PROTOKÓŁ NR XX/VI/2013

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia

 

 

 

 

 

 Sesję rozpoczęto o godzinie 1500 w Sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem - wg załączonej listy obecności

2. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

3. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

4. Zaproszeni goście - wg załączonej listy obecności

5. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

·         Pan Józef Sobociński - Sekretarz Miasta i Gminy;

·         Pani Barbara Leśniewska - Skarbnik Miasta i Gminy;

 

 

XX Sesję Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski, serdecznie witając radnych Rady Miejskiej, radnych powiatowych: Piotra Wojciechowskiego, Lucjana Stroińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego, Z-cę Burmistrza Jerzego Kowalskiego, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 14 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu) i w związku z tym Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

 

Przyjęcie porządku obrad

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (w załączeniu).

 Do projektu porządku obrad radny R. Targański zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad pkt. 3 i poprosił o przegłosowanie. Wniosek został przegłosowany zwykłą większością głosów (głosowało 13 radnych):

-          za przyjęciem wniosku oddano 8 głosów,

-          głosów przeciwnych oddano 5,

-          głosów wstrzymujących nie oddano.

Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad  w nowym brzmieniu tj. pomijając pkt.3 nadając zatem nową kolejność.

 Radni nie wnieśli uwag do projektu porządku obrad i po odczytaniu przez Przewodniczącego RM, projekt porządku obrad przyjęty został  j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 13 radnych).

 

 

Przyjęcie protokołu Nr XIX/VI/2012 z dnia 21 grudnia  2012 roku

 

Do protokołu Nr XIX/VI/2012 wniósł uwagę radny R. Szewczyk, który dokonał sprostowania swojej wypowiedzi, gdzie na ostatniej sesji mylnie powiedział jeden  wniosek, gdzie  przy głosowaniu na radnego Redeckiego powiedział „ma to  rozstrzygnąć wojewoda”,  natomiast na ostatniej sesji  mylnie poinformował „ niech to rozstrzygnie sąd”, przeprasza za to jeżeli kogoś to uraziło,  chodziło  o to, że miał to rozstrzygnąć wojewoda.

Innych uwag nie wniesiono i protokół zatwierdzono  j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 13 radnych).

 

 

Pkt. 2

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania Miasta i Gminy Skępe w tworzeniu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia

„Europa Pomorza i Kujaw”

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Z-ca Burmistrza J. Kowalski.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

 

 

Pkt. 3

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2013 roku

 

Uzasadniając  projekt uchwały (w załączeniu)  pracownik UMiG K. Małkiewicz poinformował, że w tej uchwale nie ma istotnych zmian co do treści programów w stosunku do  programów które były podejmowane w roku ubiegłym. Jedyna zmiana jak nastąpiła to zmiana w ostatniej części w tabeli, gdzie jest mowa o środkach finansowych przeznaczonych na realizację  programu na 2013 r. Dodał, iż głównym kosztem realizacji tego programu jest zapłata za psy które są umieszczone w schronisku w Grudziądzu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

 

 

Pkt. 4

Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe

 

Uzasadniając projekt uchwały (w załączeniu) pracownik UMiG K. Małkiewicz wyjaśnił, iż w przyjętej uchwale z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie w/w regulaminu, były zawarte postanowienia, które były wymienione  wprost w ustawie, natomiast taka uchwała nie może być powtórzeniem zapisów z ustawy, gdyż ustawa określa katalog zagadnień, którymi powinna zajmować się rada uchwalając regulamin.  Ponadto zostały usunięte drobne błędy merytoryczne  rozszerzające kompetencje rady lub je zawężające.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

 

 

 

Pkt. 5

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uzasadniając projekt uchwały (w załączeniu) pracownik UMiG K. Małkiewicz dodał, iż uchwała ta adresowana jest do przedsiębiorcy, który będzie trudnił się odbiorem odpadów z naszych nieruchomości.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

 

 

Pkt. 6

Projekt uchwały w sprawie  ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Uzasadniając projekt uchwały (w załączeniu) pracownik UMiG K. Małkiewicz wyjaśnił, iż uchwała ta dotyczy ustalenia górnych stawek nieruchomości niezamieszkałych, gdzie właściciele takich nieruchomości mają obowiązek podpisać umowę we własnym zakresie na odbiór odpadów z własnej posesji. Poinformował, iż na chwilę obecną mamy cztery firmy (z Lipna, Płocka, Brodnicy i Sierpca), które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej  prowadzony przez Burmistrza, co było obowiązkiem ogłoszenia takiego rejestru z mocy nowej ustawy. Firmy te będą miały prawo wywozić odpady od mieszkańców z posesji niezamieszkałych, ponadto tylko te cztery firmy będą miały prawo startować w przetargu w wyniku którego wyłonimy jedną  spośród nich do odbioru odpadów z naszych posesji zamieszkałych. Podjęcie tej uchwały ma na celu zabezpieczenie przed zbytnim wywindowaniem cen za usługi, gdzie nie będzie to cena taka, która będzie przekraczała stawki uchwalone w tej uchwale.

