Uchwała Nr XX/183/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 1 marca 2013 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jeden.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391; zm. Dz.U. z 2012 r. poz.951, z 2013 r. poz.21), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 4 ustawy, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe. 

§ 2. Pojęcia i określenia użyte w Regulaminie, należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. 1. Na terenie Miasta i Gminy Skępe odpady komunalne zbiera się selektywnie.  Podstawą prowadzenia przez mieszkańców selektywnej zbiórki, jest wydzielenie z całego strumienia powstających odpadów z podziałem na frakcję suchą i mokrą. Należy przez to rozumieć segregację odpadów komunalnych prowadzoną w oparciu o system dwupojemnikowy, bezpośrednio w miejscu ich powstawania w gospodarstwach domowych, na tzw. suche i mokre, za wyjątkiem frakcji odpadów niebezpiecznych, problemowych, które nie powinny być umieszczane w pojemnikach na odpady, w tym przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon oraz popiołu. 

2. Na terenie Miasta i Gminy Skępe zbiera się selektywnie następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) opakowania wielomateriałowe; 

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji; 

7) przeterminowane leki i chemikalia; 

8) zużyte baterie i akumulatory; 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

12) zużyte opony; 

13) odpady zielone; 

14) popiół. 

3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki:

1) "u źródła" (w każdej nieruchomości): 

a) odpadów suchych: w ich skład wchodzą powstające w gospodarstwie domowym odpady komunalne, takie jak papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale i opakowania wielomateriałowe. W przypadku odpadów suchych, do pojemników przeznaczonych na te odpady można wrzucać: 

- papier, w tym: gazety i czasopisma, kolorowe magazyny, książki, zeszyty, torebki i worki papierowe, opakowania papierowe typu karton i tektura, prospekty, katalogi, ulotki, 

- metale, w tym: puszki po napojach oraz inne opakowania z metali kolorowych, 

- tworzywa sztuczne, w tym: wykonane z tworzyw sztucznych opakowania po napojach, puste butelki typu PET, opakowania plastikowe po kosmetykach, tubki po paście, opakowania plastikowe po chemii gospodarczej, artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, pojemniki i naczynia z tworzyw sztucznych, oczyszczone z resztek żywności opakowania plastikowe, woreczki i reklamówki foliowe, 

- szkło, w tym: szklane butelki po napojach, słoiki po żywności, szklanki, szklane opakowania po kosmetykach, 

- opakowania wielomateriałowe, czyli opakowania wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, których nie  można rozdzielić ręcznie lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych, w tym: kartony po sokach, mleku itp. produktach, 

- inne odpady suche typu: wata, niedopałki papierosów, guma (nie opony), skóra, drewniane opakowania mieszczące się w pojemniku, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki), resztki odzieży, tekstylia, zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy, 

- inne, które mają podobne właściwości do wymienionych w tiret 1 - 6 oraz nie ulegają biodegradacji; 

b) odpadów mokrych: w ich skład wchodzą powstające w gospodarstwie domowym odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji. W przypadku odpadów mokrych, do pojemników i worków przeznaczonych na te odpady można wrzucać: 

- ulegające biodegradacji odpady kuchenne, w tym: resztki i obierki warzyw i owoców, resztki po posiłkach, resztki mięsa i ryb, kości, filtry po kawie, fusy po kawie i herbacie, skorupki po jajkach i orzechach, 

- odpady zielone, za wyjątkiem odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji parków, zieleńców, ogrodów przy firmach, przychodniach, szkołach, itp., promenad, bulwarów, stadionów, boisk i placów do uprawiania sportów, placów rekreacyjnych, cmentarzy, pasów zieleni przy ulicach oraz innych otwartych terenów publicznych, 

- inne odpady mokre ulegające biodegradacji, w tym: zużyte ręczniki papierowe, zużyte chusteczki higieniczne, mokry i zabrudzony papier oraz mokry i zabrudzony karton bez dodatków innych materiałów, np. folii, trociny, 

- inne odpady nadające się do kompostowania, czyli biodegradowalne. 

