ZARZĄDZENIE NR  4/2013

Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem

z dnia  30 stycznia 2013roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony zwierząt  w 2013 roku.

 

 

      Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – ze zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tj. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 – ze zm.) oraz art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.  z 2010 r. Nr 127, poz. 857 – ze zm., Uchwały Nr XVII/150/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31.08.2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu  w Mieście i Gminie Skępe). zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Ogłasza się otwarty konkurs  ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych  w zakresie:

·         wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

·         działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

·         ochrony zwierząt.

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

 

Zarządzenie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1.      w Biuletynie Informacji Publicznej,

2.      na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skępe,

3.      na stronie internetowej Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Andrzej Gatyński