Wyjaśnił,  iż uchwała ta również została podjęta na poprzedniej sesji  21 grudnia 2012 r., jednakże ze względu na nieścisłości w niej zawarte została zmieniona. Jej treść obecnie nie jest  w sprzeczności z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

 

Pkt. 7

Projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Sekretarz.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została zwykłą większością głosów, przy jednym głosie przeciwnym (głosowało 14 radnych-doszedł radny Mirosław Redecki).

 

Pkt. 8

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-        wykonania uchwał XIX  Sesji Rady Miejskiej;

-        zgłoszonego wniosku komisji rady (1);

-        wydanych  zarządzeniach od ostatniej sesji;

-        zamówień publicznych;

-        projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy;

-        promocji zdrowia-badania profilaktyczne;

-        informacja z urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności;

-        prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i interwencyjnych;

-        informacji na temat odśnieżania i zimowego utrzymania dróg;

-        pomocy materialnej dla uczniów;

-        utrzymania dróg gminnych;

-        informacja z MGOPS;

Ponadto poinformował o:

- dz. nr ew. 150/4 w miej. Skępe, ulica Słoneczna stanowiąca własność pani W. K. została do 2002 sklasyfikowana jako RVI, w związku z tym za tę działkę nie był pobierany podatek ponieważ klasa V i VI są zwolnione z podatków,  w 2003 roku działka ta została sklasyfikowana jako droga, jednak do dnia dzisiejszego podatek nie jest za nią naliczony; 

-  12 marca 2013 roku odbędzie się rozprawa administracyjna w sprawie odszkodowania za drogi;

- planowanej budowy nowych budynków usługowo-handlowych na terenie miasta;

- planowanej budowy giełdy samochodowej w miejscowości Wólka;

 

W wystąpieniu Burmistrz odniósł się także do uchwały, która została wycofana z obrad sesji i nie została podjęta tj. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Skępe.

Wyjaśnił, iż na ostatniej komisji był duża polemika na w/w temat. W planie działki te są zapisane do sprzedaży za ok. 370 tys. zł. Twierdzi, iż został przez radnych  po raz drugi „postawiony pod ścianą”, aby podpisać porozumienia ze Starostą w sprawie wspólnej budowy stadionu. Powtarza, że Starostwo rozpoczęło już procedurę i mimo wszystko będzie prowadziło zaplanowaną budowę boiska. Wyjaśnia poza tym, iż nie podpisał tego porozumienia nie dlatego, że nie chce lub ma inne zdanie, tylko obawia się powtórzenia sytuacji sprzed kilku lat, gdzie musiał pisać program naprawczy dla gminy, a to wiązało się z obniżaniem wynagrodzenia  dla pracowników. Powiedział sobie, że już nigdy do takiej sytuacji finansowej nie doprowadzi, teraz musi stać „twardo na ziemi”.

Przypominał, iż w ubiegłych latach był zwolennikiem budowy wspólnego stadionu, jednak Starostwo wówczas „schrzaniło wniosek” funduszu norweskiego  i nie otrzymało dofinansowania na tą budowę.

Nigdy nie był przeciwnikiem sportu, jednakże przy otrzymaniu ponad 400 tys. subwencji mniej na ten rok, należy się zastanowić czy dokładać do tej inwestycji Starostwu, potrzeb jest wiele, więc skąd te pieniądze brać. Stwierdził, że radni podejmują decyzje ale za nic nie odpowiadają,  natomiast Burmistrz  podejmując decyzji jest za nie odpowiedzialny, ma jednak odwagę powiedzieć- „zastanówmy się wspólnie”. Nigdy nie był przeciwnikiem budowy stadionu, ale jakieś warunki trzeba postawić. W budżecie zapisane jest 500 tys. ze sprzedaży mienia komunalnego, obecnie zablokowane zostało przez radnych ponad 370 tys. plus te ponad  400 tys. subwencji mniej, wiec zadaje pytanie skąd ma wziąć tyle pieniędzy aby zrównoważyć budżet? Skora rada podjęła decyzję, aby utrzymywać szkoły w Wólce i Czermnie, to czyimś kosztem musi się to odbyć. Zgodnie z sugestią przewodniczącego komisji finansowej J. Gołębiewskiego na następną sesję przygotuje informację, gdzie będzie widział oszczędności, poinformował ponadto iż odbyło się spotkanie z dyrektorami wszystkich szkół i przedszkoli również na temat planowanych oszczędności.

Poinformował również, że zostaną przeprowadzone kontrole podatkowe  wszystkich podmiotów gospodarczych i mieszkańców do końca kadencji. W wyniku kontroli, które już zostały  przeprowadzone  na podmiotach gospodarczych, są podmioty które nie płacą i takie  które płacą o wiele więcej. Zostały powołane dwie grupy trzyosobowe, aby te kontrole przeprowadziły, nie jest to „nagonka” na te osoby, tylko aby rzetelnie wszyscy starli się płacić podatki.

