ZARZĄDZENIE Nr 13/2013

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKĘPE

z dnia 15 marca 2013 roku

 

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z poźn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2004 r., Dz. U. Nr 261 poz. 2603, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Przeznacza się do zbycia następujące nieruchomości z zasobu nieruchomości gminy Skępe

 

Lp

Położenie nieruchomości

Nr

działki

Pow.

w m2

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Rodzaj zbycia

Przeznaczenie w planie

Cena wywoławcza działki

Uwagi

1

Szczekarzewo

300/4

741

WL1L/00022644/2

Nieruchomość niezabudowana

przetarg

Brak planu

28.000,00
+ 23% VAT

 

2

Szczekarzewo

300/8

835

WL1L/00022644/2

Nieruchomość niezabudowana

przetarg

Brak planu

28.000,00
+  23% VAT

 

3

Skępe

793/17

564

WL1L/00020586/3

Nieruchomość

niezabudowana

przetarg

Funkcja rekreacyjna

20.000,00

+ 23% VAT

 

 

§ 2

Zamieszczenie ogłoszenia o przetargach na zbycie w/w nieruchomości nastąpi po upływie 21dni, podczas których niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, na stronie internetowej Miasta i Gminy Skępe www.bip.skepe.pl.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. gospodarki gruntami i gospodarki przestrzennej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Andrzej Gatyński