Uchwała Nr XX/186/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 1 marca 2013 r.

w sprawie obwodów głosowania 

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1]) ) w związku z art. 14 i art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.113 z późn. zm.[2]) ), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe , Rada Miejska uchwala,co następuje: 

§ 1.  Dokonuje się podziału Miasta i Gminy Skępe na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku. 

§ 3.  Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 4.   Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego we Włocławku, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


mgr Janusz Kozłowski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/186/2013  
Rady Miejskiej w Skępem  
z dnia 1 marca 2013 r. 

Numer 
obwodu głosowania 

Granice obwodu głosowania 

Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 

Skępe ulice : Akacjowa,  Al.1 Maja, Dworcowa, Jarzębinowa, Jeziorna, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Komunalna, Lipowa, Ogrodnicza, Ogrodowa, Okopowa, Plażowa, Prosta, Przemysłowa, Spółdzielcza, Stolarska, Topolowa, Wiśniowa, Zabłotna, Zielona. 

Szkoła Podstawowa w Skępem 
ul.Al.1-go Maja 89 
87-630 Skępe 

2 

Skępe ulice : Brzozowa, Cicha, Grzybowa, Jasna, Jodłowa, Klasztorna, Krokusowa, Krucza, Leśna,  Modrzewiowa, Polna, Pszczela, Rolna, Rypińska, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Świerkowa, Wąska, Wrzosowa, Wymyślińska, Zachodnia. 

Zespół  Szkół w Skępem 
ul.Wymyślińska 2 
87-630 Skępe 

3 

Sołectwa:  Franciszkowo, Jarczewo,  Lubówiec, Łąkie, Sarnowo. 

Szkoła Podstawowa w Skępem 
Filia w Łąkiem 
Łąkie 41, 87-630 Skępe 

4 

Sołectwa: Likiec, Rumunki Skępskie, Szczekarzewo,  Wólka. 

Szkoła Podstawowa w Wólce 
Wólka 133B, 87-630 Skępe 

5 

Sołectwa:  Czermno, Moczadła. 

Szkoła Podstawowa w Czermnie 
Czermno 19 A, 87-630 Skępe 

6 

Sołectwa: Boguchwała,  Huta,  Ławiczek. 

Remiza OSP w Hucie 
87-630 Skępe 

7 

Sołectwa: Wioska,  Żagno, Żuchowo. 

Remiza OSP w Wiosce 
87-630 Skępe 

8 

Skępe ulice: 21 Stycznia, Aleja Spacerowa, Azaliowa, Bagienna, Cegielna, Czeremchowa, Dobrzyńska, Jaśminowa, Kalinowa, Kościelna, Krótka,  Kujawska, Kwiatowa, Łąkowa, Malinowa, Morelowa, Piaskowa, Płocka, Pomorska, Poprzeczna, Poziomkowa, Rybacka, Rynek, Sierpecka, Sportowa, Storczykowa, Strumykowa, Tulipanowa, Warszawska, Widok, Wiejska. 

Remiza OSP w Skępem 
ul.Dobrzyńska 1 
87-630 Skępe 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


mgr Janusz Kozłowski

 


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 94, poz. 550, nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881,  Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r.poz. 849, poz.951 i poz.1529.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 102, poz.588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889, z 2012 r. poz.1399