Wyjaśnił po raz kolejny, że temat boiska jest nadal otwarty, na ostatniej komisji padł nieformalny wniosek, aby takie porozumienie przygotować ze Starostą i je przedstawić, lecz powtarza, że skoro mamy dofinansować tą inwestycję to mamy prawo żądać też swoich warunków. Poza tym nawiązuje do sytuacji, gdzie radni „obcięli” fundusze na promocję gminy tj. min. zorganizowanie Dni Skępego, to tym bardziej gminę nie stać aby raz do roku robić Dni Skępego  i obiekt stadionu wraz ze Starostwem budować. Wyjaśnia, ze skoro Starostwo budowało Orlik w Lipnie i nie żądało  od miasta Lipna pieniędzy podobnie było z halą to dlaczego gmina Skępe ma dokładać do budowy boiska. Nie chce walki, chce współpracy ale na rzetelnych warunkach, gdyż jako Burmistrz musi dbać o fundusze  miasta i gminy Skępe, bo to są pieniądze podatników.

 

Do wystąpienia Burmistrza odnieśli się:

Przewodniczący Rady ustosunkował się do następujących tematów:

- Jeżeli chodzi o podłączenie się do kanalizacji na ulicy Sierpeckiej w kontekście dotacji, informuje iż radnym zależy również na tej dotacji, ponieważ mają świadomość że bez tej dotacji inwestycji tej by nie było, dlatego że gmina sama z własnych środków takiej inwestycji nigdy by nie przeprowadziła;

-odnośnie boiska przyznał rację, że Burmistrz został „przyciśnięty do muru” aby to porozumienie podpisać ze Starostą, ale jest to skutek tego, że Burmistrz coraz więcej mówi o tym, ze sytuacja finansowa gminy jest zła. Poza tym wyjaśnił, że  wycofanie projektu tej uchwały nie jest  na zawsze, daje zatem Burmistrzowi czas na kolejna próbę dogadania się ze Starostą i uzgodnienia takich warunków, które by wszystkich satysfakcjonowały. Zależy, aby Burmistrz te rozmowy podjął jak najszybciej;

-odnośnie odpowiedzialności to wyjaśnia, że zarówno Burmistrz jak i radni ponoszą dwa rodzaje odpowiedzialności tj. polityczną przed wyborcami i odpowiedzialność prawną. Jeżeli radni będą łamać prawo to zostaną odwołani. Również nieprawdą jest że, radnym na czymś nie zależy, reprezentujemy przecież mieszkańców gminy i miasta Skępe, mamy czasem różne poglądy, podejścia  czy spojrzenia na sprawę, ale dogadywać się przecież trzeba;

-jeżeli chodzi o Dni Skępego to Burmistrz zwrócił uwagę i wyraził żal, że radni zabrali pieniądze  na te dni a tym samym wystąpili z wnioskiem aby była to impreza oszczędnościowa. Taki stanowisko obrali, ponieważ sytuacja finansowa jest trudna i trzeba oszczędzać, dlatego te pieniądze są zabrane i zostaną przeznaczone na inny cel , który uznają za ważniejszy.

 

Do wystąpienia Z-ca Burmistrza dodał w uzupełnieniu:

- wpłynęło pismo z GDDKiA w Bydgoszczy, informujące o podjęciu działań mających na celu przeprowadzenie szczegółowej oceny warunków ruchowych w obrębie pasa drogowego drogi krajowej nr 10 w obrębie osiedla Czajcze Bagna  w Skępem, pod kątem możliwości zastosowania ewentualnych rozwiązań  poruszania się  pieszych uczestników ruchu;

-wpłynęło oficjalne pismo od Wicemarszałka  woj., kuj-pom. p. D. Kurzawy w sprawie poprawy stanu wód jezior skępskich. Ponadto poinformował,  o zaplanowanym na 07.03.2013 roku spotkaniu w Katedrze Inżynierii Środowiska w Olsztynie w celu uzgodnienia warunków przeprowadzenia badań.

-wyjaśnił, że została podpisana umowa z firmą, która obsłuży  w tym roku organizowane Dni Skępego z uwzględnieniem wszystkich zgłoszonych  postulatów tj. przy zachowaniu wyłączności do sprzedaży podmiotom ze Skępego. Całość imprezy zamknie się w kwocie ok. 10.000 tys. zł brutto, poza tym występować będą też nasze lokalne zespoły muzyczne.

 

Do wystąpienia Burmistrza odniósł się także:

-radny R. Targański wyjaśnił, że zdjęcie z obrad sesji pkt. 3 dotyczącego zbycia nieruchomości nie oznacza, że stało się coś co nie można będzie podjąć, niebawem odbędzie się kolejna sesja i do tematu będzie można powrócić, przysłowie  mówi „zgoda buduje a niezgoda rujnuje”, lepiej zatem byłoby  ze Starostą się  dogadać.  Dodał, iż w sport należy inwestować.

