ZARZĄDZENIE NR 12/2013

Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem

z dnia 15 marca 2013roku

w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w 2013 roku.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - ze zm.) oraz  Uchwały Nr XVII/150/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31.08.2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu  w Mieście i Gminie Skępe). zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ogłasza się II otwarty konkurs  ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie:

·          wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

 

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

 

Zarządzenie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1.      w Biuletynie Informacji Publicznej,

2.      na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skępe,

3.      na stronie internetowej Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Andrzej Gatyński