2) z wykorzystaniem punktów gromadzenia wyselekcjonowanych na nieruchomości odpadów i dostarczenie ich do odpowiednio oznakowanych oddzielnych pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów będących surowcami wtórnymi, ustawionych "w sąsiedztwie"

3) z wykorzystaniem utworzonych punktów selektywnej zbiórki, przystosowanych na przyjmowanie, oprócz odpadów będących surowcami wtórnymi, także przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon oraz popiołu. 

4. Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone i popiół zbierane sa selektywnie w sposób, o którym mowa w § 16. 

5. Papier, tworzywa sztuczne i szkło właściciel nieruchomości może oddać do utworzonych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub dostarczyć do ogólnodostępnych na terenie gminy pojemników. 

§ 4. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Skępe zapewniają utrzymanie czystości i porządku wykonując obowiązki wynikające z ustawy oraz poprzez: 

1) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika bezpośrednio przylegającego do nieruchomości, 

2) gromadzenie na skraju chodnika, od strony jezdni, błota, śniegu i lodu uprzątniętego z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji, w sposób niezagrażający istniejącej zieleni. 

§ 5. 1. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenie własnej nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie, zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ścieki te nie mogą być odprowadzane do zbiorników wodnych lub do gruntu. 

2. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami samochodowymi mogą być przeprowadzane w obrębie własnej  nieruchomości, pod warunkiem niezanieczyszczenia środowiska i gromadzenia powstałych przy tym odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych oraz nie będą uciążliwe dla sąsiadów. 

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości, mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w estetyczne, szczelne, zamykane, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom pojemniki lub kontenery do odpadów komunalnych, o pojemnościach zapewniających zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres między kolejnymi wywozami. 

2. Ustala się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki o minimalnej pojemności 60 litrów wykonane z tworzywa sztucznego, 

2) pojemniki o minimalnej pojemności 100 litrów wykonane z metalu, 

3) kontenery o minimalnej pojemności 1000 litrów wykonane z tworzywa sztucznego lub z metalu, 

4) worki o minimalnej pojemności 30 litrów wykonane z tworzywa sztucznego o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka, 

5) worki o minimalnej pojemności 500 litrów wykonane z tkaniny foliowanej lub niefoliowanej - do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

6) kosze uliczne o pojemności co najmniej 20 litrów. 

7) dla potrzeb dodatkowego wyselekcjonowania z frakcji suchej: papieru, tworzyw sztucznych i szkła, stosuje się ogólnodostępne na terenie gminy pojemniki do selektywnej zbiórki o minimalnej pojemności 700 litrów. 

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych w miejscach, które nie stanowią utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg, itp. oraz są dostępne dla korzystających z tych urządzeń i dla przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych, 

2. W uzgodnionym terminie właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorcy odbierającemu odpady swobodny dostęp do pojemników. 

§ 8. 1. Na drogach i w miejscach publicznych, szczególnie w rejonach intensywnego ruchu pieszego odpady gromadzi się w koszach ulicznych. 

2. Kosze powinny być: 

1) o  konstrukcji niepalnej, umożliwiającej łatwe opróżnianie zawartości, 

2) utrzymane w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się na zewnątrz odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych, 

3) udostępnione do odbioru przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, wpisanego do rejestru działalności regulowanej. 

§ 9. Urządzenia, o których mowa w rozdziale 3, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcję i dezynsekcję co najmniej dwa razy do roku, a także powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności. 

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 10. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dostęp. 

§ 11. Właściciele nieruchomości zamieszkałych pozbywają się z terenu nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych poprzez gromadzenie odpadów w pojemnikach i przekazywanie ich przedsiębiorcy, z którym Miasto i Gmina Skępe podpisała umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów. 

§ 12. 1. Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzone przez właściciela na nieruchomości zamieszkałej: 

1) w zabudowie jednorodzinnej, odbierane są: 

- w sezonie letnim od 1 kwietnia do 30 września nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie, 

- natomiast w sezonie zimowym od 1 października do 31 marca nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie, 

2) z budynków wielorodzinnych z częstotliwością nie rzadziej niż trzy razy w miesiącu; 

2. Komunalne odpady zbierane w sposób selektywn, odbierane są: 

1) w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, 

2) z budynków wielorodzinnych - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie. 