 

-radny R. Szewczyk prosi o uczestnictwo w rozmowach z Panią Wanda K, ponieważ nie wie czy został wprowadzony w błąd, czy też może  urząd nie ma wszystkich dokumentów w jej sprawie. 

 

- radny powiatowy P. Wojciechowski – poinformował wszystkich, iż z uwagą wysłuchał wystąpienia Burmistrza. Jako samorządowiec, który chciałby coś wspólnie dla mieszkańców miasta i gminy Skępe zrobić mówi, że był zawsze zwolennikiem budowy tego obiektu sportowego, ale słuchając dziś słów Burmistrza, nigdy by mu nie przyszło do głowy, że boisko w Skępem, obiekt w tak pięknej miejscowości będzie elementem niezgody. Wyjaśnił, że Dni Skępego odbywały się na terenie stadionu nieodpłatnie, wspólnie została zrobiona tylko skrzynka ujęcia, aby rozliczyć się za prąd. Nie można powiedzieć, że ktokolwiek utrudniał korzystanie z  boiska przy Zespole Szkół. Poza tym dodał, że obiekt ten ma służyć nie tylko powiatowi  czy Zespołowi Szkół, ale jest to obiekt który zostanie wybudowany na terenie miasta i gminy Skępe i nie zostanie wyniesiony z końcem kadencji, tylko zostanie i będzie uatrakcyjniał tę miejscowość. Poza tym, zabolały go słowa, że Starostwo przygotowało fundusz norweski i go  „schrzaniło”. Wyjaśnił, że Starostwo aplikuje i gmina tez aplikuje o pozyskiwanie mnóstwa środków, ale nie o to chodzi aby się ścigać. Zadał pytanie ile gminie Skępe nie udało się projektów z najróżniejszych przyczyn, lecz nigdy by nie użył określenia, że ktoś coś „sknocił” czy tym podobnie. Są pewne sytuacje, że drobny błąd decyduje, a fundusz norweski był specyficznym funduszem. Odniósł  się również do subwencji oświatowych, że gmina otrzymała  mniej 400 tys. na ten rok, natomiast powiat otrzymał   na ten rok o 906 tys. zł więcej subwencji w stosunku do roku ubiegłego. Wyjaśnił, że powiat nie budował Orlika wspólnie z miastem, ponieważ miasto chciało swój oddzielny Orlik pobudować i pobudowało dla swoich obiektów, natomiast powiat pobudował też oddzielny. Natomiast jeżeli w mieście Skępe ma być pobudowany oddzielny obiekt sportowy i mają być wydane środki i Starostwo też ma swój budować to nie widzi takiego rozwiązania, bo po co wydawać dwukrotnie pieniądze. Wyjaśnił także, że porozumienie ze Starostą odnośnie budowy boiska było przygotowane przez pracowników Burmistrza i były tam określone pewne warunki, a nie jest prawdą, że Starosta coś nakazał i  stawiał swoje warunki, takiej sytuacji nie było. Poza tym halę w Lipnie wybudował samorząd miasta Lipna, specyfika budowy boiska sportowego w Skępem jest natomiast zupełnie inna niż  ta którą podaje Burmistrz. Tłumaczył, iż tak nie można bo to jest manipulowanie opinią publiczną, stawianie jednego w roli gorszego i odwrotnie. Samorządy w Polsce borykają się z różnymi trudnymi sytuacjami ale  mają między sobą się dogadywać  i porozumiewać, a nie publicznie na siebie mówić. Powiedział, że boisko w tej chwili będzie budowane, bo Zarząd Powiatu w dniu 08.02.2013 r. rozstrzygnął przetarg na projekt obiektu, będzie boisko i bieżnia z prawdziwego zdarzenia. Powtórzył, że obiekt ten ma tętnic życiem, ma służyć młodzieży, dzieciom i dorosłym do gry,  a nie ma prowadzić do tego, aby się zastanawiać nad tym, kto kogo będzie blokował. Co do dróg, to stwierdził ,iż  mieszkańców nie interesuje czyja jest to droga, czy gminy, czy powiatu czy może województwa, drogi te remontowane są na zasadzie też pewnych porozumień, współfinansowane są przy pomocy gmin lub powiatów i są razem remontowane i odśnieżanie. Odniósł się również do ostatniej sesji Rady Powiatu i kwestii korzystania z funduszy powiatowego urzędu pracy. Padło tutaj określenie iż gmina mogłaby korzystać z prac społecznie użytecznych ale Starosta nie dokłada. Jest to nieprawdą, gdyż koszt 1 godziny wynosi w granicach 8 zł z czego gmina dokłada 3 zł. Na koniec dodał, iż pierwsze słyszy, aby siłownia nie funkcjonowała. Funkcjonowała i jest wykorzystywana przez mieszkańców miasta i gminy Skępe.

 

-Przewodniczący Rady zasugerował, że jeżeli chodzi o siłownię to można wystąpić o udostępnienie tej siłowni w sensie formalnym.

