 

Członkowie Zespołu oraz grupy roboczej uczestniczyli również w dwóch bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz jednym finansowanym ze środków przeznaczonych na obsługę działań Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

Informacja o działalności Zespołu została umieszczona na stronie internetowej UMiG w Skępem. Każdy z członków Zespołu został zobowiązany do rozpowszechniania tej informacji w swoich miejscach pracy.

 

W dniu 15.01.2013 roku dokonano wyboru Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, którego kandydaturę zaproponowała pani Ewa Wojciechowska kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nowym Przewodniczącym został wybrany w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pan Michał Jabłoński. Przewodniczący zostaje wybrany na czas określony, na okres 3 lat.

 

Sporządził:

Michał Jabłoński