Uchwała Nr XX/184/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 1 marca 2013 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art.6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391;  zm. Dz.U. z 2012 r. poz.951, z 2013 r. poz.21), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa: 

1) rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości; 

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości; 

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady odbierane będą według podziału na następujące frakcje: 

1) zebrane w sposób nieselektywny odpady komunalne w każdej ilości; 

2) zebrane w sposób selektywny w każdej ilości: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające  biodegradacji, tekstylia i odzież, odpady zielone (z ogrodów), zimne popioły i żużle, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie 
i akumulatory, chemikalia i zużyte opony, przeterminowane leki; 

3) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 1000  litrów od właściciela nieruchomości rocznie. 

§ 3. 1. Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych odbywa się z następującą częstotliwością: 

1) komunalnych nieselektywnie zebranych: 

a) na terenach z zabudową jednorodzinną w sezonie letnim od 1 maja do 30 września jeden raz na trzy tygodnie, natomiast w sezonie zimowym od 1 października do 30 kwietnia jeden raz na cztery tygodnie, 

b) z budynków wielorodzinnych z częstotliwością trzy razy w miesiącu; 

2) komunalnych zbieranych w sposób selektywny: 

a) na terenach z zabudową  jednorodzinną jeden raz na miesiąc; 

b) na terenach z zabudową wielorodzinną jeden raz na dwa tygodnie; 

3) mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon – raz na pół roku; 

4) odpadów zielonych w okresie od początku maja do końca października – na terenach z zabudową jednorodzinną raz na miesiąc, a na terenach z zabudową wielorodzinną raz na dwa tygodnie. 

2. Odbiór odpadów, o których mowa w pkt 3, odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym z przedsiębiorcą, z którym Gmina Skępe zawarła umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany. 

§ 4. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się następujące możliwości postępowania z selektywnie zebranymi w gospodarstwach domowych odpadami komunalnymi: 

1) odpady z papieru i tektury, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, ubrania 
i tekstylia, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych określanych dalej jako PSZOK; 

2) przeterminowane leki można: 

a) umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, 

b) przekazywać bezpośrednio do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych określanego dalej jako PZON, stanowiącego ogólnodostępny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK); 

3) powstające w gospodarstwach domowych odpady niebezpieczne w szczególności: 

a) resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, 

b) rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich, 

c) zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, 

d) środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, 

e) lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki, 

f) zużyte kartridże i tonery, 

g) przepracowane oleje, zebrane w sposób selektywny, mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do PZON; 

4) zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych można: 

a) przekazywać do podmiotu zbierającego te odpady, 

b) przekazywać bezpośrednio do PSZOK; 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych, mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do PSZOK. 

2. Powstające na nieruchomości odpady budowlane i rozbiórkowe mogą być przekazywane do PSZOK własnym transportem przez właściciela nieruchomości; 

3. Odpady określone w ust.1 i 2 przyjmowane są przez PSZOK w godzinach jego otwarcia, o których informacja umieszczona jest na stronie internetowej www.skepe.pl. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XIX/174/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skępe (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 163). 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


mgr Janusz Kozłowski