 

-radny powiatowy P. Wojciechowski wyjaśnił, że jest radnym już od wielu lat i rozwiązuje problemy  mieszkańców i nigdy go nie interesowało, czy będzie to ze strony powiatu czy gminy. Bycie samorządowcem to jest służba i trzeba o tym wiedzieć, trzeba rozwiązywać problemy  mieszkańców a nie „przerzucać piłeczkę” z jednego na drugiego.

 

-do wypowiedzi radnego powiatowego odniósł się Burmistrz, wyjaśniając , iż nie jest potrzebna tu polemika, ponieważ było dużo kwestii poruszanych, jednakże dostał sygnał od radnego powiatowego L. Stroińskiego, że na sesji Wicestarosta powiedział, że byłyby prace publiczne ale Burmistrz nie chce zatrudniać, ponieważ na te prace Starostwo nie chce dać pieniędzy. Wyjaśnił, iż natychmiast zareagował, gdyż tak się rodzą plotki, poinformował, że rozmawiał osobiście z Wicestarostą na temat podziału środków, jest w naszej gminie dużo miejsc na prace społeczno-użyteczne jednak ma obawy czy ci ludzie zechcą  przyjść do pracy. Była wystosowana lista ,która wyszła również od Pani Kierownik MGOPS, która była też skonsultowana z Urzędem Pracy i w pierwszej turze może  być przyjętych 40 osób, później może być nawet więcej, tylko czy ci ludzi przyjdą do pracy, zapytuje? Bo większość woli pójść po zasiłek i nie pracować.

-Kierownik MGOPS wyjaśniła że jeżeli ktoś taki dostanie propozycję pracy i z niej nie  skorzysta to wówczas nie może skorzystać z pomocy społecznej.

 

-następnie Burmistrz wyjaśnił, że podtrzymuje swoje stanowisko iż jego celem jest bronić pieniędzy samorządowych, ponieważ  za  wszystko odpowiada, jeżeli chodzi o subwencje w powiecie to tam jest „życie jak w Madrycie”, przeprosił za zbyt niestosowne określenie skierowane do Starostwa na temat funduszu norweskiego, a jednocześnie zapytuje się pracownika  K. Jaworskiego czy gminie odrzucono projekt ze względów formalnych?

 

-W odpowiedzi K. Jaworski wyjaśnił, że nie było takich przypadków, tylko ze względów finansowych.

 

- do wyjaśnień Burmistrza  odniósł się jeszcze radny powiatowy P. Wojciechowski, że jeżeli chodzi o subwencje w powiecie, to subwencja idzie za uczniem, mówiąc zatem o kosztach utrzymania to jest mowa o zupełnie innych kosztach. Albo uczeń jest albo go nie ma. Stwierdził, że w powiecie lipnowskim jest zdecydowanie więcej uczniów, złożył podziękowania dla całego grona pedagogicznego za prowadzoną agitacje, dzięki której uczniowie wybrali właśnie szkoły w powiecie.

- radny R. Targański poinformował, że co roku organizowane są spartakiady dla dzieci po przeszczepach i jest możliwości ich zorganizowania w Skępem tylko że w tej chwili nie ma gdzie bo nie ma stadionu. Promocja gminy byłaby niesamowita, ponieważ udział biorą wszystkie fundacje i telewizja a warunki hotelowe Skępe ma przecież wspaniałe.

 

-radny R. Szewczyk zadał na ostatniej komisji pytanie na co przeznaczymy pieniądze ze sprzedaży tych działek, usłyszał od Burmistrza że pójdzie to do wspólnego „garnka”. Kiedyś na początku kadencji zapytał się jak było z kinem, które było jednym z najładniejszych obiektów  w powiecie lipnowskim, Burmistrz mu odpowiedział, że radni tak zadecydowali  a on sprzedał. Dlatego dziś,  aby nikt mu nie zarzucił, że był radnym i sprzedał ostatni kawałek ziemi, gdzie był uprawiany sport i nic z tego nie ma  proponuje, jeżeli sprzedamy to dołóżmy do jakiejś działalności sportowej.

 

-Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnego, twierdząc że nigdy nie mówił, że radni  tak chcieli a on sprzedał, propozycja była aby straż ten obiekt kupiła, jednak straż odpowiedziała że nie da rady, nie ukrywa, że był też za tym aby ten obiekt sprzedać, jednak nikt nie odpowiada teraz za to , że ten obiekt stoi niewyremontowany.

-radny R. Targański odniósł się, mówiąc iż miał być tam planowany obiekt kulturalny tj. biblioteka i miał być  przeniesiony MGOPS oraz miał powstać plac zabaw, teraz natomiast obiekt ten niszczeje i straszy mieszkańców. Poza tym  dodał, że nie wszyscy radni byli wtedy za sprzedażą.

 

-z-ca Burmistrza wyjaśnił, że jeżeli chcemy myśleć o nowej bibliotece, to przeniesienie ją w miejsce starego kina, gdzie warunki wcale się by nie poprawiły,  byłoby  nieporozumieniem.

