Uchwała Nr XX/182/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 1 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2013 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,poz. 675 z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz.567 i z 2013 r. poz.153) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, zm.:Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625,Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462, 2006 r. Nr 249, poz. 1830,z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668 i Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 230, poz. 1373 i z 2012 r. poz.908 i poz.985)  uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


mgr Janusz Kozłowski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/182/2013  
Rady Miejskiej w Skępem  
z dnia 1 marca 2013 r. 
 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2013 roku 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Gminie, należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Skępe; 

2) Burmistrzu, należ przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Skępe; 

3) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Skępe, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Miasta i Gminy Skępe wykonuje zadania; 

4) pracownikach, należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Burmistrza do realizacji zadań Gminy nałożonych ustawą o ochronie zwierząt; 

5) schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Węgrowie, 86-302 Grudziądz 4; 

6) przytulisku, należy przez to rozumieć „Dom Tymczasowy dla Zwierząt Bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Skępe „TIM - CZAS” prowadzony w m. Ławiczek Gmina Skępe, przez Fundację dla Zwierząt „TIM - TROSKA I MIŁOŚĆ” z/s w Toruniu, ul. Św. Józefa 2/6, nie będący schroniskiem, w którym zapewnione są właściwe warunki bytowania zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt; 

7) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2013 roku; 

8) Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.); 

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz. 

2. Realizatorami Programu są: 

1) na poziomie Gminy - Burmistrz; 

2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt; 

3) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą; 

4) przytulisko, którego celem jest zapewnienie krótkoterminowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami do czasu 
umieszczenia ich w schronisku lub docelowo znalezienie dla nich nowego domu (adoptowanie do nowego 
CZŁOWIEKA; 

4) właściciele, bądź opiekunowie zwierząt, a także osoby adoptujące zwierzęta. 

Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU 

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt w szczególności psów; 

2) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów; 

3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy; 

4) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) odławianie bezdomnych zwierząt; 

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, zapewnionej przez przychodnie weterynaryjne, z którymi Gmina zawrze umowy, tj.: 

a) Przychodnia Weterynaryjna Matarewicz Krzysztof – Skępe, ul. Sierpecka 78, tel. 54 2877023 i 605 588 701, 

b) Przychodnia Weterynaryjna Łańcucki Sławomir – Skępe, ul. Al. 1 Maja 79, tel. 54 2877149 i 608 637 247, 

Rozdział 3.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 4. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów, realizują: 

1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek; 

2) Gmina poprzez wydawanie opiekunom kotów wolno żyjących (karmicielom) skierowań na zabiegi sterylizacji 
i kastracji w zakładach leczniczych dla zwierząt, z którymi Gmina podpisała umowę; 

3) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Gminy; 

Rozdział 4.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy realizują: 

1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych zgłoszonych do odbioru przez Gminę; 

2) Gmina poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt z terenu Gminy, następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę z właścicielem gospodarstwa rolnego we wsi Wólka 23 oraz Boguchwała 21 . Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim, które z różnych przyczyn utraciły swoje dotychczasowe schronienie ponosi Gmina, a w przypadku, gdy możliwym jest ustalenie właściciela tego zwierzęcia gospodarskiego, kosztami zapewnienia opieki obciążony zostanie właściciel niniejszego zwierzęcia; 

3) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi. 

§ 6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują: 

1) Gmina poprzez: 

a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy zgłosili do Urzędu miejsce bytowania kotów i objęcie ich opieką oraz wydawanie skierowań na leczenie zwierząt, w ramach zawartych umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt, 

b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących, 

2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. 

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli dla psów przyjętych z terenu Gminy i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania, a także do informowania Gminy na bieżąco o oddaniu psa do adopcji; 

2) Urząd poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska, bądź sprawując opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w przytulisku, domu tymczasowym poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej Urzędu, ogłoszenia w mediach, wydawanie ulotek informacyjnych; 

3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 

§ 8. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizują: 

1) pracownicy Schroniska na zgłoszenie Urzędu; 

2) pracownicy Urzędu, pozostający pod numerami telefonów: 609 202 332 i 609 201 603 w ramach zgłoszonych interwencji mieszkańców. Bezdomne zwierzęta domowe przewożone są do przytuliska, domu tymczasowego, a w przypadku zwierząt rannych również do przychodni weterynaryjnych, o których mowa § 3 ust. 2 pkt 7 Programu . Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstw rolnych,o których mowa w § 5 pkt. 2 Programu ; 

3) organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do Schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Schroniskiem, przytuliskiem lub domem tymczasowym. 

§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt. 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku realizują: 

1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów; 

2) Gmina poprzez zawieranie umów z przychodniami weterynaryjnymi, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 7 
oraz finansowanie usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów. Gmina dokonuje zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio na konto zakładu leczniczego dla zwierząt, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie dokumentów zawierających: fakturę/rachunek wystawiony przez zakład leczniczy dla zwierząt. 

Rozdział 5.
FINANSOWANIE  PROGRAMU 

§ 10. 1. Środki finansowe na realizacje zadań wynikających z Programu zabezpieczone będą w budżecie Miasta i Gminy Skępe. 

2. Na rok 2013 zabezpieczono środki w wysokości 110.000,00 zł. Powyższa kwota może być zwiększona wg zapotrzebowania w trakcie realizacji programu, poprzez zmianę uchwały budżetowej. 

3. Szczegółowy harmonogram kosztów realizacji Programu przedstawia tabela. 

TABELA 


Lp. 


Nazwa zadania 


Sposób realizacji 

Planowany koszt zadania 

1. 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca 
w schronisku 
 

umowa ze schroniskiem 

100.000,00 zł 

2. 

Odławianie bezdomnych zwierząt 
 

zawarte w pkt. 1 

6.500,00 zł 

3. 

Obligatoryjna sterylizacji albo kastracja zwierząt 
w schronisku 

zawarte w pkt. 1 

- 
 


4. 


Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

- zawarte w pkt. 1, 
- zamieszczanie ogłoszeń 
na stronie internetowej 
urzędu, 

- 

- 

5. 

Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów 

umowy z przychodniami 
weterynaryjnymi 

600,00 zł 

6. 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu 
zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

porozumienia zawarte 
z właścicielami 2 wskazanych gospodarstw 


1.000,00 zł 

7. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt gospodarskich 

umowy z przychodniami 
weterynaryjnymi 


1.000,00 zł 

8. 

Opieka nad kotami wolno żyjącymi 

zakup karmy dla kotów, 
zabiegi sterylizacji/kastracji 

300,00 zł 
600,00 zł 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


mgr Janusz Kozłowski