Uchwała Nr XX/181/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 1 marca 2013 r.

w sprawie wyrażenia woli współdziałania Miasta i Gminy Skępe  
w tworzeniu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Pomorza i Kujaw”

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 84 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,poz. 675 z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz.567 i z 2013 r. poz.153) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się wolę współdziałania Miasta i Gminy Skępe z zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego w tworzeniu Kujawsko- Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Pomorza i Kujaw”, zwanego dalej Stowarzyszeniem. Projekt Statutu Stowarzyszenia Europa Pomorza i Kujaw stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Celem działalności Stowarzyszenia będzie podejmowanie działań na rzecz budowy i rozwoju silnej pozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Unii Europejskiej. 

§ 3. Z chwilą uzyskania przez Stowarzyszenie osobowości prawnej Miasto i Gmina Skępe uzyska status Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia. 

§ 4. Przedstawicielem Miasta i Gminy Skępe w zebraniu założycielskim oraz walnym zebraniu członków Stowarzyszenia wyznacza się Andrzeja Gatyńskiego Burmistrza Miasta i Gminy Skępe. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


mgr Janusz Kozłowski