 

Pkt 9

Wolne wnioski i zapytania

Przewodniczący komisji zapoznał radnych z planem pracy Rady Miejskiej  na rok 2013. (w załączeniu)

Następnie głos zabrali:

- Przewodniczący Rady poinformował, że zorganizowano zbiórkę pieniężną dla kolegi radnego Andrzeja Mellera, który ma  problemy zdrowotne, aby wesprzeć go finansowo w tej walce z chorobą, składali się radni i kierownicy urzędu a  suma jaką zebrali to 1400 zł.

- radny R. Szewczyk poinformował, że zbierane zostały też datki dla klubu sportowego „Błękitni” z przeznaczeniem na zakup obuwia sportowego, składali się radni miasta i gminy i radni powiatowi, suma jaką zebrali to 1100 zł.

- Następnie radny W. Lewicki przedstawił petycję mieszkańców osiedla za torami w Skępem (w załączeniu). Dodał, że pod petycja oprócz jego podpisu jest podpis 132 osób, załączył również fotografie tych ulic przedstawiające ich tragiczny obraz. W dalszej kolejności zwraca się do przewodniczącego komisji budownictwa o zwołanie  w trybie pilnym komisji celem objazdu tych ulic. Ubolewał nad tym, że na dzisiejszej sesji wszyscy zajmowali się boiskiem ,oświatą, ale nikt nie mówi drogach. Nie zgodził się z radnym R. Szewczykiem, aby pieniądze ze sprzedaży działek poszły na cele sportowe, ponieważ  muszą być określone priorytety i powinny być drogi robione określonym programem, gdzie będziemy je sukcesywnie naprawiać. Zgadza się, że nachodzi trudny okres finansowy dla gmin i powiatów, rozumie to ale trzeba też zrozumieć i tych ludzi, każdy z nas płaci przecież podatki i uważa że rada wraz z Burmistrzem powinna się tym tematem zająć.

- Przewodniczący Rady,  odniósł się  że jeśli chodzi o pieniądze ze sprzedaży tych działek to nie pójdą one na sport ani na drogi tylko na załatanie „dziury budżetowej”

-Skarbnik wyjaśniła, że nie można powiedzieć, że te pieniądze ze sprzedaży przeznaczone są tylko i wyłącznie na załatanie „dziury budżetowej”. Poinformowała, że budżet przecież składa się z dochodów, wydatków i  w budżecie znajduje się taki paragraf na który wpływają pieniądze ze sprzedaży mienia komunalnego. Wspólnie ustaliliśmy, na poprzedniej sesji dodała, że wpłynie nam 500 tys. zł. ze sprzedaży mienia  jak i wspólnie ustaliliśmy też stronę wydatków na którą składa się oświata, pomoc społeczna, utrzymanie dróg i cały szereg innych zadań. Do wykonania tych zadań ustawodawca powołał radę, która  uchwala ten budżet  oraz Burmistrza, który ten budżet realizuje. Nie można powiedzieć, że te pieniądze będą na załatanie „dziury budżetowej” bo jej nie ma. Budżet jest ustalony z deficytem, który pokryty jest kredytem, pożyczką (instrumenty finansowe zgodnie z ustawą o finansach publicznych). Poza tym gdyby był źle skonstruowany budżet to Regionalna Izba Obrachunkowa  nie wydałaby pozytywnej opinii. Dodała ponadto, że budżet realizowany jest przez cały rok. W marcu odbędzie się sesja podczas, której  będą radni zmieniać plan budżetu, zarówno po stronie wydatków jak i dochodów. Wcześniej odbędzie się jeszcze spotkanie z radnymi na komisji, gdzie będą przedstawione propozycje, uwzględnione postulaty  zarówno radnych jak i Burmistrza. Podkreślił, że przez tyle lat budżety realizowały zadania nałożone ustawą i zadowalały społeczeństwo w większym lub mniejszym stopniu wobec tego ten budżet myśli, że i w tym roku na takim będzie takim poziomie spełni swoją rolę.

-Przewodniczący Rady dokonał sprostowania swojej wypowiedzi mówiąc, że chodziło mu o zrównoważenie dochodów z wydatkami, bo jeżeli nie uzyskamy dochodów tak jak zaplanowaliśmy to trzeba będzie ciąć wydatki.