3. Powstające w gospodarstwach domowych: 

1) meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz na pół roku. 

2) odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony – raz na pół roku. 

3) odpady zielone w okresie od początku maja do końca października 

 na terenach z zabudową jednorodzinną raz na miesiąc, 

 na terenach z zabudową wielorodzinną raz na dwa tygodnie; 

4. Odbiór odpadów, o których mowa w ust. 1 - 3, odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym z przedsiębiorcą, z którym Gmina Skępe zawarła umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany. 

§ 13. Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a nie zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do pozbywania się odpadów w sposób określony w § 14 - 16. 

§ 14. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów suchych i mokrych dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz częstotliwość wywozu.  Minimalne wskaźniki normatywne w litrach, przy częstotliwości wywozu. 

Lp. 


Rodzaj obiektu 

Odpady suche nie rzadziej niż 
dwa razy w miesiącu 
 

Odpady mokre nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu 
 

1. 

Obiekty gastronomiczne 

Liczba miejsc do konsumpcji 
x 30 litrów 

Liczba miejsc do konsumpcji 
x 30 litrów 

2. 

Placówki handlowe i usługowe 

Powierzchnia całkowita lokalu 
x 4 litry/m2 

Powierzchnia całkowita lokalu 
x 3 litry/m2 

3. 

Placówki użyteczności publicznej typu szpitale, przychodnie 

Powierzchnia całkowita lokalu 
x 4 litry /m2 

Powierzchnia całkowita lokalu 
x 3 litry/m2 

4. 

Inne placówki użyteczności publicznej, 
a także pozostałe podmioty prowadzące działalność gospodarczą, inną niż handlowa i usługowa 

Liczba zatrudnionych w obiekcie 
x 12 litrów 

Liczba zatrudnionych w obiekcie 
x 4 litry 

5. 

Placówki oświatowe 

Liczba podopiecznych 
x 10 litrów 

Liczba podopiecznych 
x 4 litry 

6. 

Działki letniskowe 
(w okresie od 1 marca do 31 października 

Liczba działek 
x 15 litrów 

Liczba działek 
x 7 litrów 

§ 15. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz częstotliwość wywozu.  Minimalne wskaźniki normatywne w litrach, przy częstotliwości wywozu. 

Lp. 

Rodzaj obiektu 
 

Odpady zmieszane nie rzadziej 
niż  jeden raz na dwa tygodnie 
 

1. 

Obiekty gastronomiczne 

Liczba miejsc do konsumpcji 
x 35 l 

2. 

Placówki handlowe i usługowe 

Powierzchnia całkowita lokalu 
x 5 l/m2 

3. 

Placówki użyteczności publicznej typuszpitale, przychodnie 

Powierzchnia całkowita lokalu 
x 5 l/m2 

4. 

Inne placówki użyteczności publicznej, a także pozostałe podmioty prowadzące działalność gospodarczą, inną niż handlowa i usługowa 

Liczba zatrudnionych w obiekcie 
x 10 l 

5. 

Placówki oświatowe 

Liczba podopiecznych 
x 10 l 

6. 

Działki letniskowe 
(w okresie od 1 marca do 31 października) 

Liczba ogródków (działek) 
x 15 l 

§ 16. Ustala się częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów: zielonych, przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz popiołu. 


Lp. 


Rodzaj odpadu 


Domy 
jednorodzinne 


Budynki 
wielolokalowe 

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a na których powstają odpady 
 1. Odpady zielone pochodzące z pielęgnacji parków, zieleńców, stadionów, placów do uprawiania sportów, placów rekreacyjnych, itp., 
z wyjątkiem odpadów pochodzących 
z czyszczenia ulic i placów 
 

Za każdym razem, kiedy zajdzie potrzeba pozbycia się odpadu. 

Właściciel nieruchomości powinien oddać opady zielone do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Właściciel nieruchomości może zamówić odbiór tego rodzaju odpadów na podstawie indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i wpisanym do rejestru działalności regulowanej lub działającym na podstawie zezwolenia na transport tego rodzaju odpadów. Za każdym razem, kiedy zajdzie potrzeba pozbycia się odpadu. 

