Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2013 r.

OGŁOSZENIE

     Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 - ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2013 r. w zakresie:

·         upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,

·         działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

·         ochrony zwierząt.

W przewidzianym terminie składania ofert, tj. do 4 marca 2013 r. wpłynęły dwie oferty:

1.      Fundacja dla zwierząt „TIM - TROSKA I MIŁOŚĆ", ul. Św. Józefa 2/6, 87 - 100 Toruń - Dom tymczasowy dla zwierząt bezdomnych w Ławiczku.

2.      Polski Związek Niewidomych - Koło w Lipnie, ul. Piłsudskiego 22, 87 - 600 Lipno.

Ww. oferty  spełniły warunki formalne wymagane od oferentów i zostały dopuszczone do oceny merytorycznej. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe na wniosek komisji konkursowej zaakceptował oferty i przyznał dotację na realizację zadań w wysokości:

Lp.

Organizacja

Zadanie publiczne wskazane w ofercie

Przyznana kwota dotacji

1.

 

Fundacja dla zwierząt „TIM - TROSKA I MIŁOŚĆ"

Ochrona zwierząt

5 000,00 zł

2.

 

Polski Związek Niewidomych - Koło w Lipnie

 Działalność na rzecz  osób niepełnosprawnych

 5 000,00 zł

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Andrzej Gatyński

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

w dniu 8 marca 2013r.

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

w dniu ………………………….