- radny R. Szewczyk odniósł się do wypowiedzi radnego Lewickiego wyjaśniając, że jako przewodniczący komisji budownictwa i radny nie tylko miasta ale i gminy Skępe, był na tych ulicach i twierdzi, że tam jest tragicznie, podjęli się pewnych zobowiązań i uważa, że przy niewielkich nakładach finansowych, postarają się te drogi naprawić, poza tym zaplanowane  jest wraz z Burmistrzem, że do 15 marca lub po 15 marca wszystkie drogi wiejskie i miejskie zostaną zlustrowane. Koszt naprawy tych dróg jest ogromny, jednak chciałby doczekać dnia, aby ktoś powiedział, że w Skępem są wszystkie drogi osiedlowe pięknie wyremontowane, trawniki posadzone, kwietniki itp. Poza tym nikt przecież z radnych nie ma złego zamiaru, aby dróg  nie robić, tylko trzeba mieć na to pieniądze. Odniósł się jeszcze do jednej kwestii, a mianowicie, że po 5 latach doczekał się, że oprócz niego, ktoś stwierdził, że inwestycja termomodernizacji szkoły podstawowej  w Skępem jest źle zrobiona. Bo kiedy w listopadzie 2008 roku zwrócił na to uwagę, by został wtedy „zlinczowany”. Zarzucono mu, że co on chce, przecież ta inwestycja jest pięknie zrobiona, a jeden z kolegów radnych zadał pytanie,” Kto za to zapłaci jeżeli okaże się że ta firma zrobiła dobrze?” Wyjaśnił, że można sprawdzić w protokołach, że powiedział że  „ja zapłacę ze swoich pieniędzy” Zadał pytanie kto i ile zapłaci za tą ekspertyzę, która wykazała wiele błędów. Był oczerniany przez ludzi, którzy odpowiadają za tą inwestycję, jednak jest dziś człowiekiem szczęśliwym, który doczekał się po 5 latach, że ktoś wykonał ekspertyzę i oznajmił, że ta robota jest źle zrobiona.

-Sołtys z Lubówca zapytał  co z odbiorem śmieci, bo jak będą mieszkańcy przychodzić z podatkiem to na pewno będą pytać a on nie wie co im ma odpowiedzieć, czy na razie zostaje na starych zasadach czy nie.

-Na pytanie odpowiedział pracownik UMiG K. Małkiewicz, który oznajmił,, że ten nowy system zacznie działać od 1 lipca 2013 roku a  do końca czerwca nic się nie zmienia w kwestii odbioru odpadów, w maju każdy właściciel nieruchomości powinien już wypowiedzieć dotychczasową umowę. Zapewnił ponadto, że urząd zdąży do tego czasu  ze wszystkimi  deklaracjami łączne z wpisaniem w program.

-Sołtys z Huty zadał dwa  pytania tj. czy zostało w tym roku uwzględnione utwardzenie drogi w Hucie  i czy ruszy inwestycja wodociągowa Ławiczek-Huta.

-do pytań ustosunkował się Burmistrz, wyjaśniając że jest już zawarta umowa na realizację wodociągu na lata 2014-2015 a jeżeli chodzi o wylanie emulsją drogi w Hucie, to wszystko zależało będzie od środków finansowych na ten rok.

-następnie wystąpienia dokonał p. Zbigniew Staniszewski, który poruszył nietypowy temat, a mianowicie sprawa ciągnie się od 2010 roku, gdzie jak twierdzi Burmistrz „kłamał” w pismach do niego. Po czym się odwołał i w końcu Wojewoda  doprowadził do tego, że SKO wydało w jego sprawie trzy prawidłowe postanowienia, łącznie z wypisami wyroków. Następnie zwrócił się do Burmistrza, aby doprowadzić o ugody, gdzie można tego dokonać w sądzie powiatowym, gdzie funkcjonuje rzecznik powiatowy. Ale Burmistrz każe mu się odwoływać do Sądu, SKO podało 5 lub 6 wyroków na jego korzyść, więc zapytuje  dlaczego sąd administracyjny ma „wlec” się z jego sprawą. Według niego jest to „ewidentne odwlekanie spraw na kadencje pana Burmistrza” . Zwrócił  się również do Przewodniczącego Rady czy jest w stanie doprowadzić do ugody. Czy rzeczywiście ma jechać do sądu i sprawę założyć, nie wie czy jest w kompetencji Przewodniczącego Rady powołanie takiej komisji i rozpatrzenie tej sprawy.

-Do wypowiedzi ustosunkowała się pracownica UMiG P. A. Skowrońska, która pokrótce przybliżyła temat, a mianowicie, że Pan Staniszewski wystąpił z wnioskiem  o zwrot ziemi, która została odebrana jego ojcu  w latach 80-tych, bądź wypłatę odszkodowania albo działkę zamienną. Poinformował, że w latach 80-tych wydane zostało zarządzenie Naczelnika Gminy w sprawie ustalenia granic terenów budowlanych przejmowanych na własność państwa w celu budownictwa mieszkaniowego. W tym czasie zostały odebrane grunty wielu osobą, min. Rodzicom Pana Staniszewskiego. Za grunty te były wypłacane odszkodowania, były przeprowadzane całe postępowania administracyjne a osoby, które odwoływały się w tamtym czasie do Sądów Administracyjnych ich decyzje były oddalane. Uważano, że decyzje wydawane przez Naczelnika Gminy są wydawane bez naruszania prawa. Pan Staniszewski zarzuca natomiast, że odszkodowania nie zostało wypłacone, ale z dokumentów wynika, że były operaty szacunkowe zrobione  i była cała korespondencja prowadzona, wynika zatem, że odszkodowania takie zostały naliczone, jest podana ich wysokość w jakiej formie i kiedy będą wypłacone. Nie ma wobec tego podstaw, aby twierdzić, że  tego odszkodowania Państwo Staniszewscy nie uzyskali.