Odbiór tego rodzaju odpadów na podstawie indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i wpisanym do rejestru działalności regulowanej lub działającym na podstawie zezwolenia na transport tego rodzaju odpadów. 
 

2. 

Przeterminowane leki 

Za każdym razem, kiedy zajdzie potrzeba pozbycia się odpadu. 

Przeterminowane leki należy gromadzić 
w specjalnych pojemnikach ustawionych 
w aptekach, które przystąpiły do akcji zbierania tego typu odpadów. Przeterminowane leki można też oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
 


3. 


Chemikalia 
 

Za każdym razem, kiedy zajdzie potrzeba pozbycia się odpadu. 

Chemikalia (np. farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, środki chemiczne, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, itp. niebezpieczne substancje) właściciel nieruchomości zobowiązany jest oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
 
4. 
Zużyte baterie 
i akumulatory 
 

Za każdym razem, kiedy zajdzie potrzeba pozbycia się odpadu. 

W przypadku tego rodzaju odpadów należy postępować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2009 r. Nr 79 poz. 666 ze zm.).  Baterie i akumulatory można także oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 


Za każdym razem, kiedy zajdzie potrzeba pozbycia się odpadu. 

W przypadku tego rodzaju odpadów należy postępować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2009 r. Nr 79 poz. 666 ze zm.). 
 

5. 

Zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny 
 

Za każdym razem, kiedy zajdzie potrzeba pozbycia się odpadu. 

W przypadku tego rodzaju odpadów należy postępować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r. nr 180 poz. 1495 ze zm.). Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

Za każdym razem, kiedy zajdzie potrzeba pozbycia się odpadu. 

Odbiór tego rodzaju odpadów na podstawie indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych i wpisanym do rejestru działalności regulowanej lub działającym na podstawie zezwolenia na transport tego rodzaju odpadów. 
 6. Meble i inne odpady 
wielkogabarytowe 
 

Za każdym razem, kiedy zajdzie potrzeba pozbycia się odpadu. 

Meble i inne odpady wielkogabarytowe można dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Właściciel nieruchomości może zamówić odbiór tego rodzaju odpadów na podstawie indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i wpisanym do rejestru działalności regulowanej lub działającym na podstawie zezwolenia na transport tego rodzaju odpadów. 


7. 


Zużyte opony 
 Za każdym razem, kiedy zajdzie potrzeba pozbycia się odpadu. 

Zużyte opony właściciel nieruchomości zobowiązany jest oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
 


Za każdym razem, kiedy zajdzie potrzeba pozbycia się odpadu. 

Odbiór tego rodzaju odpadów na podstawie indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i wpisanym do rejestru działalności regulowanej lub działającym na podstawie zezwolenia na transport tego rodzaju odpadów. 
 


8. 


Odpady budowlane 
i rozbiórkowe 


 
Za każdym razem, kiedy zajdzie potrzeba pozbycia się odpadu. 

Odpady budowlane i rozbiórkowe oraz popiół można dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
 


Za każdym razem, kiedy zajdzie potrzeba pozbycia się odpadu. 

Odbiór tego rodzaju odpadów na podstawie indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i wpisanym do rejestru działalności regulowanej lub działającym na podstawie zezwolenia na transport tego rodzaju odpadów. 


9. 


Popiół 
 

§ 17. Treść § 10 - § 16 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy oraz na których częściowo nie zamieszkują mieszkańcy. 

§ 18. Częstotliwość odbierania przez przedsiębiorcę odpadów znajdujących się w ogólnodostępnych, rozmieszczonych na terenie miasta, pojemnikach na tworzywa sztuczne, szkło i papier. 

Rodzaj pojemnika 

Częstotliwość pozbywania się odpadów 

Ogólnodostępny pojemnik na tworzywa sztuczne 

nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu lub częściej w zależności od zapotrzebowania 

Ogólnodostępny pojemnik na szkło 

nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu lub częściej w zależności od zapotrzebowania 

Ogólnodostępny pojemnik na papier 

nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu lub częściej w zależności od zapotrzebowania 

§ 19. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości: 

1) w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, 

2) co najmniej raz na sześć miesięcy. 

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 20. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych obowiązani są, w pierwszej kolejności do zapobiegania ich powstawaniu, jeżeli jest to niemożliwe ograniczać ich powstawanie, a w następnej kolejności wykorzystywać ponownie, a w ostateczności przekazać do odzysku podmiotowi je odbierającemu, poprzez: 

1) segregację odpadów poużytkowych i ich gromadzenia w pojemnikach, 

2) świadomy wybór produktów, pod kątem ilości i zawartości, 

3) wielokrotne używanie produktów i opakowań, 

4) unikanie produktów, które z pewnością trafią na składowisko, czyli nie nadających się do recyklingu, kompostowania (jednorazowe: pieluchy, maszynki do golenia, papierowe talerze i sztućce), 

5) unikanie produktów „nadmiernie” opakowanych, 

6) praktykowanie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji na terenie nieruchomości. 

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 21. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość, po której pies porusza się swobodnie, 
w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu tabliczkę ze stosownym ostrzeżeniem. 

3. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psa należy prowadzić na uwięzi. Zwolnienie psa z uwięzi jest dozwolone pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec, a właściciel sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem. Psy ras uznanych za agresywne muszą być wyprowadzane na uwięzi i z założonym kagańcem, i tylko przez osoby pełnoletnie mogące zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym w pobliżu zwierzęcia. 

4. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do uprzątania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta 
w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności: klatki schodowe, windy, chodniki, ulice, trawniki, place, parki, poprzez zebranie zanieczyszczeń do woreczka papierowego lub foliowego i wrzucenia ich do specjalnych pojemników komunalnych lub kosza na odpady. 

5. Utrzymujący zwierzęta domowe  zabezpieczają je przed wydostaniem się z pomieszczeń i urządzeń do ich przebywania i utzrymuja te miejsca w sposób niepogarszający warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych nieruchomości. . 

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej              

§ 22. 1. Na terenie Miasta i Gminy Skępe wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zabudowanych wylącznie budynkami wielorodzinnymi. 

2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich wyłącznie na działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi mieszczącymi jeden lokal mieszkalny, pod warunkiem, że: 

1) utrzymywanie i hodowla będzie usytuowana i prowadzona w sposób, niepogarszający warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych na sąsiednich nieruchomościach; 

2) nie będzie powodowała uciążliwych odorów, zanieczyszczeń gleby i wody; 

3) nie będzie powodowała innych uciążliwości dla osób przebywających w obiektach przeznaczonych na stały pobyt ludzi lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie; 

3. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie może być prowadzone: 

1) wewnątrz mieszkań i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 

2) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak strychy, piwnice, komórki, garaże, balkony; 

4. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być odpowiednio ogrodzone, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz tych obiektów. 

5. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku. 

6. Ule pszczele powinny być ustawione co najmniej 10 m od pasa drogowego drogi publicznej, budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, a także od podwórza oraz ogrodu: 

1) dopuszczalne jest ustawienie uli pszczelich w odległości 3 – 10 metrów, od wymienionego w ust. 6, otoczenia pod warunkiem ich oddzielenia stałą przeszkodą (szczelny parkan, mur, krzewy o zwartych koronach) o wysokości co najmniej 3 m, która spowoduje wznoszenie się nad pobliskim terenem pszczół wylatujących i powracających do ula; 

2) w razie szczególnej konfiguracji terenu należy zastosować dodatkowe rozwiązania zabezpieczające przed zwiększonym zagrożeniem. 

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 23. 1. Wprowadza się obowiązek deratyzacji na obszarach zabudowy wielorodzinnej i przemysłowej. 

2. Deratyzacje przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku: I termin marzec – kwiecień, II termin wrzesień – październik. 

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe 

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy Skępe. 

§ 25. Tracą moc: 

- uchwała Rady Miejskiej w Skępem z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2006 r. Nr 97 poz. 1509) 

- uchwała Nr XIX/173/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r., poz. 162). 

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


mgr Janusz Kozłowski