-Wobec tego  Pan Staniszewski wyjaśnił, że w czasie przeprowadzania procedury jego ojciec zmarł  i zostali spadkobiercy. Natomiast SKO zauważyło, że w I ustawie gmina powoływała się na dekret z 46-tego roku  a w wyroku  Naczelnego Sądu Administracyjnego wyraźnie jest napisane, że wszystkie sprawy oparte na dekrecie z 46-tego roku są obecnie nieważne. Natomiast w drugiej ustawie napisane są 3 lub 4 wyroki gdzie Naczelnik Gminy nie miał prawa takiej decyzji podjąć, tylko urząd powiatowy.  Poza tym  Staniszewski twierdzi, że posiada wypis z księgi wieczystej, gdzie jest napisane kto jest właścicielem tej ziemi. Dlatego wystąpił o  spokojne załatwienie tej sprawy i jej uregulowanie.

- do tematu odniósł się były Naczelnik Gminy - Pan Lech Makowski, który przyznał, że owszem jako naczelnik w tamtych latach dokonywał wywłaszczenia, jednak w takim sensie, że były takie uchwały i trzeba było je wykonywać, tak stanowiło wtedy prawo i było wszystko z należytymi przepisami to robione, nie ma podstaw aby to teraz podważać, ale Pan Staniszewski ma prawo czuć się pokrzywdzony i dochodzić swoich praw.

-do tematu odniósł się także Przewodniczący Rady, który wyjaśnił, ze Rada Miejska nie jest kompetentna, aby Panu Staniszewskiemu pomóc, pozostaje tylko droga sądowa, skoro na szczeblu gminnym nie można się dogadać.

-Dyrektor SP M. Stankiewicz odniosła się  od słów radnego R. Szewczyka w kwestii termomodernizacji szkoły podstawowej  w Skępe. Wyjaśniła, że wybór wykonawcy został dokonany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, natomiast protokoły odbioru tej inwestycji zostały podpisane przez nią i jeszcze 3-4 osoby. Natomiast w oparciu o jej wiedzę i osób podpisujących te protokoły inwestycja ta została wykonana prawidłowo. Po około 4 latach jak inwestycja została ukończona pojawiły się problemy, wszystkie te usterki były zgłaszane wykonawcy. W pierwszym etapie  wykonawca wykonywał drobne naprawy, które nie zawsze zadowalały. Na skutek własnej wiedzy ale i też presji radnego R. Szewczyka Dyrektor poprosiła o ekspertyzę tej inwestycji, bo presja była bardzo duża, że są wielkie jakieś nieprawidłowości, więc ta ekspertyza została wykonana pod nadzorem urzędu. Na ile wykazane nieprawidłowości są słuszne oceni sąd, bo na te zarzuty nie jest w stanie odpowiedzieć ona dzisiaj. Następnie Dyrektor odniosła się na temat sportu i osiedla za torami, bo przysłuchując się dyskusji w tych tematach przyznaje, że mimo iż kocha sport i bardzo by chciała, aby powstały obiekty sportowe, to jednak dziś odwożąc do domu osobę, która do niego ze względu na warunki na drodze nie mogła dojść, współczuje. Składa wyrazy szacunku dla Pana W. Lewickiego, który tym tematem się zajął przyznaje, że piękny jest sport, piękna jest edukacja ale człowiek musi mieć zapewnione rzeczy podstawowe, musi wyjść z domu i suchą nogą pójść do pracy.

-radny R. Szewczyk odniósł się do wypowiedzi pani Dyrektor  powiedział, że osoby, które mają małą wiedze na temat budownictwa albo jej nie mają to niech nie zabierają głosu  i nie podpisują takich inwestycji .

-następnie radny Redecki złożył podziękowania radnemu R. Szewczykowi za przekazanie swojej diety na leczenie chorej.

-radny Targański zaapelowała o podpisywanie oświadczeń woli na przekazywanie organów do przeszczepów, gdyż świadomość  społeczeństwa  w tym temacie jest bardzo mała, nakłania aby zając się tym tematem w rodzinach, rozmawiać o tym, gdyż zawsze o tym decyduje rodzina.

-Dyrektor SP M. Stankiewicz  zaapelowała również o pomoc dla chorego siedmioletniego  chłopca z porażeniem mózgowym, gdzie koszt operacji nóg będzie wynosił ok., 10.000 tys. zł, jeżeli nie uda się go zoperować to czekał będzie go wózek już na całe życie, szkoła również będzie niebawem prowadzić akcje charytatywna na ten cel.

-Przewodniczący Rady przypominał, że mamy czas rozliczeń podatkowych, gdzie zachęcił wszystkich do przekazania 1% podatku na szlachetny cel.

 

Pkt 10

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XX Sesji Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji zakończono.

        

Protokołowała

Anna Sulkowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski